Navigation überspringen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitätsbibliothek

Neuerwerbungen im Dezember 2017

Fach: Bereichsbibliothek Ostasienwissenschaften (BO) / Bibliothek des Sinologischen Instituts

Universitätsbibliothek Heidelberg

Stand: 01.01.2018 09:01 – Anzahl der Neuerwerbungen: 695


 • Tian wen xue / zhu bian Wang Shouguan. - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Fu jian jiao yu chu ban she, 2003 nian 6 yue. - 24, 2, 11, 4, 326, 9, 1, 80 Seiten
  (20 shi ji Zhong guo xue shu da dian ; [6])
  ISBN 7-5334-3447-1
  ISBN 978-7-5334-3447-2
  天文学 / 主编王绶琯. - 第1版. -
  福州: 福建敎育出版社, 2003年6月
  (20世纪中国学术大典 ; [6])
  Signaturen:
  • AZ791.A165 2002::[XX]

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • 20 shi ji Zhong guo xue shu da dian
  [7]. - Zhe xue / Zhu bian Ru Xin, Chen Yun quan ; fu zhu bian Li Jin shan. - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Fu jian jiao yu chu ban she, 2002. - 24, 2, 27, 7, 769 Seiten
  ISBN 7-5334-3448-X
  ISBN 978-7-5334-3448-9
  [7]20世纪中国学术大典哲学 / 主编汝信, 陈筠泉 ; 副主编李今山. - 第1版. -
  福州: 福建敎育出版社, 2002年9月
  Signaturen:
  • AZ791.A165 2002::[7]

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Abenqian: E wen ke li shi wen hua fa zhan shi / A ben qian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2015 nian 2 yue [02.2015]. - 12, 6, 422 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-7-5161-5600-1
  ISBN 7-5161-5600-0
  阿本千 [VerfasserIn]: 鄂温克历史文化发展史 / 阿本千著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2015年2月 [02.2015]
  Signaturen:
  • DS731.E85 W836 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Akamatsu, Sukeyuki: Yin du min zu shi / Chi song You zhi zhu ; bian yi zhe Wu Sheng hai. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 5, 244, 12 Seiten
  赤松, 祐之 [VerfasserIn]: 印度民族史 / 赤松祐之原著 ; 編譯著吳繩海
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1441

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Al-Gisr, Hussien: Hui jiao zhen xiang / Ai le ji si er [Ai ji si] zhu ; Ma Jian yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 6, 2, 16, 342 Seiten
  回敎眞相 / 愛勒吉斯爾[愛吉斯]著 ; 馬堅譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2086

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Appréciation par l'Europe de la tradition chinoise a partir du XVIIe siècle : Actes du IIIe Colloque International de Sinologie / Centre de Recherches interdisciplinaire de Chantilly (CERIC), 11-14 septembre 1980. -
  Paris: Belles Lettres, 1983. - x, 290 p., 4 p. of plates : ill.
  (¬La¬ Chine au temps des lumières ; 6)
  ISBN 2-251-35209-0
  ISBN 978-2-251-35209-1
  Signaturen:
  • DS1.C6 A28

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Aying: Bao feng yu de qian ye / Qian Xingcun zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 56 Seiten : Illustrationen
  阿英 [VerfasserIn]: 暴風雨的前夜 / 錢杏邨作
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1819

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Aying: Liu li / Han xing zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 186 Seiten : Illustrationen
  阿英 [VerfasserIn]: 流離 / 寒星著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2258

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bacon, Francis: Pei gen dao de zhe xue lun wen ji / (Ying) Pei gen [F. Bacon] zhu ; Zhang Yin tong bian yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 8, 4, 192 Seiten
  培根道德哲學論文集 / (英) 培根[F. Bacon]著 ; 張蔭桐編譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2389

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bao, Lei: Huo zhu xiao xin : san mu xi ju / Bao Lei zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 118 Seiten
  包蕾 [VerfasserIn]: 火燭小心 : 三幕喜劇 / 包蕾著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2092

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bao, Zonghao: Hun su yu Zhong guo chuan tong wen hua / Bao Zong hao zhu. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2006 nian 11 yue [11.2006]. - 289 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-5633-6291-6
  ISBN 978-7-5633-6291-2
  鲍宗豪 [VerfasserIn]: 婚俗与中国传统文化 / 鲍宗豪著. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2006 nian 11 yue [11.2006]
  Signaturen:
  • GT2783.A2 B36 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei, Hua: Hui Yuan, Bei Hua, Wang Ji tong de yin ming zhu zuo. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 369 Seiten : Illustrationen
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 9)
  悲華 [VerfasserIn]: 慧圆, 悲华, 王季同的因明著作. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 9)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei xi xiang ding lü : er / Ming Hu Zhou mian ding. - Di yi ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013 nian 3 yue. - 476 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 4)
  北西厢订律 : 二 / 明胡周冕订. - 第一版. -
  北京: 学苑出版社, 2013年3月
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 4)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Beneš, Edvard: Min zhu zheng zhi de xin sheng / Bei nai si zhu ; Chen He kun, Chen Bing yi he yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 8, 178 Seiten
  民主政治的新生 / 貝奈斯著 ; 陳和坤, 陳丙一合譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2340

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bernard-Maitre, Henri: Tian zhu jiao shi liu shi ji zai Hua chuan jiao zhi$ / H. Bernard zhu ; Xiao Jun hua yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 334 Seiten
  天主教十六世紀在華傳教誌 / H. Bernard著 ; 蕭濬華譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2837

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Beumelburg, Werner: Ou zhan shi zhi De guo
  Zhong ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - Seiten 271-522
  中冊歐戰時之德國
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::826

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Beumelburg, Werner: Ou zhan shi zhi De guo
  Xia ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - Seiten 271-522
  下冊歐戰時之德國
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::827

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bingham, Woodbridge: ¬A¬ History of Asia
  2. - Old empires, Western penetration, and the rise of new nations since 1600. -
  Boston: Allyn and Bacon, 1965
  Signaturen:
  • DS33.B5 1964::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bogdanov, Aleksandr A.: Jing ji ke xue gai lun / Bo da nuo fu yuan zhu ; Zhou Fo ha yi shu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 8, 366, 16 Seiten
  經濟科學槪論 / 波達諾夫原著 ; 周佛海譯述
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2182

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bryce, James: Nan Mei gong he zheng zhi zhi ping lun / Ying guo Bo la si zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 8, 150 Seiten : Karten
  南美共和政治之評論 / 英國勃拉斯著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::799

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Buell, Raymond Leslie: Ou zhou zhan hou shi nian shi / Bu wo er zhu ; Tan Jian chang yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 356, 6 Seiten
  歐洲戰後十年史 / 布渥爾著 ; 譚健常譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2385

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Büttner, Clemens: Chinese military professionalization and the rise of warlordism, 1895-1915 / Clemens Büttner. -
  Erlangen ; Nürnberg, 2015. - xvi, 461 Seiten
  Themen: (g)China / (s)Militär / (s)Professionalisierung / (z)Geschichte 1895-1915
  Signaturen:
  • DS777.36.B84 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bugge, Sten: Jiao hui shi lüe / Mu Ge xin zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 9, 178 Seiten
  教會史略 / 穆格新著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2125

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Burns, Cecil D.: Min zhu zheng zhi lun / Bao en si (C. Delisle Burns) zhu ; Sun Si ming yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012]. - 1, 1, 178 Seiten
  民主政治論 / 鮑恩思(C. Delisle Burns)著 ; 孫斯鳴譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2341

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cai, Yuyan: Zhong guo di fang xi qu ju mu hui kao
  Shang ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2015 nian 5 yue [05.2015]. - 69, 716 Seiten
  上册蔡雨燕 [VerfasserIn]中国地方戏曲剧目汇考. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2015年5月 [05.2015]
  Signaturen:
  • PN2871.C355 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cai, Yuyan: Zhong guo di fang xi qu ju mu hui kao
  Xia ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2015 nian 5 yue [05.2015]. - Seiten 717 - 1356
  下册蔡雨燕 [VerfasserIn]中国地方戏曲剧目汇考. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2015年5月 [05.2015]
  Signaturen:
  • PN2871.C355 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cang Hai xian sheng qiu fong feng jia shi xuan : Qian Tai wan min zhu guo yi jun da jiang. - Reprint der Ausgabe: Shang wu yin shu guan fa xing. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 12, 163 Seiten : Illustrationen, Karten
  倉海先生丘公逢甲詩選 : 前臺灣民主國義軍大將軍. - Reprint der Ausgabe: 商務印書館發行
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::77

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cha? / Shang hai shang ye chu xu yin hang diao cha bu bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 153 Seiten : Formulare
  茶? / 上海商業儲蓄銀行調查部編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2534

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cha er si Tai le / (Ao) Lu si A bi bian ; Han Sheng yi. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Fu dan da xue chu ban she, 2013 nian 8 yue [08.2013]. - 3, 245 Seiten
  ISBN 978-7-309-09712-2
  ISBN 7-309-09712-2
  查尔斯·泰勒 / (澳)露丝·阿比编 ; 韩升译. - 第1版. -
  上海: 复旦大学出版社, 2013年8月 [08.2013]
  Signaturen:
  • B995.T34 A23126 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chang jiang zhong xia you shui yu zhou tan ye sheng jing ji zhi wu / Wen Ming zhu bian. - Di 1 ban. -
  Chang sha: Hu nan ke xue ji shu chu ban she, 1993 nian 12 yue. - 5, 3, 3, 645 pages : Illustrationen, Pläne
  ISBN 7-5357-1255-X
  ISBN 978-7-5357-1255-4
  长江中下游水域洲滩野生经济植物 / 文明主编. - 第1版. -
  长沙: 湖南科学技术出版社, 1993年1月
  Signaturen:
  • QK98.4.C6 C43 1993

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chang, Xing: Tai xu, Chang Xing, Mi Lin de yin ming zhu zuo. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 318 Seiten : Illustrationen
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 5)
  常惺 [VerfasserIn]: 太虛, 常惺, 密林的因明著作. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 5)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chang, Yansheng: Li shi zhe xue lun cong / Chang Nai de zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 121 Seiten
  常燕生 [VerfasserIn]: 歷史哲學論叢 / 常乃惪著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2247

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chang, Yansheng: Zhong guo shi niao kan
  di yi ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 123 Seiten
  第一冊常燕生 [VerfasserIn]中國史鳥瞰
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1648

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chang, Yansheng: Zhong guo shi niao kan
  di er ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 4, 79 Seiten
  第二冊常燕生 [VerfasserIn]中國史鳥瞰
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1649

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Baichen: Zhan shi wen yi xuan / Chen Bai chen deng zhi bi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 62 Seiten
  陈白尘 [VerfasserIn]: 抗戰文藝選 / 陳白塵等執筆
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2208

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Boda: Nei zhan shi qi de fan ge ming yu ge ming / Chen Bo da zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 88 Seiten
  陈伯达 [VerfasserIn]: 內戰時期的反革命與革命 / 陳伯達著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::797

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Bozhuang: Ping han yan xian nong cun jing ji diao cha / zhu zuo zhe Chen Bo zhuang. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 81, 51 Seiten : Diagramme, Formulare
  陳伯莊 [VerfasserIn]: 平漢沿線農村經濟調查 / 著作者陳伯莊
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::839

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Chaobi: Luo ma fa yuan li
  Shang ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 1, 26, 292 Seiten
  上冊陈朝壁 [VerfasserIn]羅馬法原理
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2288

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Chaobi: Luo ma fa yuan li
  Xia ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - Seiten 293-689
  下冊陈朝壁 [VerfasserIn]羅馬法原理
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2289

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Daqi: "Yin ming da shu li ce" / Chen Da qi. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 399 Seiten : Illustrationen
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 13)
  (Chen Da qi de yin ming zhu zuo / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 1)
  陳大齊 [VerfasserIn]: 《因明大疏蠡测》 / 陈大齐. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 13)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::13

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Daqi: "Yin ming ru zheng li lun wu ta men qian shi". - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 437 Seiten
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 14)
  (Chen Da qi de yin ming zhu zuo / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 2)
  陳大齊 [VerfasserIn]: 《因明入正理论悟他们浅释》. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 14)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::14

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Fuguang: Zhong Su zhou xin yu shi jie he ping / Chen Fu guang jiang zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 117 Seiten : Illustrationen
  陳復光 [VerfasserIn]: 中蘇軸心與世界和平 / 陳復光講著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1764

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng, Naishan: Nü er jing / Cheng Nai shan. - Di 1 ban. -
  Guang zhou Shi: Hua cheng chu ban she, 1988 nian 5 yue [05.1988]. - 4, 413 Seiten
  ISBN 7-5360-0144-4
  ISBN 978-7-5360-0144-2
  程乃珊 [VerfasserIn]: 女儿经 / 程乃珊. - 第1版. -
  广州: 花城出版社, 1988年5月 [05.1988]
  Signaturen:
  • PL2841.N3 N8 1988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Gongshu: Lan yi she nei mo / Chen Gong shu zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 126 Seiten : Illustrationen
  陳恭澍 [VerfasserIn]: 藍衣社內幕 / 陳恭澍著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2231

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng, Zhongyuan: 1975-1982 nan wang zhe ba nian / Cheng Zhong yuan zhu. - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. -
  Bei jing: Shi jie zhi shi chu ban she, 2009. - 7, 262 S. : Ill.
  ISBN 978-7-5012-3490-5
  程中原: 1975-1982难忘这八年 / 程中原著. - 第1版,第1次印刷. -
  北京: 世界知识出版社
  Signaturen:
  • DS779.26.C414 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Hanjie: Zui jin Zhong guo cai zheng yu jie kuan / Chen Han jie zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 8, 4, 120 Seiten : Illustrationen
  陳漢傑 [VerfasserIn]: 最近中國財政與借款 / 陳漢傑著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1799

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Jian: Tu bo bu ci xin tan : Dun huang PT1047+ITJ763 hao "Yang jia gu bu" yan jiu / Chen Jian zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai yuan dong chu ban she, 2015 nian 1 yue [01.2015]. - 255 Seiten : Illustrationen, Porträts
  ISBN 978-7-5476-0823-4
  ISBN 7-5476-0823-X
  陈践 [VerfasserIn]: 吐蕃卜辞新探 : 敦煌PT1047+ITJ763号"羊胛骨卜"研究 / 陈践编著. - 第1版. -
  上海: 上海远东出版社, 2015年1月 [01.2015]
  Signaturen:
  • PL2447.C4243 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Jie: Shang Zhou xing shi zhi du yan jiu / Chen Jie zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2007 nian 6 yue. - 7, 5, 491 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-100-05327-7
  ISBN 978-7-100-05327-3
  陈絜 [VerfasserIn]: 商周姓氏制度研究 / 陈絜著. - 第1版. -
  北京: 商務印書館, 2007年6月
  Signaturen:
  • CS2990.C473 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Li: Gong ye xin li xue gai guan / Chen Li zhu ; Wang Yu wu zhu bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 189 Seiten : Illustrationen
  陳立 [VerfasserIn]: 工業心理學概觀 / 陳立著 ; 王雲五主編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::284

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Qitian: Min zhu xian zheng lun / Chen Qi tian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 2, 2, 219 Seiten
  陳啟天 [VerfasserIn]: 民主憲政論 / 陳啟天著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::784

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Qiu: Chen Qiu ji / Hu Zhu sheng bian. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 8 yue. - 14, 11, 2, 598 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-101-10024-2
  ISBN 7-101-10024-4
  陳虬 [VerfasserIn]: 陈虬集 / 胡珠生编. - 北京第1版. -
  北京: 中华书局, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS764.23.C446 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Si: Bao ke cong bian er shi juan : Qing chao ben juan shi san zhi er shi / [Song] Chen Si ji. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 494 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 13)
  陳思 [VerfasserIn]: 寶刻叢編二十卷 : 清抄本卷十三至二十 / [宋]陳思輯. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 13)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::13

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Songchang: Yue lu shu yuan cang Qin jian de zheng li yu yan jiu / Chen Song chang deng zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Zhong xi shu ju, 2014 nian 11 yue [11.2014]. - 2, 279 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  ISBN 978-7-5475-0671-4
  ISBN 7-5475-0671-2
  陈松长 [VerfasserIn]: 嶽麓書院藏秦簡的整理與研究 / 陳松長等著. - 第 1 版. -
  上海市: 中西書局, 2014年11月 [11.2014]
  Signaturen:
  • PL2447.C42752 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen Wang dao de yin ming zhu zuo. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 228 Seiten : Illustrationen
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 7)
  陈望道的因明著作. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 7)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Wenlong: Wang Qi zhen "Shang qing ling bao da fa" yan jiu / Chen Wen long zhu. - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. -
  Ji nan: Qi Lu shu she, 2015. - 3, 2, 413 Seiten
  (Xiang gang dao jiao xue yuan cong shu ; 22)
  ISBN 978-7-5333-3236-5
  ISBN 7-5333-3236-9
  陈文龙 [VerfasserIn]: 王契真"上清靈寶大法"研究 / 陈文龙著. - 第1版,第1次印刷. -
  濟南: 齊鲁書社, 2015
  (香港道教學院叢書 ; 22)
  Signaturen:
  • BL1923.W3643 C43 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Yuxiang: Mei Ri jing ji guan xi zhi yan jiu / Chen Yu xiang, Zheng De ru bian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 78 Seiten
  陳玉祥 [VerfasserIn]: 美日經濟關係之硏究 / 陳玉祥, 鄭德如編著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2312

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Zhongfan: Zhu zi tong yi / Chen Zhong fan zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 138 Seiten : Illustrationen
  [VerfasserIn]: 諸子通誼 / 陳鐘凡著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1772

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Che, Zhenhua: Qing dai shuo chang wen xue chuang zuo yan jiu / Che Zhen hua zhu. - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. -
  Ji nan: Qi Lu shu she, 2015. - 2, 296 Seiten
  ISBN 978-7-5333-3310-2
  ISBN 7-5333-3310-1
  车振华 [VerfasserIn]: 清代说唱文学创作研究 / 车振华著. - 第1版,第1次印刷. -
  济南市: 齐鲁书社, 2015
  Signaturen:
  • PL2387.C42 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • China across the centuries : papers from a lecture series in Budapest / edited by Gábor Kósa. -
  Budapest: Department of East Asian Studies, Eötvös Loránd University, 2017. - xi, 203 Seiten : Illustrationen
  (Budapest monographs in East Asian studies ; 7)
  ISBN 978-963-284-829-7
  ISBN 963-284-829-2
  Signaturen:
  • DS736.C4564 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • China's interaction with the world : historical and contemporary aspects / Edited by Jens Damm, Mechthild Leutner, Niu Dayong. -
  Münster: LIT Verlag, 2017. - 152 Seiten
  (Berliner China-Hefte ; Vol. 49)
  ISBN 978-3-643-90960-2
  Signaturen:
  • AP95.C6 B47::49

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ¬La¬ Chine entre amour et haine : actes du VIIIe Colloque de Sinologie de Chantilly / sous la dir. de Michel Cartier. -
  Paris: Desclée de Brouwer [u.a.], 1998. - 451 S.
  (Variétés sinologiques ; N.S., 87)
  ISBN 2-910969-03-7
  ISBN 2-220-04308-8
  Themen: (s)Chinabild / (f)Kongress / (g)Chantilly <1995>
  Signaturen:
  • DS1.C6 A28

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chine et Europe : évolution et particularités des rapports est-ouest du XVIe au XXe siècle : actes du IVe Colloque International de Sinologie. -
  Taipei ; Paris ; Hong Kong: Institut Ricci, 1991. - xxxv, 314 Seiten : Illustrationen
  (Variétés sinologiques ; N.S., 73)
  ISBN 2-9505602-0-2
  ISBN 978-2-9505602-0-9
  Signaturen:
  • DS1.C6 A28

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chong hui xian chang : wu si yu Zhong guo xian dang dai wen xue / Wang Feng, Jiang lang lang, Wang Juan bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing shi: Bei jing da xue chu ban she, 2014 nian 1 yue [01.2014]. - 2, 3, 420 Seiten
  ISBN 978-7-301-23471-6
  ISBN 7-301-23471-6
  重回现场 : 五四与中国现当代文学 / 王风, 蒋朗朗, 王娟编. - 第 1 版. -
  北京市: 北京大学出版社, 2014年1月 [01.2014]
  Signaturen:
  • PL2302.C566 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chu zhong xie jing wen jiao xue ben / Zhang Jiu ru bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 5, 20, 179 Seiten : Illustrationen
  初中寫景文教學本 / 張九如編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::91

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cui, Xiaofei: "Qi lu deng" yu yan yan jiu : ji yu she hui yu yan xue de shi jiao / Cui Xiao fei zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guang ming ri bao chu ban she, 2015 nian 7 yue. - 5, 4, 207 Seiten
  ISBN 978-7-5112-8617-8
  ISBN 7-5112-8617-8
  崔晓飞 [VerfasserIn]: "歧路灯"语言研究 : 基于社会语言学的视角 / 崔晓飞著. - 第1版. -
  北京: 光明日報出版社, 2015年7月
  Signaturen:
  • PL2718.I175 Q2533 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dang de sheng huo. - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 538 Seiten
  (Zhong hua kang zhan qi kan cong bian / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; 27)
  黨的生活. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (中華抗戰期刊叢編 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 27)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::27

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dao fo ru si xiang yu Zhong guo chuan tong wen hua / Zhang Rong ming zhu bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 1994 nian 3 yue [03.1994]. - ii, ii, 316 Seiten
  ISBN 978-7-208-01402-2
  ISBN 7-208-01402-7
  道佛儒思想与中国传统文化 / 张荣明主编. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 1994年3月 [03.1994]
  Signaturen:
  • B126.T36 1994

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Deborin, Abram Moiseevič: Bian zheng fa de wei wu lun ru men / De po lin zhu ; Lin Bo xiu yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 537 Seiten
  辯證法的唯物論入門 / 德波林著 ; 林伯修譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::58

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Deng, Chumin: Min zhu de li lun yu shi jian / Deng Chu min zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 3, 366 Seiten
  邓初民 [VerfasserIn]: 民主的理論與實踐 / 鄧初民著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::783

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • DeWeerd, Harvey A.: Di er ci shi jie da zhan jian shi / H.A. Di wei te, R.W Xiu ge yuan zhu ; Wang Jian yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - Seiten
  第二次世界大戰簡史 / H.A. 第威特, R.W休格原著 ; 王檢譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::161

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Diao, Shuren: Man zu sheng huo lüe ying / Dai Shu ren bian zhu. - Di 1 ban. -
  Shen yang: Shen yang chu ban she, 2002 nian 1 yue [01.2002]. - 2, 1, 315 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-5441-1764-2
  ISBN 978-7-5441-1764-7
  刁书仁 [VerfasserIn]: 满族生活掠影 / 刁书仁编著. - 第1版. -
  沈阳: 沈阳出版社, 2002 nian 1 yue [01.2002]
  Signaturen:
  • DS731.M35 D536 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Di, Chaobai: Zhong guo tu di wen ti jiang hua / Di Chao bai zhu. - Reprint der Ausgabe: Xiang gang : Sheng huo shu dian, Minguo 37 (1948). -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 96 Seiten
  狄超白 [VerfasserIn]: 中國土地問題講話 / 狄超白著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1655

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Di er ci shi jie da zhan can kao di tu / Jin Duan ling bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 3, 2, 80 Seiten
  第二次世界大戰參考地圖 / 金端苓編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532l$1907

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ding, Hongfan: Kang zhan de chu lu / Ding Hong fan zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 110 Seiten
  丁洪範 [VerfasserIn]: 抗戰的出路 / 丁洪範著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2205

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ding, Yuanpu: Min shi su song guan xi / Ding Yuan Pu zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 14, 342 Seiten
  丁元普 [VerfasserIn]: 民事訴訟實習 / 丁元普著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::776

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dong, Weichuan: Ou zhou min zhong jiao yu gai guan / Dong Wei chuan zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 4, 2, 6, 4, 2, 4, 436 Seiten : Illustrationen
  董渭川 [VerfasserIn]: 歐洲民衆教育概觀 / 董渭川著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::834

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dong xi nan sha qun dao zi liao mu lu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 77, 20 Seiten : Illustrationen
  東西南沙群島資料目錄
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1108

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Duan, Jihong: Qing ji Min guo chang san jiao di qu wen hua jia zu zhong zhi nü xing wen xue yan jiu / Duan Ji hong zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai she hui ke xue yuan chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 2, 2, 214 Seiten
  ISBN 978-7-5520-0986-6
  ISBN 7-5520-0986-1
  段继红 [VerfasserIn]: 清及民国长三角地区文化家族中之女性文学研究 / 段继红著. - 第1版. -
  上海: 上海社会科学院出版社, 2015年9月
  Signaturen:
  • PL2275.W65 D83 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Duanmu, Cixiang: Zhong guo chuan tong wen hua de xian jing / Duan mu Ci xiang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Chang zheng chu ban she, 2005 nian 9 yue [09.2005]. - 322 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-80204-116-5
  ISBN 7-80204-116-3
  端木赐香 [VerfasserIn]: 中国传统文化的陷阱 / 端木賜香著. - 第1版. -
  北京: 长征出版社, 2005年9月 [09.2005]
  Signaturen:
  • DS721.D836 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du, Chengxiang: Zou Rong / Du Cheng xiang bian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 4, 146 Seiten
  杜呈祥 [VerfasserIn]: 鄒容 / 杜呈祥編著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1786

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dui hua li shi : wu si yu Zhong guo xian dang dai wen xue / Wang Feng, Jiang Lang lang, Wang Juan bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing shi: Bei jing da xue chu ban she, 2014 nian 1 yue [01.2014]. - 2, 3, 331 Seiten
  ISBN 978-7-301-23446-4
  ISBN 7-301-23446-5
  对话历史 : 五四与中国现当代文学 / 王风, 蒋朗朗, 王娟编. - 第 1 版. -
  北京市: 北京大学出版社, 2014年1月 [01.2014]
  Signaturen:
  • PL2302.D854 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du, Lihui: Hei shui cheng Yuan dai Han wen jun zheng wen shu yan jiu / Du Li hui, Chen Rui qing, Zhu Jian lu zhu. - Di 1 ban. -
  Tian jin Shi: Tian jin gu ji chu ban she, 2015 nian 4 yue [04.2015]. - 5, 2, 338 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5528-0239-9
  ISBN 7-5528-0239-1
  杜立晖 [VerfasserIn]: 黑水城元代汉文军政文书研究 / 杜立暉, 陈瑞青, 朱建路著. - 第1版. -
  天津: 天津古籍出版社, 2015年4月 [04.2015]
  Signaturen:
  • DS797.54.K537 D826 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo lü xue wen xian
  Di 4 ji, di 3 ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2007 nian 5 yue. - 696 Seiten
  ISBN 978-7-80230-556-4
  ISBN 7-80230-556-X
  第4輯, 第3冊中國律學文獻. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2007年5月
  Signaturen:
  • KNN10.Z4646 2004::4,3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dutt, Rajani Palme: Yi jiu yi ba nian dao yi jiu san liu nian de shi jie zheng zhi / Du te zhu ; Luo Ji nan yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 413 Seiten
  一九一八到一九三六年的世界政治 / 英國都特著 ; 羅稷南譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1805

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du, Yaquan: Kuang wu xue jiang yi / Du Ya quan bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 92 Seiten : Illustrationen
  杜亞泉 [VerfasserIn]: 礦物學講義 / 杜亞泉編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2229

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Echanges culturels et religieux entre la Chine et l'occident : [actes du VIIe Colloque International de Sinologie de Chantilly, 8 - 10 septembre 1992] / the Ricci Institute for Chinese-Western Cultural History, University of San Francisco ... Sous la dir. de Edward J. Malatesta .... -
  Paris: CID, 1995. - XLI, 320 S.
  (Variétés sinologiques ; N.S., 83)
  ISBN 2-9505602-5-3
  ISBN 978-2-9505602-5-4
  Themen: (g)China / (s)Kulturkontakt / (s)Interreligiöser Dialog / (g)Europa / (f)Kongress / (g)Chantilly <1992>
  Signaturen:
  • DS1.C6 A28

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fa lan ke fu xue pai zai Zhong guo / A mei long, Di an nie, Liu Sen lin zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2011 nian 4 yue [04.2011]. - 2, 4, 7, 254 Seiten
  ISBN 978-7-5097-2194-0
  ISBN 7-5097-2194-6
  法兰克福学派在中国 / 阿梅龙, 狄安涅, 刘森林主编. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2011年4月 [04.2011]
  Signaturen:
  • HM467.F353 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fan, Quan: Lü de bei guo / Fan Quan zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 124 Seiten
  范泉 [VerfasserIn]: 綠的北國 / 范泉著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2291

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fan, Zhengyi: Zhong shen xuan hua zhong de shi zi jia : ji du jiao yu Fu jian min jian xin yang gong chu guan xi yan jiu / Fan Zheng yi zhu. - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015. - 4, 4, 4, 4, 264 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5097-7288-1
  ISBN 7-5097-7288-5
  范正义 [VerfasserIn]: 众神喧哗中的十字架 : 基督教与福建民间信仰共处关系研究 / 范正义著. - 第1版,第1次印刷. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2015
  Signaturen:
  • BR128.C4 F36 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fei, Hongnian: Zhong wai yu ye gai guan / Fei Hong nian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 107 Seiten : Illustrationen
  費鴻年 [VerfasserIn]: 中外漁業概觀 / 費鴻年著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1767

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Feng, Ding: Ping fan de zhen li / Feng Ding zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 239 Seiten
  冯定 [VerfasserIn]: 平凡的真理 / 馮定著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2396

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Feng, Jiangfeng: Qing mo Min chu ren quan si xiang de zhao shi yu shan bian : 1840-1912 / Feng Jiang feng zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2011 nian 7 yue. - 2, 3, 256 Seiten
  ISBN 978-7-5097-2367-8
  ISBN 7-5097-2367-1
  冯江峰 [VerfasserIn]: 清末民初人权思想的肇始与嬗变 : (1840-1912) / 冯江峰著. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2011年7月
  Signaturen:
  • JC599.C6 F46 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Feng, Yuxiang: Chuan xi nan ji you / Feng Yu xiang zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 10, 262 Seiten
  馮玉祥 [VerfasserIn]: 川西南記遊 / 馮玉祥著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::97

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu, Baoshi: Wen Tian xiang nian shu / Fu Bao shi zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 5, 6, 238 Seiten
  [VerfasserIn]: 文天祥年述 / 傅抱石著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2910

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan ti yao / zhu bian Wang Wenzhang ; fu zhu bian Liu Wenfeng. - Di yi ban. -
  Bei jing Shi: Xue yuan chu ban she, 2013 nian 3 yue [03.2013]. - 16, 182 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5077-4114-8
  ISBN 7-5077-4114-1
  傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊提要 / 主编王文章 ; 副主编刘文峰. - 第一版. -
  北京市: 学苑出版社, 2013年3月 [03.2013]
  Signaturen:
  • PL2354.F825 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu, Youpu: Zhong guo xue lei ji / Fu You pu zhu. - Reprint. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 150 Seiten
  傅幼圃 [VerfasserIn]: 中國血淚記 / 傅幼圃著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1691

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Fushun: Ke ju yu Liao dai she hui / Gao Fu shun zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2015 nian 12 yue [12.2015]. - 2, 4, 2, 350 Seiten
  ISBN 978-7-5161-7175-2
  ISBN 7-5161-7175-1
  高福顺 [VerfasserIn]: 科举与辽代社会 / 高福顺著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2015年12月 [12.2015]
  Signaturen:
  • JQ1512.Z13 E87294 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Jingzhai: Ou zhou ge ming shi / Gao jing zhai zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 8, 266 Seiten
  高晶齋 [VerfasserIn]: 歐洲革命史 / 高晶齋著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::829

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Lu: Zui jin Ou zhou wai jiao shi / xuan shu zhe Gao Lu ; zhu bian zhe Wang Yun wu, Cai Yuan pei, Wu Jing heng. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 80 Seiten
  高魯 [VerfasserIn]: 最近歐洲外交史 / 撰述者高魯 ; 主編者王雲五, 蔡元培, 吳敬恆
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1793

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Mingshi: Dong ya jiao yu quan xing cheng shi lun / Gao Ming shi zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2003 nian 7 yue [07.2013]. - 2, 4, 5, 329 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-5325-3361-1
  ISBN 978-7-5325-3361-9
  高明士 [VerfasserIn]: 东亚教育圈形成史论 / 高明士著. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2003年7月 [07.2013]
  Signaturen:
  • LA1141.G36 D66 2003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Min: Jian du yan jiu ru men / Gao Min zhu. - Di 1 ban. -
  Nan ning Shi: Guang xi ren min chu ban she, 1989 nian 10 yue [10.1989]. - 4, 5, 248, 51 Seiten : Porträts
  ISBN 7-219-01358-2
  ISBN 978-7-219-01358-8
  高敏 [VerfasserIn]: 简牍研究入门 / 高敏著. - 第1版. -
  南宁市: 广西人民出版社, 1989年10月 [10.1989]
  Signaturen:
  • PL2458.K36 1989

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Min: Qin han shi tan tao / Gao Min zhu. - Di 1 ban. -
  Zheng zhou shi: Zhong zhou gu ji chu ban she, 1998 nian 1 yue. - 2, 4, 364 Seiten
  ISBN 7-5348-1685-8
  ISBN 978-7-5348-1685-7
  高敏 [VerfasserIn]: 秦汉史探讨 / 高敏著. - 第1版. -
  郑州市: 中州古籍出版社, 1998年1月
  Signaturen:
  • DS747.5.G36 Q467 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Min: Qin han wei jin nan bei chao shi lun kao / Gao Min zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2004 nian 7 yue [07.2004]. - 3, 2, 347 Seiten
  ISBN 7-5004-4420-6
  ISBN 978-7-5004-4420-6
  高敏 [VerfasserIn]: 秦汉魏晋南北朝史论考 / 高敏著. - 第1版. -
  北京: 中國社会科学出版社$D2004年7月 [07.2004], 2004 nian 7 yue [07.2004]
  Signaturen:
  • DS747.37.G36 Q56 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Min: Wei jin nan bei chao she hui jing ji shi tan tao / Gao Min zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min chu ban she, 1987. - 3, 365 Seiten
  高敏 [VerfasserIn]: 魏晋南北朝社会经济史探讨 / 高敏著. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 1987 nian 10 yue [10.2015]
  Signaturen:
  • HC427.6.G36 W45 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Min: Wei jin nan bei chao bing zhi yan jiu / Gao Min zhu. - Di 1 ban. -
  Zheng zhou Shi: Da xiang chu ban she, 1998 nian 5 yue [05.1998]. - 13, 5, 342 Seiten
  ISBN 7-5347-2111-3
  ISBN 978-7-5347-2111-3
  高敏 [VerfasserIn]: 魏晋南北朝兵制研究 / 高敏著. - 第1版. -
  郑州市: 大象出版社, 1998年5月 [05.1998]
  Signaturen:
  • DS748.17.G36 W45 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Min: Wei jin nan bei chao shi fa wei / Gao Min zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Beijing shi: Zhonghua shu ju, 2005 nian 1 yue [01.2005]. - 2, 6, 415 Seiten
  ISBN 7-101-04271-6
  ISBN 978-7-101-04271-9
  高敏 [VerfasserIn]: 魏晋南北朝史发微 / 高敏著. - 北京第1版. -
  北京市: 中华书局, 2005年1月 [01.2005]
  Signaturen:
  • DS748.17.G36 W456 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Pengcheng: Hong wan zi hui ji qi she hui jiu zhu shi ye yan jiu (1922-1949) / Gao Peng cheng zhu. - Di 1 ban. -
  He fei: He fei gong ye da xue chu ban she, 2011 nian 5 yue [05.2011]. - 2, 2, 5, 264 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5650-0516-9
  ISBN 7-5650-0516-9
  高鹏程 [VerfasserIn]: 红卍字会及其社会救助事业研究 (1922-1949) / 高鹏程著. - 第1版. -
  合肥: 合肥工业大学出版社, 2011年5月 [05.2011]
  Signaturen:
  • HV589.G36 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Weichang: Zhou Qin zhu zi gai lun / zhu zuo zhe Gao Wei chang ; zhu bian zhe Wang Yun wu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 2, 138 Seiten : Illustrationen
  高維昌 [VerfasserIn]: 周秦諸子概論 / 著作者高維昌 ; 主編者王雲五
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1770

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ge, Jianxiong: Si hai tong gen : yi min yu Zhong guo chuan tong wen hua / Ge Jian xiong, An Jie sheng zhu. - Di 1 ban. -
  Tai yuan shi: Shan xi ren min chu ban she, 2004 nian 2 yue [02.2004]. - 2, 2, 7, 329 Seiten
  ISBN 7-203-04921-3
  ISBN 978-7-203-04921-0
  葛剑雄 [VerfasserIn]: 四海同根 : 移民与中国传统文化 / 葛剑雄, 安介生著. - 第1版. -
  太原市: 山西人民出版社, 2004年2月 [02.2004]
  Signaturen:
  • DS732.G45 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ge, Qin: Mo fang / Ge Qin zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 142 Seiten
  葛琴 [VerfasserIn]: 磨坊 / 葛琴著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2361

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sŏgang Han'gugŏ new
  1A, Student's book Audio-CD. - , [ca. 2013]. - 1 CD
  Signaturen:
  • CD000.345

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gong, Shaoqin: Li Huang po yi shi / Gong Shao qin zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 128 Seiten
  貢少芹 [VerfasserIn]: 黎黄陂軼事 / 貢少芹著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2236

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gong, Xian: "Ju shuo" shu zheng / Gong Xian shu zheng. - Di 1 ban. -
  Nan chang Shi: Jiang xi jiao yu chu ban she, 2015 nian 1 yue [01.2015]. - 6, 1, 492 Seiten
  ISBN 978-7-5392-5167-7
  ISBN 7-5392-5167-0
  龚贤 [VerfasserIn]: 《剧说》疏证 / 龚贤疏证. - 第1版. -
  南昌市: 江西教育出版社, 2015年1月 [01.2015]
  Signaturen:
  • PL2357.G534 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Hongming: ¬The¬ spirit of the Chinese people / Hong-ming Gu. - 11. [Druck]. -
  Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2008. - 143 S.
  ISBN 978-7-5600-1449-4
  Themen: (g)China / (s)Kultur
  Signaturen:
  • DS721.G8312 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiegang: Liang Han zhou zhi kao / Gu Jie gang [zhu]. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - Seiten 855-906
  顧頡剛 [VerfasserIn]: 兩漢州制考 / 顧頡剛[著]
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2249

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu jin ming ren hua pu. - Di yi ban. -
  Shang hai: Shang hai shu dian, 1987 nian 3 yue [03.1987]. - 358 Seiten : chiefly illustrations
  ISBN 7-80569-064-2
  ISBN 978-7-80569-064-3
  古今名人画谱. - 第一版. -
  上海: 上海書店, 1987年3月 [03.1987]
  Signaturen:
  • ND1042.K7 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Mei: Min zhong jiao yu xin dong xiang / Gu Mei zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 142 Seiten
  古楳 [VerfasserIn]: 民衆教育新動向 / 古楳著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2337

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo gong he zuo kang Ri wen xian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 132 Seiten
  國共合作抗日文獻
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::333

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xie, Lansheng: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  2. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 12 yue. - 1, 666 Seiten
  (Chang xing xing zhai ri ji bu fen juan / (Qing) Xie Lan sheng zhuan ; yi)
  2謝蘭生 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年12月
  (常惺惺齋日記不分卷 / (清)謝蘭生撰 ; 一)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xie, Lansheng: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  3. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 12 yue. - 1, 624 Seiten
  (Chang xing xing zhai ri ji bu fen juan / (Qing) Xie Lan sheng zhuan ; er)
  3謝蘭生 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年12月
  (常惺惺齋日記不分卷 / (清)謝蘭生撰 ; 二)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Weng, Xincun: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  6. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 12 yue. - 1, 650 Seiten
  (Zhi zhi zhai ri ji bu fen juan / (Qing) Weng Xin cun zhuan ; er)
  6翁心存 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年12月
  (知止齋日記不分卷 / (清)翁心存撰 ; 二)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Weng, Xincun: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  7. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 12 yue. - 1, 616 Seiten
  (Zhi zhi zhai ri ji bu fen juan / (Qing) Weng Xin cun zhuan ; san)
  7翁心存 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年12月
  (知止齋日記不分卷 / (清)翁心存撰 ; 三)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Weng, Xincun: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  8. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 12 yue. - 1, 624 Seiten
  (Zhi zhi zhai ri ji bu fen juan / (Qing) Weng Xin cun zhuan ; si)
  8翁心存 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年12月
  (知止齋日記不分卷 / (清)翁心存撰 ; 四)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Weng, Xincun: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  9. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 12 yue. - 1, 692 Seiten
  (Zhi zhi zhai ri ji bu fen juan / (Qing) Weng Xin cun zhuan ; wu)
  9翁心存 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年12月
  (知止齋日記不分卷 / (清)翁心存撰 ; 五)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Weng, Xincun: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  10. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 12 yue. - 1, 570 Seiten
  (Zhi zhi zhai ri ji bu fen juan / (Qing) Weng Xin cun zhuan ; liu)
  10翁心存 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年12月
  (知止齋日記不分卷 / (清)翁心存撰 ; 六)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo Mo ruo fan yi yan jiu / zong zhu bian Fu Yong lin. -
  Cheng du: Si chuan wen yi chu ban she, 2009 nian 9 yue [09.2009]. - 2, 3, 5, 419 Seiten
  (Jing yi shu lin. Xi nan jiao tong da xue wai guo yu xue yuan xue shu lun cong ; 2)
  ISBN 7-5411-2900-3
  ISBN 978-7-5411-2900-1
  郭沫若翻译研究 / 总主编傅勇林. -
  成都: 四川文艺出版社, 2009年9月 [09.2009]
  (静一述林. 西南交通大学外国语学院学术论丛 ; 2)
  Signaturen:
  • PL2778.O2 Z88 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • . -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 1963 nian 6 yue [06.1963]. - 196 Seiten
  韩国磐 [VerfasserIn]南北朝經濟試探. -
  上海: 上海人民出版社, 1963年6月 [06.1963]
  Signaturen:
  • HC427.6.H364 N36 1958::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han, Guopan: Chai Rong / Han Guo pan zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 1956 nian 6 yue [06.1956]. - 74 Seiten
  韩国磐 [VerfasserIn]: 柴荣 / 韓國磐著. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 1956年6月 [06.1956]
  Signaturen:
  • DS749.66.C43 H364 1956

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han, Guopan: Han guo pan shi wen chao / Han guo pan zhu. - Di 1 ban. -
  [Zhong guo]: [Verlag nicht ermittelbar], 1995. - 11, 177 Seiten
  韩国磐 [VerfasserIn]: 韩国磐诗文钞 / 韩国磐著. - 第1版. -
  [中国]: [Verlag nicht ermittelbar], 1995
  Signaturen:
  • PL2861.A64 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han, Guopan: Sui chao shi lüe / Han Guo pan zhu. - Di 1 ban, di 2 ci yin shua. -
  Shang hai: Hua dong ren min chu ban she, 1954. - 4, 4, 80 S. : graph. Darst.
  韩国磐: 隋朝史畧 / 韓國磐著. - 第1版,第2次印刷. -
  上海: 華東人民出版社
  Signaturen:
  • DS749.2.H364 S85 1954

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han, Guopan: Sui Tang de jun tian zhi du / Han Guo pan. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 1957 nian 7 yue [07.1957]. - 124 Seiten
  韩国磐 [VerfasserIn]: 隋唐的均田制度 / 韩国磐. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 1957年7月 [07.1957]
  Signaturen:
  • HD924.H364 S85 1957

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han, Guopan: Sui tang wu dai shi / Han guo pan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1961 nian 6 yue [06.1961]. - 5, 394 Seiten
  韩国磐 [VerfasserIn]: 隋唐五代史 / 韩国磐著$d1961年6月 [06.1961]. - 第1版. -
  北京: 生活. 讀書. 新知三联书店, 1961 nian 6 yue [06.1961]
  Signaturen:
  • DS749.2.H364 S87 1961

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han, Guopan: Sui Yang di / Han Guo pan zhu. - Di 1 ban. -
  Wu han: Hu bei ren min chu ban she, 1957 nian 9 yue [09.1957]. - 96 Seiten
  韩国磐 [VerfasserIn]: 隋炀帝 / 韩国磐著. - 第1版. -
  武汉: 湖北人民出版社1957年9月 [09.1957], 1957 nian 9 yue [09.1957]
  Signaturen:
  • DS749.2.H364 S85 1957

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han, Guopan: Zhong guo gu dai fa zhi shi yan jiu / Han Guo pan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min chu ban she, 1993 nian 7 yue [07.1993]. - 2, 337 Seiten
  ISBN 7-01-001129-X
  ISBN 978-7-01-001129-5
  韩国磐 [VerfasserIn]: 中国古代法制史研究 / 韩国磐著. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 1993年7月 [07.1993]
  Signaturen:
  • KNN265.H364 Z56 1993

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han lü ji zheng liu juan / (Qing) Du Gui chi zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2007 nian 5 yue. - 3, 3, 656 Seiten
  (Zhong guo lü xue wen xian / Yang yi fan bian)
  ISBN 978-7-80230-556-4
  ISBN 7-80230-556-X
  漢律輯證六卷 / (清) 杜貴墀撰. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2007年5月
  (中國律學文獻 / 楊一凡編)
  Signaturen:
  • KNN10.Z4646 2004::4,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han, Sheng: Hai dong ji : gu dai dong ya shi shi kao lun / Han Sheng zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2009 nian 5 yue [05.2009]. - 2, 7, 4, 306 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-208-08493-3
  ISBN 7-208-08493-9
  韩昇 [VerfasserIn]: 海東集 : 古代東亞史實考論 / 韓升著. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 2009年5月 [05.2009]
  Signaturen:
  • DS740.61.H36 H35 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han, Shiheng: Ji ji bei zhan de Meiguo / Han Yun pu zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 70 Seiten
  韩侍桁 [VerfasserIn]: 積極備戰的美國 / 韓雲浦著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2098

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han Ying xin wen chu ban xue ci dian / Chen Jian li, Cui He xian zhu bian ; Gou Kai ying zhu shen. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min jiao tong chu ban she, 2000 nian 6 yue [06.2000]. - 650 Seiten
  ISBN 7-114-02949-7
  ISBN 978-7-114-02949-3
  汉英新闻出版学词典 / 陈建礼, 崔贺贤主编 ; 苟凯英主审. - 第1版. -
  北京: 人民交通出版社, 2000年6月 [06.2000]
  Signaturen:
  • PN4728.H365 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hazlitt, William: He zi lie san wen jing xuan / He zi lie zhu ; Pan Wen guo yi. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min ri bao chu ban she, 1999 nian 9 yue [09.1999]. - 2, 17, 237 Seiten : Portrait
  ISBN 7-80153-188-4
  ISBN 978-7-80153-188-9
  赫兹列散文精选 / 赫兹列著 ; 潘文囯译. - 第1版. -
  北京: 人民日报出版社, 1999年9月 [09.1999]
  Signaturen:
  • PR4770.C5 P35 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Dan'an: He Dan an yi an / He Dan an zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 84 Seiten
  何澹安 [VerfasserIn]: 何澹安醫案 / 何澹安原著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::430

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Qiaoyuan: Jing shan quan ji
  Shang. - . - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Fu jian ren min chu ban she, 2015 nian 4 yue. - 137, 588 Seiten : Illustrationen
  上何喬遠 [VerfasserIn]鏡山全集. - 第1版. -
  福州市: 福建人民出版社, 2015年4月
  Signaturen:
  • PL2698.H5224 A6 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Qiaoyuan: Jing shan quan ji
  Zhong. - . - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Fu jian ren min chu ban she, 2015 nian 4 yue. - Seiten 589-1315
  中何喬遠 [VerfasserIn]鏡山全集. - 第1版. -
  福州市: 福建人民出版社, 2015年4月
  Signaturen:
  • PL2698.H5224 A6 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Qiaoyuan: Jing shan quan ji
  Xia. - . - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Fu jian ren min chu ban she, 2015 nian 4 yue. - Seiten 1317-1959
  下何喬遠 [VerfasserIn]鏡山全集. - 第1版. -
  福州市: 福建人民出版社, 2015年4月
  Signaturen:
  • PL2698.H5224 A6 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Weining: Zhong guo yan shu mu lu / He Wei ning bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 10, 190, 28, 28 Seiten
  何維凝 [VerfasserIn]: 中國鹽書目錄 / 何維凝編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1692

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hong yang yi wen : [3 juan] / Hu Yi xu, Xu Zhen ya zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 2, 80, 70, 44, 18 Seiten
  紅羊佚聞 : [3卷] / 胡儀鄦, 徐枕亞著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2072

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hua, Guoyu: Guo ji ren quan shi ye de Zhong guo gong xian : Zhang Peng chun yu "shi jie ren quan xuan yan" / Hua Guo yu zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo zheng fa da xue chu ban she, 2015 nian 4 yue [04.2015]. - 4, 6, 4, 5, 270 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5620-6023-9
  ISBN 7-5620-6023-1
  化国宇 [VerfasserIn]: 国际人权事业的中国贡献 : 張彭春与"世界人权宣言" / 化国宇著. - 第1版. -
  北京: 中国政法大学出版社, 2015年4月 [04.2015]
  Signaturen:
  • JC599.C6 H83 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Haiyun: Qing dai Guang xi Han wen hua chuan bo yan jiu / Huang Hai yun zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing shi: Min zu chu ban she, 2009 nian 9 yue. - 8, 392 Seiten
  ISBN 978-7-105-10346-1
  ISBN 7-105-10346-9
  黃海云 [VerfasserIn]: 清代广西汉文化传播研究 / 黄海云著. - 第1版. -
  北京市: 民族出版社, 2009年9月
  Signaturen:
  • DS793.K6 H825 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Huaixin: Yi Zhou shu hui jiao ji zhu
  Shang ce. - . - Xiu ding ben, di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2007 nian 3 yue. - 2, 1, 4, 5, 5, 571 Seiten
  上册黄怀信 [VerfasserIn]逸周書彙校集注. - 修訂本, 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2007年3月
  Signaturen:
  • DS747.I25 H78 2007::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Huaixin: Yi Zhou shu hui jiao ji zhu
  Xia ce. - . - Xiu ding ben, di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2007 nian 3 yue. - Seiten 573-1241
  下册黄怀信 [VerfasserIn]逸周書彙校集注. - 修訂本, 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2007年3月
  Signaturen:
  • DS747.I25 H78 2007::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang hun. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 288 Seiten
  黃昏
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2085

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo lü xue wen xian
  Di 4 ji, di 4 ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2007 nian 5 yue. - 624 Seiten
  ISBN 978-7-80230-556-4
  ISBN 7-80230-556-X
  第4輯, 第4冊中國律學文獻. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2007年5月
  Signaturen:
  • KNN10.Z4646 2004::4,4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Richu: Tang dai wen zong wu zong liang chao zhong shu zheng ju tan yan / Huang Ri chu zhu. - Di 1 ban. -
  Ji nan Shi: Qi Lu shu she, 2015 nian 4 yue [04.2015]. - 5, 399 Seiten
  ISBN 978-7-5333-3333-1
  ISBN 7-5333-3333-0
  黄日初 [VerfasserIn]: 唐代文宗武宗两朝中枢政局探研 / 黄日初著. - 第1版. -
  济南市: 齊魯書社, 2015年4月 [04.2015]
  Signaturen:
  • DS749.3.H7895 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Shengren: Huang Zun xian ping zhuan / Huang Sheng ren zhu. - Di 1 ban, di 2 ci yin shua. -
  Nan jing: Nan jing da xue chu ban she, 2008. - 8, 3, 680 S. : Illustrationen
  (Zhong guo si xiang jia ping zhuan cong shu ; 188)
  ISBN 7-305-04694-9
  ISBN 978-7-305-04694-0
  黄升任: 黄遵宪评传 / 黄升任著. - 第1版,第2次印刷. -
  南京: 南京大学出版社
  (中国思想家评传丛书 ; 188)
  Signaturen:
  • DS764.23.H8 H82 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang sheng dian qu pu xia. - Di yi ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013 nian 3 yue. - 478 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 13)
  长生殿曲谱下. - 第一版. -
  北京: 学苑出版社, 2013年3月
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 13)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::13

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Xianfan: Zhong guo li shi mei you nu li she hui : jian lun shi jie gu dai nu ji qi she hui xing tai / Huang Xian fan zhu. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 7 yue. - 587 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5495-6661-7
  ISBN 7-5495-6661-5
  黄现璠 [VerfasserIn]: 中国历史没有奴隶社会 : 兼论世界古代奴及其社会形态 / 黄现璠著. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015年7月
  Signaturen:
  • HT1241.H83 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Youchang: Min fa quan jie
  Shang. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 5, 311 Seiten
  上黄右昌 [VerfasserIn]民法詮解
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::752

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Youchang: Min fa quan jie
  Xie. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4 Seiten, Seiten 313-630
  下黄右昌 [VerfasserIn]民法詮解
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::753

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Zhenxia: Zhong Ri E zhan zheng ping lun / Huang Zhen xia zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 200 Seiten : Karten
  黃震遐 [VerfasserIn]: 中日俄戰爭評論 / 黃震遐著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1753

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huan sha ji qu pu er juan san shi qi chu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013 nian 3 yue. - 546 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 6)
  浣纱记曲谱二卷三十七出. - 第一版. -
  北京: 学苑出版社, 2013年3月
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 6)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hua qiao / Li Chang fu bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 178 Seiten
  華僑 / 李長傅編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2081

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hua, Xuecheng: Zhou Qin Han Jin fang yan yan jiu shi / Hua Xue cheng zhu. - Xiu ding ben, Di 2 ban. -
  Shanghai Shi: Fu dan da xue chu ban she, 2007 nian 3 yue [03.2007]. - 2, 3, 9, 2, 3, 3, 4, 518 Seiten
  ISBN 978-7-309-03465-3
  ISBN 7-309-03465-1
  华学诚 [VerfasserIn]: 周秦漢晋方言研究史 / 華學誠著. - 修訂本, 第2版. -
  上海市: 復旦大學出版社, 2007年3月 [03.2007]
  Signaturen:
  • PL1510.H825 2003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Huaichen: Chu zhong ying yong wen jiao ben / Hu Huai chen bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 5, 99 Seiten : Illustrationen
  胡懷琛 [VerfasserIn]: 初中應用文教本 / 胡懷琛編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::92

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Huaichen: Zhong guo wen xue tong ping / Hu Huai chen bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 136 Seiten
  胡懷琛 [VerfasserIn]: 中國文學通評 / 胡懷琛編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1673

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Huaichen: Zhong guo wen xue shi gai yao / Hu Huai chen. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 6, 5, 7, 319 Seiten : Illustrationen
  胡懷琛 [VerfasserIn]: 中國文學史概要 / 胡懷琛編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1669

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Jianguo: Zhong guo cheng shi jie ceng : Bei jing jing xiang / Hu Jian guo zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2011 nian 9 yue. - 3, 2, 2, 227 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5097-2444-6
  ISBN 7-5097-2444-9
  胡建国 [VerfasserIn]: 中国城市阶层 : 北京镜像 / 胡建国著. - 第 1 版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2011年9月
  Signaturen:
  • HN740.Z9 S6155 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Jingjun: Zhong guo gu dai wen hua shi yong shou ce / Hu Jing jun, Dai Qi hou bian zhu. - Di 1 ban. -
  Chang sha Shi: Hu nan wen yi chu ban she, 1992 nian 2 yue [02.1992]. - 5, 571 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-5404-0868-5
  ISBN 978-7-5404-0868-8
  胡敬君 [VerfasserIn]: 中国古代文化实用手册 / 胡敬君, 戴启后编著. - 第1版. -
  长沙市: 湖南文艺出版社, 1992年2月 [02.1992]
  Signaturen:
  • DS721.H697 1992

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Ji: Sui Yang di xin zhuan / Hu Ji zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 1995 nian 6 yue [06.1995]. - 2, 243 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-208-01938-X
  ISBN 978-7-208-01938-6
  胡戟 [VerfasserIn]: 隋炀帝新传 / 胡戟著. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 1995年6月 [06.1995]
  Signaturen:
  • DS749.29.S85 H8 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Ji: Wu Ze tian ben zhuan / Hu Ji chu. - Di 1 ban, di 2 ci yin shua. -
  Xi an: San qin chu ban she, 1986 nian 4 yue [04.1986]. - 161 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-80546-036-1
  ISBN 978-7-80546-036-9
  胡戟 [VerfasserIn]: 武則天本传 / 胡戟著. - 第1版, 第2次印刷. -
  西安: 三秦出版社, 1986年4月 [04.1986]
  Signaturen:
  • DS749.42.W8 H82 1986

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Ji: Zhong guo gu dai li yi / Hu Ji zhu. - Di 1 ban. -
  Xi an: Shan xi ren min chu ban she, 1994 nian 6 yue [06.1994]. - 2, 5, 193 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-224-02543-7
  ISBN 978-7-224-02543-9
  胡戟 [VerfasserIn]: 中国古代礼仪 / 胡戟著. - 第1版. -
  西安: 陕西人民出版社, 1994年6月 [06.1994]
  Signaturen:
  • DS741.65.H8 Z56 1994

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Images de la Chine : la contexte occidental de la sinologie naissante / the Ricci Institute for Chinese-Western Cultural History, University of San Francisco ... Sous la dir. de Edward J. Malatesta .... -
  Paris: Inst. Ricci, Centre d'Etudes Chinoises, 1995. - XL, 434 S.
  (Variétés sinologiques ; N.S., 78)
  ISBN 2-9505602-5-3
  ISBN 978-2-9505602-5-4
  Themen: (g)Europa / (s)Chinabild / (s)Entstehung / (s)Sinologie / (f)Kongress / (g)Chantilly <1989>
  Signaturen:
  • DS1.C6 A28

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ishihama, Tomoyuki: Mei guo zi ben zhu yi fa da shi / Shi bin Zhi xing zhu ; Shi Fu liang, Zhou Bo di he yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 4, 428 Seiten
  石浜, 知行 [VerfasserIn]: 美國資本主義發達史 / 石濱知行著 ; 施復亮, 周白棣合譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::740

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jia fan / Si ma Guang ji. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 16, 6, 20, 16, 14, 14, 23, 12, 12, 11 Seiten
  家範 / 司馬光輯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2105

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Boqian: Zhu zi xue zuan yao / Jiang Bo qian bian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 5, 269 Seiten : Illustrationen
  蔣伯潛 [VerfasserIn]: 諸子學纂要 / 蔣伯潛編著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1773

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo lü xue wen xian
  Di 4 ji, di 5 ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2007 nian 5 yue. - 674 Seiten
  ISBN 978-7-80230-556-4
  ISBN 7-80230-556-X
  第4輯, 第5冊中國律學文獻. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2007年5月
  Signaturen:
  • KNN10.Z4646 2004::4,5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Jieshi: Jiang Jie shi zui jin lun wen ji. - Reprint. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 6, 68, 20, 4 Seiten
  蔣介石 [VerfasserIn]: 蔣介石最近論文集
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2115

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Jieshi: Jiang Zhong zheng xian sheng zui jin yan lun ji. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 232 Seiten : Illustrationen
  蔣介石 [VerfasserIn]: 蔣中正先生最近言論集$h
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2119

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Jieshi: Jiang zong si ling yan lun / [Jiang Jie shi] , Shao Li zi jiao yue , bian ji zhe Deng Wen yi , Lin Chun hua. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 113, 117 Seiten : Illustration
  蔣介石 [VerfasserIn]: 蔣總司令言論 / [蒋介石] ; 校閱者邵力子 , 編輯者鄧文儀 , 速記者林春華
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2121

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Jieshi: Ling xiu yu yan / Jiang Zhong zheng. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]$r. - 28, 24, 20 Seiten
  蔣介石 [VerfasserIn]: 領袖預言 / 蔣中正
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2256

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Jieshi: Qing nian wang he chu qu / zhi bi zhe Jiang Zhong zheng deng. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 86 Seiten
  蔣介石 [VerfasserIn]: 青年往何處去 / 執筆者蔣中正等
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2424

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Junzhang: Mian dian di li / Jiang Jun zhang zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 2, 104 Seiten
  蔣君章 [VerfasserIn]: 緬甸地理 / 蔣君章著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2316

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Ronggang: Liu xue sheng yu wan Qing wen xue zhuan xing / Jiang Ronggang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 3, 241 Seiten
  ISBN 978-7-5161-6920-9
  ISBN 7-5161-6920-X
  姜荣刚 [VerfasserIn]: 留学生与晚清文学转型 / 姜荣刚著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2015年9月
  Signaturen:
  • PL2301.J536 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Shanguo: Zhong guo wen yi cong xuan
  shang ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - ca. 150 Seiten
  上冊蒋善国 [VerfasserIn]中國文藝叢選
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1675

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Shanguo: Zhong guo wen yi cong xuan
  xia ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 2, 16, 16, 2, 20, 14, 5, 23, 7, 11, 94 Seiten : Illustrationen
  下冊蒋善国 [VerfasserIn]中國文藝叢選
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1676

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jian guo fang lüe yan jiu / Su Chun bo, Sang Hao bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 8, 138 Seiten
  建國方略研究 / 蘇春伯 ; 桑鎬編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2108

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang xi sheng gu jin zheng zhi di li yan ge zong lüe / Wu Zong ci, Xin Ji zhou he bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 24, 64 Seiten
  江西省古今政治地理沿革總略 / 吳宗慈, 辛際周合編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Yun'gang: Bian qu wen ti zhi li lun yu shi ji / Jiang Yun gang zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 96 Seiten
  姜蘊剛 [VerfasserIn]: 邊區問題之理論與實際 / 姜蘊剛著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::55

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Yun'gang: Zhong guo zheng zhi dong xiang zhi shi de kao cha / Jiang Yun gang zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 1, 124 Seiten : Illustrationen
  姜蘊剛 [VerfasserIn]: 中國政治動向之史的考察 / 姜蘊剛著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1708

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jian, Xian'ai: Li san chi / Jian Xian ai zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 142 Seiten
  蹇先艾 [VerfasserIn]: 離散集 / 蹇先艾著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2237

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiao yu bu er shi qi nian du guo li yuan xiao tong yi zhao sheng wei yuan hui bao gao. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 98, 4 seiten
  教育部二十七年度國立院校統一招生委員會報告
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2126

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiao yu can kao zi liao xuan ji
  Di 1 ji, shang. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 28, 24, 80, 16, 22, 16, 18, 42, 22, 62, 80 Seiten : Illustrationen, Pläne, Diagramme
  第1集, 上教育參考資料選輯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2127

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiao yu can kao zi liao xuan ji
  Di 1 ji, xia. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 20, 24, 12, 10, 10, 26, 10, 14, 14, 12, 16, 10, 4, 34, 58, 16, 36, 12, 46, 12, 20, 36 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  第1集, 下教育參考資料選輯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2128

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiao yu can kao zi liao xuan ji
  Di 2 ji. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 13, 11, 11, 16, 11, 10, 48, 40, 10, 26, 16, 20, 28, 60, 40, 20, 8, 4, 6, 10, 40, 20, 102, 78, 52, 32 Seiten : Diagramme
  第2集教育參考資料選輯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2129

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiao yu can kao zi liao xuan ji
  Di 3 ji. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 10, 4, 34, 44, 8, 10, 26, 84, 16, 4, 12, 16, 30, 14, 38, 28, 18, 16, 12, 26, 14, 20, 52, 14, 32 Seiten : Pläne, Formulare, Diagramme
  第3集教育參考資料選輯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2130

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiao yu can kao zi liao xuan ji
  Di 4 ji, shang. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 18, 8, 18, 14, 10, 24, 86, 26, 22, 24, 12, 18, 4, 28, 8, 24, 28, 26, 18, 32 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  第4集, 上教育參考資料選輯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2131

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiao yu can kao zi liao xuan ji
  Di 4 ji, xia. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 12, 24, 20, 8, 6, 14, 62, 12, 24, 20, 22, 10, 14, 16, 10, 12, 10, 18, 8, 10, 72, 40 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  第4集, 下教育參考資料選輯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2132

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiao yu can kao zi liao xuan ji
  Di 6 ji. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 26, 10, 6, 2, 36, 24, 2, 2, 22, 8, 6, 58, 6, 110, 40, 10, 13, 102, 4, 4, 6, 83, 14, 38, 10, 14, Seiten, Seiten 11-14 : Diagramme, Formulare
  第6集教育參考資料選輯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2132

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiao yu can kao zi liao xuan ji
  Di 7 ji, xia. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 38, 20, 12, 18, 7, 8, 6, 40, 28, 52, 4, 4, 4, 2, 4, 46, 18, 22, 36, 8, 18, 68, 26, 16, 40, 46, 36 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Pläne
  第7集, 下教育參考資料選輯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2135

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiao yu fa ling / Jiao yu bu can shi shi bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 6, 382 Seiten
  教育法令 / 教育部參事室編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2138

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiao yu xing zheng zhi dao / bian ji zhe Zhong Jing lan, Hu Zan ping, Ma Bing ... -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 149 Seiten
  教育行政指導 / 編輯者仲靖瀾, 胡贊平, 馬秉..
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2141

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jia, Pingwa: Gu lu / Jia Ping wa zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Ren min wen xue chu ban she, 2011 nian 1 yue. - 607 Seiten : Faksimiles
  ISBN 978-7-02-008349-7
  ISBN 7-02-008349-8
  贾平凹 [VerfasserIn]: 古炉 / 贾平凹著. - 北京第1版. -
  北京市: 人民文学出版社, 2011年1月
  Signaturen:
  • PL2843.P5 G83 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jia, Shiyi: Min guo xu cai zheng shi
  1. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 2, 13, 314 Seiten
  1 [VerfasserIn]民國續財政史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::763

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jia, Shiyi: Min guo xu cai zheng shi
  2. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 24, 755 Seiten
  2 [VerfasserIn]民國續財政史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::764

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jia, Shiyi: Min guo xu cai zheng shi
  3. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 5, 350 Seiten
  3 [VerfasserIn]民國續財政史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::765

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jia, Shiyi: Min guo xu cai zheng shi
  4. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 29, 394 Seiten
  4 [VerfasserIn]民國續財政史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::766

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jia, Shiyi: Min guo xu cai zheng shi
  5. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 319 Seiten
  5 [VerfasserIn]民國續財政史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::767

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jia, Shiyi: Min guo xu cai zheng shi
  6. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 12, 419 Seiten
  6 [VerfasserIn]民國續財政史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::768

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jia, Shiyi: Min guo xu cai zheng shi
  7. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 8, 353 Seiten
  7 [VerfasserIn]民國續財政史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::769

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin bian Zhong hua di li fen zhi / Wang Jin fu bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 10, 284 Seiten : Illustrationen, Pläne
  近編中華地理分誌 / 王金紱編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2155

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jing ji xue. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 7, 146 Seiten
  經濟學
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2186

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mei Lan fang yu Jing ju de chuan bo
  Shang ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Wen hua yi shu chu ban she, 2015 nian 6 yue [06.2015]. - 6, 6321 Seiten : Illustrationen
  上冊梅兰芳与京剧的传播. - 第1版. -
  北京: 文化艺术出版社, 2015年6月 [06.2015]
  Signaturen:
  • PN2878.M4 J57 2013::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mei Lan fang yu Jing ju de chuan bo
  Xia ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Wen hua yi shu chu ban she, 2015 nian 6 yue [06.2015]. - Seiten 633 - 1260 : Illustrationen
  下冊梅兰芳与京剧的传播. - 第1版. -
  北京: 文化艺术出版社, 2015年6月 [06.2015]
  Signaturen:
  • PN2878.M4 J57 2013::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin, Guobao: Tong ji xin lun / Jin Guo bao zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 2, 2, 157, 8 Seiten : Diagramme
  金國寶 [VerfasserIn]: 統計新論 / 金國寶著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2856

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin que ji qu pu er juan cun er shi si chu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013 nian 3 yue. - 524 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 10)
  金雀记曲谱二卷存二十四出. - 第一版. -
  北京: 学苑出版社, 2013年3月
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 10)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin ri zhi Mei guo / Ren Zhong bian yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 8, 306 Seiten
  今日之美國 / 任重編譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2150

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fa jue qi ming / (Qing) Jin Shi wen deng zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 10 yue. - 551 Seiten
  (Gu dai zhe yu yao lan / Yang Yi fan bian ; di shi san ce)
  法訣啟明 / (清)金師文等撰. - 第1版. -
  北京: 社會科學文獻出版社, 2015年10月
  (古代折獄要覽 / 楊一凡編 ; 第十三冊)
  Signaturen:
  • KNN265.G833 2015::13

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin, Xuan: Jin zhong jie ji / Jin Xuan zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 6, 92 Seiten : Illustrationen
  金鉉 [VerfasserIn]: 金忠潔集 / 金鉉著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2154

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ji, Tiejian: Zhi bu zhu de meng xiang : yi ge nong min gong de sheng cun ri ji / Ji Tie jian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Jiu zhou chu ban she, 2013 nian 8 yue [08.2013]. - 5, x, 231 Seiten
  ISBN 978-7-5108-2202-5
  ISBN 7-5108-2202-5
  姬铁见 [VerfasserIn]: 止不住的梦想 : 一个农民工的生存日记 / 姬铁见著. - 第1版. -
  北京市: 九州出版社, 2013年8月 [08.2013]
  Signaturen:
  • HD1537.C6 J5275 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiu yi ba hou dui ri wai jiao zhi jing guo. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 286 Seiten
  九一八後對日外交之經過
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2191

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Johnson, Osa: Man huang tan xian ji / Ma ding fu ren zhu ; Wang De yu, Li Shou yi he yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 2, 345 Seiten : Illustrationen
  蠻荒探險記 / 馬丁夫人著 ; 汪德余, 李壽義合譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2299

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jun wu yuan kao shi : fu liang guang du si ling bu kao shi / Liang guang du si ling bu can mou ting bian zuan. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]$r. - 3, 1, 10, 1, 3, 2, 14, 16, 129 Seiten : Illustrationen
  軍務院考實 : 附兩廣都司令部考實 / 兩廣都司令部參謀廳編纂
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2197

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kang, Chen: Gai ge kai fang yi lai nong cun ji ceng dang zu zhi jian she : yi xi bu di qu wei li / Kang Chen zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 4 yue. - 3, 2, 224 Seiten
  ISBN 978-7-5097-7152-5
  ISBN 7-5097-7152-8
  康晨 [VerfasserIn]: 改革开放以来农村基层党组织建设 : 以西部地区为例 / 康晨著. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2015年4月
  Signaturen:
  • JQ1519.A5 K363 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kang zhan wen xuan. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 98 Seiten
  抗戰文選
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2207

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kant, Immanuel: Dao de xing shang xue tan ben / Kang De zhu ; Tang Yue zhong yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 1, 119, 4 Seiten : Illustrationen
  道德形上學探本 / 康德著 ; 唐鉞重譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::133

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ke, Linghan: Zhong hua wu quan fa lun gang / Ke Ling han zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 15, 271 Seiten : Illustrationen
  柯凌漢 [VerfasserIn]: 中華物權法論綱 / 柯凌漢著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1746

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ke xue de dao li. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 42 Seiten
  科學的道理
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2218

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kimiya, Yasuhiko: Zhong Ri jiao tong shi
  3. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - Seite 299 - 447
  3木宮, 泰彦 [VerfasserIn]中日交通史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1757

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kimiya, Yasuhiko: Zhong Ri jiao tong shi
  4. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - Seite 449 - 590
  4木宮, 泰彦 [VerfasserIn]中日交通史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1758

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kimiya, Yasuhiko: Zhong Ri jiao tong shi
  5. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - Seite 591 - 726
  5木宮, 泰彦 [VerfasserIn]中日交通史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1759

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kimiya, Yasuhiko: Zhong Ri jiao tong shi
  6. - . - Reprint der Ausgabe: Shang wu yin shu guan (1935). -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - Seite 727 - 842
  6木宮, 泰彦 [VerfasserIn]中日交通史. - Reprint der Ausgabe: 商務印書館 (1935)
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1760

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kimiya, Yasuhiko: Zhong Ri jiao tong shi
  7. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 109 Seiten
  7木宮, 泰彦 [VerfasserIn]中日交通史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1761

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kitazawa, Shinjirō: Jing ji zu zhi lun / Bei ze Xin ci lang zhu ; Wu Fei dan yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 1, 1, 3, 352 Seiten
  北澤, 新次郎 [VerfasserIn]: 經濟組織論 / 北澤新次郎著 ; 吳斐丹譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2189

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kong zi yu lun yu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Jiu zhou chu ban she, 2011 nian 1 yue. - 1, 2, 3, 3, 422 Seiten : Illustrationen
  (Qian Mu xian sheng quan ji / Qian Mu zhu)
  ISBN 978-7-5108-0702-2
  ISBN 7-5108-0702-6
  孔子與論語. - 第1版. -
  北京: 九州出版社, 2011年1月
  (錢穆先生全集 / 錢穆著)
  Signaturen:
  • DS721.C4819 2011::1,5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kōtoku, Shūsui: She hui zhu yi shen sui / Ri ben Xing de Qiu shui zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 73 Seiten
  幸徳, 秋水 [VerfasserIn]: 社會主義神髓 / 日本幸德秋水著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2572

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kuiji: "Yin ming da shu" : zhao cheng jin cang ben / Kui Ji. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 248 Seiten
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 18)
  (Kui Ji de yin ming zhu zuo / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 2)
  窺基 [VerfasserIn]: 《因明大疏》 : 赵城金藏本 / 窥基. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 18)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::18

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kuiji: "Yin ming da shu" : jin ling ke jing chu ben / Kui Ji. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 447 Seiten
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 17)
  (Kui Ji de yin ming zhu zuo / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 1)
  窺基 [VerfasserIn]: 《因明大疏》 : 金陵刻经处本 / 窥基. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 17)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::17

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kwa, Shiamin: Strange eventful histories : identity, performance, and Xu Wei's Four cries of a gibbon / Shiamin Kwa. -
  Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2012. - XII, 273 S.
  ISBN 978-0-674-06685-4
  Signaturen:
  • PL2698.H775 S735 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo lü xue wen xian
  Di 4 ji, di 2 ce. - Lei, Menglin: Xing fa zou yi yi juan / (Ming) Tang Shun zhi ji ; (Ming) Liu Yue ning bu. - Di 1 ban. -
  Bei jing shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2007 nian 5 yue. - 664 Seiten
  ISBN 978-7-80230-556-4
  ISBN 7-80230-556-X
  第4輯, 第2冊雷夢麟 [VerfasserIn]: 中國律學文獻刑法奏議一卷 / (明)唐順之輯 ; (明)劉曰寧補. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2007年5月
  Signaturen:
  • KNN10.Z4646 2004::4,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liang, Chunli: Zui jin guo ji fa shang ji ge zhong yao wen ti / Liang Chun li deng zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 2, 218 Seiten : Illustrationen
  梁鋆立 [VerfasserIn]: 最近國際法上幾個重要問題 / 梁鋆立等著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1790

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liang, Rui: Tang dai liu bian guan yan jiu / Liang Rui zhu. - Di 1 ban. -
  Zheng zhou: Zhong zhou gu ji chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 16, 2, 345 Seiten
  ISBN 978-7-5348-5507-8
  ISBN 7-5348-5507-1
  梁瑞 [VerfasserIn]: 唐代流贬官研究 / 梁瑞著. - 第1版. -
  郑州: 中州古籍出版社, 2015年9月
  Signaturen:
  • JQ1512.Z1 L536 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Changzhi: Ku wu ji / Li Chang zhi zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 3, 166 Seiten
  李長之 [VerfasserIn]: 苦霧集 / 李長之著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2228

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Dawei: Song Yuan Quan zhou yu Yin du Yang wen ming / Li Dawei zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 206 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-100-11514-8
  ISBN 7-100-11514-0
  李大伟 [VerfasserIn]: 宋元泉州与印度洋文明 / 李大伟著. - 第1版. -
  北京: 商务印书馆, 2015年9月 [09.2015]
  Signaturen:
  • DS797.26.Q833 L45 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Dazhao: Ping min zhu yi / Li Shou chang zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 35 Seiten
  李大釗 [VerfasserIn]: 平民主義 / 李守常著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2398

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Jixin: Ken zhi xue / Li Ji xin zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 31, 445 Seiten : Illustrationen, Pläne, Diagramme
  李積新 [VerfasserIn]: 墾殖學 / 李積新著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2225

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lim, Patricia Pui Huen: Discovering Hong Kong's cultural heritage : Hong Kong Island and Kowloon / Patricia Lim. With photographs by Joanna Lim and Peter Edwards and illustrations by Antonia Mayatt. -
  Hong Kong: Oxford University Press, 2002. - 210 Seiten : Illustrationen
  ISBN 0-19-592723-0
  ISBN 978-0-19-592723-8
  Signaturen:
  • DS796.H76 N485 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Guipu: Sun Zhong shan xian sheng de guo jia lun / Lin Gui pu zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 113 Seiten
  林桂圃 [VerfasserIn]: 孫中山先生的國家論 / 林桂圃著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2797

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ling xiu lun ji qi ta / bian ji zhe gong bian she. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 203 Seiten : Illustrationen
  領袖論及其他 / 編輯者公編社
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2254

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ling xiu zhi sheng huo yu si xiang / Guo Tian hui bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 12, 237 Seiten
  領袖之生活與思想 / 郭天惠編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2257

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Hu: Liao shi bai guan zhi kao ding / Lin Hu zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong hua shu ju, 2015 nian 1 yue [01.2015]. - 2, 336 Seiten
  ISBN 978-7-101-10372-4
  ISBN 7-101-10372-3
  林鹄 [VerfasserIn]: 遼史百官志考訂 / 林鵠著. - 北京第1版. -
  北京市: 中華書局, 2015年1月 [01.2015]
  Signaturen:
  • JQ1512.Z13 C556 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Jiashu: Tu lou yu Zhong guo quan tong wen hua / Lin Jia shu zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min ban, 1995 nian 6 yue [06.1995]. - 4, 386 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-208-01764-6
  ISBN 978-7-208-01764-1
  林嘉书 [VerfasserIn]: 土楼与中国传统文化 / 林嘉书著. - 第1版. -
  上海: 上海人民版, 1995年6月 [06.1995]
  Signaturen:
  • DS731.H3 L544 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin wu chang chou lu : fu lu / Ma Yue guan deng bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 41, 19 Seiten : Illustrationen
  林屋唱酬錄 : 附錄 / 馬曰琯等編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2251

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Qiang: Chang an wen hua yu min zu wen xue yan jiu / Li Qiang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2015 nian 8 yue [08.2015]. - 5, 4, 469 Seiten
  ISBN 978-7-100-08568-7
  ISBN 7-100-08568-3
  李强 [VerfasserIn]: 长安文化与民族文学研究 / 黎羌著. - 第1版. -
  北京: 商务印书馆, 2015年8月 [08.2015]
  Signaturen:
  • DS797.68.X536 L57 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Rui: Zhu yi ri ji san juan / (Qing) Jiao Xun zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 12 yue. - 1, 640 Seiten
  (Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian / Guo jia tu shu guan bian ; 4)
  李銳 [VerfasserIn]: 注易日記三卷 / (清)焦循撰. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年12月
  (國家圖書館藏抄稿本日記選編 / 國家圖書館編 ; 4)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Ruoshui: Fu Zhong su gong wen ji san juan : Qing Ni Mo jing chu Tang chao ben / [Song] Fu Cha zhuan ; [Song] Fu Bo shou bian. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 588 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 19)
  李若水 [VerfasserIn]: 傅忠肅公文集三卷 : 清倪模經鉏堂抄本 / [宋]傅察撰 ; [宋]傅柏壽編. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 19)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::19

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Hengqi: Zhong guo wu qian nian ge ming shi / Liu Heng qi zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 10, 218 Seiten
  劉橫起 [VerfasserIn]: 中國五千年革命史 / 劉橫起著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1681

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zi ran ke xue yu she hui ke xue de guan xi / Liu Jian heng zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 1, 113 Seiten : Illustrationen
  自然科學與社會科學的關係 / 劉劍橫著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1781

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Kexiang: Can sang si chou shi hua / Liu Ke xiang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2011 nian 7 yue. - 4, 2, 201 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo shi hua ; 3)
  ISBN 978-7-5097-2456-9
  ISBN 7-5097-2456-2
  刘克祥 [VerfasserIn]: 蚕桑丝绸史话 / 刘克祥著. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2011年7月
  (中国史话 ; 3)
  Signaturen:
  • SF542.75.C6 L584 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Rulin: Han Jin xue shu bian nian
  di yi ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 2, 16, 2, 140 Seiten
  第一冊劉汝霖 [VerfasserIn]漢晉學術編年
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::415

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Rulin: Han Jin xue shu bian nian
  di er ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 166, 103 Seiten
  第二冊劉汝霖 [VerfasserIn]漢晉學術編年
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::416

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Rulin: Han Jin xue shu bian nian
  di san ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 192, 190 Seiten : Illustrationen
  第三冊劉汝霖 [VerfasserIn]漢晉學術編年
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::417

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Rulin: Han Jin xue shu bian nian
  di si ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 258, 91 Seiten
  第四冊劉汝霖 [VerfasserIn]漢晉學術編年
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::418

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Tiehua: Mu ke chu bu / Liu Tie hua zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 98 Seiten : Illustrationen
  刘铁华 [VerfasserIn]: 木刻初步 / 劉鐵華著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::795

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Xihong: Shi de ri ji / Li Feng bao zhuan. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 50, 19, 16 Seiten : Illustrationen
  劉錫鸿 [VerfasserIn]: 使德日記 / 李鳳苞撰
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2674

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Xuejiang: 1897-1997 : Zuo tian, Qing dao yu De guo de gu shi / Liu Xuejiang zhu. - Di 1 ban. -
  Jinan: Shandong youyi chubanshe, 1996 nian 1 yue [01.1996]. - 312 Seiten
  ISBN 7-80551-774-6
  ISBN 978-7-80551-774-2
  刘学江 [VerfasserIn]: 1897-1997 : 昨天, 青岛与德国的故事 / 刘学江著. - 第1版. -
  济南: 山东友谊出版社, 1996年1月 [01.1996]
  Signaturen:
  • PL2879.H75 L48 1996

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Wenling: Zhong guo gu dai xing shi su song fa shi / Li Wen ling zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Fa lü chu ban she, 2011 nian 10 yue. - 6, 546 Seiten
  ISBN 978-7-5118-2250-5
  ISBN 7-5118-2250-9
  李文玲 [VerfasserIn]: 中国古代刑事诉讼法史 / 李文玲著. - 第1版. -
  北京: 法律出版社, 2011年10月
  Signaturen:
  • KNQ4610.L528 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Xiaoyan: Liang Qi chao jing shi fo xue si xiang yan jiu / Fo shan Shi bo wu guan bian ; Li Xiao yan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Wen wu chu ban she, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 3, 3, 216 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5010-4334-7
  ISBN 7-5010-4334-5
  李小艳 [VerfasserIn]: 梁启超经世佛学思想研究 / 佛山市博物馆编 ; 李小艳著. - 第1版. -
  北京: 文物出版社, 2015年9月 [09.2015]
  Signaturen:
  • B5234.L494 L526 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li xing zhe xue : fu San min zhu yi zhe xue de ji chu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 132 Seiten
  力行哲學 : 附三民主義哲學的基礎
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2238

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Xiuqing: Zhong fa Xi yi : "Zhong guo cong bao" yu shi jiu shi ji Xi fang ren de Zhong guo fa lü guan / Li Xiu qing zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai san lian shu dian, 2015 nian 5 yue [05.2015]. - 13, 240 Seiten
  ISBN 978-7-5426-5074-0
  ISBN 7-5426-5074-2
  李秀清 [VerfasserIn]: 中法西绎 : "中国丛报"与十九世纪西方人的中国法律观 / 李秀清著. - 第1版. -
  上海: 上海三联书店出版社, 2015年5月 [05.2015]
  Signaturen:
  • KNN122.L527 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yunru: Pa shan hu : wai ba pian / Li Yunru zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 147 Seiten : Illustrationen
  李韻如 [VerfasserIn]: 爬山虎 : 外八篇 / 李韻如著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::835

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Zehou: Li ze hou ji : si xiang. zhe xue. mei xue. ren / Li Ze hou zhu. - Di 1 ban. -
  Ha er bin: Hei long jiang jiao yu chu ban she, 1988 nian 9 yue [09.1988]. - 5, 534 Seiten : Porträts
  ISBN 7-5316-0367-5
  ISBN 978-7-5316-0367-2
  李泽厚 [VerfasserIn]: 李泽厚集 : 思想. 哲学. 美学. 人 / 李泽厚著. - 第1版. -
  哈尔滨: 黑龙江教育出版社, 1988年9月 [09.1988]
  Signaturen:
  • B99.C52 L65 1988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Long hai tie lu gong zuo bao gao : Min guo er shi nian shang ban nian bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 4, 76 Seiten : Illustrationen, Karten
  隴海鐵路工作報告 : 民國二十年上半年編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2260

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Long, Jianguo: "Chang lun" shu zheng / Long Jian guo shu zheng. - Di 1 ban. -
  Nan chang Shi: Jiang xi jiao yu chu ban she, 2015 nian 1 yue [01.2015]. - 7, 127 Seiten
  ISBN 978-7-5392-5163-9
  ISBN 7-5392-5163-8
  龙建国 [VerfasserIn]: 《唱论》疏证 / 龙建国疏证. - 第1版. -
  南昌市: 江西教育出版社2015年1月 [01.2015], 2015 nian 1 yue [01.2015]
  Signaturen:
  • ML336.2.Y363 L66 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Baoxuan: Man Qing bai shi
  Shang ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 21, 17, 22, 19, 17, 18, 27, 13, 17, 14, 26, 22, 30 Seiten
  上冊陸保璿 [VerfasserIn]滿清稗史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2300

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Baoxuan: Man Qing bai shi
  Xia ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 38, 20, 16, 14, 23, 28, 43, 28, 33, 13, 13, 26 Seiten
  下冊陸保璿 [VerfasserIn]滿清稗史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2301

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lü, Boyou: Er tong wen xue gai lun / Lü Bo you zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 193 Seiten
  呂伯攸 [VerfasserIn]: 兒童文學概論 / 呂伯攸著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1931

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lü, Cheng: Ou yang Jing wu, Lü Cheng de yin ming zhu zuo. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 404 Seiten : Illustrationen
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 4)
  吕澂 [VerfasserIn]: 欧阳竟无, 吕澂的因明著作. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 4)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lü, Simian: Zhong guo wen zi bian qian kao / zhu zuo zhe Lü Si mian ; zhu bian zhe Wang Yun wu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 74 Seiten : Illustrationen
  吕思勉 [VerfasserIn]: 中國文字變遷考 / 著作者呂思勉 ; 主編者王雲五
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1677

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lü, Zuqian: Jin si lu ji zhu shi si juan shou yi juan : Qing chao ben juan yi zhi jiu / [Song] Zhu Xi, Lü Zu qian bian ; [Qing] Mao Xing lai zhu. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 572 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 15)
  呂祖謙 [VerfasserIn]: 近思錄集注十四卷首一卷 : 清抄本卷一至九 / [宋]朱熹, 呂祖謙編 ; [清]茅星來注. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 15)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::15

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Min: Liu ren wan can / Lu Min zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing shi yue wen yi chu ban she, 2012 年6 yue. - 357 Seiten
  ISBN 978-7-5302-1211-0
  ISBN 7-5302-1211-7
  鲁敏 [VerfasserIn]: 六人晚餐 / 鲁敏著. - 第1版. -
  北京: 北京十月文艺出版社, 2012 年6 yue
  Signaturen:
  • PL2947.5.U65 L58 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lun li xue / Wang Zhen xuan bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 108 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  論理學 / 王振瑄編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2280

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lun li xue / Chen Gao yong bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 6, 134 Seiten : Diagramme
  論理學 / 陳高傭編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2279

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Rong: Nan bu xin shu shi juan : Qing chao ben / [Song] Qian Yi zhuan. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 532 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 18)
  陸容 [VerfasserIn]: 南部新書十卷 : 清抄本 / [宋]錢易撰. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 18)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::18

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Xun: Lu Xun zi shu : cong yi ba ba san dao yi jiu san liu nian / Zuo Qun ji lu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - IV, 277 Seiten : Illustrationen
  魯迅 [VerfasserIn]: 魯迅自述 : 從一八八三到一九三六年 / 左羣集錄
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2262

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ma jiang xue / Sheng Qi bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Tong xin chu ban she, 1999 nian 1 yue [01.1999]. - 4, 3, 348 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-80593-354-5
  ISBN 978-7-80593-354-2
  麻将学 / 盛琦编著. - 第1版. -
  北京: 同心出版社, 1999 nian 1 yue [01.1999]
  Signaturen:
  • GV1299.M3 S45 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Man zu jian shi / Man zu jian shi bianxie zu ; Man zu jian shi xiu ding ben bian xie zu. - Xiu ding ben, di 1 ban. -
  Bei jing shi: Min zu chu ban she, 2009. - 4, 2, 2, 5, 266 Seiten
  (Guo jia min wei Min zu wen ti wu zhong cong shu ; 2)
  ISBN 978-7-105-08725-9
  ISBN 7-105-08725-0
  满族简史 / 满族简史编写组 ; 满族简史修订本编写组. - 修订本, 第1版. -
  北京市: 民族出版社, 2009
  (国家民委民族问题五种丛书 ; 2)
  Signaturen:
  • DS731.M35 M32 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu jian Sheng shao shu min zu gu ji cong shu
  Man zu juan. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Min zu chu ban she, 2004. - 3, 401 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-105-06707-1
  ISBN 978-7-105-06707-7
  福建省少数民族古籍丛书满族卷. - 第1版. -
  北京市: 民族出版社, $d2004年12月 [12.2004]
  Signaturen:
  • DS793.F8 F794 2004::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Man zu tong shi / Li Yan guang, Guan Jie zhu bian. - Di 1 ban. -
  Shen yang: Liao ning min zu chu ban she, 1991 nian 12 yue [12.1991]. - 6, 3, 741 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-80527-197-6
  ISBN 978-7-80527-197-2
  满族通史 / 李燕光, 关捷主编. - 第1版. -
  沈阳: 辽宁民族出版社, 1991年12月 [12.1991]
  Signaturen:
  • DS731.M35 M356 1991

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mao, Jiaqi: Lu hai kong jun shen pan fa xing fa cheng fa fa qian shi he kan / Mao Jia qi zhu. - Reprint der Ausgabe: Gui yang : Wen tong shu ju, Minguo 31 (1942). -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 2, 2, 4, 4, 116, 34, 240 Seiten
  毛家騏 [VerfasserIn]: 陸海空軍審判法刑法懲罰法浅释合刊 / 毛家騏編著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2264

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mao, Zedong: Ba lu jun de zhan lüe he zhan shu / Mao Ze dong deng he zhu. - Reprint der Ausgabe: Sheng huo chu ban she, Min guo 27 (1938) chu ban. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 79 Seiten
  毛泽东 [VerfasserIn]: 八路軍的戰略和戰術 / 毛澤東等合著. - Reprint der Ausgabe: 生活出版社民國27 (1938) 初版
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1101

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ma, Yinchu: Ma Yin chu zhan shi jing ji lun wen ji / zhu zuo ren Ma Yin chu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 320 Seiten
  马寅初 [VerfasserIn]: 馬寅初戰時經濟論文集 / 著作人馬寅初
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2298

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mayo-Smith, Richmond: Jing ji tong ji / Simishi zhu ; Zeng Kun hua yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 24, 618 Seiten
  經濟統計 / 美國斯密史著 ; 曾鯤化譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2185

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mei Guang xi de yin ming zhu zuo. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 355 Seiten : Illustrationen
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 3)
  梅光羲的因明著作. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 3)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mei guo Ou bo lin da xue dang an guan cang lai Hua chuan jiao shi dang an shi yong zhi nan / Mei guo Ou bo lin da xue dang an guan zheng li ; (Mei) Chen Xi bian yi. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 2 yue. - 12, 3, 275 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5495-6347-0
  ISBN 7-5495-6347-0
  美国欧柏林大学档案馆藏来华传教士档案使用指南 / 美国欧柏林大学档案馆整理 ; (美)陈晰编译. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015年2月
  Signaturen:
  • BV3427.A1 O25 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mei guo zhi zhong gong ye / Xiong Shi hui zhu bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 5, 213 Seiten : Diagramme
  美國之重工業 / 熊式輝主編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::739

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Meng gu gai guan / He Jian min bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 8, 330 Seiten
  蒙古槪觀 / 何健民編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2313

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mian hua jian yan zheng ce. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 63 Seiten : Illustrationen, Formulare
  棉花檢驗政策
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::749

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min fa qin shu shi yong / Chen Gu yuan bian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 10, 8, 252 Seiten : Diagramme
  民法親屬實用 / 陳顧遠編著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::751

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min fa zong ze / ou zong you bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 28, 227 Seiten
  民法總則 / 歐宗佑編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2325

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min fa zong ze bian : ge guo min fa tiao wen dui zhao / Li Zu yin ji lu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 8, 14, 62 Seiten
  民法總則編 : 各國民法條文對照 / 李祖蔭輯錄
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::758

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min fa zong ze
  Xia. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 14, 424 Seiten
  下民法總則
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::757

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ming ren yin ming zhu zuo shi zhong. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 213 Seiten : Illustrationen
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 21)
  明人因明著作十种. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 21)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::21

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min guo can zheng yuan yi shi lu (1914-1916)
  Shang ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 2 yue [02.2015]. - 3, 2, 2, 6, 4, 515 Seiten : Faksimiles
  上册民國參政院議事錄(1914-1916). - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年2月 [02.2015]
  Signaturen:
  • JQ1513.C55 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min guo can zheng yuan yi shi lu (1914-1916)
  Xia ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 2 yue [02.2015]. - 3, 514 Seiten : Faksimiles
  下冊民國參政院議事錄(1914-1916). - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年2月 [02.2015]
  Signaturen:
  • JQ1513.C55 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min guo shi qi yin yue wen xian hui bian
  21. - Ping min chang ge ji / Bei ping shi da ping min xue xiao bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 676 Seiten
  21民國時期音樂文獻彙編平民唱歌集 / 北平師大平民學校編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  Signaturen:
  • ML336.5.M556 2015::21

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min guo shi qi yin yue wen xian hui bian
  22. - Xian pu huo ye kai ge xuan : (di yi zhi qi zhong) / Guo li li yue guan bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 596 Seiten
  22民國時期音樂文獻彙編線譜活頁凱歌選 : (第一至七種) / 國立禮樂館編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  Signaturen:
  • ML336.5.M556 2015::22

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min guo shi qi yin yue wen xian hui bian
  23. - Gu jin zhong wai ming ge ji : xian dai zui liu xing ge qu xuan$d(zeng guang ben). - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 622 Seiten
  23民國時期音樂文獻彙編古今中外名歌集 : 現代最流行歌曲選(增廣本). - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  Signaturen:
  • ML336.5.M556 2015::23

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min guo shi qi yin yue wen xian hui bian
  24. - Shi jie yu ge qu ji / Shi jie yu han shou xue she. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 624 Seiten
  24民國時期音樂文獻彙編世界語歌曲集 / 世界語函授學社. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  Signaturen:
  • ML336.5.M556 2015::24

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min yuan yi lai tian zhu jiao shi lun cong / Ye De lu bian ji. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 216 Seiten
  民元以來天主教史論叢 / 葉德祿編輯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2333

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min zhong jiao yu zhi li lun yu shi ji / Tai Shuang qiu, Chen Li jiang deng he xuan. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 10, 698 Seiten
  民眾教育之理論與實際 / 邰爽秋, 陳禮江等合選
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2338

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min zhong jiao yu / Feng Jing bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 134 Seiten
  民眾教育 / 馮京編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2335

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min zu fu xing di er qi ge ming. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 5, 94 Seiten : Diagramme
  民族復興第二期革命
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2345

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min zu wen ti da gang / Jiao Min zhi bian yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 107 Seiten
  民族問題大綱 / 焦敏之編譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::790

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min zu wen xuan / Shao Yuan chong bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 2, 71 Seiten
  民族文選 / 邵元沖選輯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2349

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mu, Han: Xu ji Ming xing tu shuo / (Qing) Hu Hong ze zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 10 yue. - 546 Seiten
  (Gu dai zhe yu yao lan / Yang Yi fan bian ; di shi si ce)
  穆翰 [VerfasserIn]: 續輯明刑圖說 / (清)胡鴻澤撰. - 第1版. -
  北京: 社會科學文獻出版社, 2015年10月
  (古代折獄要覽 / 楊一凡編 ; 第十四冊)
  Signaturen:
  • KNN265.G833 2015::14

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Murakami, Ei: Kingendai Chūgoku ni okeru shakai keizai seido no saihen / Murakami Ei hen. -
  Kyōto: Kyōto Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyūjo, 2016. - 471 Seiten : Karten, Diagramme, Faksimiles
  村上, 衛 [VerfasserIn]: 近現代中国における社会経済制度の再編 / 村上衛 編. -
  京都: 京都大学人文科学研究所, 2016
  Signaturen:
  • HC427.7.K56 20164dp

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nan guo de xi ju. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 4, 234, 2 Seiten : Illustrationen
  南國的戯劇
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::798

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nan ming tong shi / Mei Cun bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 88 Seiten
  南明痛史 / 梅村編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2364

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nan she shi xuan
  Shang ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 14, 340 Seiten
  上冊南社詩選
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::800

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nan she shi xuan
  Xia ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 341-715 Seiten
  下冊南社詩選
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::801

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nan yang ge guo shi / bian ji zhe Li Chang fu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 90 Seiten
  南洋各國史 / 編輯者李長傅
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::802

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nan yang quan ye hui yan jiu hui bao gao shu / Nan yang quan ye hui yan jiu hui bian ji. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 14, 110 Seiten : Illustrationen
  南洋勸業會研究會報告書 / 南洋勸業會研究會編輯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2367

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nan yang shi di diao cha lu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 12, 7, 279, 5, 6 Seiten : Illustrationen, Karten
  南洋實地調查錄
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::803

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ni ke song shi qi de Mei guo dui Hua zheng ce, 1969-1972 / Zhu Ming quan zhu bian ; Pan Ya ling, Mao Rui peng fu zhu bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2011 nian 6 yue [06.2011]. - 10, 2, 4, 388 Seiten
  ISBN 978-7-208-10010-7
  ISBN 7-208-10010-1
  尼克松时期的美国对华政策, 1969-1972 / 朱明权主编 ; 潘亚玲, 毛瑞鹏副主编. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 2011年6月 [06.2011]
  Signaturen:
  • E183.8.C6 N56 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Niu, Runzhen: Gu du Ye cheng yan jiu : zhong shi ji Dong Ya du cheng zhi du tan yuan / Niu Run zhen zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 5 yue. - 2, 3, 467 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-101-10581-0
  ISBN 7-101-10581-5
  牛润珍 [VerfasserIn]: 古都邺城研究 : 中世纪东亚都城制度探源 / 牛润珍著. - 北京第1版. -
  北京: 中华书局, 2015年5月
  Signaturen:
  • DS797.39.L566 N58 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ni, Yide: Xi hua lun cong / Ni Yi de zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 6, 41 Seiten : Illustrationen
  倪贻德 [VerfasserIn]: 西畫論叢 / 倪貽德著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1233

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nong cun wen ti / Wu Zheng bian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 352 Seiten
  農村問題 / 吳正編著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2370

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nong zheng xue / Tang Qi yu bian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 4 612 Seiten
  農政學 / 唐啟宇編著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::818

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ōnishi, Hajime: Da xi zhu, Fan bing qing de yin ming zhu zuo / [Ri] Da xi Zhu {lun li xue} (Hu Mao ru yi) Fan Bing qing (ming yin ming). - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 422 Seiten : Illustrationen
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 1)
  大西, 祝 [VerfasserIn]: 大西祝, 樊柄清的因明著作 / [日]大西祝 《论理学》 (胡茂如译) 樊柄清《明因明》. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 1)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ōnishi, Hajime: Lun li xue / Ri ben wen xue bo shi Da xi Zhu zhu ; Hu Mao ru yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 1, 3, 2, 2, 142 Seiten
  大西, 祝 [VerfasserIn]: 論理學 / 日本文學博士大西祝著 ; 胡茂如譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2276

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ou Mei ge guo xian fa shi / Pan Da da bian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 6, 302 Seiten : Porträts
  歐美各國憲法史 / 潘大達編著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2376

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ou Mei jian die zhan shu shi shi / Mu Chao yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 7, 162 Seiten
  歐美間諜戰術史實 / 穆超譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2377

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ouyang, Shan: Liu xue ji nian zhang / Ou yang Shan zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 12, 206 Seiten
  欧阳山 [VerfasserIn]: 流血紀念章 / 歐陽山著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2259

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ouyang, Zhenren: Man zu yao lun / Zhang Jie zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2007 nian 1 yue [01.2007]. - 3, 3, 3, 243 Seiten
  ISBN 978-7-5004-6013-8
  ISBN 7-5004-6013-9
  欧阳祯人 [VerfasserIn]: 满族要论 / 张杰著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2007年1月 [01.2007]
  Signaturen:
  • DS731.M35 Z433 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ou zhan hou ge guo xin xian fa
  1 bian. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 2, 16, 70, 58, 70, 32, 42, 48, 30, 6 Seiten : Illustrationen
  1編歐戰後各國新憲法
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::821

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ou zhan hou ge guo xin xian fa
  2 bian. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 2, 4, 2, 14, 32, 30, 42, 34, 58, 6, 8, 22, 28, 22, 12, 4, 6 Seiten
  2編歐戰後各國新憲法
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::822

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ou zhan hou ge guo xin xian fa
  3 bian. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 8, 32, 20, 38, 10, 16, 4, 82 Seiten
  3編歐戰後各國新憲法
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::823

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ou Zhou ge ming shi gang
  Xia. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - Seiten 367-846 : Illustrationen
  下歐洲革命史綱
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::831

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pan, Wei: Zhong guo chuan tong nong qi gu jin tu pu / Pan Wei zhu she ying. - Di 1 ban. -
  Guilin: Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 11 yue. - 6, 8, 627 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5495-7033-1
  ISBN 7-5495-7033-7
  潘伟 [VerfasserIn] [FotografIn]: 中國傳統農器古今圖譜 / 潘伟著·摄影. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015年11月
  Signaturen:
  • S760.C5 P36 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pan, Wenguo: Han Ying yu dui bi gang yao / Pan Wen guo zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing yu yan wen hua da xue chu ban she, 1997 nian 5 yue. - VI, 3, 436 Seiten
  ISBN 7-5619-0555-6
  ISBN 978-7-5619-0555-5
  潘文国 [VerfasserIn]: 汉英语对比纲要 / 潘文国著. - 第1版. -
  北京: 北京语言文化大学出版社, 1997年5月
  Signaturen:
  • P1099.P353 H36 1997

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pan, Wenguo: Shi yong ming ming yi shu shou ce / Pan Wen guo zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Hua dong shi fan da xue chu ban she, 1994 nian 9 yue [09.1994]. - 21, 6, 458 Seiten
  ISBN 7-5617-1188-3
  ISBN 978-7-5617-1188-0
  潘文国 [VerfasserIn]: 实用命名艺术手冊 / 潘文囯著. - 第1版. -
  上海: 华东师范大学出版社, 1994年9月 [09.1994]
  Signaturen:
  • CS2990.P36 1994

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pan, Wenguo: Han yu de gou ci fa yan jiu / Pan Wen guo, Ye Bu qing, Han Yang zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2004 nian 9 yue. - 8, 5, 2, 543 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-5617-3819-6
  ISBN 978-7-5617-3819-1
  潘文国 [VerfasserIn]: 汉语的构词法研究 / 潘文国, 叶步青, 韩洋著. - 第1版. -
  上海: 华东师范大学出版社, 2004年9月
  Signaturen:
  • PL1231.P353 H36 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Piao ju fa lun / bian ji zhe Fa xue bian yi she. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 6, 178 Seiten
  票據法論 / 編輯者法學編譯社
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2393

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Piao ju fa yao lun / Li Pu jing bo bian shu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 104 Seiten
  票據法要論 / 李浦靜波編述
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::838

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Popov, Konstantin Andreevič: Ma ke si Ang ge si Nong gong tong meng hui / Popow zhu ; Zhang Zi jian yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 107 Seiten
  馬克思昂格思農工同盟論 / Popow著 ; 章子健譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::814

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qian Ming shi san ling shi mo ji. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 46 Seiten
  前明十三陵始末記
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2411

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qian, Mu: Qian Mu xian sheng quan ji
  Yi bian, Shi ji di ming kao, Shang. - / Qian Mu zhu. - Di 1 ban, xin jiao ben. -
  Bei jing: Jiu zhou chu ban she, 2011. - 1, 7, 3, 17, 706 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5108-1004-6
  ISBN 7-5108-1004-3
  乙編, 史記地名考, 上錢穆 [VerfasserIn]錢穆先生全集 / 錢穆著. - 第1版, 新校本. -
  北京: 九州出版社, 2011
  Signaturen:
  • DS721.C4819 2011::2,12,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qian, Mu: Qian Mu xian sheng quan ji
  Yi bian, Shi ji di ming kao, Xia. - / Qian Mu zhu. - Di 1 ban, xin jiao ben. -
  Bei jing: Jiu zhou chu ban she, 2011. - 3 Seiten, Seiten 707-1275, 98 Seiten
  ISBN 978-7-5108-1004-6
  ISBN 7-5108-1004-3
  乙編, 史記地名考, 下錢穆 [VerfasserIn]錢穆先生全集 / 錢穆著. - 第1版, 新校本. -
  北京: 九州出版社, 2011
  Signaturen:
  • DS721.C4819 2011::2,12,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qian, Wenzhong: Chuan tong de zai sheng : Qian Wen zhong yan jiang ji / Qian Wen zhong zhu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Xin xing chu ban she, 2010 nian 6 yue [06.2010]. - 189 Seiten
  ISBN 978-7-80225-924-9
  ISBN 7-80225-924-X
  钱文忠 [VerfasserIn]: 传统的再生 : 钱文忠演讲集 / 钱文忠著. - 第一版. -
  北京: 新星出版社, 2010年6月 [06.2010]
  Signaturen:
  • DS721.Q525 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qi, Jiguang: Ji xiao xin shu shi ba juan shou yi juan : Qing Kang xi jian chao ben / [Ming] Qi Ji guang zhuan. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 696 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 16)
  戚繼光 [VerfasserIn]: 紀效新書十八卷首一卷 : 清康熙間抄本 / [明]戚繼光撰. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 16)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::16

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qi, Kailong: Wu dai shi guo shi qi nan fang shi ren qun ti yan jiu / Qi Kai long zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min ri bao chu ban she, 2015 nian 7 yue [07.2015]. - 3, 233 Seiten
  ISBN 978-7-5115-3210-7
  ISBN 7-5115-3210-1
  祁开龙 [VerfasserIn]: 五代十国时期南方士人群体研究 / 祁开龙著. - 第1版. -
  北京: 人民日报出版社, 2015年7月 [07.2015]
  Signaturen:
  • DS749.55.Q524 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Man Han guan xi yan jiu / Zhong guo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo zheng zhi shi yan jiu shi, qing dai man han guan xi shi guo ji xue shu yan tao hui bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2011 nian 8 yue. - 3, 12, 670 Seiten : Illustrationen
  (Wan Qing shi lun cong ; di 4 ji)
  ISBN 978-7-5097-2591-7
  ISBN 7-5097-2591-7
  清代满汉关系研究 / 中国社会科学院近代史研究所政治史研究室, 清代满汉关系史国际学术研讨会编. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2011 nian 8 yue
  (晚清史论丛 ; 第4辑)
  Signaturen:
  • DS754.12.Q563 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  35. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 498 Seiten
  35清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::35

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  36. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 489 Seiten
  36清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::36

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  37. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 489 Seiten
  37清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::37

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  38. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 456 Seiten
  38清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::38

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  39. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 503 Seiten
  39清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::39

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  40. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 511 Seiten
  40清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::40

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  41. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 492 Seiten
  41清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::41

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  42. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 494 Seiten
  42清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::42

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  43. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 499 Seiten
  43清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::43

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  44. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 488 Seiten
  44清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::44

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  45. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 507 Seiten
  45清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::45

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  46. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 500 Seiten
  46清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::46

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  47. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 504 Seiten
  47清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::47

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  48. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 498 Seiten
  48清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::48

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qin, Shouou: Er Jiu : Qin Shou ou duan pian chuang zuo xuan / zhu zhe Qin Shou ou. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 167 Seiten
  秦瘦鸥 [VerfasserIn]: 二舅 : 秦瘦鷗短篇創作選 / 著者秦瘦鷗
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::211

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qiu Bo de yin ming zhu zuo. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 423 Seiten : Illustrationen
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 12)
  丘檗的因明著作. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 12)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qi yue pai wen xian hui bian / Zhang Chuan min bian jiao. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Gao deng jiao yu chu ban she, 2015 nian 6 yue. - ii, vii, iv, 775 Seiten
  ISBN 978-7-04-042479-9
  ISBN 7-04-042479-7
  七月派文献汇编 / 张传敏编校. - 第1版. -
  北京: 高等教育出版社, 2015年6月
  Signaturen:
  • PL2302.Q252 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Quan guo zhu yao du shi gong ye diao cha chu bu bao gao ti yao / Tan Xi hong, Wu Zong fen zhu bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 60 Seiten
  全國主要都市工業調查初步報告提要 / 譚熙鴻, 吳宗汾主編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::886

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qu, Tuiyuan: Qin Han shi zuan / Qu Dui zhi zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 8, 327 Seiten
  瞿蛻園 [VerfasserIn]: 秦漢史纂 / 瞿兌之著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2414

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ¬Les¬ rapports entre la Chine et l'Europe au temps des lumières : actes du IIe Colloque International de Sinologie; 16 - 18 septembre 1977 / Centre de Recherches Interdisciplinaire de Chantilly (CERIC). -
  Paris: Les Belles Lettres, 1980. - 272 S.
  (¬La¬ Chine au temps des Lumières ; 4)
  ISBN 2-251-35206-6
  ISBN 978-2-251-35206-0
  Themen: (g)Europa / (g)China / (z)Geschichte 1700-1800 / (f)Kongress
  Signaturen:
  • DS1.C6 A28

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Rong, Zhaozu: Wei Jin de zi ran zhu yi / zhu zuo zhe Rong Zhao zu ; zhu bian zhe Wang Yun wu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 172 Seiten
  容肇祖 [VerfasserIn]: 魏晉的自然主義 / 著作者容肇祖 ; 主編者王雲五
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2902

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Rosemont, Henry: ¬The¬ Chinese classic of family reverence : a philosophical translation of the "Xiaojing" / Henry Rosemont, Jr., and Roger T. Ames. -
  Honolulu: Univ. of Hawaii Press, 2009. - XV, 132 S.
  ISBN 978-0-8248-3284-1
  ISBN 978-0-8248-3348-0
  Themen: (t)Xiaojing
  (s)Konfuzianismus / (f)Quelle
  Signaturen:
  • BJ117.R67 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Rōyama, Masamichi: Xing zheng xue zong lun / La shan Zheng dao zhu ; Luo Chao yan yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 6, 216 Seiten
  蠟山政道 [VerfasserIn]: 行政學總論 / 蠟山政道著 ; 羅超彥譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2065

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ruan, Yicheng: Zhong hua Min guo xun zheng shi qi yue fa / Ruan Yi cheng bian zhu. - Reprint der Ausgabe: Shanghai : Shangwu yinshuguan, Minguo 25 (1936) 5 ban. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 1, 83 Seiten
  阮毅成 [VerfasserIn]: 中華民國訓政時期約法 / 阮毅成編著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1742

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Russell, Bertrand: Luo su jiao yu lun / Luo su(Bertrand Russell) zhu ; Liu Qi wei yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012]. - 4, 2, 208 Seiten
  羅素教育論 / 羅素(Bertrand Russell)著 ; 柳其偉譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2290

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • San zi jing yu Zhong guo min su hua / Mao Zeng yin ying yi. -
  Bei jing shi: Wu zhou chuan bo chu ban she, 2005 nian 10 yue [10.2015]. - 139 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-5085-0799-1
  ISBN 978-7-5085-0799-6
  三字经与中国民俗画 / 毛增印英譯. -
  北京市: 五洲传播出版社, 2005年10月 [10.2015]
  Signaturen:
  • PL1115.S313 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Scott, Ming C.: Cong qi gai dao jiang jun
  Shang. - . - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo wen shi chu ban she, 2015 nian 10 yue [10.2015]. - 3, 2, 308 Seiten : Porträts
  上从乞丐到将军. - 北京第1版. -
  北京: 中国文史出版社, 2015年10月 [10.2015]
  Signaturen:
  • PL2957.C67 C66 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Scott, Ming C.: Cong qi gai dao jiang jun
  Xia. - . - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo wen shi chu ban she, 2015 nian 10 yue [10.2015]. - 2 Seiten, Seiten 309 - 617 : Porträts
  下从乞丐到将军. - 北京第1版. -
  北京: 中国文史出版社, 2015年10月 [10.2015]
  Signaturen:
  • PL2957.C67 C66 2015::12dp

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shang hai sheng huo : 1934-1941 / Wu Jian xi, Tian Yi ping bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai she hui ke xue yuan chu ban she, 2006 nian 7 yue [07.2006]. - 2, 6, 312 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-80681-480-9
  ISBN 978-7-80681-480-2
  上海生活 : 1937-1941 / 吴健熙, 田一平编. - 第1版. -
  上海: 上海社会科学院出版社, 2006年7月 [07.2006]
  Signaturen:
  • DS796.S25 S4185 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shang hai zhang gu da ci dian / Xue Li yong zhu bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ci shu chu ban she, 2015 nian 4 yue. - 2, 3, 27, 808 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5326-4080-5
  ISBN 7-5326-4080-9
  上海掌故大辞典 / 薛理勇主编. - 第1版. -
  上海: 上海辞书出版社, 2015年4月
  Signaturen:
  • DS796.S257 X847 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shao, Zuping: Qi jue shi lun, shi hua he bian / Shao Zu ping zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 94 Seiten
  邵祖平 [VerfasserIn]: 七絶詩論, 詩話合編 / 邵祖平著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2406

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sheng chan zhan xian shang de kang da / kang da bian shen wei yuan hui bian ji. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 182 Seiten
  生產戰綫上的抗大 / 抗大編審委員會編輯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2595

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sheng, Ruzi: Shu zhai lao xue cong tan / Sheng Ru zi zhuan. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 53, 1, 1, 1 Seiten
  盛如梓 [VerfasserIn]: 庶齋老學叢談 / 盛如梓撰
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2735

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen Shou bian shi si juan : Qing chao ben / [Qing] yi ming bian. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 680 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 17)
  慎守編十四卷 : 清抄本 / [清]佚名編. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 17)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::17

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen, Xilun: Zhong guo chuan tong wen hua he yu yan / Shen xi lun zhu. - Di 2 ban, zeng bu ben. -
  Shang hai: Shang hai jiao yu chu ban she, 2004 nian 7 yue [07.2004]. - 437 Seiten
  ISBN 7-5320-3822-X
  ISBN 978-7-5320-3822-0
  沈锡伦 [VerfasserIn]: 中国传统文化和语言 / 沈锡伦著. - 第2版, 增补本. -
  上海: 上海教育出版社, 2004年7月 [07.2004]
  Signaturen:
  • PL1071.S548 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen, Youqian: Lun li xue / bian zhu zhe Shen You qian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 2, 160, 3 Seiten
  沈有乾 [VerfasserIn]: 論理學 / 編著者沈有幹
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2278

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen, Zhihua: Leng zhan de qi yuan : zhan hou Su lian de dui wai zheng ce ji qi zhuan bian / Shen Zhi hua zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Jiu zhou chu ban she, 2013 nian 8 yue. - 3, 428 Seiten
  ISBN 978-7-5108-1501-0
  ISBN 7-5108-1501-0
  沈志华 [VerfasserIn]: 冷战的起源 : 战后苏联的对外政策及其转变 / 沈志华著. - 第1版. -
  北京市: 九州出版社, 2013年8月
  Signaturen:
  • DK268.5.S564 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • She xi : chuang zuo ji / xiao shuo yue bao she bian ji. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 78 Seiten
  社戲 : 創作集 / 小說月報社編輯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2577

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi, Cuntong: Min zhong zu zhi yu xun lian / Shi Fu liang deng zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 122 Seiten
  施存统 [VerfasserIn]: 民衆組織與訓練 / 施複亮等著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::782

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi da lin yu wen hua / Luo guo tuo fu bian ; He Yi yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 84 Seiten : Illustrationen
  史大林與文化 / 羅果托夫編 ; 賀依譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2669

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi fei gong lun / Li Mao yong, Li Qing can zhu bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 64 Seiten
  是非公論 / 李茂永, 李清燦主編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2723

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi jie Fa xi yun dong / Zhu Bai ying bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 104 Seiten
  世界法西運動 / 祝百英編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2682

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi, Ji: Zhong guo wen ci xue yan jiu / Shi Ji zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 156 Seiten
  施畸 [VerfasserIn]: 中國文詞學研究 / 施畸著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1657

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi san zuo jia duan pian ming zuo ji / Zhang Shen qie bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 191 Seiten
  十三作家短篇名作集 / 張深切編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2639

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi yong cheng yu da ci dian / Wang Shi shi bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 6, 5, 4, 6, 5, 5, 8, 11, 6, 4, 6, 9, 7, 14, 13, 24, 16, 9, 25, 10, 5, 16, 15, 13, 125 Seiten : Illustrationen
  : 實用成語大辭典 / 王士湜編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2662

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi yong guo yin xue / Liao Li xun bian ji ; Li Jin xi ding zheng. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 105 Seiten : Illustrationen
  實用國音學 / 廖立勳編輯 ; 黎錦熙訂正
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2664

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shou fu liang Jing / Xu Xiao ting bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 84 Seiten
  收復兩京 / 徐筱汀編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2724

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Si chuan cai zheng gai kuang. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 166, 2 Seiten : Pläne
  四川財政概況
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2747

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Si chuan li shi : xiang tu jiao cai / Liu Ding sheng bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 78, 6 Seiten
  四川歷史 : 鄉土教材 / 柳定生編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2749

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Si nian lai de di qing. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 92 Seiten
  四年來的敵情
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2752

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Slepov, Lazarʹ Andreevič: Si xiang ling dao yu gong zuo fang fa / Si lie bu fu deng zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 141 Seiten
  思想領導與工作方法 / 斯列波夫等著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2745

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Smith, Munroe: Ou lu fa lü fa da shi / Munroe Smith yuan zhu ; Yao Mei zhen yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 3, 242 Seiten
  [VerfasserIn]: 歐陸法律發達史 / Munroe Smith原著 ; 姚梅鎮譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::819

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sokolov, Konstantin N.: Su lian xue xiao jiao yu jiang zuo / Suo ke luo fu zhu ; Xiao Ying deng yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 89 Seiten : Diagramme
  蘇聯學校教育講座 / 索柯洛夫著 ; 小英等譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2788

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Song, Chunfang: Lun ju yi ji / [Song Chun fang zhu]. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - VII, 229 Seiten
  宋春舫 [VerfasserIn]: 論劇一集 / [宋春舫著]
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2274

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Song, Luxia: Bai nian shou cang : 20 shi ji Zhong guo min jian shou cang feng yun lu / Song Lu xia zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Fu dan da xue chu ban she, 1999 nian 2 yue [02.1999]. - 3, 3, 398 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-309-02082-0
  ISBN 978-7-309-02082-3
  宋路霞 [VerfasserIn]: 百年收藏 : 20世纪中国民间收藏风云录 / 宋路霞著. - 第1版. -
  上海市: 复旦大学出版社, 1999年2月 [02.1999]
  Signaturen:
  • AM383.S86 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Stace, Walter T.: Pi ping de Xila zhe xue shi / Si ta si zhu ; Qing Ze peng yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 6, 1, 4, 311 Seiten
  [VerfasserIn]: 批評的希臘哲學史 / 斯塔斯著 ; 慶澤彭譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::836

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Stadt - Macht - Korruption / herausgegeben von Jens Ivo Engels, Andreas Fahrmeir, Cesare Mattina und Frédéric Monier. -
  Stuttgart: Franz Steiner Verlag, [2017]. - 190 Seiten
  (Beiträge zur Stadtgeschichte und Urbanisierungsforschung ; Band 20)
  ISBN 978-3-515-11738-8
  ISBN 3-515-11738-5
  Signaturen:
  • HT119.S73 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Stalin, Iosif V.: Lun min zu wen ti / Si da lin zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 217 Seiten
  論民族問題 / 斯達林著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2284

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Succès et échecs de la rencontre Chine et Occident du XVIe au XXe siècle / the Ricci Institute for Chinese-Western Cultural History, University of San Francisco. Sous la dir. de Edward J. Malatesta .... -
  Paris: Inst. Ricci, Centre d'Etudes Chinoises, 1993. - XXVII, 279 S. : graph. Darst.
  (Variétés sinologiques ; N.S., 74)
  ISBN 2-9505602-1-0
  ISBN 978-2-9505602-1-6
  Themen: (g)China / (s)Kulturkontakt / (g)Europa / (f)Kongress / (g)Chantilly <1986>
  (g)China / (s)Christentum / (s)Mission / (k)Jesuiten / (z)Geschichte / (f)Aufsatzsammlung
  Signaturen:
  • DS1.C6 A28

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Su E dang zheng wen xian / Wang Ji ping, Chen Huan he bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 6, 559 Seiten
  蘇俄黨爭文獻 / 王季平, 陳幻合編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2769

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Su lian jing ji zheng ce ji she hui zheng ce / Shi Fu liang, he yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 8, 340 Seiten : Diagramme
  蘇聯經濟政策及社會政策 / 施複亮, 鐘複光合譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1096

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sun, Fuyuan: He ping yu zhan zheng / Sun Fu yuan. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 10, 212 Seiten
  [VerfasserIn]: 和平與戰爭 / 孫伏園
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2068

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sun Wen da shi ji / bian ji zhe Liao Xing han. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 2, 70 Seiten : Illustrationen
  孫文大事記 / 編輯者廖興漢
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2792

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Suochaolao, Yinghe: Zhang Shu wei ri ji bu fen juan : (er) / (Qing) Zhang Ting ji zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 12 yue. - 1, 642 Seiten
  (Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian / Guo jia tu shu guan bian ; 5)
  (Zhi zhi zhai ri ji bu fen juan / (Qing) Weng Xin cun zhuan ; yi)
  索綽絡・英和 [VerfasserIn]: 張叔未日記不分卷 : (二) / (清)張廷濟撰. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年12月
  (國家圖書館藏抄稿本日記選編 / 國家圖書館編 ; 5)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Suo yin. - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 722 Seiten
  (Zhong hua kang zhan qi kan cong bian / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; 67)
  索引. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (中華抗戰期刊叢編 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 67)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::67

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Su, Yang: Zhong guo liu dong ren kou guan li bao gao / Su yang, Xiao Zhou yan, Yin De ting zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Qi ye guan li chu ban she, 2010 nian 1 yue. - 4, 3, 163 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-80197-637-6
  ISBN 7-80197-637-1
  苏杨 [VerfasserIn]: 中国流动人口管理报告 / 苏杨, 肖周燕, 尹德挺著. - 第1版. -
  北京市: 企业管理出版社, 2010年1月
  Signaturen:
  • HB2114.A3 S83 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tai wan yi nian lai zhi jiao yu / Tai wan sheng xing zheng zhang guan gong shu xuan chuan wei yuan hui bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 6, 152 Seiten
  臺灣一年來之教育 / 臺灣省行政長官公署教育處編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2809

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Takabatake, Motoyuki: She hui zhu yi yu jin hua lun / Gao zi Su zhi yuan zhu ; Xia Mian zun, Li Ji zhen yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012]. - 3, 8, 149 Seiten
  高畠, 素之 [VerfasserIn]: 社會主義與進化論 / 高畠素之原著 ; 夏丏尊, 李繼楨譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2574

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang, Caichang: Tang Cai chang ji : zeng ding ben / Tang Cai chang, Zhong hua shu ju bian ji bu bian ; Liu Yang yang shen ding. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2013 nian 12 yue
  ISBN 978-7-101-09299-8
  ISBN 7-101-09299-3
  唐才常 [VerfasserIn]: 唐才常集 : 增订本 / 唐才常 ; 中华书局编辑部编 ; 刘泱泱审订. - 第1版. -
  北京: 中华书局, 2013年12月
  Signaturen:
  • DS764.23.T37 A25 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang, Lixing: Yan xu yu duan lie : Hui zhou xiang cun de chao wen ding jie gou yu she hui bian qian / Tang Li xing zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2015. - 5, 402 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-100-09874-8
  ISBN 7-100-09874-2
  唐力行 [VerfasserIn]: 延续与断裂 : 徽州乡村的超稳定结构与社会变迁 / 唐力行著. - 第1版. -
  北京: 商務印書館, 2015
  Signaturen:
  • DS793.H6766 T364 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang, Tao: Tang Tao wen ji
  1. Za wen juan ; Shang. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 1995 nian 3 yue [03.1995]. - 4, 10, 538 Seiten : Porträts
  1.杂文卷 ; 上唐弢 [VerfasserIn]唐弢文集. - 第一版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 1995年3月 [03.1995]
  Signaturen:
  • PL2908.N5 A6 1995::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang, Tao: Tang Tao wen ji
  2. Za wen juan ; Xia. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 1995 nian 3 yue [03.1995]. - 15, 793 Seiten : Illustrationen, Porträts
  2. 杂文卷 ; 下唐弢 [VerfasserIn]唐弢文集. - 第一版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 1995年3月 [03.1995]
  Signaturen:
  • PL2908.N5 A6 1995::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang, Tao: Tang Tao wen ji
  3. Shi ci, xiao shuo, san wen juan ; Shang. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 1995 nian 3 yue [03.1995]. - 13, 531 Seiten : Illustrationen, Porträts
  3. 诗词·小说·散文卷 ; 上唐弢 [VerfasserIn]唐弢文集. - 第一版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 1995年3月 [03.1995]
  Signaturen:
  • PL2908.N5 A6 1995::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang, Tao: Tang Tao wen ji
  4. Shi ci, xiao shuo, san wen juan ; Xia. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 1995 nian 3 yue [03.1995]. - 8, 625 Seiten : Illustrationen, Porträts
  4. 诗词·小说·散文卷 ; 下唐弢 [VerfasserIn]唐弢文集. - 第一版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 1995年3月 [03.1995]
  Signaturen:
  • PL2908.N5 A6 1995::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang, Tao: Tang Tao wen ji
  5. Xu ba, shu hua juan. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 1995 nian 3 yue [03.1995]. - 16, 767 Seiten : Illustrationen, Porträts
  5. 序跋·书话卷唐弢 [VerfasserIn]唐弢文集. - 第一版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 1995年3月 [03.1995]
  Signaturen:
  • PL2908.N5 A6 1995::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang, Tao: Tang Tao wen ji
  6. Lu Xun yan jiu juan ; Shang. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 1995 nian 3 yue [03.1995]. - 5, 654 Seiten : Porträts
  6. 鲁迅研究卷 ; 下唐弢 [VerfasserIn]唐弢文集. - 第一版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 1995年3月 [03.1995]
  Signaturen:
  • PL2908.N5 A6 1995::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang, Tao: Tang Tao wen ji
  7. Lu Xun yan jiu juan ; Xia. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 1995 nian 3 yue [03.1995]. - 5, 621 Seiten : Illustrationen, Porträts
  7. 鲁迅研究卷 ; 下唐弢 [VerfasserIn]唐弢文集. - 第一版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 1995年3月 [03.1995]
  Signaturen:
  • PL2908.N5 A6 1995::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang, Tao: Tang Tao wen ji
  8. Wen yi li lun juan. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 1995 nian 3 yue [03.1995]. - 5, 514 Seiten : Porträts
  8. 文艺理论卷唐弢 [VerfasserIn]唐弢文集. - 第一版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 1995年3月 [03.1995]
  Signaturen:
  • PL2908.N5 A6 1995::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang, Tao: Tang Tao wen ji
  9. Wen xue ping lun juan. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 1995 nian 3 yue [03.1995]. - 5, 804 Seiten : Illustrationen, Porträts
  9. 文学评论卷唐弢 [VerfasserIn]唐弢文集. - 第一版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 1995年3月 [03.1995]
  Signaturen:
  • PL2908.N5 A6 1995::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang, Tao: Tang Tao wen ji
  10. Shu xin juan. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 1995 nian 3 yue [03.1995]. - 7, 842 Seiten : Illustrationen, Porträts
  10. 书信卷唐弢 [VerfasserIn]唐弢文集. - 第一版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 1995年3月 [03.1995]
  Signaturen:
  • PL2908.N5 A6 1995::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang, Yijie: Tong xing zai Wei ming hu pan de liang zhi xiao niao : Tang Yi jie Le Dai yun sui bi / Chen Hua chang, Huang Dao jing zhu bian. - Di 1 ban. -
  Xi an: Tai bai wen yi chu ban she, 2005 nian 1 yue [01.2005]. - 2, 2, 4, 444 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-80680-285-1
  ISBN 978-7-80680-285-4
  汤一介 [VerfasserIn]: 同行在未名湖畔的两只小鸟 : 汤一介乐黛云随筆 / 陈华昌, 黄道京主编. - 第1版. -
  西安: 太白文艺出版社, 2005年1月 [01.2005]
  Signaturen:
  • B5232.T364 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tan Shou gong de yin ming zhu zuo. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 584 Seiten : Illustrationen
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 7)
  覃寿公的因明著作. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 7)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tao, Kangde: De guo nei mu / Tao Kang de bian xuan. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 249 Seiten
  [VerfasserIn]: 德國內幕 / 陶亢德編選
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::140

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tao, Taoran: Nong cun zu zhi jiang hua / Tao Taoran zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 62 Seiten
  陶陶然 [VerfasserIn]: 農村組織講話 / 陶陶然著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::813

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Teng, Biao: ¬The¬ People's Republic of the disappeared : stories from inside China's system for enforced disappearances / edited by Michael Caster ; foreword by Teng Biao. - First edition. -
  [USA]: Safeguard Defenders, [2017]. - 228 Seiten
  ISBN 978-0-9993706-0-5
  ISBN 0-9993706-0-X
  Signaturen:
  • HV6322.3.C6 P46 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Thien, Madeleine: Do not say we have nothing / Madeleine Thien. -
  London: Granta, 2016. - 473 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-1-78378-266-6
  ISBN 978-1-78378-267-3
  ISBN 9781783782680
  Signaturen:
  • PR9199.3.T447 D6 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tian jie xian xiang / Xu Xin yun bian yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4,183 Seiten : Illustrationen
  天界現象 / 許心芸編譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2832

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tian, Zhangxuan: Bing yu yuan chuan qi / Tian Zhang xuan, Ding Shou mei. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 10, 258 Seiten
  天長宣 [VerfasserIn]: 病玉緣傳奇 / 天長宣, 鼎瘦梅
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::64

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tóngdào
  Arbeitsheft 2, CD. - Hörtexte. - 1. Aufl., 1. Druck. -
  Bamberg: Buchner, 2015. - 1 Audi-CD (25 Minuten)
  Signaturen:
  • CD000.335

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tong, Hollington K.: Chiang Kai-shek's teacher and ambassador : an inside view of the Republic of China from 1911-1958, General Stillwell and American policy change towards free China / by Hollington K. Tong ; edited by Walter C. Mih. -
  Bloomington, Ind: AuthorHouse, 2005. - xiv, 230 Seiten : Illustrationen
  ISBN 1-4208-3202-6
  ISBN 978-1-4208-3202-0
  Signaturen:
  • DS778.T65 C55 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tu bo fo jiao shi yan jiu lun wen ji / De ji zhuo ma bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo Zang xue chu ban she, 2015 nian 4 yue [04.2015]. - 660 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-80253-701-9
  ISBN 7-80253-701-0
  吐蕃佛教史研究论文集 / 德吉卓玛编. - 第1版. -
  北京: 中国藏学出版社, 2015年4月 [04.2015]
  Signaturen:
  • BQ8912.9.C52 T55814 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tuo luo si ji pai de guo ji huo dong / bian yi zhe Mei ri yi bao she bian ji bu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 149 Seiten
  托洛斯基派的國際活動 / 編譯者每日譯報社編輯部
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2781

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Utagawa, Yoshitora: Shokoku daikassen / Yoshitora ga. -
  [Japan]: [Verlag nicht ermittelbar], 1860?. - ca. 38 Seiten
  歌川, 芳虎 [KünstlerIn]: 諸国大合戦 / 芳虎画
  Signaturen:
  • NE771.3.U83 S56

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wai guo ji zhe yan zhong de Yan an ji jie fang qu / Qi Wen bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 110 Seiten
  外國記者眼中的延安及解放區 / 齊文編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2872

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Chonghui: Zhong hua min guo xian fa chu yi / Wang Chong hui xian sheng zhu. - Reprint der Ausgabe: S.l.: Falü congshu she, ca. 1913. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 61Seiten
  王寵惠 [VerfasserIn]: 中華民國憲法芻議 / 王寵惠先生著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1740

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Dongxing: Wang Dong xing hui yi : Mao Ze dong yu Lin Biao fan ge ming ji tuan de dou zheng / Wang Dong xing zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Dang dai Zhong guo chu ban she, 1997 nian 11 yue [11.1997]. - 10, 3, 224 p. : ill. (some col.)
  ISBN 7-80092-606-0
  ISBN 978-7-80092-606-8
  汪东兴 [VerfasserIn]: 汪东兴回忆 : 毛泽东与林彪反革命集团的斗争 / 汪东兴著. - 第1版. -
  北京: 当代中国出版社, 1997年11月 [11.1997]
  Signaturen:
  • DS777.75.W358 1997

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Enyang: Qing Jing, Wang En yang de yin ming zhu zuo. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 391 Seiten : Illustrationen
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 16)
  王恩洋 [VerfasserIn]: 清净, 王恩洋的因明著作. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 16)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::16

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Fengxiang: Zhong gu bian ge yu di yu she hui lun gao / Wang Feng xiang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2015 nian 10 yue [10.2015]. - 2, 268 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5161-6795-3
  ISBN 7-5161-6795-9
  王凤翔 [VerfasserIn]: 中古变革与地域社会论稿 / 王凤翔著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2015年10月 [10.2015]
  Signaturen:
  • DS749.3.W344 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Gangsen: Ke xue lun ABC / Wang Gang sen zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 126 Seiten : Diagramme
  王剛森 [VerfasserIn]: 科學論ABC / 王剛森著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2223

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Gulu: Jiang Xiao jiu bian Nan jiu gong pu yu Chen Jing Nan jiu gong shi san diao qu pu / Wang Zhong lin. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 62 Seiten
  王古魯 [VerfasserIn]: 蔣孝舊編南九宮譜與沈璟南九宮十三調曲譜 / 王鍾麟
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2118

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Hongyue: Xian feng de bei ying : Zhong guo xian dai zhu yi wen lun (1978-2008) / Wang Hong yue zhu. - Di 1 ban. -
  Hang zhou Shi: Zhe jiang da xue chu ban she, 2011 nian 4 yue. - 2, 4, 298 Seiten
  ISBN 978-7-308-08536-6
  ISBN 7-308-08536-8
  王洪岳 [VerfasserIn]: 先锋的背影 : 中国现代主义文论(1978-2008) / 王洪岳著. - 第1版. -
  杭州市: 浙江大学出版社, 2011年4月
  Signaturen:
  • PL2303.W35524 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Huanxi: Zhong guo wen xue jing yao shu mu / Wang Huan xi zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 144 Seiten
  王浣溪 [VerfasserIn]: 中國文學精要書目 / 王浣溪著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1661

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Jiahua: Bei jie gou de shi jian : nong shi jie lü yu chuan tong Zhong guo xiang cun min zhong nian du shi jian sheng huo : yi jiang nan di qu wei zhong xin de yan jiu / Wang Jia hua zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 2, 3, 4, 386 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5325-7762-0
  ISBN 7-5325-7762-7
  王加华 [VerfasserIn]: 被結構的時間 : 農事節律與傳統中國鄉村民眾年度時間生活 : 以江南地區為中心的研究 / 王加華著. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • S600.64.C6 W365 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Junlin: Si wen zai zi : ru xue yu Zhong guo chuan tong wen hua / Wang Jun lin, Yang Chunmei, Liu Hou qin, Tang Ming gui zhu. - Di 1 ban. -
  Ji nan: Qi Lu shu she, 2006 nian 12 yue [12.2006]. - 2, 341 Seiten
  ISBN 7-5333-1772-6
  ISBN 978-7-5333-1772-0
  王钧林 [VerfasserIn]: 斯文在兹 : 儒学与中国传统文化 / 王钧林, 杨春梅, 刘厚琴, 唐明贵著. - 第1版. -
  济南: 齐鲁书社, 2006年12月 [12.2006]
  Signaturen:
  • B127.C65 S528 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Lirong: Zhong guo te se jian yu zhi du yan jiu / Yang Dian sheng, Zhang Jin sang zhu bian ; zhuan gao ren Wang Li rong [und 15 weitere]. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Fa lü chu ban she, 1999 nian 1 yue [01.1999]. - 3, 2, 7, 412 Seiten
  ISBN 7-5036-2450-7
  ISBN 978-7-5036-2450-6
  王利荣 [VerfasserIn]: 中国特色监狱制度硏究 / 杨殿升, 张金桑主编 ; 撰稿人王利荣 [und 15 weitere]. - 第1版. -
  北京: 法律出版社, 1999年1月 [01.1999]
  Signaturen:
  • HV9818.Z467 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Liying: Dao jiao yu ling nan su xin guan xi yan jiu / Wang Li ying zhu. - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015. - 4, 296 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5097-6852-5
  ISBN 7-5097-6852-7
  王丽英 [VerfasserIn]: 道教与岭南俗信关系研究 / 王丽英著. - 第1版,第1次印刷. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2015
  Signaturen:
  • BL1910.W3634 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Meng: De min xin de tian xia : Wang Meng shuo "Meng zi" / Wang Meng zhu. - Di 1 ban. -
  Hang zhou: Zhe jiang ren min chu ban she, 2016 nian 12 yue. - 1, 427 Seiten
  ISBN 978-7-213-07670-1
  ISBN 7-213-07670-1
  王蒙 [VerfasserIn]: 得民心得天下 : 王蒙说"孟子" / 王蒙著. - 第1版. -
  杭州: 浙江人民出版社, 2016年12月
  Signaturen:
  • PL2474.Z6 W364 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Meng: Dong yu / Wang Meng. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min wen xue chu ban she, 1980 nian 7 yue [07.1980]. - 321 Seiten
  王蒙 [VerfasserIn]: 冬雨 / 王蒙. - 北京第1版. -
  北京: 人民文学出版社, 1980年7月 [07.1980]
  Signaturen:
  • PL2919.M4 T8 1980

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Mingdong: Min guo shi qi Yun nan tu si ji qi bian jiang zhi li yan jiu / Wang Ming dong, Li Pu zhe, Chen Le ping zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 6 yue [06.2015]. - 2, 2, 7, 255 Seiten
  ISBN 978-7-5097-6694-1
  ISBN 7-5097-6694-X
  王明东 [VerfasserIn]: 民国时期云南土司及其边疆治理研究 / 王明东, 李普者, 陈乐平著. - 第1版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2015年6月 [06.2015]
  Signaturen:
  • JS7365.Y8 W367 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Poleng: Zhong Mian guan xi shi gang yao / Wang Po leng bian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 5, 162 Seiten
  王婆楞 [VerfasserIn]: 中緬關係史綱要 / 王婆楞編著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1752

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Tao: Wang Tao ri ji : (Zeng ding ben) / Zhong hua shu ju bian ji bu bian ; Tang Zhi jun, Chen Zheng qing jiao ding. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 8 yue. - 2, 4, 6, 405 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-101-10670-1
  ISBN 7-101-10670-6
  [VerfasserIn]: 王韬日记 : (增订本) / 中华书局编辑部编 ; 汤志钧, 陈正青校订. - 北京第1版. -
  北京: 中华书局, 2015年8月
  Signaturen:
  • CT3990.W36 A3 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Xiafei: Zhong guo chuan tong wen fang si bao / Wang Xia fei bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min mei shu chu ban she, 2005 nian 10 yue [10.2005]. - 154 Seiten
  ISBN 7-102-03480-6
  ISBN 978-7-102-03480-5
  王夏斐 [VerfasserIn]: 中国传统文房四宝 / 王夏斐编著. - 第1版. -
  北京: 人民美術出版社, 2005年10月 [10.2005]
  Signaturen:
  • NK1068.Z463 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Yiwei: ¬The¬ belt and road initiative : what will China offer the world in its rise / Wang Yiwei. - First edition. -
  Beijing: New world press, 2016. - 214 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5104-5553-7
  ISBN 7-5104-5553-7
  Signaturen:
  • DS779.47.W36413 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ban an yao lüe / (Qing) Wang You huai zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 10 yue. - 559 Seiten
  (Gu dai zhe yu yao lan / Yang Yi fan bian ; di shi liu ce)
  辦案要略 / (清)王又槐撰. - 第1版. -
  北京: 社會科學文獻出版社, 2015年10月
  (古代折獄要覽 / 楊一凡編 ; 第十六冊)
  Signaturen:
  • KNN265.G833 2015::16

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Yugen: Wan juan : Huang Ting jian he bei Song wan qi shi xue zhong de yue du yu xie zuo / Wang Yu gen zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2015 nian 1 yue [01.2015]. - 1, 279 Seiten
  ISBN 978-7-108-05103-5
  ISBN 7-108-05103-6
  王宇根 [VerfasserIn]: 万卷 : 黄庭坚和北宋晚期诗学中的阅读与写作 / 王宇根著. - 北京第1版. -
  北京: 生活, 读书, 新知三联书店, 2015年1月 [01.2015]
  Signaturen:
  • PL2681.Z5 W368 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Zhenzhong: Xiu zhong dong hai yi bian kai : yu wai wen xian yu Qing dai she hui shi yan jiu lun gao / Wang Zhen zhong zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Fu dan da xue chu ban she, 2015 nian 1 yue [01.2015]. - 2, 8, 473 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-309-10962-7
  ISBN 7-309-10962-7
  王振忠 [VerfasserIn]: 袖中东海一编开 : 域外文献与清代社会史研究论稿 / 王振忠著. - 第1版. -
  上海: 复旦大学出版社, 2015年1月 [01.2015]
  Signaturen:
  • HN733.W417 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Zhizhi: Jiao yu xin lun / Wang Zhi zhi zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 124 Seiten
  王志之 [VerfasserIn]: 敎育新論 / 王志之著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2148

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Zunwang: Ming dai jiu bian jun fei kao lun / Wang Zun wang zhu. - Di 1 ban. -
  Tian jin: Tian jin gu ji chu ban she, 2015 nian 1 yue [01.2015]. - 2, 3, 2, 366 Seiten
  ISBN 978-7-5528-0273-3
  ISBN 7-5528-0273-1
  王尊旺 [VerfasserIn]: 明代九边军费考论 / 王尊旺著. - 第1版. -
  天津: 天津古籍出版社, 2015年1月 [01.2015]
  Signaturen:
  • UA837.W364 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wan, Liangjiong: Zhong Ri wen ti / Wan Liang jiong zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 105 Seiten : Illustrationen
  萬良炯 [VerfasserIn]: 中日問題 / 萬良炯編著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1762

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wan, Xianchu: "Jing dian shi wen" yin qie lei mu yan jiu / Wan Xian chu zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2004 nian 10 yue [10.2004]. - 5, 6, 393 Seiten
  ISBN 7-100-04276-3
  ISBN 978-7-100-04276-5
  万献初 [VerfasserIn]: "经典释文"音切类目硏究 / 万献初著. - 北京第1版. -
  北京: 商务印书馆, 2004年10月 [10.2004]
  Signaturen:
  • PL2461.Z6 L8393 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei, Liaoweng: Bing lü xian sheng wen ji er shi wu juan : Qing mo mou shi yi feng tang chao ben, Qing mou quan sun xiao, juan jiu zhi er shi wu / [Song] Deng Su zhuan. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 590 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 20)
  魏了翁 [VerfasserIn]: 栟櫚先生文集二十五卷 : 清末繆氏藝風堂抄本, 清繆筌孫校, 卷九至二十五 / [宋]鄧肅撰. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 20)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::20

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chong xiao He Shan xian sheng da quan wen ji yi bai shi juan mu lu er juan : Min guo jiang ru zao ying song chao ben cun wu shi liu juan: juan wu shi jiu, ba shi zhi ba shi si, jiu shi yi zhi yi bai / [Song] Wei Liao weng zhuan [Song] Wei Jin si, Wei Ke yu bian. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 540 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 22)
  重校鶴山先生大全文集一百十卷目錄二卷 : 民國將汝藻影宋抄本存五十六卷: 卷五十九, 八十至八十四, 九十一至一百 / [宋]魏了翁撰 ; [宋]魏近思, 魏克愚編. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 22)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::22

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chong xiao He Shan xian sheng da quan wen ji yi bai shi juan mu lu er juan : Min guo jiang ru zao ying song chao ben cun wu shi liu juan: juan shi er zhi shi qi, er shi san zhi er shi wu, san shi er zhi san shi si, san shi jiu zhi si shi er, wu shi si zhi wu shi ba / [Song] Wei Liao weng zhuan [Song] Wei Jin si, Wei Ke yu bian. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 634 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 21)
  重校鶴山先生大全文集一百十卷目錄二卷 : 民國將汝藻影宋抄本存五十六卷: 卷十二至十七, 二十三至二十五, 三十二至三十四, 三十九至四十二, 五十四至五十八 / [宋]魏了翁撰 ; [宋]魏近思, 魏克愚編. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 21)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::21

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei, Tingsheng: Ji zheng zhi du lun / Wei Ting sheng zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 170 Seiten
  卫挺生 [VerfasserIn]: 計政制度論 / 衛挺生著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2103

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei, Tingsheng: Zhong guo xian xing zhu ji zhi du / Wei Ting sheng , Yang Cheng hou zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 3, 415 Seiten : Illustrationen
  卫挺生 [VerfasserIn]: 中國現行主計制度 / 衛挺生 , 楊承厚著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1683

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wen, Gui: Shen Tai, Wen Gui de yin ming zhu zuo. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 495 Seiten : Illustrationen
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 19)
  文軌 [VerfasserIn]: 神泰, 文轨的因明著作. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 19)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::19

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wen hua jiao yu xue / Jiang Jing san bian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 165 Seiten
  文化教育學 / 蔣徑三編著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2905

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wen xue qi kan xin xi zong hui (1872-1949)
  4. - . - Di 1 ban. -
  Qing dao: Qing dao chu ban she, 2015 nian 12 yue. - Seiten 2841-3555, 278, 4,3 Seiten
  ISBN 978-7-5552-3594-1
  4文学期刊信息总汇(1872-1949). - 第1版. -
  青岛: 青岛出版社, 2015年12月
  Signaturen:
  • Z3108.L5 L688 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wilcox, Delos F.: Quan min zheng zhi / Wei er que si (Delos E. Wilcox. Ph.D.) zhu ; Liao Zhong kai yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 8, 4, 164 Seiten
  全民政治 / 威爾確斯(Delos E. Wilcox. Ph.D.)著 ; 廖仲愷譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2436

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • William, Maurice: Ma ke si zhu yi yu she hui shi guan / (Mei) Wei lian (Maurice William) zhu ; Liu Lu yin, Lang Xing shi yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 4, 2, 296 Seiten
  馬克斯主義與社會史觀 / (美)威廉(Maurice William)著 ; 劉蘆隱, 郎醒石譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2296

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wo de shi pian : dang dai gong ren shi dian / Qin Xiao yu xuan bian ; Wu Xiao bo ce hua. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zuo jia chu ban she, 2015 nian 8 yue [08.2015]. - 13, 64, 479 Seiten
  ISBN 978-7-5063-8033-1
  ISBN 7-5063-8033-1
  我的诗篇 : 当代工人诗典 / 秦晓宇选编 ; 吴晓波策划. - 第1版. -
  北京: 作家出版社, 2015年8月 [08.2015]
  Signaturen:
  • PL2543.W823 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Feibai: Mo nian jie gu / Wu Fei bai zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 14, 2, 2, 2, 4, 2, 10, 82, 76, 14, 10 Seiten : Illustrationen
  [VerfasserIn]: 墨辯解故 / 伍非百著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::794

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Guanyin: Zhong guo wen zi zhi qi yuan ji bian qian / Qu Guan yin zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 66 Seiten : Illustrationen
  吳貫因 [VerfasserIn]: 中國文字之起源及變遷 / 吳貫因著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1680

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Han: Wu Han quan ji
  Di 1 juan. Li shi juan ; 1. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2009 nian 3 yue. - 4, 3, 484 Seiten : Illustrationen
  第1卷. 历史卷 ; 1吴晗 [VerfasserIn]吴晗全集. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2009年3月
  Signaturen:
  • DS734.9.W78 A2 2009::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Han: Wu Han quan ji
  Di 2 juan. Li shi juan ; 2. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2009 nian 3 yue. - 2, 523 Seiten : Illustrationen
  第2卷. 历史卷 ; 2吴晗 [VerfasserIn]吴晗全集. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2009年3月
  Signaturen:
  • DS734.9.W78 A2 2009::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Han: Wu Han quan ji
  Di 3 juan. Li shi juan ; 3. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2009 nian 3 yue. - 34, 516 Seiten : Illustrationen
  第3卷. 历史卷 ; 3吴晗 [VerfasserIn]吴晗全集. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2009年3月
  Signaturen:
  • DS734.9.W78 A2 2009::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Han: Wu Han quan ji
  Di 4 juan. Li shi juan ; 4. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2009 nian 3 yue. - 2, 340 Seiten : Illustrationen
  第4卷. 历史卷 ; 4吴晗 [VerfasserIn]吴晗全集. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2009年3月
  Signaturen:
  • DS734.9.W78 A2 2009::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Han: Wu Han quan ji
  Di 5 juan. Li shi juan ; 5. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2009 nian 3 yue. - 3, 381 Seiten : Illustrationen
  第5卷. 历史卷 ; 5吴晗 [VerfasserIn]吴晗全集. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2009年3月
  Signaturen:
  • DS734.9.W78 A2 2009::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Han: Wu Han quan ji
  Di 6 juan. Li shi juan ; 6. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2009 nian 3 yue. - 3, 474 Seiten : Illustrationen
  第6卷. 历史卷 ; 6吴晗 [VerfasserIn]吴晗全集. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2009年3月
  Signaturen:
  • DS734.9.W78 A2 2009::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Han: Wu Han quan ji
  Di 7 juan. Za wen juan ; 1. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2009 nian 3 yue. - 6, 551 Seiten : Illustrationen
  第7卷. 杂文卷 ; 1吴晗 [VerfasserIn]吴晗全集. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2009年3月
  Signaturen:
  • DS734.9.W78 A2 2009::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Han: Wu Han quan ji
  Di 8 juan. Za wen juan ; 2. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2009 nian 3 yue. - 5, 482 Seiten : Illustrationen
  第8卷. 杂文卷 ; 2吴晗 [VerfasserIn]吴晗全集. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2009年3月
  Signaturen:
  • DS734.9.W78 A2 2009::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Han: Wu Han quan ji
  Di 9 juan. - Za wen ji wai ji. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2009 nian 3 yue. - 4, 444 Seiten : Illustrationen
  第9卷吴晗 [VerfasserIn]吴晗全集杂文集外集. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2009年3月
  Signaturen:
  • DS734.9.W78 A2 2009::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Han: Wu Han quan ji
  Di 10 juan. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2009 nian 3 yue. - 8, 595 Seiten : Illustrationen
  第10卷吴晗 [VerfasserIn]吴晗全集. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2009年3月
  Signaturen:
  • DS734.9.W78 A2 2009::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Jing: Zhong Mei chuan bo xue zao qi de jian zhi shi yu fan si / Wu Jing zhu. - Di 1 ban. -
  Ji nan Shi: Shan dong ren min chu ban she, 2011 nian 1 yue [01.2011]. - 3, 3, 198 Seiten
  ISBN 978-7-209-05525-3
  ISBN 7-209-05525-8
  伍静 [VerfasserIn]: 中美传播学早期的建制史与反思 / 伍静著. - 第1版. -
  济南市: 山东人民出版社, 2011年1月 [01.2011]
  Signaturen:
  • P91.5.U5 W824 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Qiyuan: Dang qian de wu jia wen ti / Wu Qi yuan zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 6, 157 Seiten : Illustrationen
  伍啓元 [VerfasserIn]: 當前的物價問題 / 伍啓元著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::126

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Songdi: Gang kou--fu di yu bei fang de jing ji bian qian, 1840-1949 / Wu Song di [und weitere] zhu. - Di 1 ban. -
  Hang zhou: Zhe jiang da xue chu ban she, 2011 nian 7 yue [07.2011]. - 2, 391 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-7-308-08508-3
  ISBN 7-308-08508-2
  吴松弟 [VerfasserIn]: 港口--腹地与北方的经济变迁, 1840-1949 / 吴松弟 [und weitere]著. - 第1版. -
  杭州: 浙江大学出版社, 2011年7月 [07.2011]
  Signaturen:
  • HC427.7.G355 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Yi: Shou tang wen chao
  1. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 7, 76 Seiten : Illustrationen
  1武億 [VerfasserIn]授堂文鈔
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2728

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Yi: Shou tang wen chao
  2. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - Seiten 77-155, 2 Seiten : Illustrationen
  2武億 [VerfasserIn]授堂文鈔
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2729

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Zhengmao: Qing dai fu nü gai jia fa lü wen ti yan jiu / Wu Zheng mao zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo zheng fa da xue chu ban she, 2015 nian 2 yue. - 3, 3, 206 Seiten
  ISBN 978-7-5620-5878-6
  ISBN 7-5620-5878-4
  吴正茂 [VerfasserIn]: 清代妇女改嫁法律问题研究 / 吴正茂著. - 第1版. -
  北京: 中国政法大学出版社, 2015年2月
  Signaturen:
  • KNQ542.W828 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Zhen: Chong xiao He Shan xian sheng da quan wen ji yi bai shi juan mu lu er juan : Min guo jiang ru zao ying song chao ben cun wu shi liu juan: juan yi bai yi zhi yi bai liu, yi bai jiu zhi yi bai shi / [Song] Wei Liao weng zhuan [Song] Wei Jin si, Wei Ke yu bian. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 546 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 23)
  吴鎮 [VerfasserIn]: 重校鶴山先生大全文集一百十卷目錄二卷 : 民國將汝藻影宋抄本存五十六卷: 卷一百一至一百六, 一百九至一百十 / [宋]魏了翁撰 ; [宋]魏近思, 魏克愚編. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 23)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::23

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xia, Jianfeng: Zhi qing si ren ci dian : cha dui shi nian : Li bei shang Cun za yi / Xia Jian feng zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 2 yue. - 3, 3, 4, 4, 527 Seiten : Illustrationen, Porträts
  ISBN 978-7-5675-2917-5
  ISBN 7-5675-2917-3
  夏建丰 [VerfasserIn]: 知青私人词典 : 插队十年 : 里陂上村杂忆 / 夏建丰著. - 第1版. -
  上海: 华东师范大学出版社, 2015年2月
  Signaturen:
  • PL2921.3.J52 Z44 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiao, Guoliang: Zhong hua Ren min Gong he guo jing ji shi (1949-2010) / Xiao Guo liang, Sui Fu min bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing da xue chu ban she, 2011 nian 3 yue [03.2011]. - 2, 2, 1, 2, 356 Seiten
  ISBN 978-7-301-10442-2
  ISBN 7-301-10442-1
  萧国亮 [VerfasserIn]: 中华人民共和国经济史(1949-2010) / 萧国亮, 隋福民编著. - 第1版. -
  北京市: 北京大学出版社, 2011年3月 [03.2011]
  Signaturen:
  • HC427.9.X536 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi bei min zu di qu zhi wu zi yuan li yong yu sheng wu ji shu / Wang Jun li zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2013 nian 8 yue. - ix, 381 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-03-036921-5
  ISBN 7-03-036921-1
  西北民族地区植物资源利用与生物技术 / 王俊丽主编. - 第1版. -
  北京: 科学出版社, 2013年8月
  Signaturen:
  • QK98.4.C6 X523 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xie, Sichun: Gong he guo zao qi ying xiang : gao ji she ying ji zhe Xie Si chun xin wen bao dao ji (1950-1961) / Xie Si chun zhu ; Wang qian Guo zhong bian. - Di yi ban. -
  Shang hai: Shang hai shu dian chu ban she, 2015 nian 4 yue [04.2015]. - 4, 12, 192 Seiten : Illustrationen, Porträts
  ISBN 978-7-5458-1021-9
  ISBN 7-5458-1021-X
  谢泗春 [VerfasserIn]: 共和国早期影像 : 高级摄影记者谢泗春新闻报道集(1950-1961) / 谢泗春著 ; 王钱国忠编. - 第一版. -
  上海: 上海书店出版社, 2015年4月 [04.2015]
  Signaturen:
  • DS777.55.X54 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xie, Songgao: Zong jiao xue ABC / Xie Song gao zhu. - Reprint der Ausgabe: Shi jie shu ju chu ban, Min guo 17 nian 7 yue (1928). -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 111 Seiten
  謝頌羔 [VerfasserIn]: 宗教學ABC / 謝頌羔著. - Reprint der Ausgabe: 世界書局出版, 民國17年7月 (1928)
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1785

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xie, Songtao: Bai hua zhu shi qian jia shi / Yu Yao, Xie Song tao zhu shi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 22, 38, 64, 49 Seiten : Illustrationen
  謝松濤 [VerfasserIn von ergänzendem Text]: 白話注釋千家詩 / 余姚, 謝松濤注釋
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::14

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xie, Wuliang: Pian wen zhi nan / Zi tong Xie Wu liang zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 92 Seiten
  谢无量 [VerfasserIn]: 駢文指南 / 梓潼謝無量著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::837

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi jian Ming shi yan jiu zi liao wu zhong
  Di 1 ce. Da Ming Tai zu huang di yu zhi ji er shi yi juan cun shi ba juan ; 1. - / Ming Tai zu Zhu Yuan zhang zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 9 yue. - 2, 2, 1, 488 Seiten
  第1冊. 大明太祖皇帝御製集二十一卷存十八卷 ; 1稀見明史研究資料五種 / 明太祖朱元璋撰. - 第1版. -
  北京: 中華書局, 2015年9月
  Signaturen:
  • DS753.2.X524 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi jian Ming shi yan jiu zi liao wu zhong
  Di 2 ce. Da Ming Tai zu huang di yu zhi ji er shi yi juan cun shi ba juan ; 2. - / Ming Tai zu Zhu Yuan zhang zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 9 yue. - 1, 542 Seiten
  第2冊. 大明太祖皇帝御製集二十一卷存十八卷 ; 2稀見明史研究資料五種 / 明太祖朱元璋撰. - 第1版. -
  北京: 中華書局, 2015年9月
  Signaturen:
  • DS753.2.X524 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi jian Ming shi yan jiu zi liao wu zhong
  Di 3 ce. Da Ming Tai zu huang di yu zhi ji er shi yi juan cun shi ba juan ; 3. - / Ming Tai zu Zhu Yuan zhang zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 9 yue. - 2, 514 Seiten
  第3冊. 大明太祖皇帝御製集二十一卷存十八卷 ; 3稀見明史研究資料五種 / 明太祖朱元璋撰. - 第1版. -
  北京: 中華書局, 2015年9月
  Signaturen:
  • DS753.2.X524 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi jian Ming shi yan jiu zi liao wu zhong
  Di 4 ce. Da Ming Xuan zong huang di yu zhi ji si shi si juan cun er shi si juan ; 1. - / Ming Xuan zong Zhu Zhan ji zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 9 yue. - 2, 480 Seiten
  第4冊. 大明宣宗皇帝御製集四十四卷存二十四卷 ; 1稀見明史研究資料五種 / 明宣宗朱瞻基撰. - 第1版. -
  北京: 中華書局, 2015年9月
  Signaturen:
  • DS753.2.X524 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi jian Ming shi yan jiu zi liao wu zhong
  Di 5 ce. Da Ming Xuan zong huang di yu zhi ji si shi si juan cun er shi si juan ; 2. - Song, Lian: / Ming Xuan zong Zhu Zhan ji zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 9 yue. - 2, 496 Seiten
  第5冊. 大明宣宗皇帝御製集四十四卷存二十四卷 ; 2宋濂 [VerfasserIn]: 稀見明史研究資料五種 / 明宣宗朱瞻基撰. - 第1版. -
  北京: 中華書局, 2015年9月
  Signaturen:
  • DS753.2.X524 2015::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi jian Ming shi yan jiu zi liao wu zhong
  Di 6 ce. Cheng yi bo Liu xian sheng wen ji er shi juan ; 1. - / Liu Ji zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 9 yue. - 2, 512 Seiten
  第6冊. 誠意伯劉先生文集二十卷 ; 1稀見明史研究資料五種 / 劉基撰. - 第1版. -
  北京: 中華書局, 2015年9月
  Signaturen:
  • DS753.2.X524 2015::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi jian Ming shi yan jiu zi liao wu zhong
  Di 7 ce. Cheng yi bo Liu xian sheng wen ji er shi juan ; 2. - / Liu Ji zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 9 yue. - 2, 562 Seiten
  第7冊. 誠意伯劉先生文集二十卷 ; 2稀見明史研究資料五種 / 劉基撰. - 第1版. -
  北京: 中華書局, 2015年9月
  Signaturen:
  • DS753.2.X524 2015::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi jian Ming shi yan jiu zi liao wu zhong
  Di 8 ce. Cheng yi bo Liu xian sheng wen ji er shi juan ; 3. - / Liu Ji zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 9 yue. - 2, 572 Seiten
  第8冊. 誠意伯劉先生文集二十卷 ; 3稀見明史研究資料五種 / 劉基撰. - 第1版. -
  北京: 中華書局, 2015年9月
  Signaturen:
  • DS753.2.X524 2015::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi jian Ming shi yan jiu zi liao wu zhong
  Di 9 ce. Tao xue shi xian sheng wen ji er shi juan shi ji yi juan ; 1. - / Tao An zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 9 yue. - 1, 502 Seiten
  第9冊. 陶學士先生文集二十卷事蹟一卷 ; 1稀見明史研究資料五種 / 陶安撰. - 第1版. -
  北京: 中華書局, 2015年9月
  Signaturen:
  • DS753.2.X524 2015::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi jian Ming shi yan jiu zi liao wu zhong
  Di 10 ce. Tao xue shi xian sheng wen ji er shi juan shi ji yi juan ; 2. - / Tao An zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 9 yue. - 2, 510 Seiten
  第10冊. 陶學士先生文集二十卷事蹟一卷 ; 2稀見明史研究資料五種 / 陶安撰. - 第1版. -
  北京: 中華書局, 2015年9月
  Signaturen:
  • DS753.2.X524 2015::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xing wei ke cheng / Dong Ren jian yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 5, 12, 132 Seiten : Illustrationen
  行為課程 / 董任堅譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2058

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiong, Jianping: An ying : Zhong guo gu dai de ci ke yu jian die / Xiong Jian ping zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 6 yue [06.2015]. - 4, 333 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-101-10739-5
  ISBN 7-101-10739-7
  熊剑平 [VerfasserIn]: 暗影 : 中国古代的刺客与间谍 / 熊剑平著. - 北京第1版. -
  北京: 中华书局, 2015年6月 [06.2015]
  Signaturen:
  • UB271.C5 X566 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiong, Shaokun: Gong Jia hua, Xiong Shao kun de yin ming zhu zuo. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 271 Seiten : Illustrationen
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 15)
  熊紹堃 [VerfasserIn]: 龚家骅, 熊绍堃的因明著作. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 15)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::15

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiong, Shili: Xie meng, Xiong Shi li de yin ming zhu zuo. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 328 Seiten : Illustrationen
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 2)
  熊十力 [VerfasserIn]: 谢蒙, 熊十力的因明著作. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 2)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi, Zaochi: Han Jin chun qiu tong shi / Xi Zaochi zhu ; Tang Qiu, Huang Shi ji yi ; Ke Meicheng hui jiao tong shi. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Ren min chu ban she, 2015 nian 7 yue. - 38, 3, 16, 484 Seiten
  ISBN 978-7-01-014922-6
  ISBN 7-01-014922-4
  習鑿齒 [VerfasserIn]: 汉晋春秋通释 / 习凿齿著 ; 汤球, 黄奭辑佚 ; 柯美成汇校通释. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 2015年7月
  Signaturen:
  • DS748.X5283 K43 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Dishan: Jie fang zhe / Luo hua sheng zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 217 Seiten
  许地山 [VerfasserIn]: 解放者 / 落華生著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2149

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Dishan: Xu Di shan, A te li ya, Seng Cheng de yin ming zhu zuo. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 335 Seiten : Illustrationen
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 11)
  [VerfasserIn]: 许地山, 阿特里雅, 僧成的因明著作. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 11)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Dixin: Zui jin jing ji si xiang de pi pan / Xu Dixin zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 91 Seiten
  许涤新 [VerfasserIn]: 最近經濟思想的批判 / 許滌新著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1792

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xue, Bokang: Ren shi xing zheng da gang / Xue Bo kang bian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 182 Seiten
  薛伯康 [VerfasserIn]: 人事行政大綱 / 薛伯康編著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2448

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xue, Bokang: Zhong Mei ren shi xing zheng bi jiao / Xue Bo kang zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 10, 141, 14 Seiten
  薛伯康 [VerfasserIn]: 中美人事行政比較 / 薛伯康著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1750

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xue, Deyu: Jin shi dong wu xue
  Shang juan. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 10, 259, 19 Seiten : Illustrationen
  上卷薛德焴 [VerfasserIn]近世動物學
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2167

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xue, Deyu: Jin shi dong wu xue
  Xia juan. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 6, 204 Seiten : Illustrationen
  下卷薛德焴 [VerfasserIn]近世動物學
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2168

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xue xi. - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 443 Seiten
  (Zhong hua kang zhan qi kan cong bian / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; 30)
  學習. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (中華抗戰期刊叢編 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 30)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::30

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xue yi dian zheng zhi jing ji xue / Bei jing ren min guang bo dian tai. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing ren min chu ban she, 1976 nian 1 yue. - 160 Seiten
  学一点政治经济学 / 北京人民广播电台. - 第1版. -
  北京: 北京人民出版社, 1976年1月
  Signaturen:
  • HB180.C5 H78 1976

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xue Zhong ren qu pu shi liu chu : er. - Di yi ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013 nian 3 yue. - 564 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 14)
  雪中人曲谱十六出 : 二. - 第一版. -
  北京: 学苑出版社, 2013年3月
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 14)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::14

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Lianping: Tie qiao shan ren shi gao bu fen juan fu bu yi : Qing chao ben / [Qing] Zhang Mu zhuan. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 590 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 24)
  許槤評 [VerfasserIn]: 鐵橋山人詩稿不分卷附補遺 : 清抄本 / [清]張穆撰. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 24)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::24

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Maoyong: Lun di guo zhu yi / Xu mao yong zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 38 Seiten
  徐懋庸 [VerfasserIn]: 論帝國主義 / 徐懋庸著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2271

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Naichang: Xu Nai chang ri ji
  Di yi ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 1, 4, 3, 2, 538 Seiten : Faksimiles
  第一冊徐乃昌 [VerfasserIn]徐乃昌日記. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年9月 [09.2015]
  Signaturen:
  • Z462.3.X83 A3 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Naichang: Xu Nai chang ri ji
  Di er ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 2, 624 Seiten : Faksimiles
  第二冊徐乃昌 [VerfasserIn]徐乃昌日記. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年9月 [09.2015]
  Signaturen:
  • Z462.3.X83 A3 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Naichang: Xu Nai chang ri ji
  Di san ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 2, 546 Seiten : Faksimiles
  第三冊徐乃昌 [VerfasserIn]徐乃昌日記. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年9月 [09.2015]
  Signaturen:
  • Z462.3.X83 A3 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Naichang: Xu Nai chang ri ji
  Di si ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 2, 456 Seiten : Faksimiles
  第四冊徐乃昌 [VerfasserIn]徐乃昌日記. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年9月 [09.2015]
  Signaturen:
  • Z462.3.X83 A3 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Naichang: Xu Nai chang ri ji
  Di wu ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 2, 564 Seiten : Faksimiles
  第五冊徐乃昌 [VerfasserIn]徐乃昌日記. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年9月 [09.2015]
  Signaturen:
  • Z462.3.X83 A3 2015::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Naichang: Xu Nai chang ri ji
  Di liu ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 2, 566 Seiten : Faksimiles
  第六冊徐乃昌 [VerfasserIn]徐乃昌日記. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年9月 [09.2015]
  Signaturen:
  • Z462.3.X83 A3 2015::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Naichang: Xu Nai chang ri ji
  Di qi ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 2, 520 Seiten : Faksimiles
  第七冊徐乃昌 [VerfasserIn]徐乃昌日記. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年9月 [09.2015]
  Signaturen:
  • Z462.3.X83 A3 2015::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Naichang: Xu Nai chang ri ji
  Di ba ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 2, 456 Seiten : Faksimiles
  第八冊徐乃昌 [VerfasserIn]徐乃昌日記. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年9月 [09.2015]
  Signaturen:
  • Z462.3.X83 A3 2015::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Naichang: Xu Nai chang ri ji
  Di jiu ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 2, 460 Seiten : Faksimiles
  第九冊徐乃昌 [VerfasserIn]徐乃昌日記. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年9月 [09.2015]
  Signaturen:
  • Z462.3.X83 A3 2015::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Naichang: Xu Nai chang ri ji
  Di shi ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 4, 400 Seiten : Faksimiles
  第十冊徐乃昌 [VerfasserIn]徐乃昌日記. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年9月 [09.2015]
  Signaturen:
  • Z462.3.X83 A3 2015::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Xian: Shi jing yun pu / Wang Xian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2011 nian 1 yue. - 3, 485 Seiten
  ISBN 978-7-100-06607-5
  ISBN 7-100-06607-7
  徐顯 [VerfasserIn]: 詩經韻譜 / 王顯著. - 第1版. -
  北京: 商務印書館, 2011年1月
  Signaturen:
  • PL2466.Z9 W35 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Xu: Min zhong tu shu guan xue / 徐旭著. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 1, 5, 272 Seiten : Illustrationen, Formulare, Diagramme
  徐旭 [VerfasserIn]: 民衆圖書館學 / 徐旭著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::781

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Cunbin: Qin Liang yu : [si mu li shi ju] / Yang Cun bin zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 106 Seiten
  杨村彬 [VerfasserIn]: 秦良玉 : [四幕歴史劇] / 楊村彬著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2415

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Honglie: Zhong guo wen xue za lun / Yang Hong lie zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 228 Seiten : Illustrationen
  楊鴻烈 [VerfasserIn]: 中國文學雜論 / 楊鴻烈著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1674

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Jialuo: Min guo ming ren tu jian
  Di 1 ce, shang. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 68, 4, 44, 13, 135, 146, 136 Seiten : Porträts
  第1冊, 上楊家駱 [VerfasserIn]民國名人圖鑑
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2326

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Jialuo: Min guo ming ren tu jian
  Di 1 ce, xia. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 169, 73, 186, 126 Seiten
  第1冊, 下楊家駱 [VerfasserIn]民國名人圖鑑
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2327

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Jialuo: Min guo ming ren tu jian
  Di 2 ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 104, 138, 178, 116, 93, 65, 85 Seiten : Porträts
  第2冊楊家駱 [VerfasserIn]民國名人圖鑑
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2328

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Lihua: Guo Xiang "Zhuang zi zhu" yan jiu / Yang Li hua zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing da xue chu ban she, 2010 nian 2 yue [02.2010]. - 3, 263 Seiten
  ISBN 978-7-301-16954-4
  ISBN 7-301-16954-X
  杨立华 [VerfasserIn]: 郭象"庄子注"研究 / 杨立华著. - 第1版. -
  北京市: 北京大学出版社, 2010年2月 [02.2010]
  Signaturen:
  • BL1900.C576 Y347 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Ming: Ren fen xian sheng de liu wang sheng huo / Yang Ming zuo. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 83 Seiten
  楊明 [VerfasserIn]: 韌奮先生的流亡生活 / 楊明作
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2456

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Renzhi: Jing ji si xiang shi jiang yi / Yang Ren zhi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 6, 248 seiten : Illustrationen
  楊任之 [VerfasserIn]: 經濟思想史講義 / 楊任之
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2184

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Shoubiao: Lun jing ji zhan / Yang Shou biao, Jian Guan san zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 64 Seiten
  楊壽標 [VerfasserIn]: 論經濟戰 / 楊壽標, 簡貫三著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2273

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Shuo: Pa mi er gao yuan de liu mai / Yang Shuo zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 180 Seiten
  杨朔 [VerfasserIn]: 帕米爾高原的流脈 / 楊朔著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2386

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yan, Guangmin: Guo Tian xi ri ji yi juan / (Yuan) Guo Bi zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 12 yue. - 3, 14, 1, 558 Seiten
  (Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian / Guo jia tu shu guan bian ; 1)
  顏光敏 [VerfasserIn]: 郭天錫日記一卷 / (元)郭畀撰. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年12月
  (國家圖書館藏抄稿本日記選編 / 國家圖書館編 ; 1)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Xiangnian: Tie dao jing ji yu cai zheng / Yang Xiang nian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 8, 2, 3, 218 Seiten
  楊湘年 [VerfasserIn]: 鐵道經濟與財政 / 楊湘年著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2846

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Xichun: Man zu feng su kao / Yang Xi chun zhu. - Di 1 ban. -
  Ha er bin: Hei long jiang ren min chu ban she, 1988 nian 6 yue [06.1988]. - 264 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-207-00598-4
  ISBN 7-207-00598-9
  杨锡春 [VerfasserIn]: 滿族风俗考 / 杨锡春著. - 第1版. -
  哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 1988年6月 [06.1988]
  Signaturen:
  • DS731.M35 Y28 1988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Xinli: Zhong guo chuan tong wen hua zhong de ren dao zhu yi / Chen Ming zhu bian ; Yang Xin li [und 4 weitere] zhi bi. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Hua xia chu ban she, 1995 nian 12 yue [12.1995]. - 3, 307 Seiten
  ISBN 7-5080-0849-9
  ISBN 978-7-5080-0849-3
  杨信礼 [VerfasserIn von Zusatztexten]: 中国传统文化中的人道主义 / 陈明主编 ; 杨信礼[und 4 weitere]执笔. - 第1版. -
  北京: 华夏出版社, 1995年12月 [12.1995]
  Signaturen:
  • DS721.C5584 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yuhui: Ge zhi zhi ping tong yi
  Juan 1-2. - . -
  Shang hai: Hong bao shu dian, Guangxu ren yin [1902]. - 7, 16, 24, 22 Seiten
  卷1-2楊毓煇 [VerfasserIn]格致治平通議. -
  上海: 鴻寶書店, 光緒壬寅 [1902]
  Signaturen:
  • AE17.G494 1902::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yuhui: Ge zhi zhi ping tong yi
  Juan 3-4. - . -
  Shang hai: Hong bao shu dian, Guangxu ren yin [1902]. - 21, 20 Seiten
  卷3-4楊毓煇 [VerfasserIn]格致治平通議. -
  上海: 鴻寶書店, 光緒壬寅 [1902]
  Signaturen:
  • AE17.G494 1902::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yuhui: Ge zhi zhi ping tong yi
  Juan 5-6. - . -
  Shang hai: Hong bao shu dian, Guangxu ren yin [1902]. - 25, 25 Seiten
  卷5-6楊毓煇 [VerfasserIn]格致治平通議. -
  上海: 鴻寶書店, 光緒壬寅 [1902]
  Signaturen:
  • AE17.G494 1902::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yuhui: Ge zhi zhi ping tong yi
  Juan 7-8. - . -
  Shang hai: Hong bao shu dian, Guangxu ren yin [1902]. - 29, 25 Seiten
  卷7-8楊毓煇 [VerfasserIn]格致治平通議. -
  上海: 鴻寶書店, 光緒壬寅 [1902]
  Signaturen:
  • AE17.G494 1902::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yuhui: Ge zhi zhi ping tong yi
  Juan 9-10. - . -
  Shang hai: Hong bao shu dian, Guangxu ren yin [1902]. - 24, 22 Seiten
  卷9-10楊毓煇 [VerfasserIn]格致治平通議. -
  上海: 鴻寶書店, 光緒壬寅 [1902]
  Signaturen:
  • AE17.G494 1902::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yuhui: Ge zhi zhi ping tong yi
  Juan 11. - . -
  Shang hai: Hong bao shu dian, Guangxu ren yin [1902]. - 45 Seiten
  卷11楊毓煇 [VerfasserIn]格致治平通議. -
  上海: 鴻寶書店, 光緒壬寅 [1902]
  Signaturen:
  • AE17.G494 1902::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yuhui: Ge zhi zhi ping tong yi
  Juan 12. - . -
  Shang hai: Hong bao shu dian, Guangxu ren yin [1902]. - 42 Seiten
  卷12楊毓煇 [VerfasserIn]格致治平通議. -
  上海: 鴻寶書店, 光緒壬寅 [1902]
  Signaturen:
  • AE17.G494 1902::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yuhui: Ge zhi zhi ping tong yi
  Juan 13. - . -
  Shang hai: Hong bao shu dian, Guangxu ren yin [1902]. - 40 Seiten
  卷13楊毓煇 [VerfasserIn]格致治平通議. -
  上海: 鴻寶書店, 光緒壬寅 [1902]
  Signaturen:
  • AE17.G494 1902::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yuhui: Ge zhi zhi ping tong yi
  Juan 14. - . -
  Shang hai: Hong bao shu dian, Guangxu ren yin [1902]. - 38 Seiten
  卷14楊毓煇 [VerfasserIn]格致治平通議. -
  上海: 鴻寶書店, 光緒壬寅 [1902]
  Signaturen:
  • AE17.G494 1902::14

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yuhui: Ge zhi zhi ping tong yi
  Juan 15. - . -
  Shang hai: Hong bao shu dian, Guangxu ren yin [1902]. - 48 Seiten
  卷15楊毓煇 [VerfasserIn]格致治平通議. -
  上海: 鴻寶書店, 光緒壬寅 [1902]
  Signaturen:
  • AE17.G494 1902::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yuhui: Ge zhi zhi ping tong yi
  Juan 16-17. - . -
  Shang hai: Hong bao shu dian, Guangxu ren yin [1902]. - 27, 19 Seiten
  卷16-17楊毓煇 [VerfasserIn]格致治平通議. -
  上海: 鴻寶書店, 光緒壬寅 [1902]
  Signaturen:
  • AE17.G494 1902::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yuhui: Ge zhi zhi ping tong yi
  Juan 18. - . -
  Shang hai: Hong bao shu dian, Guangxu ren yin [1902]. - 53 Seiten
  卷18楊毓煇 [VerfasserIn]格致治平通議. -
  上海: 鴻寶書店, 光緒壬寅 [1902]
  Signaturen:
  • AE17.G494 1902::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yuhui: Ge zhi zhi ping tong yi
  Juan 19-20. - . -
  Shang hai: Hong bao shu dian, Guangxu ren yin [1902]. - 30, 19 Seiten
  卷19-20楊毓煇 [VerfasserIn]格致治平通議. -
  上海: 鴻寶書店, 光緒壬寅 [1902]
  Signaturen:
  • AE17.G494 1902::13

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yuhui: Ge zhi zhi ping tong yi
  Juan 21-22. - . -
  Shang hai: Hong bao shu dian, Guangxu ren yin [1902]. - 27, 22 Seiten
  卷21-22楊毓煇 [VerfasserIn]格致治平通議. -
  上海: 鴻寶書店, 光緒壬寅 [1902]
  Signaturen:
  • AE17.G494 1902::14

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yuhui: Ge zhi zhi ping tong yi
  Juan 23-24. - . -
  Shang hai: Hong bao shu dian, Guangxu ren yin [1902]. - 32, 24 Seiten
  卷23-24楊毓煇 [VerfasserIn]格致治平通議. -
  上海: 鴻寶書店, 光緒壬寅 [1902]
  Signaturen:
  • AE17.G494 1902::15

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yuhui: Ge zhi zhi ping tong yi
  Juan 25-26. - . -
  Shang hai: Hong bao shu dian, Guangxu ren yin [1902]. - 15, 20 Seiten
  卷25-26楊毓煇 [VerfasserIn]格致治平通議. -
  上海: 鴻寶書店, 光緒壬寅 [1902]
  Signaturen:
  • AE17.G494 1902::16

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yan, Lingfeng: Lao zi zhang ju xin bian / Yan Ling feng zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 7, 2, 161 Seiten
  嚴靈峯 [VerfasserIn]: 老子章句新編 / 嚴靈峰著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2235

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ou zhan zhi mu di ji he ju zhi ji chu / Ye Jing shen bian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 4, 84Seiten
  : 歐戰之目的及和局之基礎 / 葉景莘編著

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yi, Junzuo: Chuan Kang you zhong / Yi Jun zuo deng zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 392 Seiten
  易君左 [VerfasserIn]: 川康遊踪 / 易君左等著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::94

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bai yue ting ji qu pu er juan er shi liu chu : er / Yin Yan shen yuan zhuan ; Zhang Yu sun teng di xiao zheng. - Di yi ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013 nian 3 yue. - 533 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 2)
  拜月亭记曲谱二十六处 : 二 / 殷溎深原撰 ; 张馀荪誊底校正. - 第一版. -
  北京: 学苑出版社, 2013年3月
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 2)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mu dan ting qu pu er juan shi liu chu : er / $hQing Yin Yan shen yuan zhuan ; Zhang Yu sun teng di xiao zheng. - Di yi ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013 nian 3 yue. - 480 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 8)
  牡丹亭曲谱二卷十六出 : 二 / 殷溎深原撰 ; 张馀荪誊底校正. - 第一版. -
  北京: 学苑出版社, 2013年3月
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 8)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pi pa quan ji qu pu si juan si shi ba chu : er / Qing Yin Yan shen yuan zhuan ; Zhang Yu sun teng di xiao zheng. - Di yi ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013 nian 3 yue. - 524 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 3)
  琵琶全记曲谱四卷四十八出 : 二 / 殷溎深原撰 ; 张馀荪誊底校正. - 第一版. -
  北京: 学苑出版社, 2013年3月
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 3)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang xiang qu pu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013 nian 3 yue. - 5, 39, 484 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 1)
  望乡曲谱. - 第一版. -
  北京: 学苑出版社, 2013年3月
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 1)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiu ru ji qu pu si juan san shi ba chu : er. - Di yi ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013 nian 3 yue. - 468 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 7)
  绣襦记曲谱四卷三十八出 : 二. - 第一版. -
  北京: 学苑出版社, 2013年3月
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 7)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi xiang ji qu pu shi si chu / Qing Yin Yan shen yuan zhuan ; Zhang Yu sun teng di xiao zheng. - Di yi ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013 nian 3 yue. - 522 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 5)
  西厢记曲谱十四出 / 殷溎深原撰 ; 张馀荪誊底校正. - 第一版. -
  北京: 学苑出版社, 2013年3月
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 5)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yi Peng xue qu pu cun shi liu chu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013 nian 3 yue. - 480 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 11)
  一捧雪曲谱存十六出. - 第一版. -
  北京: 学苑出版社, 2013年3月
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 11)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang sheng dian qu pu si juan wu shi er chu : er / Yin Yan shen yuan zhuan ; Zhang Yu sun teng di xiao zheng. - Di yi ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013 nian 3 yue. - 546 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 12)
  长生殿曲谱四卷五十二出 : 二 / 殷溎深原撰 ; 张馀荪誊底校正. - 第一版. -
  北京: 学苑出版社, 2013年3月
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 12)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yuan, Yingyi: "Di ceng wen xue" zai Zhong guo yu Han guo / Yuan Ying yi zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 2, 269 Seiten
  ISBN 978-7-5097-7977-4
  ISBN 7-5097-7977-4
  苑英奕 [VerfasserIn]: "底层文学"在中国与韩国 / 苑英奕著. - 第1版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2015年9月 [09.2015]
  Signaturen:
  • PL2274.2.K6 Y86 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Bin: Mi mang nian shao shi : wo de "wen ge" ji yi / Yu Bin zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Ren min chu ban she, 2015 nian 3 yue. - 3, 328 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-01-014431-3
  ISBN 7-01-014431-1
  于斌 [VerfasserIn]: 迷茫年少时 : 我的"文革"记忆 / 于斌著. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 2015年3月
  Signaturen:
  • DS778.7.Y77 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Dafu: Chen lun / You Da fu zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 72, 98, 30 Seiten
  郁達夫 [VerfasserIn]: 沈淪 / 郁逹夫著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2593

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Dunkang: Zhong guo zhe xue lun ji / Yu Dun kang zhu. -
  Shen yang: Liao ning Da xue chu ban she, 1998. - 2, 7, 2, 568 p.
  ISBN 7-5610-3565-9
  ISBN 978-7-5610-3565-8
  余敦康: 中國哲學論集 / 余敦康著. -
  沈陽: 遼寧大學出版社
  Signaturen:
  • B5231.Y77 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yue, Aiguo: Zhong guo chuan tong wen hua yu ke ji / Yue ai guo zhu. -
  Gui lin: Guang xi shi fan ta xue chu ban she, 2006 nian 8 yue [08.2006]
  ISBN 7-5633-6146-4
  ISBN 978-7-5633-6146-5
  乐爱国 [VerfasserIn]: 中国传统文化与科技 / 乐爱国著. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2006年8月 [08.2006]
  Signaturen:
  • Q127.C5 Y84 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yue, Daiyun: Bi jiao wen xue yu bi jiao wen hua shi jiang / Yue Dai yun zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai shi: Fu dan da xue chu ban she, 2004 nian 9 yue [09.2004]. - 213 Seiten
  ISBN 7-309-03906-8
  ISBN 978-7-309-03906-1
  乐黛云 [VerfasserIn]: 比较文学与比较文化十讲 / 乐黛云著. - 第1版. -
  上海市: 復旦大學出版社, 2004年9月 [09.2004]
  Signaturen:
  • PN879.C5 Y85 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yue, Daiyun: Duo yuan wen hua zhong de Zhong guo si xiang : 21 shi ji kua wen hua liu tong shi liu jiang / Yue Dai yun zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 6 yue. - 4, 2, 289 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-101-10738-8
  ISBN 7-101-10738-9
  乐黛云 [VerfasserIn]: 多元文化中的中国思想 : 21世纪跨文化流通十六讲 / 乐黛云著. - 北京第 1 版. -
  北京: 中华书局, 2015年6月
  Signaturen:
  • PN879.C5 Y855 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yue, Daiyun: Shan ye, ming yun, ren sheng : Yue Dai yun san wen jing xuan / Yue Dai yun zhu. - Di 1 ban. -
  Shen zhen: Hai tian chu ban she, 2016 nian 6 yue [06.2016]. - 12, 2, 220 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5507-1583-7
  ISBN 7-5507-1583-1
  乐黛云 [VerfasserIn]: 山野・命运・人生 : 乐黛云散文精选 / 乐黛云著. - 第1版. -
  深圳: 海天出版社, 2016年6月 [06.2016]
  Signaturen:
  • PL2929.E449 S53 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yue, Daiyun: Bi jiao wen xue yan jiu / Yue Dai yun, Wang Xiang yuan zhu. - Di 1 ban. -
  Fu zhou Shi: Fu jian ren min chu ban she, 2006 nian 3 yue [03.2006]. - 2, 5, 14, 558 Seiten
  ISBN 7-211-05271-6
  ISBN 978-7-211-05271-4
  乐黛云 [VerfasserIn]: 比较文学研究 / 乐黛云, 王向远著. - 第1版. -
  福州市: 福建人民出版社, 2006年3月 [03.2006]
  Signaturen:
  • PN879.C5 Y845 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yue, Daiyun: Bi jiao wen xue / Yue Dai yun, Zhang Wen ding zhu. - Di 1 ban. -
  Bu xiang: Zhong guo wen hua shu yuan, [1987]. - 505 Seiten
  乐黛云 [VerfasserIn]: 比较文学 / 乐黛云, 张文定著. - 第1版. -
  不详: 中国文化书院, [1987]
  Signaturen:
  • PN879.C5 Y854 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Hongwen: Xin shi ji de Zhong guo ren kou : Zhong guo di wu ci quan guo ren kou pu cha zi liao fen xi / zhu bian Du Peng ; zuo zhe Yu Hong wen [and others]. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2011 nian 6 yue [06.2011]. - 3, 328 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-300-13002-6
  ISBN 7-300-13002-X
  于弘文 [VerfasserIn]: 新世纪的中国人口 : 中国第五次全国人口普查资料分析 / 主编杜鹏 ; 作者于弘文 [and others]. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2011年6月 [06.2011]
  Signaturen:
  • HB3654.A3 X556 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Muxia: Mu xia cong zuan / Bi Gong tian bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 14, 12, 4, 10, 12, 6, 6, 10, 10, 14 Seiten : Illustrationen
  郁慕俠 [VerfasserIn]: 慕俠叢纂 / 著作人郁慕俠 ; 畢公天編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::796

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yun nan shao shu min zu nong cun de she hui wen hua bian qian : dui Shi lin Gui shan Da nuo hei cun Yi zu Sa ni zhi xi de diao cha yu si kao / Wang Ling bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2015 nian 1 yue [01.2015]. - 2, 433 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5161-5475-5
  ISBN 7-5161-5475-X
  云南少数民族农村的社会文化变迁 : 对石林圭山大糯黑村彝族撒尼支系的调查与思考 / 王玲编著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2015年1月 [01.2015]
  Signaturen:
  • DS797.86.S556 W365 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu Yu de yin ming zhu zuo. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 342 Seiten : Illustrationen
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 8)
  虞愚的因明著作. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 8)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zai Su lian zhang da de hong se hou dai / zhu bian Du Wei hua ; fu zhu bian Wang Yi qiu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shi jie zhi shi chu ban she, 2000 nian 1 yue. - 22, 689 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-5012-1233-3
  ISBN 978-7-5012-1233-0
  在苏联长大的红色后代 / 主编杜魏华 ; 副主编王宜秋. - 第1版. -
  北京: 世界知识出版社, 2000年1月
  Signaturen:
  • DS778.A1 Z35 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zeng ding kao shi yuan fa gui hui kan / bian ji zhe kao shi yuan mi shu chu wen shu ke. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - Seiten
  增訂考試院法規彙刊 / 編輯者考試院秘書處文書科
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2217

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zeng, Xianfei: "Yue fu za lu" shu zheng / Zeng Xian fei shu zheng. - Di 1 ban. -
  Nan chang Shi: Jiang xi jiao yu chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 7, 2, 144 Seiten
  ISBN 978-7-5392-5161-5
  ISBN 7-5392-5161-1
  曾献飞 [VerfasserIn]: "乐府杂录"疏证 / 曾献飞疏证. - 第 1 版. -
  南昌市: 江西教育出版社, 2015年1月
  Signaturen:
  • ML336.2.D8643 Z36 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Daofan: Zui hou guan tou / Zhang Dao fan. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 80 Seiten
  張道藩 [VerfasserIn]: 最後關頭 / 張道藩著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1787

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Fuhai: Zhong guo jin dai xi ju gai liang yun dong yan jiu : (1902-1919) / Zhang Fu hai zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2015 nian 3 yue. - 6, 6, 606 Seiten : Illustrationen, Porträts
  ISBN 978-7-5325-7426-1
  ISBN 7-5325-7426-1
  张福海 [VerfasserIn]: 中国近代戏剧改良运动研究 : (1902-1919) / 张福海著. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2015年3月
  Signaturen:
  • PL2392.Z4364 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Naiqi: Zi ben zhu yi guo ji yu Zhong guo / Zhang Nai qi ; Shang hai wen ku zhu bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 87 Seiten
  章乃器 [VerfasserIn]: 資本主義國際與中國 / 章乃器 ; 上海文庫主編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1780

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Pengruo: Nong cun fu xing zhi li lun yu shi ji / Zhang Peng ruo zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 8, 203, 140 Seiten
  章鵬若 [VerfasserIn]: 農村復興之理論與實際 / 章鵬若著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::808

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Ruxin: Bian zheng fa xue shuo gai lun / Zhang Ru xin zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 140 Seiten : Illustrationen
  [VerfasserIn]: 辯證法學說概論 / 張如心著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::60

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Xianqing: Xiao li shi : Ming Qing zhi ji de Zhong xi wen hua xiang yu / Zhang Xian qing zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2015. - 2, 287 Seiten
  ISBN 978-7-100-11224-6
  ISBN 7-100-11224-9
  张先清 [VerfasserIn]: 小历史 : 明清之际的中西文化相遇 / 张先清著. - 第1版. -
  北京: 商務印書館, 2015
  Signaturen:
  • BX1665.Z43 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Xianyun: Shi zhi shi san shi ji sheng tai huan jing bian qian yu Song dai xu mu ye fa zhan xiang ying / Zhang Xian yun zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2015 nian 4 yue. - vi, 305 Seiten
  ISBN 978-7-03-043817-1
  ISBN 7-03-043817-5
  张显运 [VerfasserIn]: 十至十三世纪生态环境变迁与宋代畜牧业发展响应 / 张显运著. - 第1版. -
  北京: 科学出版社, 2015年4月
  Signaturen:
  • HD9426.C62 Z4375 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Yongfu: Nan yang yu chuang li Min guo / Zhang Yong fu zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 2, 2 5, 3, 2, 2, 124, 2, 26 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  张永福 [VerfasserIn]: 南洋與創立民國 / 張永福先生著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::804

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Zhengxue: Min fa zong ze zhu shi / Zhang Zheng xue, Cao Jie zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 2, 338 Seiten
  [VerfasserIn]: 民法總則注釋 / 張正學, 曹傑著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::760

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Zhichun: Wang Tao nian pu / Zhang Zhi chun bian zhu. - Di 1 ban. -
  Shi jia zhuang Shi: He bei jiao yu chu ban she, 1994 nian 11 yue [11.1994]. - 4, 6, 8, 194 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-5434-1905-X
  ISBN 978-7-5434-1905-6
  张志春 [VerfasserIn]: 王韬年谱 / 张志春編著. - 第1版. -
  石家庄市: 河北教育出版社, 1994年11月 [11.1994]
  Signaturen:
  • CT3990.W36 C43 1994

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Zhongmou: Qing dai wen hua yu Zhe pai shi / Zhang Zhong mou zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Dong fang chu ban she, 1997 nian 8 yue [08.1998]. - 4, 5, 332 Seiten
  ISBN 7-5060-0898-X
  ISBN 978-7-5060-0898-3
  张仲谋 [VerfasserIn]: 清代文化与浙派诗 / 张仲谋著. - 第1版. -
  北京: 東方出版社, 1997年8月 [08.1998]
  Signaturen:
  • PL2327.C423 1997

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Ziping: Ai zhi wo liu / Zhang Zhi ping zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 250 Seiten
  張資平 [VerfasserIn]: 愛之渦流 / 張資平著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Ziping: Ou zhou wen yi shi gang / Zhang Zi ping zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 188, 2 Seiten
  張資平 [VerfasserIn]: 歐洲文藝史綱 / 張資平著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2384

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Zuchun: Ba na ma bo lan hui nong ye diao cha bao gao / Zhang Zu chun bian zuan. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - ca. 200 Seiten : Illustrationen
  章祖純 [VerfasserIn]: 巴拿馬博覽會農業調查報告 / 章祖純編纂
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::13

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Baitian: Nan hua lu : wan Ming nan fang shi ren sheng huo shi. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing da xue chu ban she, 2015 nian 5 yue. - 5, 2, 420 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-301-25238-3
  ISBN 7-301-25238-2
  赵柏田 [VerfasserIn]: 南华录 : 晚明南方士人生活史 / 赵柏田著. - 第1版. -
  北京市: 北京大学出版社, 2015年5月
  Signaturen:
  • DS750.72.Z436 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Guangxian: Ming shi liao dong kao yuan / Zhao Guang xian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 142 Seiten
  赵光贤 [VerfasserIn]: 明失遼東考原 / 趙光賢
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::793

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Hongzhi: Su lian jiao yu xian zhuang / Zhao Hong zhi zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 106 Seiten
  趙鴻志 [VerfasserIn]: 蘇聯教育現狀 / 趙鴻志著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2779

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Jingshen: Tan ci kao zheng / zhu zuo zhe Zhou Jing shen ; zhu bian zhe Wang Yun wu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 1, 92 Seiten : Illustrationen
  趙景深 [VerfasserIn]: 彈詞考證 / 著作者趙景深 ; 主編者王雲五
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::119

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Jingshen: Zhong guo wen xue shi gang yao / Zhao Jing shen zhe bian. - Reprint der Ausgabe: Zhong hua shu ju you gen gong si, Min guo 30 nian 1 yue (01.1941) wu ban. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 101 Seiten
  趙景深 [VerfasserIn]: 中國文學史綱要 / 趙景深者編. - Reprint der Ausgabe: 中華書局有跟公司, 民國30年1月(01.1941)五版
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1670

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Lanping: Huo bi xue yuan li / Zhao Lan ping zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 6, 222 Seiten
  趙蘭坪 [VerfasserIn]: 貨幣學原理 / 趙蘭坪著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2093

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Shuqiao: Shen kan ni shi : juan si, fu Shen kan lun lüe shi ze / (Qing) Gang Yi zuan ji. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 10 yue. - 552 Seiten
  (Gu dai zhe yu yao lan / Yang Yi fan bian ; di shi wu ce)
  趙舒翹 [VerfasserIn]: 審看擬式 : 卷四, 附審看論略十則 / (清)剛毅纂輯. - 第1版. -
  北京: 社會科學文獻出版社, 2015年10月
  (古代折獄要覽 / 楊一凡編 ; 第十五冊)
  Signaturen:
  • KNN265.G833 2015::15

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Yuan: Zhi du, yan lun, xin tai : "Ming Qing zhi ji shi da fu yan jiu" xu bian / Zhao Yuan zhu. - Di 2 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing da xue chu ban she, 2015 nian 7 yue [07.2015]. - 3, 519 Seiten
  ISBN 978-7-301-26101-9
  ISBN 7-301-26101-2
  赵园 [VerfasserIn]: 制度·言论·心态 : "明清之际士大夫研究"续编 / 赵园著. - 第2版. -
  北京市: 北京大学出版社, 2015年7月 [07.2015]
  Signaturen:
  • DS750.72.Z482 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Zengjue: Ji shi ji / Zhao Zeng jue zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 3, 203, 9, 20 Seiten : Illustrationen
  趙曾珏 [VerfasserIn]: 基始集 / 趙曾珏著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2096

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Bin: Min zhu zhu yi dexin xian fa / Zheng Bin zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 173 Seiten
  鄭斌 [VerfasserIn]: 民主主義的新憲法 / 鄭斌著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2343

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Bin: She hui zhu yi de xin xian fa / Zheng Bin zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 104 Seiten
  鄭斌 [VerfasserIn]: 社會主義的新憲法 / 鄭斌著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J232::2568

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Junli: Lun kang zhan xi ju yun dong / Zheng Jun li zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 65 Seiten
  郑君里 [VerfasserIn]: 論抗戰戲劇運動 / 鄭君里著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2275

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Shifeng: Piao ling / Shi feng zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 116 Seiten
  郑拾风 [VerfasserIn]: 飄零 / 拾風著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2392

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Xiaoqi: Pin xing xiang lian zhi yan jiu / Zheng Xiao qi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 193 Seiten
  鄭孝齊 [VerfasserIn]: 品性相聯之研究 / 鄭孝齊
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2394

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han dan ji er juan er shi jiu zhe. - Di yi ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013 nian 3 yue. - 548 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 9)
  邯郸记二卷二十九折. - 第一版. -
  北京: 学苑出版社, 2013年3月
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 9)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhi, Zhou: Hui Zhao, Zhi Zhou de yin ming zhu zuo. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 403 Seiten
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 20)
  智周 [VerfasserIn]: 慧沼, 智周的因明著作. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 20)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::20

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong, Fulan: Feng su yu xin yang / Zhong Fu lan zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai shi: Fu dan da xue chu ban she, 2012 nian 8 yue [08.2012]. - 177 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-309-08259-3
  ISBN 7-309-08259-1
  仲富兰 [VerfasserIn]: 风俗与信仰 / 仲富兰著. - 第1版. -
  上海市: 复旦大学出版社, 2012年8月 [08.2012]
  Signaturen:
  • DS721.Z4442 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo chuan tong wen hua yao lüe / Cai Dong zhou zhu bian. - Di 1 ban. -
  Cheng du: Ba Shu shu she, 2003 nian 2 yue [02.2003]. - 4, 272 Seiten
  ISBN 7-80659-456-6
  ISBN 978-7-80659-456-8
  中国传统文化要略 / 蔡东洲主编. - 第1版. -
  成都: 巴蜀書社, 2003年2月 [02.2003]
  Signaturen:
  • DS721.Z49753 2003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo de dang / Shuo wen shi bian ji bu bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - ca. 150 Seiten : Illustrationen
  中國的黨 / 說文社編輯部編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::127

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo fo jiao shi jing
  Shan dong sheng, Di san juan. - . -
  Wiesbaden ; Hangzhou: Harrassowitz Verlag, 2017
  ISBN 978-3-447-10813-3
  l山東省, 第三卷中國佛教石經
  Signaturen:
  • NK3634.A18 S53 2014::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo min zu ge ming yun dong shi jiang shou da gang / Xiao Chu nü bian shu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]$r. - 72 Seiten : Illustrationen
  中國民族革命運動史講授大綱 / 蕭楚女編述
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1743

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo nong cun liu shou ren kou : Fan si fa zhan zhu yi de shi jiao / Ye Jing zhong, Wu Hui fang, Meng Xiang dan zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 2, 3, 239 Seiten : Diagramme
  ISBN 978-7-5097-7822-7
  ISBN 7-5097-7822-0
  中国农村留守人口 : 反思发展主义的视角 / 叶敬忠, 吴惠芳, 孟祥丹主编. - 第1版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • HB2534.A3 Z466 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo shi / Wang Zhong qi bian. - Reprint der Ausgabe: Shanghai : Shangwu yinshuguan, Minguo 20 (1931) chu ban. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 3, 149 Seiten : Illustrationen, Karten, Faksimile
  中國史 / 王鍾麒編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1643

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo shi xue shi jiang yi / Wei Ju xian bian. - Reprint. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 104 Seiten : Illustrationen
  中國史學史講義 / 衛聚賢編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1650

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo tie lu ji che che liang gong ye zhi (1881-2013 nian) / "Zhong guo tie lu ji che che liang gong ye zhi" bian wei hui bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo tie dao chu ban she, 2015 nian 6 yue [06.2015]. - 2, 5, 844 Seiten : Porträts
  ISBN 978-7-113-20644-4
  ISBN 7-113-20644-1
  中国铁路机车车辆工业志(1881-2013年) / "中国铁路机车车辆工业志"编委会编. - 第1版. -
  北京: 中国铁道出版社, 2015年6月 [06.2015]
  Signaturen:
  • HD9712.C62 Z466 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo tong shi jian bian / bian ji zhe Zhong guo li shi yan jiu hui Xie Hua, Tang Guo qing , Xiu Dong , Yin Da , Ye Huo sheng , Jin Can ran ; bian ji zhe Fan Wen lan. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 11, 766 Seiten
  中國通史簡編 / 中國歷史硏究會編輯謝華, 唐國慶, 修冬 , 尹達 , 葉蠖生 , 金燦然 ; 編輯者范文瀾
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1654

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo wen hua shi san bai ti / [Jin Liangnian]. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 1987. - 1, 18, 854 S.
  ISBN 7-5325-0058-6
  ISBN 978-7-5325-0058-1
  中国文化史三百题 / [金良年]. -
  上海: 上海古籍出版社
  Signaturen:
  • DS721.C574 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo xian dai hua wen ti : yi ge duo fang wei de li shi tan suo / zhu bian Wang Xi, Wei Fei de (Frederic Wakeman, Jr.). - Di 1 ban. -
  Shang hai: Fu dan da xue chu ban she, 1994 nian 5 yue [05.1994]. - 2, 2, 3, 417 Seiten : Illustrationen
  (Zhong Mei guan xi yan jiu cong shu ; 12 ji)
  ISBN 7-309-01202-X
  ISBN 978-7-309-01202-6
  中国现代化问题 : 一个多方位的历史探索 / 主编汪熙, 魏斐德 (Frederic Wakeman, Jr.). - 第1版. -
  上海: 复旦大学出版社, 1994年5月 [05.1994]
  (中美关系研究丛书 ; 12辑)
  Signaturen:
  • DS755.Z48898 1994

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo yan zheng yan ge shi
  Chang lu. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 66 Seiten
  長蘆中國鹽政沿革史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1693

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo yan zheng yan ge shi
  Fu jian. - . - Reprint. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 56 Seiten
  福建中國鹽政沿革史. - Reprint
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1695

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo yan zheng yan ge shi
  He dong. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 160 Seiten
  河東中國鹽政沿革史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1696

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo yan zheng yan ge shi
  Qin tian. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 38 Seiten
  秦天中國鹽政沿革史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1694

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo yan zheng yan ge shi
  Shan dong. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 92 Seiten
  山東中國鹽政沿革史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1697

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo zhe xue da ci dian / Zhang Dai nian zhu bian. - Xiu ding ben, di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ci shu chu ban she, 2014 nian 5 yue. - 44, 1050 Seiten
  ISBN 978-7-5326-4104-8
  ISBN 7-5326-4104-X
  中国哲学大辞典 / 张岱年主编. - 修订本, 第1版. -
  上海: 上海辞书出版社, 2014年5月
  Signaturen:
  • B5232.Z47 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  25. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 712 Seiten
  (Jie fang / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; ling liu)
  25中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (解放 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 零陆)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::25

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  26. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 562 Seiten
  (Jie fang / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; ling qi)
  26中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (解放 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 零柒)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::26

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  28. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 664 Seiten
  (Gong chan dang ren / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; ling yi)
  28中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (共產黨人 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 零壹)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::28

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  29. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 726 Seiten
  (Gong chan dang ren / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; ling er)
  29中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (共產黨人 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 零貳)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::29

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  31. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 439 Seiten
  (Zhen li / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; ling yi)
  31中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (真理 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 零壹)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::31

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  32. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 843 Seiten
  (Zhen li / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; ling er)
  32中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (真理 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 零貳)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::32

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  66. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 680 Seiten
  (Shi dai / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; yi liu)
  66中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (時代 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 壹陆)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::66

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua min guo ba nian xue xiao ri ji / Shang wu yin shu kuan bian yi suo bian ji. - Reprint der Ausgabe: Shanghai : Shangwu yinshuguan, Minguo 7 (1918) chu ban. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1 Band
  中華民國八年學校日記 / 商務印書$b館編譯所編輯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1748

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua Ren min Gong he guo lao dong he she hui bao zhang fa dian / Guo wu yuan fa zhi ban gong shi bian.. - Di 2 ban. -
  Bei jing: Zhong guo fa zhi chu ban she, 2011 nian 4 yue [04.2011]. - 1, 24, 2, 13, 946 Seiten
  (Zhong hua Ren min Gong he guo fa dian xi lie. Di 2 ban ; 9)
  ISBN 978-7-5093-2615-2
  ISBN 7-5093-2615-X
  中华人民共和国劳动和社会保障法典 / 国务院法制办公室编. - 第2版. -
  北京: 中国法制出版社, 2011年4月 [04.2011]
  (中华人民共和国法典系列. 第2版 ; 9)
  Signaturen:
  • KNQ1264.Z5 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong Ri zhan zheng guo ji gong tong yan jiu
  Di yi juan. - Zhan lüe, zhan yi. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - ii, 5, 3, 383 Seiten
  第一卷中日战争国际共同研究战略·战役. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2015年9月 [09.2015]
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4253 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong Ri zhan zheng guo ji gong tong yan jiu
  Di er juan. - She hui, wen hua, di qu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - Seiten [385] - 765
  第二卷中日战争国际共同研究社会·文化·地区. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2015年9月 [09.2015]
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4253 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong Ri zhan zheng guo ji gong tong yan jiu
  Di san juan. - Guo ji guan xi. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - Seiten [767] - 1288
  第三卷中日战争国际共同研究国际关系. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2015年9月 [09.2015]
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4253 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong xi wen hua xin ren shi / Ma Yong, Gong Ting deng bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Fu dan da xue chu ban she, 1988 nian 1 yue [01.1988]. - 1, 255 Seiten
  ISBN 7-309-00065-9
  中西文化新认识 / 马勇, 公婷等编. - 第1版. -
  上海: 复旦大学出版社
  Signaturen:
  • DS721.C97337 1988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Bianming: Guo yin zi hui ji dian ma shu : ban zhou yao bi suo yin fa bian pai / Zhou Bian ming bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 10, 8, 204 Seiten
  周辨明 [VerfasserIn]: 國音字彙及電碼書 : 半周鑰筆索引法編排 / 周辨明編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::398

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Erfu: Bai qiu en yu A luo fu / Zhou Er fu, Fang Ji zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 70 Seiten
  周而復 [VerfasserIn]: 白求恩與阿洛夫 / 周而復, 方紀著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::16

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Feizhou: Dang dai Zhong guo de zhong yang di fang guan xi / Zhou Fei zhou, Tan Ming zhi zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2014 nian 11 yue [11.2014]. - 2, 165 Seiten
  ISBN 978-7-5161-5103-7
  ISBN 7-5161-5103-3
  周飞舟 [VerfasserIn]: 当代中国的中央地方关系 / 周飞舟, 谭明智著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2014年11月 [11.2014]
  Signaturen:
  • JQ1506.S8 Z568 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Jingwen: Min zhu zhu yi de dou zheng / Zhou Jing wen zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 177 Seiten
  周鯨文 [VerfasserIn]: 民主主義的鬥爭 / 周鯨文著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::786

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Quanping: Meng li de wei xiao / Quan ping zuo ; Ye Ling feng hua. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - IV, 241 Seiten : Illustrationen
  周全平 [VerfasserIn]: 夢裏的微笑 / 全平作 ; 葉靈鳳畫
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::747

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou Shu jia de yin ming zhu zuo. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhi shi chan quan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 409 Seiten : Illustrationen
  (Min guo yin ming wen xian yan jiu cong kan / zong zhu bian: Shen Jian ying; zhu bian: Yao Nan qiang, Wu Ping, Shen Hai bo ; 10)
  周叔迦的因明著作. - 第1版. -
  北京: 知识产权出版社, 2015年8月
  (民国因明文献研究丛刊 / 总主编:沈剑英; 主编: 姚南强,吴平,沈海波 ; 10)
  Signaturen:
  • BC25.M56 2015::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Tianjian: Lun Zhong guo qian tu / Zi qiang zhu. - Reprint der Ausgabe: China: Qiu zhi chu ban she, Min guo 30 [1941]. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 150 Seiten
  周天健 [VerfasserIn]: 論中國前途 / 子强著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2286

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Xinmin: Min fa zong lun / Zhou Xin min zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 18, 450 Seiten
  周新民 [VerfasserIn]: 民法總論 / 周新民著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::755

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Yang: Min jian yi shu he yi ren / Zhou Yang, Xiao San, Ai Qing deng zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 92, 12 Seiten : Illustrationen
  周扬 [VerfasserIn]: 民間藝術和藝人 / 周揚, 蕭三, 艾青等著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::772

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Yutong: Ben guo shi
  1. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 6, 2, 120 Seiten : Illustrationen
  1周予同 [VerfasserIn]本國史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::32

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Yutong: Ben guo shi
  2. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 5, 2, 127 Seiten
  2周予同 [VerfasserIn]本國史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::32

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Yutong: Ben guo shi
  3. - . - Reprint der Ausgabe: Shanghai : Kaiming shudian, Minguo 37 (1948) chu ban. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 6, 2, 126 Seiten : Illustrationen, Karten
  3周予同 [VerfasserIn]本國史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::33

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Yutong: Ben guo shi
  4. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 5, 1, 122 Seiten : Illustrationen, Karte
  4周予同 [VerfasserIn]本國史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::34

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhuang, Zexuan: Wo de jiao yu si xiang / Zhuang Ze xuan zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 12, 6, 350 Seiten
  莊澤宣 [VerfasserIn]: 我的教育思想 / 莊澤宣著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2923

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhuan mai zheng ce ji qi tiao li yao zhi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 42 Seiten
  專賣政策及其条例要旨
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1775

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Honglin: "Ming ru xue an" yan jiu ji lun xue za zhu / Zhu Hong lin zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016 nian 1 yue. - 7, 514, 4 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-108-05431-9
  ISBN 7-108-05431-0
  朱鴻林 [VerfasserIn]: "明儒學案"研究及論學雜著 / 朱鴻林著. - 北京第1版. -
  北京: 生活·讀書·新知三联书店, 2016年1月
  Signaturen:
  • AZ791.H7983 Z482 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Jianjun: Zhi min di jing li yu Zhong guo jin dai min zu zhu yi : De zhan Qing dao(1897-1914) / Zhu Jian jun zhu. - Di 1 ban. -
  Beijing: Ren min chu ban she, 2010 nian 9 yue. - 4, 3, 3, 362 Seiten : Pläne
  ISBN 978-7-01-009247-8
  ISBN 7-01-009247-8
  朱建君 [VerfasserIn]: 殖民地经历与中国近代民族主义 : 德占青岛(1897-1914) / 朱建君著. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 2010年9月
  Signaturen:
  • DS797.72.Q354 Z48 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Jiannong: Min sheng zhu yi tu di zheng ce / Zhu Jian nong zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 156 Seiten
  朱剑农 [VerfasserIn]: 民生主義土地政策 / 朱劍農著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2332

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Qianzhi: Zhou yi zhe xue / Zhu Qian zhi zhu. - Reprint der Ausgabe: Qi zhi shu ju, Min guo 24 nian 4 yue (04.1935) si ban. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 114 Seiten
  朱謙之 [VerfasserIn]: 周易哲學 / 朱謙之著. - Reprint der Ausgabe: 啟智書局, 民國24年4月 (04.1935) 四版
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1771

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Shunshui: Xue gong tu shuo yi zhu / (Ming) Zhu Shun shui zhu ; Lin Xiao ming yi zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2015 nian 3 yue. - 17, 6, 387 Seiten : Illustrationen, Pläne, Faksimiles
  ISBN 978-7-5325-7573-2
  ISBN 7-5325-7573-X
  [VerfasserIn]: 學宮圖說譯注 / (明)朱舜水著 ; 林曉明譯注. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2015年3月
  Signaturen:
  • LB3219.J3 Z48127 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Taiping: Zhong guo zi yuan zhi wu / Zhu Tai ping, Liu Liang, Zhu Ming bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2007 nian 3 yue [03.2007]. - x, 1220 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-7-03-015279-4
  ISBN 7-03-015279-4
  朱太平 [VerfasserIn]: 中国资源植物 / 朱太平, 刘亮, 朱明编著. - 第1版. -
  北京: 科学出版社, 2007年3月 [03.2007]
  Signaturen:
  • QK355.Z587 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Xiajun: Er shi shi ji Kun qu yan jiu / Zhu Xia jun zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2015 nian 11 yue [11.2015]. - 6, 4, 439 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5325-7774-3
  ISBN 7-5325-7774-0
  朱夏君 [VerfasserIn]: 二十世纪昆曲研究 / 朱夏君著. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2015年11月 [11.2015]
  Signaturen:
  • PN2875.J53 Z483 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Xiao: Yue lu shu yuan cang Qin jian "wei yu deng zhuang si zhong" yu Qin dai fa zhi yan jiu / Zhu Xiao zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo zheng fa da xue chu ban she, 2016 nian 10 yue. - 5, 2, 245 Seiten
  ISBN 978-7-5620-6972-0
  ISBN 7-5620-6972-7
  朱潇 [VerfasserIn]: 岳麓书院藏秦简"为狱等状四种"与秦代法制研究 / 朱潇著. - 第1版. -
  北京: 中国政法大学出版社, 2016年10月
  Signaturen:
  • PL2447.C464 Y84 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Xi: Jin si lu ji zhu shi si juan shou yi juan : Qing chao ben juan yi zhi jiu / [Song] Zhu Xi, Lü Zu qian bian ; [Qing] Mao Xing lai zhu. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 676 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 14)
  朱熹 [VerfasserIn]: 近思錄集注十四卷首一卷 : 清抄本卷一至九 / [宋]朱熹, 呂祖謙編 ; [清]茅星來注. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 14)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::14

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Xing: Zhong guo wen xue shi tong lun / Zhu Xing yuan zhu. - Reprint der Ausgabe: Li hua yin wu ju chu ban she, Min guo 28 (1939) chu ban. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 150 Seiten
  朱星 [VerfasserIn]: 中國文學史通論 / 朱星元著. - Reprint der Ausgabe: 利華印務局版社民國28 (1939) 初版
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1672

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zi ben zhu yi / A. Li ang ji ye fu zhu, Shen Zhi yuan yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 71 Seiten
  資本主義 / A.李昂吉葉夫著 ; 沈志遠譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1779

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zou, Zongyi: Zhong guo zhan shi jin rong guan zhi / Zou Zong yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 8, 376 Seiten : Illustrationen
  鄒宗伊 [VerfasserIn]: 中國戰時金融管制 / 鄒宗伊著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1703

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zui jin shi jie jing ji yu jing ji zheng ce / Liu Mu bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 161 Seiten
  最近世界經濟與經濟政策 / 劉穆編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1789

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • . -
  Bei jing: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2011 nian 1 yue. - 10 DVD-Videos
  中国的非物质文化遗产. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2011 nian 1 yue
  Signaturen:
  • DVD001.497

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • / "Zhongguo de fei wu zhi wen hua yi chan" bian xie zu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2011 nian 1 yue. - 9, 194 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-7-5619-2931-5
  ISBN 7-5619-2931-5
  中国的非物质文化遗产 / "中国的非物质文化遗产"编写组编. - 第1版. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2011年1月
  Signaturen:
  • GR335.Z46644 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

Gehe zu:

Diese Neuerwerbungslisten werden jeweils zu Beginn eines Monats für die im vorhergehenden Monat erworbenen Medien erstellt.
Aus technischen Gründen kann ein Medium jeweils nur einem einzigen Fachgebiet zugeordnet werden. Für Medien mit fachübergreifendem Inhalt empfiehlt es sich daher, in allen in Frage kommenden Fachgebietslisten zu recherchieren.

zum Seitenanfang