Navigation überspringen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitätsbibliothek

Neuerwerbungen im Oktober 2017

Fach: Bereichsbibliothek Ostasienwissenschaften (BO) / Bibliothek des Sinologischen Instituts

Universitätsbibliothek Heidelberg

Stand: 01.11.2017 09:01 – Anzahl der Neuerwerbungen: 698


 • 2014 nian Zhong wen gu ji zheng li yu ban ben mu lu xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
  Shang. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 10 yue. - 8, 4, 470 Seiten : Faksimiles
  (Zhong shan da xue tu shu guan xue cong shu ; di 4 zhong)
  上2014年中文古籍整理与版本目录学国际学术研讨会论文集. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015年10月
  (中山大学图书馆学丛书 ; 第4种)
  Signaturen:
  • Z3102.5.Z4869 2014::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • 2014 nian Zhong wen gu ji zheng li yu ban ben mu lu xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
  Xia. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 10 yue. - Seiten 471-951 : Faksimiles
  (Zhong shan da xue tu shu guan xue cong shu ; di 4 zhong)
  下︡2014年中文古籍整理与版本目录学国际学术研讨会论文集. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015年10月
  (中山大学图书馆学丛书 ; 第4种)
  Signaturen:
  • Z3102.5.Z4869 2014::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ¬The¬ anthology of Taiwan indigenous literature
  1. - Poetry and prose. -
  New Taipei City: Council of Indigenous People, 2015. - V, 287 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-04-4226-7
  ISBN 986-04-4226-6
  Signaturen:
  • PL3031.T28 A58 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ¬The¬ anthology of Taiwan indigenous literature
  2,1. - Short stories. -
  New Taipei City: Council of Indigenous People, 2015. - V, 277 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-04-4228-1
  ISBN 986-04-4228-2
  Signaturen:
  • PL3031.T28 A58 2015::2,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ¬The¬ anthology of Taiwan indigenous literature
  2,2. - Short stories. -
  New Taipei City: Council of Indigenous People, 2015. - 319 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-04-4228-1
  ISBN 986-04-4228-2
  Signaturen:
  • PL3031.T28 A58 2015::2,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Asano, Yūichi: Shang bo chu jian yu xian qin si xiang / Qian ye Yu yi zhu ; Zuo teng Jiang zhi jian yi. - Chu ban. -
  Tai bei: Wan juan lou tu shu you xian gong si, 2008 nian 9 yue [09.2008]. - viii, 244 Seiten : Illustrationen
  (Chu tu wen xian yi zhu yan xi cong shu ; P030)
  ISBN 978-957-739-638-9
  ISBN 957-739-638-0
  浅野, 裕一 [VerfasserIn]: 上博楚簡與先秦思想 / 淺野裕一 著 ; 佐藤將之 監譯. - 初版. -
  臺北: 萬卷樓圖書有限公司, 2008年9月 [09.2008]
  (出土文獻譯注研析叢書 ; P030)
  Signaturen:
  • B126.C4864126 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • At the crossroads of empires : middlemen, social networks and state-building in republican Shanghai / ed. by Nara Dillon .... -
  Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2008. - XIII, 310 S.
  ISBN 978-0-8047-5619-8
  ISBN 0-8047-5619-8
  Themen: (g)Schanghai / (s)Politik / (z)Geschichte 1900-1949 / (f)Aufsatzsammlung
  (g)Schanghai / (s)Verwaltung / (z)Geschichte 1900-1949 / (f)Aufsatzsammlung
  (g)Schanghai / (s)Gesellschaft / (z)Geschichte 1900-1949 / (f)Aufsatzsammlung
  Signaturen:
  • HN740.S484 A8 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ba gua cheng tan yi : di er jie Zhong guo Te ke si shi jie Zhou yi lun tan lun wen ji / Gong Peng cheng zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2014 nian 7 yue. - 2, 3, 334 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5097-6250-9
  ISBN 7-5097-6250-2
  八卦城谈易 : 第二届中国·特克斯世界周易论坛论文集 / 龚鹏程主编. - 第1版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2014年7月
  Signaturen:
  • B127.I2 Z456 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bai, Jinxian: Ci bei shui chan fa yan jiu / Bai Jinxi zhu. - Chuban. -
  Tai bei: Wen shi zhe, 2009. - 376 S. : Tab.
  (Wen shi zhe xue ji cheng ; 561)
  ISBN 978-957-549-830-6
  白金銑: 慈悲水懺法研究 / 白金銑 著. -
  臺北: 文史哲
  (文史哲學集成 ; 561)
  Signaturen:
  • BQ5631.C53 B36 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bai nian ren wen shi zen yang lian cheng de / Yang Ru bin deng zhu bian. - Pu ji ban, Chu ban. -
  Xin zhu Shi: Guo li qing hua da xue chu ban she, Minguo 101 nian 12 yue [12.2012]. - 518 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-6116-34-6
  ISBN 986-6116-34-4
  百年人文是怎樣煉成的 / 楊儒賓等主編. - 普及版, 初版. -
  新竹市: 國立清華大學出版社, 民國101年12月 [12.2012]
  Signaturen:
  • AZ791.B337 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bai, Xiaoyong: Han dai yi xue yu zheng zhi / Bai Xiao yong zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 6 yue. - 6, 8, 5, 11, 261 Seiten
  ISBN 978-7-5097-7180-8
  ISBN 7-5097-7180-3
  白效咏 [VerfasserIn]: 汉代易学与政治 / 白效咏著. - 第 1 版. -
  北京: 社会科学出版社, 2015年6月
  Signaturen:
  • PL2464.Z7 B327 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bao pu zi wai pian jin zhu jin yi / Zhong hua wen hua fu xing yun dong zong hui, Guo li bian yi guan Zhong hua cong shu bian shen wei yuan hui zhu bian ; Chen Fei long zhu yi. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan shang wu yin shu guan, 2002 nian 1 yue. - 3, 7, 4, 4, 904 Seiten
  ISBN 957-05-1740-9
  ISBN 978-957-05-1740-8
  抱朴子外篇今註今譯 / 中華文化復興運動總會, 國立編譯館中華叢書編審委員會主編 ; 陳飛龍註譯. - 初版. -
  臺北市: 臺灣商務印書館, 2002年1月
  Signaturen:
  • BL1900.K63 C373 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • "Bei jing+15" : Zhong guo xing bie ping deng yu fu nü fa zhan hui mou yu qian zhan / zhu bian Tan Lin ; fu zhu bian Jiang Xiu hua. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2011 nian 12 yue. - 2, 3, 4, 441 Seiten : Diagramme
  ISBN 978-7-5097-2789-8
  ISBN 7-5097-2789-8
  "北京+15" : 中国性别平等与妇女发展回眸与前瞻 / 主编谭琳 ; 副主编姜秀花. - 第1版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2011年12月
  Signaturen:
  • HQ1767.Z48544 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Berliner China-Hefte
  Nr. 26. - , Mai 2004. - 112 Seiten
  Signaturen:
  • AP95.C6 B47::26

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bo ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian
  1. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 3, 2, 6, 2, 487 Seiten
  1柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Fu: Bo ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian
  6. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 610 Seiten
  ([Jia jing] Quan Liao zhi liu juan / [Ming] Li Fu deng xiu [Ming] Chen Jiang deng zuan ; juan si zhi liu)
  6李輔 [VerfasserIn]柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  ([嘉靖]全療志六卷 / [明]李輔等修; [明]陳絳等纂 ; 卷四至六)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Feng, Jike: Bo ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian
  7. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 452 Seiten
  ([Jia jing] Jian yang xian zhi shi liu juan / [Ming] Feng Ji ke deng zuan xiu ; juan yi zhi wu)
  7馮繼科 [VerfasserIn]柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  ([嘉靖]建陽縣志十六卷 / [明]馮繼科等纂修 ; 卷一至五)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Feng, Jike: Bo ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian
  8. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 494 Seiten
  ([Jia jing] Jian yang xian zhi shi liu juan / [Ming] Feng Ji ke deng zuan xiu ; juan liu zhi shi liu)
  8馮繼科 [VerfasserIn]柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  ([嘉靖]建陽縣志十六卷 / [明]馮繼科等纂修 ; 卷六至十六)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Zuo: Bo ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian
  9. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 516 Seiten
  (Han lin ji er shi juan / [Ming] Huang Zuo zhuan ; juan yi zhi shi san)
  9黃佐 [VerfasserIn]柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (翰林記二十卷 / [明]黃佐撰 ; 卷一至十三)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bo ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian
  12. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 480 Seiten
  (Bao ke cong bian er shi juan / [Song] Chen Si ji ; juan wu zhi shi er)
  12柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (寶刻叢編二十卷 / [宋]陳思輯 ; 卷五至十二)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cai, Renhou: Zhong guo wen hua yu shi jie : Zhong guo wen hua xuan yan wu shi zhou nian ji nian lun wen ji / [Zuo zhe Cai Ren hou deng ; Zhu bian Li Rui quan, Yang Zu han]. - Chu ban. -
  Zhong li: Zhong yang da xue wen xue yuan ru xue yan jiu zhong xin, 2009 nian 9 yue [09.2009]. - iv, 626 Seiten
  ISBN 978-986-01-9822-5
  ISBN 986-01-9822-5
  蔡仁厚 [VerfasserIn]: 中國文化與世界 : 中國文化宣言五十週年紀念論文集 / [作者蔡仁厚等 ; 主編李瑞全, 楊祖漢]. - 初版. -
  中壢: 中央大學文學院儒學硏究中心, 2009年9月 [09.2009]
  Signaturen:
  • DS721.Z5468 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shang ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2012 nian 3 yue. - viii, 1246 Seiten : Illustrationen
  上冊. - 第1版. -
  北京: 科学出版社, 2012年3月
  Signaturen:
  • SB108.C5 Z455 2012::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cai, Xiumei: Ji gei shi jian de piao liu ji
  1. - Yue du de zu ji, cong bei Tai wan dao nan Tai wan. - Fan ti zhong wen ying wen chu ban. -
  Tai bei: You xiu shi jue she ji, 2014 nian 10 yue 25 ri. - 413 Seiten
  1蔡秀美 [VerfasserIn]寄給時間的漂流記閲讀的足跡,從北臺灣道南臺灣. - 繁體中文·英文初版. -
  臺北: 優秀視覺設計, 2014年10月25日
  Signaturen:
  • NC1875.C6 C36 2014::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xia ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2012 nian 3 yue. - viii, 1250 – 2236 Seiten : Illustrationen
  下冊. - 第1版. -
  北京: 科学出版社, 2012年3月
  Signaturen:
  • SB108.C5 Z455 2012::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cai, Xiumei: Ji gei shi jian de piao liu ji
  2. - Lü xing de ji yi, cong da lu yan hai dao nei lu cheng zhen. - Fan ti zhong wen ying wen chu ban. -
  Tai bei: You xiu shi jue she ji, 2014 nian 10 yue 25 ri. - Seiten 422-798
  2蔡秀美 [VerfasserIn]寄給時間的漂流記旅行的記憶, 從大陸沿海到内陸城鎮. - 繁體中文·英文初版. -
  臺北: 優秀視覺設計, 2014年10月25日
  Signaturen:
  • NC1875.C6 C36 2014::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cai, Zhenfeng: Wan Qing wai wu bu zhi yan jiu / Cai Zhen feng zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Zhi zhi xue shu, Minguo 103 nian 11 yue [11.2014]. - 350 Seiten
  (Dang dai zhong guo yan jiu xi lie ; 19)
  ISBN 978-986-5681-25-8
  ISBN 986-5681-25-0
  蔡振豐 [VerfasserIn]: 晚清外務部之研究 / 蔡振豐著. - 初版. -
  臺北市: 致知學術, 民國103年11月 [11.2014]
  (當代中國研究系列 ; 19)
  Signaturen:
  • DS761.2.C353 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cao, Pu: Gai ge kai fang shi yan jiu zhong de ruo gan zhong da wen ti / Cao Pu zhu. - Di 1 ban. -
  Fu zhou Shi: Fu jian ren min chu ban she, 2014 nian 8 yue. - 4, 298 Seiten
  ISBN 978-7-211-06976-7
  曹普 [VerfasserIn]: 改革开放史研究中的若干重大问题 / 曹普著. - 第1版. -
  福州市: 福建人民出版社, 2014年8月
  Signaturen:
  • HC427.92.C36 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cao, Songbin: Zheng fu shen ji / Meng Xian qiao bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 662 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 16)
  曹頌彬 [VerfasserIn]: 政府審計 / 孟憲僑編著. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 16)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::16

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cao, Xinyu: Zu shi de zu pu : Ming Qing Bai lian jiao she hui li shi diao cha zhi yi / Cao Xin yu zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Bo yang wen hua, 2016 nian 5 yue [05.2016]. - 3, 328 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo min jian xin yang ; 15)
  ISBN 978-986-5757-59-5
  ISBN 986-5757-59-1
  曹新宇 [VerfasserIn]: 祖師的族譜 : 明清白蓮教社會歷史調查之一 / 曹新宇著. - 初版. -
  臺北: 博揚文化, 2016年5月 [05.2016]
  (中國民間信仰 ; 15)
  Signaturen:
  • BQ8672.C36 Z8 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chang, Kang-i Sun: Journey through the White Terror : a daughter's memoir / Kang-i Sun Chang ; based on a translation from the Chinese by the author and Matthew Towns. - Second edition. -
  Taipei, Taiwan: National Taiwan University Press, ©2013. - xi, 209 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-986-03-5972-5
  ISBN 986-03-5972-5
  Signaturen:
  • DS799.82.S86 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chan shou shen duan pu : Qing chao ben. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 523 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 96)
  谄寿身段谱 : 清抄本. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 96)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::96

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chao Shan qiao pi ji cheng
  di san ji. 93. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015. - 37, 495 Seiten
  第三辑. 93潮汕侨批集成. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • HE7286.S47 2015::93

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chao Shan qiao pi ji cheng
  di san ji. 94. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015. - 36, 491 Seiten
  第三辑. 94潮汕侨批集成. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • HE7286.S47 2015::94

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chao Shan qiao pi ji cheng
  di san ji. 95. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015. - 34, 495 Seiten
  第三辑. 95潮汕侨批集成. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • HE7286.S47 2015::95

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chao Shan qiao pi ji cheng
  di san ji. 96. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015. - 34, 494 Seiten
  第三辑. 96潮汕侨批集成. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • HE7286.S47 2015::96

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chao Shan qiao pi ji cheng
  di san ji. 97. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015. - 32, 501 Seiten
  第三辑. 97潮汕侨批集成. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • HE7286.S47 2015::97

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chao Shan qiao pi ji cheng
  di san ji. 98. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015. - 30, 489 Seiten
  第三辑. 98潮汕侨批集成. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • HE7286.S47 2015::98

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chao Shan qiao pi ji cheng
  di san ji. 99. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015. - 28, 484 Seiten
  第三辑. 99潮汕侨批集成. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • HE7286.S47 2015::99

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chao Shan qiao pi ji cheng
  di san ji. 100. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015. - 39, 612 Seiten
  第三辑. 100潮汕侨批集成. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • HE7286.S47 2015::100

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chao Shan qiao pi ji cheng
  di san ji. 101. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015. - 39, 565 Seiten
  第三辑. 101潮汕侨批集成. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • HE7286.S47 2015::101

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chao Shan qiao pi ji cheng
  di san ji. 102. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015. - 30, 524 Seiten
  第三辑. 102潮汕侨批集成. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • HE7286.S47 2015::102

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chao Shan qiao pi ji cheng
  di san ji. 103. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015. - 23, 505 Seiten
  第三辑. 103潮汕侨批集成. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • HE7286.S47 2015::103

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chao Shan qiao pi ji cheng
  di san ji. 104. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015. - 24, 502 Seiten
  第三辑. 104潮汕侨批集成. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • HE7286.S47 2015::104

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chao Shan qiao pi ji cheng
  di san ji. 105. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015. - 26, 520 Seiten
  第三辑. 105潮汕侨批集成. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • HE7286.S47 2015::105

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chao Shan qiao pi ji cheng
  di san ji. 106. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015. - 23, 476 Seiten
  第三辑. 106潮汕侨批集成. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • HE7286.S47 2015::106

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chao Shan qiao pi ji cheng
  di san ji. 107. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015. - 26, 497 Seiten
  第三辑. 107潮汕侨批集成. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • HE7286.S47 2015::107

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chao Shan qiao pi ji cheng
  di san ji. 108. - . - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015. - 27, 514 Seiten
  第三辑. 108潮汕侨批集成. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • HE7286.S47 2015::108

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Boxun: Tai shang xuan men gong ke jing yi zhu / Chen Bo xun zhuan. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng gu fen you xian gong si, 2016 (Min 105) nian 1 yue [01.2015]. - xii, 310 Seiten
  ISBN 978-957-17-2227-6
  ISBN 957-17-2227-8
  陳柏勳 [VerfasserIn]: 太上玄門功課經譯注 / 陳柏勳撰. - 初版. -
  臺北市: 新文豐出版股份有限公司, 2016 (民105)年1月 [01.2015]
  Signaturen:
  • BL1900.A1 C398 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Cha: Xiang xing yao lan / [Ming] Wu Ne bian zuan ; [Ming] Chen Cha xu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 10 yue. - 6, 9, 658 Seiten
  (Gu dai zhe yu yao lan / Yang Yi fan bian ; di yi ce)
  陳察 [VerfasserIn]: 祥刑要覽 / [明]吳訥編纂 ; [明]陳察續編. - 第1版. -
  北京: 社會科學文獻出版社, 2015年10月
  (古代折獄要覽 / 楊一凡編 ; 第一冊)
  Signaturen:
  • KNN265.G833 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Fangying: Xi qu lun ji : shu qing yu xu shi de dui hua / Chen Fang ying zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li Tai bei yi shu da xue, 2009 nian 5 yue [05.2009]. - 421 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-01-8730-4
  ISBN 986-01-8730-4
  陳芳英 [VerfasserIn]: 戲曲論集 : 抒情與敘事的對話 / 陳芳英著. - 初版. -
  台北市: 國立台北藝術大學, 2009年5月 [05.2009]
  Signaturen:
  • PL2357.C484 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng, Chongde: Qing dai bian jiang min zu yan jiu / Cheng Chong de zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Gu gong chu ban she, 2015 nian 6 yue. - 7, 4, 486 Seiten
  ISBN 978-7-5134-0756-4
  ISBN 7-5134-0756-8
  成崇德 [VerfasserIn]: 清代边疆民族研究 / 成崇徳著. - 第1版. -
  北京市: 故宮出版社, 2015年6月
  Signaturen:
  • DS730.C448 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng, Dachang: Zhou Yi jian liang bu fen juan / [Qing] Ni Fan zhuan. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 552 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 3)
  程大昌 [VerfasserIn]: 周易兼兩不分卷 / [清]倪璠撰. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 3)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng, Hong: Zhong guo de Zhong Dong wen xian yan jiu zong shu : (1949-2009) / Cheng Hong bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2011 nian 9 yue. - 2, 2, 2, 310 Seiten
  ISBN 978-7-5097-2653-2
  ISBN 7-5097-2653-0
  成红 [VerfasserIn]: 中国的中东文献研究综述 : (1949-2009) / 成红编著. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2011年9月
  Signaturen:
  • DS61.9.C6 C46 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Guying: Zhou yi zhu yi yu yan jiu / Chen Gu ying, Zhao Jian wei zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan Shang wu yin shu guan, 1999 nian 7 yue [07.1999]. - 5, 9, 745 Seiten
  ISBN 957-05-1588-0
  ISBN 978-957-05-1588-6
  陈鼓应 [VerfasserIn]: 周易注譯與研究 / 陳鼓應, 趙建偉著. - 初版. -
  臺北市: 臺灣商務印書館, 1999年7月 [07.1999]
  Signaturen:
  • PL2464.Z6 C4145 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng, Zhongyuan: Qian zou : Deng Xiao ping yu 1975 nian zheng dun / Cheng Zhong yuan, Xia Xing zhen zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min chu ban she, 2013 nian 7 yue. - 2, 5, 331 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-01-012271-7
  ISBN 7-01-012271-7
  程中原 [VerfasserIn]: 前奏 : 邓小平与1975年整顿 / 程中原, 夏杏珍著. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 2013年7月
  Signaturen:
  • DS778.T39 C447 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Jinhua: Zhong Ri guan xi da shi ji lan / Chen Jin hua bian zhu. - Zeng ding ben, di 2 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2015 nian 7 yue. - 163 Seiten
  ISBN 978-7-300-21531-0
  ISBN 7-300-21531-9
  陈锦华 [VerfasserIn]: 中日关系大事辑览 / 陈锦华编著. - 增订本, 第2版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2015年7月
  Signaturen:
  • DS740.5.J3 C4437 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Jiujin: Bo shu ji gu dian tian wen shi liao zhu xi yu yan jiu / Chen Jiu jin zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Wan juan lou tu shu you xian gong si, Minguo 90 nian 5 yue [05.2001]. - 486 Seiten : Illustrationen
  (Chu tu wen xian yi zhu yan xi cong shu ; P013)
  ISBN 957-739-343-8
  ISBN 978-957-739-343-2
  陈久金 [VerfasserIn]: 帛書及古典天文史料注析與硏究 / 陳久金著. - 初版. -
  台北市: 萬卷樓圖書有限公司, Minguo 90 nian 5 yue [05.2001]
  (出土文獻譯注研析叢書 ; P013)
  Signaturen:
  • QB17.C4155 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Pingyuan: Kai feng : du shi xiang xiang yu wen hua ji yi / Chen Ping yuan, Wang De wei, Guan Ai he bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing da xue chu ban she, 2013 nian 1 yue. - 2, 2, 4, 485 Seiten
  ISBN 978-7-301-21850-1
  ISBN 7-301-21850-8
  陈平原 [VerfasserIn]: 开封 : 都市想象与文化记忆 / 陈平原, 王德威, 关爱和编. - 第1版. -
  北京: 北京大学出版社, 2013年1月
  Signaturen:
  • DS796.K26 K35 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Sentian: "Zhao lun" de zhe xue jie du / Chen Sen tian zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Wen jin chu ban she, 2013 nian 8 yue [08.2013]. - 6, 2, 240 Seiten
  ISBN 957-668-995-3
  ISBN 978-957-668-995-6
  陳森田 [VerfasserIn]: "肇論"的哲學解讀 / 陳森田著. - 初版. -
  台北市: 文津出版社, 2013年8月 [08.2013]
  Signaturen:
  • BQ4140.S4613 C44 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Yan: Zhu fang zhuan xing qi cheng shi ju zhu kong jian fen yi yan jiu / Chen Yan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2014 nian 12 yue. - 2, 4, 224 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5161-5190-7
  ISBN 7-5161-5190-4
  陈燕 [VerfasserIn]: 住房转型期城市居住空间分异研究 / 陈燕著. - 第1版. -
  北京: 中國社会科学出版社, 2014年12月
  Signaturen:
  • HD7368.A3 C447 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Zhanguo: Chao yue sheng si : Zhong guo chuan tong wen hua zhong de sheng si zhi hui / Chen Zhan guo, Qiang yu zhu. - Di 1 ban. -
  Kai feng shi: He nan da xue chu ban she, 2004 nian 7 yue [07.2004]. - 4, 4, 325 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-81091-093-0
  ISBN 978-7-81091-093-4
  陈战国 [VerfasserIn]: 超越生死 : 中国传统文化中的生死智慧 / 陈战国, 强昱著. - 第1版. -
  开封市: 河南大学出版社, 2004年7月 [07.2004]
  Signaturen:
  • BD431.C4685 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Zhongliang: Ming fa zhi na xin li zeng ding : juan er zhi juan si / [Qing] Shen Xin tian zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 10 yue. - 554 Seiten
  (Gu dai zhe yu yao lan / Yang Yi fan bian ; di qi ce)
  陳仲良 [VerfasserIn]: 名法指掌新例增訂 : 卷二至卷四 / [清]沈辛田撰. - 第1版. -
  北京: 社會科學文獻出版社, 2015年10月
  (古代折獄要覽 / 楊一凡編 ; 第七冊)
  Signaturen:
  • KNN265.G833 2015::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qi min jin zuan : juan er / [Qing] Chen Zhong liang zuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 10 yue. - 620 Seiten
  (Gu dai zhe yu yao lan / Yang Yi fan bian ; di ba ce)
  齊民津纂 : 卷二 / [清]陳仲良纂. - 第1版. -
  北京: 社會科學文獻出版社, 2015年10月
  (古代折獄要覽 / 楊一凡編 ; 第八冊)
  Signaturen:
  • KNN265.G833 2015::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • . - Chu ban. -
  Tai bei Xian Ban qiao Shi: Yi wen yin shu guan, min guo 78 [1989]. - 2, 396 Seiten : Illustrationen
  ISBN 957-520-008-X
  ISBN 978-957-520-008-4
  張光裕 [VerfasserIn]雪齋學術論文集. - 初版. -
  臺北縣板橋市: 藝文印書館, min guo 78 [1989]
  Signaturen:
  • PL2447.C363 1989::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheung, Kwong Yue: Xue zhai xue shu lun wen ji
  Xue zhai xue shu lun wen er ji / Zhang Guang yu zhuan. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Yi wen yin shu guan gu fen you xian gong si, Minguo 93 [2004]. - ii, ii, 442 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 957-520-116-7
  ISBN 978-957-520-116-6
  張光裕 [VerfasserIn]雪齋學術論文集雪齋學術論文二集 / 張光裕撰. - 初版. -
  台北市: 藝文印書館股份有限公司, Minguo 93 [2004]
  Signaturen:
  • PL2447.C363 1989::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chu tu wen xian wen zi yu yu fa yan du lun wen ji
  Di yi ji. - . - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, 2013 nian 9 yue [09.2013]. - iv, 297 Seiten : Illustrationen
  (Chu tu wen xian yi zhu yan xi cong kan ; A01)
  ISBN 978-957-739-808-6
  ISBN 957-739-808-1
  第一輯出土文獻文字與語法研讀論文集. - 初版. -
  臺北市: 萬卷樓圖書股份有限公司, 2013年9月 [09.2013]
  (出土文獻譯注研析叢刊 ; A01)
  Signaturen:
  • PL2447.C583 2013::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Coole, Arthur Braddan: State of Ming knife coins and minor knife coins. -
  Denver: A.B. Coole, 1976
  (¬An¬ encyclopedia of Chinese coins / Arthur Braddan Coole ; 6)
  Signaturen:
  • CJ3496.C62 1967::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cui ping shan shen duan pu qi chu cun wu chu : Qing Yao ji chao ben. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 523 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 97)
  翠屏山身段谱七出存五出 : 清姚记抄本. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 97)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::97

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dai, Ruizheng: Han lin ji er shi juan / [Ming] Huang Zuo zhuan. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 594 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 10)
  (Han lin ji er shi juan / [Ming] Huang Zuo zhuan ; juan shi si zhi er shi)
  戴瑞徵 [VerfasserIn]: 翰林記二十卷 / [明]黃佐撰. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 10)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dai, Wenhe: Wan Ming jing shi xue ju zhu "Huang Ming jing shi wen bian" ji qi xiang guan wen ti yan jiu / Dai Wen he zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Wen shi zhe chu ban she, Min 101.06 [06.2012]. - 610 Seiten
  (Wen shi zhe xue ji cheng ; 617)
  ISBN 978-986-314-038-2
  ISBN 986-314-038-4
  戴文和 [VerfasserIn]: 晚明經世學鉅著"皇明經世文編"及其相關問題研究 / 戴文和著. - 初版. -
  台北: 文史哲出版社, 民 101.06 [06.2012]
  (文史哲學集成 ; 617)
  Signaturen:
  • DS753.H818 D35 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Die xue fu xiong shen gong pu : Qing Qian long shi liu nian (1751) chao ben. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 532 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 98)
  跌雪扶兄身工谱 : 清乾隆十六年(1751)抄本. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 98)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::98

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Di fang de jin dai shi : zhou xian shi shu de si xiang yu sheng huo / zhu bian Luo Zhi tian, Xu Xiu li, Li De ying ; zhi xing zhu bian Yang Hong, Pan Xiao xia, Xue Gang. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 10yue. - 465 Seiten
  (Zhong guo jin dai shi lun tan ; Di 4 ji)
  ISBN 978-7-5097-7759-6
  ISBN 7-5097-7759-3
  地方的近代史 : 州县士庶的思想与生活 / 主编罗志田, 徐秀丽, 李德英 ; 执行主编杨宏, 潘晓霞, 薛刚. - 第1版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2015年10月
  (中国近代史论坛 ; 第4辑)
  Signaturen:
  • DS773.86.D524 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Di guo de xiang yu : Mei guo zhu Guang zhou shou ren ling shi Shan mao zhao shi lu / (Mei) Qiao xi ya Kun xi bian ; Chang Zheng yi.. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 377 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-01-015085-7
  ISBN 7-01-015085-0
  帝国的相遇 : 美国驻广州首任领事山茂召实录 / (美)乔西亚· 昆西编 ; 常征译. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS708.S53126 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ding, Qing: Hua hun gao yang : Zhong guo chuan tong wen hua de xian dai zhuan huan / Ding Qing ; Liu Dong zhu. - Di yi ban. -
  Cheng du: Si chuan ren min chu ban she, 1991 nian 4 yue. - 2, 6, 4, 3, 309 Seiten
  ISBN 7-220-01206-3
  ISBN 978-7-220-01206-8
  丁青 [VerfasserIn]: 华魂高扬 : 中国传统文化的现代转換 / 丁青, 刘东著. - 第一版. -
  成都: 四川人民出版社, 1991年4月
  Signaturen:
  • DS721.T532 1991

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ding, Yuanzhi: Wen zi xin lun$HDing Yuan zhi zhu. -
  Tai bei: Wan juan lou tu shu you xian gong si, Minguo 88 nian 10 yue [10.1999]. - 398 Seiten
  (Chu tu wen xian yi zhu yan xi cong shu ; P04)
  ISBN 957-739-239-3
  ISBN 978-957-739-239-8
  丁原植 [VerfasserIn]: 文子新論 / 丁原植著. -
  臺北: 萬卷樓圖書有限公司, 民國88年10月 [10.1999]
  (出土文獻譯注研析叢書 ; P04)
  Signaturen:
  • BL1900.W45 D55 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dong fang shi hua xue
  Shang ce. - . - Chu ban. -
  Taizhong Shi: Wen ting ge tu shu guan you xian gong si, 2012 nian 4 yue [04.2012]. - VI, 750 Seiten : Illustrationen
  上册東方詩話學. - 初版. -
  臺中: 文听閣圖書有限公司, 2012年4月 [04.2012]
  Signaturen:
  • PJ327.D664 2012::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dong fang shi hua xue
  Xia ce. - . - Chu ban. -
  Taizhong Shi: Wen ting ge tu shu guan you xian gong si, 2012. - Seiten 751 - 1515 : Illustrationen
  下册東方詩話學. - 初版. -
  臺中: 文听閣圖書有限公司, 2012年4月 [04.2012]
  Signaturen:
  • PJ327.D664 2012::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dong, Guodong: Zhong guo zhong gu jing ji yu she hui shi lun gao / Dong Guo dong zhu. - Di 1 ban. -
  Wu han shi: Hu bei jiao yu chu ban she, 2005 nian 12 yue. - 2, 617 Seiten
  ISBN 7-5351-4487-X
  ISBN 978-7-5351-4487-4
  冻国栋 [VerfasserIn]: 中国中古经济与社会史论稿 / 冻国栋著. - 第1版. -
  武汉市: 湖北教育出版社, 2015年12月
  Signaturen:
  • HN733.D66 Z56 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dong Ya wen hua quan de xing cheng yu fa zhan
  1. - Zheng zhi fa zhi pian. - Chu ban. -
  Taibei Shi: Guo li Taiwan da xue li shi xue xi, 2005 nian 4 yue. - vi, 491 Seiten : Illustrationen
  (Ru xue yu Dong Ya wen ming yan jiu cong shu ; 18)
  ISBN 986-00-0684-9
  ISBN 978-986-00-0684-1
  ISBN 9789860006841
  1東亞文化圈的形成與發展政治法制篇. - 初版. -
  臺北市: 國立臺灣大學歷史學系, 2005年4月
  (儒家与东亚文明研究丛书 ; 18)
  Signaturen:
  • DS509.3.D664 2002::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dong Ya wen hua jiao liu : kong jian, jiang jie, qian yi / Xu Xing qing, Chen Ming zi bian. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2009 nian 2 yue. - iii, 289 Seiten : Illustrationen
  (Dong Ya wen ming yan jiu cong shu ; 72)
  ISBN 978-986-01-3698-2
  ISBN 986-01-3698-X
  東亞文化交流 : 空間·疆界·遷移 / 徐興慶, 陳明姿編. - 初版. -
  臺北市: 國立臺灣大學出版中心, 2009年2月
  (東亞文明研究叢書 ; 72)
  Signaturen:
  • DS513.D66 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Duan, Kunlun: Duan Kun lun xi ju zi xuan ji / Duan Kun lun zhu. - Di 1 ban. -
  Chang chun: Ji lin ren min chu ban she, 2005 nian 2 yue. - 384 Seiten
  ISBN 7-206-02746-6
  ISBN 978-7-206-02746-8
  段昆仑 [VerfasserIn]: 段昆仑戏剧自选集 / 段昆仑著. - 第1版. -
  长春: 吉林人民出版社, 2005年2月
  Signaturen:
  • PL2855.U26 A6 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dun huang Tu lu fan wen xian yan jiu lun ji
  2. - . -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 1982. - 6, 2, 674 S. : Ill.
  2敦煌吐鲁番文献研究论集. -
  北京: 中华书局
  Signaturen:
  • DS793.T8 T848::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du, Ruohong: Bei Song shi ge yu zheng zhi guan xi yan jiu / Du Ruo hong zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing da xue chu ban she, 2015 nian 3 yue. - 4, 3, 306 Seiten
  ISBN 978-7-301-25233-8
  ISBN 7-301-25233-1
  杜若鸿 [VerfasserIn]: 北宋诗歌与政治关系研究 / 杜若鸿著. - 第1版. -
  北京: 北京大学出版社, 2015年3月
  Signaturen:
  • PL2323.D825 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Enkhchimeg, Baatarkhuyag: Meng gu du li yu Meng Zhong E guan xi : (1911-1945 nian) / Qi Mu ge zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Xing fu lü guang, 2016 nian 6 yue. - 206 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-85828-5-9
  ISBN 986-85828-5-7
  蒙古獨立與蒙中俄關係 : (1911-1945年) / 其木格著. - 初版. -
  臺北市: 幸福綠光, 2016年6月
  Signaturen:
  • DS798.75.Q5 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Er shi shi ji tang yan jiu / Hu Ji, Zhang Gong, Li Bin cheng, Ge Cheng yong zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2002 nian 10 yue. - 12, 14, 958 Seiten
  ISBN 7-5004-3297-6
  ISBN 978-7-5004-3297-5
  二十世纪唐硏究 / 胡戟, 张弓, 李斌城, 葛承雍主编. - 第1版. -
  北京: 中國社会科学出版社, 2002年10月
  Signaturen:
  • DS749.3.H8 E77 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Er shi si shi yan jiu zi liao hui bian
  Shi ji kao zheng wen xian hui bian, 10. - . - Di 1 ban. -
  Cheng du Shi: Ba shu shu dian, 2010. - 640 Seiten : Faksimiles
  ISBN 978-7-80752-715-2
  ISBN 7-80752-715-3
  史記考證文獻彙編, 10二十四史研究資料彙編. - 第1版. -
  成都市: 巴蜀書店, 2010
  Signaturen:
  • DS741.3.S86 2010::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Er shi si shi yan jiu zi liao hui bian
  Shi ji kao zheng wen xian hui bian, 1. - . - Di 1 ban. -
  Cheng du Shi: Ba shu shu dian, 2010. - 669 Seiten : Faksimiles
  ISBN 978-7-80752-715-2
  ISBN 7-80752-715-3
  史記考證文獻彙編, 1二十四史研究資料彙編. - 第1版. -
  成都市: 巴蜀書店, 2010
  Signaturen:
  • DS741.3.S86 2010::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Er shi si shi yan jiu zi liao hui bian
  Shi ji kao zheng wen xian hui bian, 2. - . - Di 1 ban. -
  Cheng du Shi: Ba shu shu dian, 2010. - 675 Seiten : Faksimiles
  ISBN 978-7-80752-715-2
  ISBN 7-80752-715-3
  史記考證文獻彙編, 2二十四史研究資料彙編. - 第1版. -
  成都市: 巴蜀書店, 2010
  Signaturen:
  • DS741.3.S86 2010::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Er shi si shi yan jiu zi liao hui bian
  Shi ji kao zheng wen xian hui bian, 3. - . - Di 1 ban. -
  Cheng du Shi: Ba shu shu dian, 2010. - 652 Seiten : Faksimiles
  ISBN 978-7-80752-715-2
  ISBN 7-80752-715-3
  史記考證文獻彙編, 3二十四史研究資料彙編. - 第1版. -
  成都市: 巴蜀書店, 2010
  Signaturen:
  • DS741.3.S86 2010::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Er shi si shi yan jiu zi liao hui bian
  Shi ji kao zheng wen xian hui bian, 4. - . - Di 1 ban. -
  Cheng du Shi: Ba shu shu dian, 2010. - 680 Seiten : Faksimiles
  ISBN 978-7-80752-715-2
  ISBN 7-80752-715-3
  史記考證文獻彙編, 4二十四史研究資料彙編. - 第1版. -
  成都市: 巴蜀書店, 2010
  Signaturen:
  • DS741.3.S86 2010::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Er shi si shi yan jiu zi liao hui bian
  Shi ji kao zheng wen xian hui bian, 5. - . - Di 1 ban. -
  Cheng du Shi: Ba shu shu dian, 2010. - 683 Seiten : Faksimiles
  ISBN 978-7-80752-715-2
  ISBN 7-80752-715-3
  史記考證文獻彙編, 5二十四史研究資料彙編. - 第1版. -
  成都市: 巴蜀書店, 2010
  Signaturen:
  • DS741.3.S86 2010::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Er shi si shi yan jiu zi liao hui bian
  Shi ji kao zheng wen xian hui bian, 6. - . - Di 1 ban. -
  Cheng du Shi: Ba shu shu dian, 2010. - 688 Seiten : Faksimiles
  ISBN 978-7-80752-715-2
  ISBN 7-80752-715-3
  史記考證文獻彙編, 6二十四史研究資料彙編. - 第1版. -
  成都市: 巴蜀書店, 2010
  Signaturen:
  • DS741.3.S86 2010::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Er shi si shi yan jiu zi liao hui bian
  Shi ji kao zheng wen xian hui bian, 7. - . - Di 1 ban. -
  Cheng du Shi: Ba shu shu dian, 2010. - 685 Seiten : Faksimiles
  ISBN 978-7-80752-715-2
  ISBN 7-80752-715-3
  史記考證文獻彙編, 7二十四史研究資料彙編. - 第1版. -
  成都市: 巴蜀書店, 2010
  Signaturen:
  • DS741.3.S86 2010::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Er shi si shi yan jiu zi liao hui bian
  Shi ji kao zheng wen xian hui bian, 8. - . - Di 1 ban. -
  Cheng du Shi: Ba shu shu dian, 2010. - 685 Seiten : Faksimiles
  ISBN 978-7-80752-715-2
  ISBN 7-80752-715-3
  史記考證文獻彙編, 8二十四史研究資料彙編. - 第1版. -
  成都市: 巴蜀書店, 2010
  Signaturen:
  • DS741.3.S86 2010::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Er shi si shi yan jiu zi liao hui bian
  Shi ji kao zheng wen xian hui bian, 9. - . - Di 1 ban. -
  Cheng du Shi: Ba shu shu dian, 2010. - 695 Seiten : Faksimiles
  ISBN 978-7-80752-715-2
  ISBN 7-80752-715-3
  史記考證文獻彙編, 9二十四史研究資料彙編. - 第1版. -
  成都市: 巴蜀書店, 2010
  Signaturen:
  • DS741.3.S86 2010::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fang, Changchun: Di wei cha yi ji qi zai sheng chan : zhuan xing Zhongguo she hui fen ceng guo cheng yan jiu / Fang Chang chun zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 2, 2, 3, 218 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5161-5377-2
  ISBN 7-5161-5377-X
  方长春 [VerfasserIn]: 地位差异及其再生产 : 转型中国社会分层过程研究 / 方长春著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2015年1月
  Signaturen:
  • HN740.Z9 F36 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fei ling guang lu : Zhong guo gu dai jiao tong shi lun ji / Zeng Lei, Su Wen bo, Xu Chang, Li Lan fang bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2015 nian 10 yue. - 3, 2, 406 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-7-5161-6792-2
  ISBN 7-5161-6792-4
  飞軨广路 : 中国古代交通史论集 / 曾磊, 孙闻博, 徐畅, 李兰芳编. - 第1版. -
  北京: 中國社会科学出版社, 2015年10月
  Signaturen:
  • HE278.A3 F45 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Feng, Shuxun: Yang Xiong de fan shi yan jiu : xi Han mo nian xue shu fan shi chong tu de zhe zhong zhi li / Feng Shu xun zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2015 nian 7 yue [07.2015]. - 333 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo si xiang shi yan jiu cong shu ; 16)
  ISBN 978-986-350-085-8
  ISBN 986-350-085-2
  馮樹勳 [VerfasserIn]: 揚雄的範式研究 : 西漢末年學術範式衝突的折中之例 / 馮樹勳著. - 初版. -
  臺北: 國立臺灣大學出版中心, 2015年7月 [07.2015]
  (中國思想史研究叢書 ; 16)
  Signaturen:
  • B128.Y34 F46 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Feng, Xianliang: Ming Qing jiang nan de zhou xian xing zheng yu di fang she hui yan jiu / Feng Xian liang zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2015 nian 3 yue. - 3, 518 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5325-7508-4
  ISBN 7-5325-7508-X
  冯贤亮 [VerfasserIn]: 明清江南的州县行政与地方社会研究 / 冯贤亮著. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2015年3月
  Signaturen:
  • JS7352.A3 F46 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tai guo Hua wen ming ke hui bian / Fu Wukang zhu bian. Liu Lifang he bian. Hu Junyin ; Zhang Liqing zhu li. -
  Tai bei: Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 87 [1998]. - [56], 786 S. : Ill., Kt.
  ISBN 957-17-1761-4
  ISBN 978-957-17-1761-6
  泰國華文銘刻彙編 / 傅吾康主編. 劉麗芳合編. 胡雋吟 ; 張麗卿助理. -
  臺北: 新文豐出版公司
  Signaturen:
  • PL2448.T25 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu hao Zhong guo : Zhong guo chuan tong wen hua jing yao tu jian / Du tu shi dai xiang mu zu bian zhu. - Di 1 ban. -
  Chang sha Shi: Hu nan mei shu chu ban she, 2012 nian 6 yue. - 228 Seiten
  (Du tu shi dai ; 546)
  ISBN 978-7-5356-5308-6
  ISBN 7-5356-5308-1
  符号中国 : 中国传统文化竟要图鉴 / 读图时代项目组编著. - 第1版. -
  长沙市: 湖南美术出版社, 2012年6月
  (读图时代 ; 546)
  Signaturen:
  • DS721.F797 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu, Lei: Fu Lei jia shu / Fu Min bian. - Quan xin zeng ding ben, Xiang gang di 2 ban. -
  Xiang gang: San lian shu dian (Xiang gang) you xian gong si, 2015 nian 6 yue [06.2015]. - 332 Seiten : Illustrationen, Porträts
  ISBN 962-04-2563-4
  ISBN 978-962-04-2563-9
  傅雷 [VerfasserIn]: 傅雷家書 / 傅敏編. - 全新增訂本, 香港第2版. -
  香港: 三聯書店 (香港) 有限公司, 2015年6月 [06.2015]
  Signaturen:
  • PL2858.L4 Z48 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan
  21. Cheng ying qu pu liu shi jiu zhong ; 1. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 543 Seiten
  21. 承应曲谱六十九种 ; 1傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::21

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan
  22. Cheng ying qu pu liu shi jiu zhong ; 2. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 542 Seiten
  22. 承应曲谱六十九种 ; 2傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::22

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan
  28. Kun qu qu pu ; 1. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 460 Seiten
  28. 昆曲曲谱 ; 1傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::28

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan
  44. Qian shou yi zhai qu pu shi er ji er shi si juan ; 1. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 518 Seiten
  44. 谦受益斋曲谱十二集二十四卷 ; 1傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::44

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan
  45. Qian shou yi zhai qu pu shi er ji er shi si juan ; 2. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 513 Seiten
  45. 谦受益斋曲谱十二集二十四卷 ; 2傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::45

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan
  46. Qian shou yi zhai qu pu shi er ji er shi si juan ; 3. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 526 Seiten
  46. 谦受益斋曲谱十二集二十四卷 ; 3傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::46

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan
  47. Qian shou yi zhai qu pu shi er ji er shi si juan ; 4. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 503 Seiten
  47. 谦受益斋曲谱十二集二十四卷 ; 4傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::47

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan
  48. Qian shou yi zhai qu pu shi er ji er shi si juan ; 5. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 514 Seiten
  48. 谦受益斋曲谱十二集二十四卷 ; 5傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::48

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan
  49. Qian shou yi zhai qu pu shi er ji er shi si juan ; 6. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 515 Seiten
  49. 谦受益斋曲谱十二集二十四卷 ; 6傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::49

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan
  50. Qian shou yi zhai qu pu shi er ji er shi si juan ; 7. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 529 Seiten
  50. 谦受益斋曲谱十二集二十四卷 ; 7傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::50

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan
  51. Qian shou yi zhai qu pu shi er ji er shi si juan ; 8. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 504 Seiten
  51. 谦受益斋曲谱十二集二十四卷 ; 8傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::51

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan
  92. Tai gu chuan zong si juan fu xian suo diao shi ju xin pu ; 1. - / (Qing) Tang Si zhi, Gu Jun de bian ding. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 504 Seiten
  92. 太古传宗四卷附弦索调时剧新谱 ; 1傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / (清)汤斯质, 顾峻德编订. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::92

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan
  93. Tai gu chuan zong si juan fu xian suo diao shi ju xin pu ; 2. - / (Qing) Tang Si zhi, Gu Jun de bian ding. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 508 Seiten
  93. 太古传宗四卷附弦索调时剧新谱 ; 2傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / (清)汤斯质, 顾峻德编订. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::93

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gan su sheng tai huan jing zhen dang lu : (Qing dai zhi Min guo) / Gan su sheng dang an guan bian ; zhu bian Zhang Rui lan ; fu zhu bian Jiang Hong yuan. - Di 1 ban. -
  Lan zhou: Gan su wen hua chu ban she, 2013 nian 11 yue. - 2, 2, 2, 2, 330 Seiten
  ISBN 978-7-5490-0514-7
  ISBN 7-5490-0514-1
  甘肃生态环境珍档录 : (清代至民国) / 甘肃省档案馆编 ; 主编张蕊兰 ; 副主编姜洪源. - 第1版. -
  兰州: 甘肃文化出版社, 2013年11月
  Signaturen:
  • QH540.83.C6 G367 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Junfeng: Cong "yi nong yang gong" dao "yi gong bu nong" : yi He nan Sheng wei li / Gao Jun feng zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 401 Seiten
  ISBN 978-7-5097-7127-3
  ISBN 7-5097-7127-7
  高军峰 [VerfasserIn]: 从"以农养工"到"以工哺农" : 以河南省为例 / 高军峰著. - 第1版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • HC428.H59 G36 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Quanxi: Fu shi de jing shen : zai shang di yu mo gui zhi jian / Gao Quan xi zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing shi dai hua wen shu ju, 2014 nian 6 yue. - 174 Seiten
  ISBN 978-7-80769-562-2
  ISBN 7-80769-562-5
  高全喜 [VerfasserIn]: 浮士德精神 : 在上帝与魔鬼之间 / 高全喜著. - 第1版. -
  北京: 北京时代华文书局, 2014年6月
  Signaturen:
  • PT1925.G36 F87 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Wanyu: "Jing de chuan deng lu" yu yan tan suo / Gao Wan yu zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan xue sheng shu ju, 2014 nian 8 yue [08.2014]. - vi, iv, 241 Seiten
  ISBN 978-957-15-1635-6
  ISBN 957-15-1635-X
  高婉瑜 [VerfasserIn]: "景德傳燈錄"語言探索 / 高婉瑜著. - 初版. -
  臺北市: 臺灣學生書局, 2014年8月 [08.2014]
  Signaturen:
  • BQ9298.D373 G36 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Xingjian: Leng de wen xue : Gao Xing jian zhu zuo xuan / Gao Xing jian zhu ; Fang Zi xun, Chen Shun yan Ying yi. - Zhong Ying dui zhao ban. -
  Hong Kong ; London: Chinese University Press, 2005. - 1, 467 p. : ill., ports
  ISBN 962-996-245-4
  ISBN 978-962-996-245-6
  高行健 [VerfasserIn]: 冷的文學 : 高行健著作選 / 高行健著 ; 方梓勳, 陳順妍英譯 =. - 中英對照版
  Signaturen:
  • PL2869.O138 A6 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Geng, Zhanjun: Qing zhi Min guo Shan xi nong ye zi ran zai hai yan jiu / Geng Zhan jun, Lei Ya ni deng zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2015 nian 4 yue. - 268 Seiten
  ISBN 978-7-5161-5875-3
  ISBN 7-5161-5875-5
  耿占军 [VerfasserIn]: 清至民国陕西农业自然灾害研究 / 耿占军, 雷亚妮等著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2015年4月
  Signaturen:
  • GB5011.7.G469 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gong, Pengcheng: Zhong guo chuan tong wen hua shi wu jiang / Gong Peng cheng zhu. - Di 1 ban, di 4 ci yin shua. -
  Bei jing: Bei jing da xue chu ban she, 2008. - 4, 4, 10, 322 S.
  ISBN 978-7-301-09004-6
  龔鵬程: 中国传统文化十五讲 / 龚鹏程著. - 第1版, 第4次印刷. -
  北京: 北京大学出版社
  Signaturen:
  • DS721.G553 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gorodetskaya, Olga: Qin ren yu tian ming : cong "Zi yi" kan xian Qin ru xue zhuan hua cheng "jing" / Guo Jing yun zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Wan juan lou, 2010 nian 5 yue [05.2010]. - 2, 8, 354, 1 Seiten : Illustrationen
  (Chu tu wen xian yi zhu yan xi cong shu ; P033)
  ISBN 978-957-739-673-0
  ISBN 957-739-673-9
  親仁與天命 : 從《緇衣》看先秦儒學轉化成「經」 / 郭靜云著. - 初版. -
  臺北: 萬卷樓, 2010年5月 [05.2010]
  (出土文獻譯注研析叢書 ; P033)
  Signaturen:
  • PL2461.Z7 B55 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guang xi sheng zheng fu shen ji bao gao : (Zhong hua min guo er shi si nian du) / Guang xi sheng zheng fu shen ji chu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 11 yue. - 1, 830 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 9)
  廣西省政府審計報告 : (中華民國二十四年度) / 廣西省政府審計處編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年11月
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 9)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guang xi sheng xian xing shen ji ying yong fa ling hui bian / Guang xi sheng zheng fu shen ji wei yuan hui bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 11 yue. - 1, 634 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 3)
  廣西省現行審計應用法令彙編 / 廣西省政府審計委員會編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年11月
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 3)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu dai Zhong guo : she hui zhuan xing yu duo yuan wen hua / Han Sheng zhu bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2007 nian 12 yue. - 3, 2, 467 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-208-07657-0
  ISBN 7-208-07657-X
  古代中国 : 社会转型与多元文化 / 韩昇主编. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 2007年12月
  Signaturen:
  • DS735.H36 G8 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiguang: Shi lin man shi / Gu Ji guang. - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Fu jian ren min chu ban she, 1982 nian 1 yue. - 2, 8, 319 Seiten : Faksimiles
  谷霁光 [VerfasserIn]: 史林漫拾 / 谷霁光. - 第1版. -
  福州: 福建人民出版社, 1982年1月
  Signaturen:
  • DS736.G8 S55 1982

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo, Fuxiang: Shi jian de li shi ying xiang : Zhong guo zhong biao shi lun ji / Guo Fu xiang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Gu gong chu ban she, 2013 nian 4 yue 1 ri. - 364 Seiten : Illustrationen
  (Zi jin shu xi ; 28. Di liu ji)
  ISBN 978-7-5134-0354-2
  ISBN 7-5134-0354-6
  郭福祥 [VerfasserIn]: 时间的历史映像 : 中国钟表史论集 / 郭福祥著. - 第1版. -
  北京: 故宫出版社, 2013年4月1日
  (紫禁书系 ; 28. 第六辑)
  Signaturen:
  • NK7495.C6 G86 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Pengnian: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  31. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 626 Seiten
  ( Huang tao lou ri ji bu fen juan za chao bu fen juan / (Qing) Huang Peng nian zhuan ; 4)
  31黃彭年 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (黃陶樓日記不分卷雜抄不分卷 / (清)黃彭年撰 ; 4)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::31

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Pengnian: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  32. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 542 Seiten
  ( Huang tao lou ri ji bu fen juan za chao bu fen juan / (Qing) Huang Peng nian zhuan ; 5)
  32黃彭年 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (黃陶樓日記不分卷雜抄不分卷 / (清)黃彭年撰 ; 5)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::32

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Pengnian: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  33. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 644 Seiten
  ( Huang tao lou ri ji bu fen juan za chao bu fen juan / (Qing) Huang Peng nian zhuan ; 6)
  33黃彭年 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (黃陶樓日記不分卷雜抄不分卷 / (清)黃彭年撰 ; 6)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::33

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Pengnian: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  34. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 600 Seiten
  ( Huang tao lou ri ji bu fen juan za chao bu fen juan / (Qing) Huang Peng nian zhuan ; 7)
  34黃彭年 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (黃陶樓日記不分卷雜抄不分卷 / (清)黃彭年撰 ; 7)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::34

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ping, Buqing: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  36. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 538 Seiten
  (Dong shan ri ji bu fen juan / (Qing) Ping Bu qing zhuan ; 2)
  36平步青 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (棟山日記不分卷 / (清)平步青撰 ; 2)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::36

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ping, Buqing: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  37. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 620 Seiten
  (Dong shan ri ji bu fen juan / (Qing) Ping Bu qing zhuan ; 3)
  37平步青 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (棟山日記不分卷 / (清)平步青撰 ; 3)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::37

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ping, Buqing: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  38. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 618 Seiten
  (Dong shan ri ji bu fen juan / (Qing) Ping Bu qing zhuan ; 4)
  38平步青 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (棟山日記不分卷 / (清)平步青撰 ; 4)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::38

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ping, Buqing: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  39. - Weng, Zenghan: Dong shan ri ji bu fen juan / (Qing) Ping Bu qing zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 722 Seiten
  (Dong shan ri ji bu fen juan / (Qing) Ping Bu qing zhuan ; 5)
  39平步青 [VerfasserIn]翁曾翰 [VerfasserIn]: 國家圖書館藏抄稿本日記選編棟山日記不分卷 / (清)平步青撰. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (棟山日記不分卷 / (清)平步青撰 ; 5)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::39

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Weng, Zenghan: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  40. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 610 Seiten
  (Hai shan ri ji bu fen juan / (Qing) Weng Zeng han zhuan ; 2)
  40翁曾翰 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (海珊日記不分卷 / (清)翁曾翰撰 ; 2)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::40

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Jixiang: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  51. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 534 Seiten
  (Wang Zi xian xian sheng ri ji bu fen juan / (Qing) Wang Ji xiang zhuan ; 7)
  51王繼香 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (王子獻先生日記不分卷 / (清)王繼香撰 ; 7)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::51

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Jixiang: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  52. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 524 Seiten
  (Wang Zi xian xian sheng ri ji bu fen juan / (Qing) Wang Ji xiang zhuan ; 8)
  52王繼香 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (王子獻先生日記不分卷 / (清)王繼香撰 ; 8)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::52

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Jixiang: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  53. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 632 Seiten
  (Wang Zi xian xian sheng ri ji bu fen juan / (Qing) Wang Ji xiang zhuan ; 9)
  53王繼香 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (王子獻先生日記不分卷 / (清)王繼香撰 ; 9)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::53

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Jixiang: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  54. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 596 Seiten
  (Wang Zi xian xian sheng ri ji bu fen juan / (Qing) Wang Ji xiang zhuan ; 10)
  54王繼香 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (王子獻先生日記不分卷 / (清)王繼香撰 ; 10)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::54

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Jixiang: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  55. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 566 Seiten
  (Wang Zi xian xian sheng ri ji bu fen juan / (Qing) Wang Ji xiang zhuan ; 11)
  55王繼香 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (王子獻先生日記不分卷 / (清)王繼香撰 ; 11)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::55

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Jixiang: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  56. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 572 Seiten
  (Wang Zi xian xian sheng ri ji bu fen juan / (Qing) Wang Ji xiang zhuan ; 12)
  56王繼香 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (王子獻先生日記不分卷 / (清)王繼香撰 ; 12)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::56

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Jixiang: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  57. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 498 Seiten
  (Wang Zi xian xian sheng ri ji bu fen juan / (Qing) Wang Ji xiang zhuan ; 13)
  57王繼香 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (王子獻先生日記不分卷 / (清)王繼香撰 ; 13)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::57

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Jixiang: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  58. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 564
  (Wang Zi xian xian sheng ri ji bu fen juan / (Qing) Wang Ji xiang zhuan ; 14)
  58王繼香 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (王子獻先生日記不分卷 / (清)王繼香撰 ; 14)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::58

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Jixiang: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  59. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 506 Seiten
  (Wang Zi xian xian sheng ri ji bu fen juan / (Qing) Wang Ji xiang zhuan ; 15)
  59王繼香 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (王子獻先生日記不分卷 / (清)王繼香撰 ; 15)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::59

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Jixiang: Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian
  60. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 608 Seiten
  (Wang Zi xian xian sheng ri ji bu fen juan / (Qing) Wang Ji xiang zhuan ; 16)
  60王繼香 [VerfasserIn]國家圖書館藏抄稿本日記選編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (王子獻先生日記不分卷 / (清)王繼香撰 ; 16)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::60

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chu tu wen xian yu xian Qin ru dao zhe xue / Guo Lihua. - Chu ban. -
  Tai bei: Wan juan lou, 2008
  (Chu tu wen xian yi zhu yan xi cong shu ; 28)
  ISBN 978-957-739-635-8
  ISBN 957-739-635-6
  出土文獻與先秦儒道晢學 / 郭黎華. -
  臺北: 萬卷樓
  (出土文獻譯注研析叢書 ; 28)
  Signaturen:
  • B127.C65 G848 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo zuo wu ji qi ye sheng jin yuan zhi wu
  Guo shu juan / Jia Jing xian, Jia Ding xian, Ren Qing mian zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo nong ye chu ban she, 2006 nian 7 yue. - 2, 2, 2, 17, 17, 665 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-109-10498-2
  ISBN 978-7-109-10498-3
  中国作物及其野生近缘植物果树卷 / 贾敬贤, 贾定贤, 任庆棉主编. - 第1版. -
  北京市: 中国农业出版社, 2006年7月
  Signaturen:
  • SB354.6.C6 Z47 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • "Guo yu" tong shi / Qiu Li ping jiao zhu. - Di 1 ban. -
  Cheng du: Si chuan da xue chu ban she, 2015 nian 3 yue. - 10, 763 Seiten
  ISBN 978-7-5614-8431-9
  ISBN 7-5614-8431-3
  "國語"通釋 / 仇利萍校注. - 第1版. -
  成都: 四川大学出版社, 2015年3月
  Signaturen:
  • DS747.15.T763 Q258 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hai shang si chou zhi lu xin tan suo : "Di yi jie Hai si wen hua guo ji qing nian xue zhe lun tan" lun wen ji / zhu bian Lin Hua dong. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2018 nian 8 yue. - 3, 3, 464 Seiten : Illustrationen, Karten, Diagramme
  ISBN 978-7-5161-8599-5
  ISBN 7-5161-8599-X
  海上丝绸之路新探索 : "第一届海丝文化国际青年学者论坛"论文集 / 主编林华东. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2018 nian 8 yue
  Signaturen:
  • HE323.H2628 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Baomin: Jiu shi wen shi : Min guo wen xue jiu kan xun zong / He Bao min zhu. - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Fu jian jiao yu chu ban she, 2015. - 6, 2, 206 Seiten : Illustrationen, Porträts
  ISBN 978-7-5334-6077-8
  ISBN 7-5334-6077-4
  何宝民 [VerfasserIn]: 舊時文事 : 民国文学旧刊寻踪 / 何宝民著. - 第1版. -
  福州市: 福建教育出版社, 2015
  Signaturen:
  • PN5367.L6 H4 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Fang: Cong Yan an yi lu zou lai de fan si
  Shang. - . - Chu ban. -
  Xiang gang: Ming bao chu ban she, 2007 nian 9 yue [09.2007]. - xiii, 381 Seiten
  下何方 [VerfasserIn]從延安一路走來的反思. - 初版. -
  香港: 明報出版社, 2007年9月 [09.2007]
  Signaturen:
  • DS778.H56 A3 2007::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Fang: Cong Yan an yi lu zou lai de fan si
  Xia. - . - Chu ban. -
  Xiang gang: Ming bao chu ban she, 2007 nian 9 yue [09.2007]. - Seiten 385 - 833 : Porträts
  下何方 [VerfasserIn]從延安一路走來的反思. - 初版. -
  香港: 明報出版社, 2007年9月 [09.2007]
  Signaturen:
  • DS778.H56 A3 2007::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Fang: Dang shi bi ji
  Shang ce. - . - Chu ban. -
  Xiang gang: Li wen chu ban she, 2005 nian 4 yue [04.2005]. - xvii, 376 Seiten : Porträts
  上冊何方 [VerfasserIn]黨史筆記. - 初版. -
  香港: 利文出版社, 2005年4月 [04.2005]
  Signaturen:
  • JQ1519.A5 H324 2005::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Fang: Dang shi bi ji
  Xia ce. - . - Chu ban. -
  Xiang gang: Li wen chu ban she, 2005 nian 4 yue [04.2005]. - xiv Seiten, Seiten 377 - 706 : Porträts
  下冊何方 [VerfasserIn]黨史筆記. - 初版. -
  香港: 利文出版社, 2005年4月 [04.2005]
  Signaturen:
  • JQ1519.A5 H324 2005::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Fang: Dang shi zhen xiang / He Fang zhu. - Di yi ban. -
  Great Mountain Culture, 2016 nian 12 yue [12.2016]. - ii, 327 Seiten : Illustrationen, Porträts
  ISBN 978-988-14238-1-8
  何方 [VerfasserIn]: 黨史真相 / 何方著. - 第一版. -
  香港: 大山文化出版有限公司, 2016年12月 [12.2016]
  Signaturen:
  • JQ1519.A5 H44 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Fang: He Fang ji / Zhong guo she hui ke xue yuan ke yan ju zu zhi bian xuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2001 nian 4 yue [04.2001]. - 7, 2, 393 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-5004-2962-2
  ISBN 978-7-5004-2962-3
  何方 [VerfasserIn]: 何方集 / 中国社会科学院科硏局组织编选. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2001年4月 [04.2001]
  Signaturen:
  • JZ1305.H424 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Fang: He Fang tan shi yi ren : ji nian Zhang Wen tian ji qi ta shi you / He Fang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shi jie zhi shi chu ban she, 2010 nian 10 yue [10.2010]. - 18, 264 Seiten : Illustrationen, Porträts
  ISBN 978-7-5012-3915-3
  ISBN 7-5012-3915-0
  何方 [VerfasserIn]: 何方谈史忆人 : 纪念张闻天及其他师友 / 何方著. - 第1版. -
  北京: 世界知识出版社, 2010年10月 [10.2010]
  Signaturen:
  • DS778.Z49 H424 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Fang: Zheng yi xia de guo ji wen ti guan cha / He Fang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2013 nian 1 yue [01.2013]. - 2, 2, 5, 386 Seiten
  ISBN 978-7-5161-1594-7
  ISBN 7-5161-1594-0
  何方 [VerfasserIn]: 争议下的国际问题观察 / 何方著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2013年1月 [01.2013]
  Signaturen:
  • D443.F395 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Xianming: Qun ti xing shi jian de fa sheng ji li ji qi ying ji chu zhi : ji yu dian xing an li de fen xi yan jiu / He Xian ming zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Xue lin chu ban she, 2010 nian 10 yue. - 3, 268 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-80730-995-6
  ISBN 7-80730-995-4
  何显明 [VerfasserIn]: 群体性事件的发生机理及其应急处置 : 基于典型案例的分析研究 / 何显明著. - 第1版. -
  上海: 学林出版社, 2010年10月
  Signaturen:
  • HV6485.C6 H4 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Higashino, Keigo: Li ming zhi jie / [Ri] Dong ye Gui wu zhu ; Li Chao nan yi. - Di 2 ban. -
  Hai kou: Hai nan chu ban gong si, 2015. - 277 Seiten
  東野, 圭吾 [VerfasserIn]: 黎明之街 / [日]东野圭吾著 ; 李超楠译. - 第2版. -
  海口: 海南出版公司, 2015
  Signaturen:
  • PL852.H54 L56 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Higashino, Keigo: Mi mi / (Ri) Dong ye Gui wu zhu ; Zhang Cheng yi. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Hua xue gong ye chu ban she, 2013. - 343 Seiten
  ISBN 978-7-122-18422-1
  東野, 圭吾 [VerfasserIn]: 秘密 / (日)东野圭吾著 ; 章程译. - 第1版. -
  北京: 化学工业出版社, 2013
  Signaturen:
  • PL852.H54 M56 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hou, Xudong: Wu liu shi ji bei fang min zhong fo jiao xin yang : yi zao xiang ji wei zhong xin de kao cha / Hou Xu dong zhu. - Zeng ding ben, di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 12 yue. - 2, 4, 3, 4, 4, 443 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5097-8105-0
  ISBN 7-5097-8105-1
  侯旭东 [VerfasserIn]: 五六世纪北方民众佛教信仰 : 以造像记为中心的考察 / 侯旭东著. - 增订本, 第1版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2015年12月
  Signaturen:
  • BQ638.H68 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hou, Yangxiang: Chuan tong yu chao yue : ke xue yu Zhong guo chuan tong wen hua de dui hua / Hou Yang xing bian zhu. - Di 1 ban. -
  Nan jing: Jiang su ren min chu ban she, 2000 nian 10 yue. - 1, 6, 267 Seiten
  ISBN 7-214-02795-X
  ISBN 978-7-214-02795-5
  侯样祥 [VerfasserIn]: 传统与超越 : 科学与中国传统文化的对话 / 侯样祥编著. - 第1版. -
  南京: 江苏人民出版社, 2000年10月
  Signaturen:
  • Q175.3.K425 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huai yin shu wu song ling cang pu : er. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 498 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 27)
  槐荫书屋松龄藏谱 : 二. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 27)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::27

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen ji yuan xiu ding pu tong guan ting yong bu ji / Shen ji yuan xiu ding. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 11 yue. - 1, 520 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 11)
  審計修訂普通官廳用簿記 / 審計院修訂. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年11月
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 11)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Jiangping: Ming Qing Shang hai shi zhen wen hua jing guan yan jiu / Huang Jiang ping zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai she hui ke xue yuan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 3, 2, 3, 468 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5520-0839-5
  ISBN 7-5520-0839-3
  黄江平 [VerfasserIn]: 明清上海市镇文化景观研究 / 黄江平著. - 第1版. -
  上海: 上海社会科学院出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • HN740.S484 H834 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Jihong: Ming Qing "Xi xiang ji" yan jiu / Huang Ji hong zhu. - Di 2 ban. -
  Chang chun: Dong bei shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 3 yue. - 5, 3, 3, 3, 2, 246 Seiten
  ISBN 978-7-5681-0332-9
  ISBN 7-5681-0332-3
  黄季鸿 [VerfasserIn]: 明清"西厢记"研究 / 黄季鸿著. - 第2版. -
  长春: 东北师范大学出版社, 2015年3月
  Signaturen:
  • PL2693.X553 H827 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Junjie: East Asian Confucianisms : texts in contexts / Chun-Chieh Huang. -
  Göttingen [u.a.]: V & R Unipress [u.a.], 2015. - 298 S.
  (Global East Asia ; 1)
  ISBN 978-3-8471-0408-7
  ISBN 978-986-350-073-5
  Themen: (g)Ostasien / (s)Konfuzianismus / (f)Aufsatzsammlung
  Signaturen:
  • B5168.C6 H83 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Pengnian: Tao yuan ri ji bu fen juan / (Qing) Wang Tao zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 598 Seiten
  (Guo jia tu shu guan cang chao gao ben ri ji xuan bian / Guo jia tu shu guan bian ; 35)
  (Dong shan ri ji bu fen juan / (Qing) Ping Bu qing zhuan ; 1)
  黃彭年 [VerfasserIn]: 弢園日記不分卷 / (清)王韜撰. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (國家圖書館藏抄稿本日記選編 / 國家圖書館編 ; 35)
  Signaturen:
  • PL2611.G86 2015::35

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Qijiang: Wen xue seng Zang sou Shan zhen yu nan Song mo shi de chan wen hua : "Zang sou zhai gao" zhi xi lun yu dian jiao / Huang Qi jiang zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 99 [2010]. - iv, 12, 272 S.
  (Bo ya ji lin : Zong jiao ; 4)
  ISBN 978-957-17-2119-4
  ISBN 957-17-2119-0
  黃啟江: 文學僧藏叟善珍與南宋末世的禪文化 : 《藏叟摘稾》之析論與點校 / 黃啓江著. - 初版. -
  臺北市: 新文豐出版股份有限公司
  (博雅集林 : 宗教 ; 4)
  Signaturen:
  • BQ9264.4.C62 H83 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang ting jing ji zhu : dao jiao jing dian "Huang ting jing" zhu jie ji cheng / Zhou Quan bin, Sheng Ke qi bian jiao. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zong jiao wen hua chu ban she, 2015 nian 7 yue. - 18, 11, 9, 2, 627 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5188-0040-7
  ISBN 7-5188-0040-3
  黄庭经集注 : 道教经典《黄庭经》注解集成 / 周全彬, 盛克琦编校. - 第1版. -
  北京: 宗教文化出版社, 2015年7月
  Signaturen:
  • BL1900.H865 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hui feng he chang : zhe shan ji cui te zhan / Xu Wen mei bian. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 105 nian 6 yue. - 155 Seiten
  ISBN 978-957-562-769-0
  惠風和暢 : 摺扇集萃特展 / 許文美編. - 初版. -
  臺北市: 國立故宮博物院, Minguo 105 nian 6 yue
  Signaturen:
  • ND1043.5.G88 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hui ji shen ji fa gui : (li xin hui ji cong shu) / Wang Feng xin bian ji. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 11 yue. - 1, 822 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 2)
  會計審計法規 : (立信會計叢書) / 王逢辛編輯. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年11月
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 2)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Jinshan: Xi Xia fo dian tan wei / Hu Jin shan zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2015 nian 7 yue. - 4, 1, 512 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5325-7550-3
  ISBN 7-5325-7550-0
  胡進杉 [VerfasserIn]: 西夏佛典探微 / 胡進杉著. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2015年7
  Signaturen:
  • BQ1138.H83 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Yingyuan: Zhong guo shi xue ci hui
  Shang. - . -
  Taibei: Hua Shiang Yuan Publ. Co., Zhong hua min guo 81 nian [1992]. - XV, 1644 Seiten
  ISBN 957-524-071-5
  ISBN 978-957-524-071-4
  上中國史學辭彙. -
  台北市: 華香園出版社, 中華民國81年 [1992]
  Signaturen:
  • DS734.7.H824 1992::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Yingyuan: Zhong guo shi xue ci hui
  Xia. - . -
  Taibei: Hua Shiang Yuan Publ. Co., Zhong hua min guo 81 nian [1992]. - Seiten 1645 - 3363
  ISBN 957-524-072-3
  ISBN 978-957-524-072-1
  下中國史學辭彙. -
  台北市: 華香園出版社, 中華民國81年 [1992]
  Signaturen:
  • DS734.7.H824 1992::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Yunyi: Zeng ding ben Zhong guo wen xue shi / Hu Yun yi zhu ; Jiang Ying long jiao ding. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: San min shu ju, Minguo 68 nian 10 yue [1979]. - 40, 48, 4, 326 Seiten
  ISBN 957-14-0809-3
  ISBN 978-957-14-0809-5
  [VerfasserIn]: 增訂本中國文學史 / 胡雲翼著 ; 江應龍校訂. - 初版. -
  臺北市: 三民書局, 民國68年10月 [1979]
  Signaturen:
  • PL2264.H82 1989

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jia jin wen hui lu / Li Guo ying, Xu Tan hui he bian. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, 2011 nian 2 yue [02.2011]. - 159 Seiten : Illustrationen
  (Chu tu wen xian yi zhu yan xi cong shu ; P034)
  ISBN 978-957-739-705-8
  ISBN 957-739-705-0
  甲金文會錄 / 李國英,許錟輝合編. - 初版. -
  臺北市: 萬卷樓圖書股份有限公司, 2011年2月 [02.2011]
  (出土文獻譯注研析叢書 ; P034)
  Signaturen:
  • PL2456.J334 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Bingzheng: Hong Ren gan nian pu chang bian / Jiang Bingzheng zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Shang hai san lian shu dian, 2015 nian 4 yue. - 3, 7, 8, 2, 2, 476 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5426-5048-1
  ISBN 7-5426-5048-3
  姜秉正 [VerfasserIn]: 洪仁玕年谱长编 / 姜秉正著. - 第1版. -
  上海: 上海三聯書店, 2015年4月
  Signaturen:
  • DS758.23.H86 J536 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Dazhi: Chuan tong Zhong guo sheng yu li su zhong de xing bie kong zhi / Jiang Da zhi zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Bo yang wen hua shi ye you xian gong si, 2016 nian 6 yue [06.2016]. - III, 252 Seiten
  ISBN 978-986-5757-60-1
  ISBN 986-5757-60-5
  江達智 [VerfasserIn]: 傳統中國生育禮俗中的性別控制 / 江達智著. - 初版. -
  臺北: 博揚文化事業有限公司, 2016年6月 [06.2016]
  Signaturen:
  • GT2465.C6 J53 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Junjing: Zhong guo gu dian ke pu hui ben : can zhi tu / Jiang Jun jing wen zhu ; (Qing) Jiao Bing zhen hui. - Di 1 ban. -
  Hang zhou: Zhe jing ren min mei shu chu ban she, 2016 nian 9 yue. - 51 Seiten
  ISBN 978-7-5340-5026-8
  ISBN 7-5340-5026-X
  蒋军晶 [VerfasserIn]: 中国古典科普绘本 : 蚕织图 / 蒋军晶 文著 ; (清) 焦秉贞 绘. - 第1版. -
  杭州: 浙江人民美术出版社, 2016年9月
  Signaturen:
  • ND1049.J536 Z56 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Meng: Zu qun yi shi yu li shi shu xie : Zhong guo xian dai li shi xu shu mo shi de xing cheng ji qi zai Qing mo de shi jian / Jiang Meng zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2015 nian 5 yue. - ix, 352 Seiten
  ISBN 978-7-100-11261-1
  ISBN 7-100-11261-3
  姜萌 [VerfasserIn]: 族群意识与历史书写 : 中国现代历史叙述模式的形成及其在清末的实践 / 姜萌著. - 第1版. -
  北京: 商务印书馆, 2015年5月
  Signaturen:
  • DS734.7.J53 Z56 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Mingqi: Zheng fu shen ji yuan li yu shi wu / Xie Bo jian bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 692 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 15)
  将明祺 [VerfasserIn]: 政府審計原理與實務 / 謝柏堅編著. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 15)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::15

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng fu shen ji yuan li : (li xin hui ji cong shu) / Jiang Ming qi zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 462 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian ; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 14)
  政府審計原理 : (立信會計叢書) / 將明祺著. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編 ; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 14)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::14

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang nan zhi zao ju yi shu cong bian
  Zheng shi lei, di yi ce. - Zuo zhi zou yan / Ying guo Fu lan ya kou yi ; Yong kang Ying zu xi bi shu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2012 nian 3 yue [03.2012]. - 4, 4, 91, 324, 404 Seiten
  政史類, 第一冊江南製造局譯書叢编佐治芻言 / 英國傅蘭雅口譯 ; 永康應祖錫筆述. - 第1版. -
  上海: 上海科學技術文献出版社, 2012年3月 [03.2012]
  Signaturen:
  • JN10.J536 2012::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang nan zhi zao ju yi shu cong bian
  Zheng shi lei, di yer ce. - E guo xin zhi / Ying guo Gai le di zhuan ; Ying guo Fu lan ya, Wu cheng Pan Song tong yi. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2012 nian 3 yue [03.2012]. - 504 Seiten
  l政史類, 第二冊江南製造局譯書叢编俄國新志 / 英國陔勒低撰 ; 英國傅蘭雅, 烏程潘松同譯. - 第1版. -
  上海: 上海科學技術文献出版社, 2012年3月 [03.2012]
  Signaturen:
  • JN10.J536 2012::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang nan zhi zao ju yi shu cong bian
  Di yan ce. - Si yi bian nian biao / Mei guo Lin le zhi, Wu xian Yan Liang xun tong yi ; Chong ming Li Feng bao hui bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2012 nian 3 yue [03.2012]. - 459 Seiten
  第三冊江南製造局譯書叢编四裔編年表 / 美國林樂知 吳縣嚴良勳同譯 崇明李鳳苞彙編. - 第1版. -
  上海: 上海科學技術文献出版社, 2012年3月 [03.2012]
  Signaturen:
  • JN10.J536 2012::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang nan zhi zao ju yi shu cong bian
  Di si ce. - Ge guo jiao she gong fa lun / Ying guo Fei li mo luo ba te zhu ; Ying guo Fu lan ya kou yi ; Tai cang Yu Shi jue bi shu ; Liu he Wang Zhen sheng jiao zheng ; Wu xian Qian Guo xiang fu jiao. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2012 nian 3 yue [03.2012]
  第四冊江南製造局譯書叢编各國交涉公法論 / 英國費利摩羅巴德著 ; 英國傅蘭雅口譯 ; 太倉俞世爵筆述 ; 六合汪振聲校正 ; 吳縣錢國祥覆校. - 第1版. -
  上海: 上海科學技術文献出版社, 2012年3月 [03.2012]
  Signaturen:
  • JN10.J536 2012::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang nan zhi zao ju yi shu cong bian
  Di wu ce. - Harrison, Benjamin: Ge guo jiao she bian fa lun / Ying guo Fei li mo luo ba te zhu ; Ying guo Fu lan ya yi ; Wu xian Qian Guo xiang fu jiao. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2012 nian 3 yue [03.2012]. - 420 Seiten : Karten
  第五冊江南製造局譯書叢编各國交涉便法論 / 英國費利摩羅巴德著 ; 英國傅蘭雅譯 ; 吳縣錢國祥覆校. - 第1版. -
  上海: 上海科學技術文献出版社, 2012年3月 [03.2012]
  Signaturen:
  • JN10.J536 2012::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Yunxian: Ling yun xian qu : Jiang Yun xian kou shu zhuan ji / Jiang Yun xian kou shu ; Tang Li xing zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2015 nian 4 yue. - 18, 2, 6, 206 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-100-11169-0
  ISBN 7-100-11169-2
  蒋云仙 [VerfasserIn]: 凌云仙曲 : 蒋云仙口述传记 / 蒋云仙口述 ; 唐力行等整理. - 第1版. -
  北京: 商务印书​​馆, 2015年4月
  Signaturen:
  • PN2878.J538 A3 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jing chai ji nan ji shen gong pu : Qing Jia qing shi qi nian (1812) San jing tang Jiang Yun lan chao ben. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 545 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 95)
  荊钗记男祭身工谱 : 清嘉庆十七年(1812)三径堂蒋韵兰抄本. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 95)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::95

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jing, Zhiren: Zhong guo li xian shi / Jing Zhi ren zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Lian jing chu ban shi ye gong si, 1984 nian 11 yue [11.1984]. - 4, 6, 637 Seiten
  ISBN 957-08-0122-0
  ISBN 978-957-08-0122-4
  荊知仁 [VerfasserIn]: 中國立憲史 / 荊知仁著. - 初版. -
  臺北市: 聯經出版事業公司1984年11月 [11.1984], 1984 nian 11 yue [11.1984]
  Signaturen:
  • KNN2101.J56 1984

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jones, Owen: Zhong guo wen shi bao dian : Ou wen·Qiong si, 1867 / Xu Zong mao tu wen guan bian. -
  Tai bei: Xin shi yu wen hua you xian gong si, [ca. 2013]. - 15, C Seiten [i.e.15, 100 Seiten]
  ISBN 978-668-852-001-6
  中國紋飾寶典 : 歐文·瓊斯, 1867 / 徐宗懋圖文館編. -
  台北: 新世語文化有限公司, [ca. 2013]
  Signaturen:
  • NK1483.A1 J65 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kang di. - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 679 Seiten
  (Zhong hua kang zhan qi kan cong bian / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; 5)
  (Kang di / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; ling yi)
  抗敵. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (中華抗戰期刊叢編 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 5)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kang, Yilan: Ming mo Qing chu ju zuo jia zhi li shi guan huai : yi Li Yu, Hong Sheng, Kong Shang ren wei zhu / Kang Yi lan zhu. - BOD zai ban. -
  Tai bei Shi: Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2006 nian 7 yue [07.2006]. - 350 Seiten
  (Xue shu zhu zuo xi lie. Yu yan wen xue ; AG0019)
  ISBN 986-7614-46-1
  ISBN 978-986-7614-46-9
  康逸藍 [VerfasserIn]: 明末清初劇作家之歷史關懷 : 以李玉, 洪昇, 孔尚任為主 / 康逸藍著. - BOD再版. -
  台北市: 秀威資訊科技股份有限公司, 2006年7月 [07.2006]
  (學術著作系列. 語言文學類 ; AG0019)
  Signaturen:
  • PL2386.K36 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kueh, Yak Yeow: Zhong guo nong ye de bu wen ding xing (1931-1991) : qi hou, ji shu, zhi du. - Di 1 ban. -
  Xiang gang: Xiang gang Zhong wen da xue chu ban she, 2013. - liii, 474 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-962-996-555-6
  ISBN 962-996-555-0
  中国农业的不稳定性 (1931-1991) : 气候, 技术, 制度 / 郭益耀著 ; 肖宏宇译. - 第1版. -
  香港: 香港中文大学出版社, 2013
  Signaturen:
  • HD2098.K83126 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kun qu ji jing er ji : er / Chu Min yi zhu bian ; Lu Bing qing, Shen Chuan kun pai qu bian jiao ; Pu Dong dian zheng. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 548 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 90)
  昆曲集净二集 : 二 / 褚民谊主编 ; 陆炳卿, 沈传锟拍曲编校 ; 溥侗点正. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 90)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::90

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kun qu ji jing er ji : yi / Chu Min yi zhu bian ; Lu Bing qing, Shen Chuan kun pai qu bian jiao ; Pu Dong dian zheng. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 530 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 89)
  昆曲集净二集 : 一 / 褚民谊主编 ; 陆炳卿, 沈传锟拍曲编校 ; 溥侗点正. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 89)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::89

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kun qu qu pu : Qing sheng ping shu chao ben. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 499 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 24)
  昆曲曲谱 / 清昇平署抄本. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 24)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::24

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kun qu san zhe shi er zhong : Qing sheng ping shu chao ben. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 567 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 20)
  昆曲散折十二种 / 清昇平署抄本. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 20)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::20

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kun qu shi liu zhong qu pu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 507 Seiten : Illustrationen
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 43)
  昆曲十六种曲谱. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 43)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::43

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kun qu zhe zi ju ben : er. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 522 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 85)
  昆曲折子剧本集 : 二. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 85)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::85

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lai, Ruihe: Tang dai gao ceng wen guan / Lai Rui he zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2016 nian 5 yue [05.2016]. - 586 Seiten
  ISBN 978-957-08-4734-5
  ISBN 957-08-4734-4
  賴瑞和 [VerfasserIn]: 唐代高層文官 / 賴瑞和著. - 初版. -
  臺北: 聯經出版事業股份有限公司, 2016年5月 [05.2016]
  Signaturen:
  • JQ1512.L367 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lai, Xianzong: Wen ben yu quan shi : ren wen chuan tong ji qi dang dai quan shi / Lai Xianzong ; Zhang Weiyi zhu. -
  Tai bei Shi: Li wen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2010. - xix, 333 S.
  ISBN 978-957-748-374-4
  ISBN 957-748-374-7
  賴賢宗: 文本與詮釋 : 人文傳統及其當代詮釋 / 賴賢宗 ; 張瑋儀著. -
  臺北市: 麗文文化事業股份有限公司
  Signaturen:
  • PL2262.L287 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Laocangdanba: Qing liang Shan xin zhi / (Qing) Lao zang dan ba zhuan ; Chang Zheng rong dian jiao. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she, 2015 nian 7 yue. - 6, 2, 18, 245 Seiten : Illustrationen
  (Wu tai Shan zhuan zhi ba zhong / Wu tai Shan fo jiao xie hui "Qing liang wen hua cong shu" bian ji wei yuan hui bian ; 3)
  老藏丹巴 [VerfasserIn]: 清涼山新志 / (清)老藏丹巴撰 ; 常崢嶸點校. - 第1版. -
  北京市, 宗教文化出版社
  (五臺山傳志八種 / 五臺山佛教協會"清涼文化叢書"編輯委員會編 ; 3)
  Signaturen:
  • BQ649.W88 W87 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lao Shan zhi jiao zhu / Yuan Xiu li, Liu Huai rong jiao zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min chu ban she, 2015 nian 7 yue. - 273 Seiten : Diagramme
  ISBN 978-7-01-014705-5
  ISBN 7-01-014705-1
  崂山志校注 / 苑秀丽, 刘怀荣校注. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 2015年7月
  Signaturen:
  • DS793.L355 L36 2015$d

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lao, Yueqiang: Wen nei wen wai : Zhong guo si xiang shi zhong de jing dian quan shi / Lao Yueqiang zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2010. - XII, 427 S.
  (Zhong guo si xiang shi yan jiu cong shu ; 1)
  ISBN 978-986-02-3705-4
  ISBN 986-02-3705-0
  勞悅強: 文內文外 : 中國思想史中的經典詮釋 / 勞悦強著. - 初版. -
  臺北市: 臺灣大學出版中心
  (中國思想史研究叢書 ; 1)
  Signaturen:
  • B126.L35 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lei, Jiasheng: Ju lian mou guo : nan Song zong ling suo yan jiu / Lei Jia sheng zhu. - Chu ban. -
  Tai bi shi: Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, 2013 nian 4 yue [04.2013]. - 3, 3, 255 Seiten
  (Shi xue yan jiu cong shu. Li shi wen hua cong kan ; 003)
  ISBN 978-957-739-797-3
  ISBN 957-739-797-2
  雷家聖 [VerfasserIn]: 聚斂謀國 : 南宋總領所研究 / 雷家聖著. - 初版. -
  臺北市: 萬卷樓圖書股份有限公司, 2013年4月 [04.2013]
  (史學研究叢書. 歷史文化叢刊 ; 03)
  Signaturen:
  • DS751.3.L438 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lei, Zhongxing: Ming Qing de xi xue zhong yuan lun zheng yi / Lei Zhong xing zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Lan tai chu ban she, 2009 nian 2 yue [02.2009]. - 18, 254 Seiten
  (Zhong guo li shi yan jiu ; C001)
  ISBN 978-986-7626-80-6
  ISBN 986-7626-80-X
  雷中行 [VerfasserIn]: 明清的西學中源論爭議 / 雷中行著. - 初版. -
  台北: 蘭臺出版社, 2009年2月 [02.2009]
  (中國歷史研究 ; C001)
  Signaturen:
  • DS721.L4627 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liang, Huiyan: Xi qiao min jian xin yang pu cha zi liao hui bian / Liang Yao bin, Liang Hui yan bian. - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015. - 13, 2, 2, 242 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5495-6372-2
  ISBN 7-5495-6372-1
  梁惠颜 [VerfasserIn]: 西樵民间信仰普查资料汇编 / 梁辉斌, 梁惠颜编. - 第1版,第1次印刷. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • BL1945.X567 X57 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi nian / dao yan Guo Zhen, Huang Fei peng, Ou Wen jie, [und weitere] ; bian ju Liang Pei pei, Zhong Zhu feng, [und weitere] ; zhu yan Liao Qi zhi, Liang Jian ping, Zhou Jia yi, [und weitere]. -
  Hong Kong: Panorama Corporation Limited, 2016. - 1 Bluray-Video (104 Minuten) : Regionalcode: A/1
  十年 / 導演郭臻, 黃飛鵬, 歐文傑, [und weitere] ; 編劇梁佩佩, 鍾柱鋒, [und weitere] ; 主演廖啟智, 梁健平, 周家怡, [und weitere]
  Signaturen:
  • BLU000.009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liang, Yanli: Xiang gang hua ju shi : (1907-2007) / Liang Yan li zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Fu dan da xue chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 4, 623 Seiten
  ISBN 978-7-309-10646-6
  ISBN 7-309-10646-6
  梁燕丽 [VerfasserIn]: 香港话剧史 : (1907-2007) / 梁燕丽著. - 第1版. -
  上海市: 复旦大学出版社, 2015年1月
  Signaturen:
  • PN2876.H6 L53 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liao, Tengye: Mu lian bian wen yu mu lian xi / Liao Teng ye zhu. -
  Tai bei: Tian kong shu wei tu shuyou xian gong si, 2016 nian 7 yue [07.2016]. - 310 Seiten
  ISBN 978-986-5955-86-1
  廖藤葉 [VerfasserIn]: 目連變文與目連戲 / 廖藤葉著. -
  臺北: 天空數位圖書有限公司, 2016年7月 [07.2016]
  Signaturen:
  • PL2359.M63 L536 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Fengmao: Xian jing yu you li : shen xian shi jie de xiang xiang / Li Feng mao zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong hua shu ju, 2010 nian 10 yue. - 20, 468 Seiten
  ISBN 978-7-101-07541-0
  ISBN 7-101-07541-X
  1947-*李豐楙 [VerfasserIn]: 仙境与游历 : 神仙世界的想象 / 李丰楙著. - 北京第1版. -
  北京市: 中华书局, 2010年10月
  Signaturen:
  • PL2275.T36 L356 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Fengmao: You yu you : Liu chao Sui Tang xian dao wen xue / Li Feng mao zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong hua shu ju, 2010 nian 10 yue. - 414 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-101-07459-8
  ISBN 7-101-07459-6
  李豐楙 [VerfasserIn]: 忧与游 : 六朝隋唐仙道文学 / 李丰楙著. - 北京第1版. -
  北京市: 中华书局, 2010年10月
  Signaturen:
  • PL2275.T36 L36 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing Guang xu chi feng duo luo Qing jun Wang Yi kuang di zhang nü zhi gao / Qing nei fu xie ben. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 684 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 5)
  ([Jia jing] Quan Liao zhi liu juan / [Ming] Li Fu deng xiu [Ming] Chen Jiang deng zuan ; juan yi zhi san)
  清光緒敕封多羅慶郡王奕劻嫡長女制誥 / 清內府寫本. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 5)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Haiwen: Si ren bang Shang hai yu dang fu mie ji : 1976.10-1979.10 / Li Hai wen ; Wang Shou jia zhu. - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. -
  Bei jing: Zhong guo qing nian chu ban she, 2015. - 4, 393 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5153-3191-1
  李海文 [VerfasserIn]: 四人帮上海余党覆灭记 : 1976.10-1979.10 / 李海文 ; 王守家著. - 第1版,第1次印刷. -
  北京: 中国青年出版社, 2015
  Signaturen:
  • DS796.S257 L5265 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Hanwu: Wei Yuan zhuan / Li Han wu zhu. - Di 1 ban. -
  Chang sha: Hu nan da xue chu ban she, 1988 nian 7 yue. - 4, 296 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-314-00231-2
  ISBN 978-7-314-00231-9
  李汉武 [VerfasserIn]: 魏源传 / 李汉武著. - 第1版. -
  长沙: 湖南大学出版社, 1988年7月
  Signaturen:
  • CT3990.W353 L5 1988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Huimian: Xi qu pi ping gai nian shi kao lun / Li Huimian zhu. - Zeng ding ben, Chu ban. -
  Tai bei: Guo jia chu ban she, 2009. - 684 S.
  (Guo jia xi qu yan jiu cong shu ; 47)
  ISBN 978-957-36-1186-8
  ISBN 957-36-1186-4
  李惠綿: 戲曲批評槪念史考論 / 李惠綿著. - 增訂本, 初版. -
  臺北: 國家出版社
  (國家戲曲研究叢書 ; 47)
  Signaturen:
  • PL2354.6.L47 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Jiada: Shi jie Hua ren yu Hua ren shi jie : shi jiu shi ji xi yang hua kan tu wen jing xuan / Xu Zong mao tu wen guan bian ; Li Jia da zhuan wen ; Ying yi He Bang jie. - Chu ban. -
  Tai bei: Xin shi yu wen hua you xian gong si, 2012 nian 7 yue [07.2012]. - 322 Seiten
  ISBN 978-986-88520-0-6
  ISBN 986-88520-0-5
  李佳達 [VerfasserIn]: 世界華人與華人世界 : 十九世紀西洋畫刊圖文精選 / 徐宗懋圖文館編 ; 李佳達撰文 ; 英譯何邦婕. - 初版. -
  台北: 新世語文化有限公司, 2012年7月 [07.2012]
  Signaturen:
  • DS732.S54428 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Jingwen: Min guo jiao yu shi liao cong kan zong mu ti yao / Li Jing wen bian zhu. - Di 1 ban. -
  Zheng zhou Shi: Da xiang chu ban she, 2015 nian 10 yue. - 3, 3, 3, 787 Seiten
  ISBN 978-7-5347-8446-0
  ISBN 7-5347-8446-8
  李景文 [VerfasserIn]: 民国教育史料丛刊总目提要 / 李景文编著. - 第1版. -
  郑州市: 大象出版社, 2015年10月
  Signaturen:
  • LA1131.81.L48 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Jingzhi: Zhong guo fu nü yun dong yan jiu wen ji / Li Jing zhi zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2011 nian 1 yue. - 2, 2, 342 Seiten
  ISBN 978-7-5097-2760-7
  ISBN 7-5097-2760-X
  李静之 [VerfasserIn]: 中国妇女运动研究文集 / 李静之著. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2011年1月
  Signaturen:
  • HQ1768.L514 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Na: Man tie dui Zhong guo Dong bei de wen hua qin lüe / Li Na zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 2, 254 Seiten
  ISBN 978-7-5097-7966-8
  ISBN 7-5097-7966-9
  李娜 [VerfasserIn]: 满铁对中国东北的文化侵略 / 李娜著. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2015年9月
  Signaturen:
  • HE3290.M5 L55 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Dengshun: Bei chao mu zhi wen yan jiu / Lin Deng shun zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Li wen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2009 nian 8 yue [08.2009]. - iii, 540 Seiten
  ISBN 978-957-748-345-4
  ISBN 957-748-345-3
  林豋順 [VerfasserIn]: 北朝墓誌文研究 / 林登順著. - 初版. -
  台北市: 麗文文化事業股份有限公司, 2009年8月 [08.2009]
  Signaturen:
  • PN6297.C45 L56 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Hongming: Qi he ji / Lin Hong ming zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Wan juan lou, 2013. - iv, ii, iii, 381, 278 Seiten : illustrations, facsimiles
  ISBN 957-739-818-9
  ISBN 978-957-739-818-5
  林宏明 [VerfasserIn]: 契合集 / 林宏明著. - 初版. -
  臺北市: 萬卷樓, 2013
  Signaturen:
  • PL2447.L5523 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Zexu: Lin Ze xu quan ji
  Di 1 ce. Zou zhe. - . - Di 1 ban. -
  Fu zhou Shi: Hai xia wen yi chu ban she, 2002 nian 10 yue. - 18, 12, 2, 499 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  第1册. 奏折林則徐 [VerfasserIn]林则徐全集. - 第1版. -
  福州市: 海峡文艺出版社, 2002年10月
  Signaturen:
  • DS757.23.L5 A2 2002::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Zexu: Lin Ze xu quan ji
  Di 2 ce. Zou zhe. - . - Di 1 ban. -
  Fu zhou Shi: Hai xia wen yi chu ban she, 2002 nian 10 yue. - 1Seiten 501- 1101 : Illustrationen, Faksimiles
  第2册. 奏折林則徐 [VerfasserIn]林则徐全集. - 第1版. -
  福州市: 海峡文艺出版社, 2002年10月
  Signaturen:
  • DS757.23.L5 A2 2002::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Zexu: Lin Ze xu quan ji
  Di 3 ce. Zou zhe. - . - Di 1 ban. -
  Fu zhou Shi: Hai xia wen yi chu ban she, 2002 nian 10 yue. - Seiten 1103-1675 : Illustrationen, Faksimiles
  第3册. 奏折林則徐 [VerfasserIn]林则徐全集. - 第1版. -
  福州市: 海峡文艺出版社, 2002年10月
  Signaturen:
  • DS757.23.L5 A2 2002::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Zexu: Lin Ze xu quan ji
  Di 4 ce. Zou zhe. - . - Di 1 ban. -
  Fu zhou Shi: Hai xia wen yi chu ban she, 2002 nian 10 yue. - Seiten 1677-2246 : Illustrationen, Faksimiles
  第4册. 奏折林則徐 [VerfasserIn]林则徐全集. - 第1版. -
  福州市: 海峡文艺出版社, 2002年10月
  Signaturen:
  • DS757.23.L5 A2 2002::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Zexu: Lin Ze xu quan ji
  di 5 ce. - Wen lu. - Di 1 ban. -
  Fu zhou Shi: Hai xia wen yi chu ban she, 2002 nian 10 yue. - 8 Seiten, Seiten 2247-2828 : Illustrationen, Faksimiles
  第5册林則徐 [VerfasserIn]林则徐全集文录. - 第1版. -
  福州市: 海峡文艺出版社, 2002年10月
  Signaturen:
  • DS757.23.L5 A2 2002::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Zexu: Lin Ze xu quan ji
  di 6 ce. - Shi ci. - Di 1 ban. -
  Fu zhou Shi: Hai xia wen yi chu ban she, 2002 nian 10 yue. - 8 Seiten, Seiten 2829- 3235 : Illustrationen, Faksimiles
  第6册林則徐 [VerfasserIn]林则徐全集诗词. - 第1版. -
  福州市: 海峡文艺出版社, 2002年10月
  Signaturen:
  • DS757.23.L5 A2 2002::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Zexu: Lin Ze xu quan ji
  Di 7 ce. Xin zha. - . - Di 1 ban. -
  Fu zhou Shi: Hai xia wen yi chu ban she, 2002 nian 10 yue. - 8 Seiten, Seiten 3237-3685 : Illustrationen, Faksimiles
  第7册. 信札林則徐 [VerfasserIn]林则徐全集. - 第1版. -
  福州市: 海峡文艺出版社, 2002年10月
  Signaturen:
  • DS757.23.L5 A2 2002::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Zexu: Lin Ze xu quan ji
  Di 8 ce. Xin zha. - . - Di 1 ban. -
  Fu zhou Shi: Hai xia wen yi chu ban she, 2002 nian 10 yue. - Seiten 3687-4185 : Illustrationen, Faksimiles
  第8册. 信札林則徐 [VerfasserIn]林则徐全集. - 第1版. -
  福州市: 海峡文艺出版社, 2002年10月
  Signaturen:
  • DS757.23.L5 A2 2002::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Zexu: Lin Ze xu quan ji
  di 9 ce. - Ri ji. - Di 1 ban. -
  Fu zhou Shi: Hai xia wen yi chu ban she, 2002 nian 10 yue. - 4 Seiten, Seiten 4187-4772 : Illustrationen, Faksimiles
  第9册林則徐 [VerfasserIn]林则徐全集日記. - 第1版. -
  福州市: 海峡文艺出版社, 2002年10月
  Signaturen:
  • DS757.23.L5 A2 2002::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Zexu: Lin Ze xu quan ji
  di 10 ce. - Yi bian. - Di 1 ban. -
  Fu zhou Shi: Hai xia wen yi chu ban she, 2002 nian 10 yue. - 8 Seiten, Seiten 4773-5168 : Illustrationen, Faksimiles
  第10册林則徐 [VerfasserIn]林则徐全集译编. - 第1版. -
  福州市: 海峡文艺出版社, 2002年10月
  Signaturen:
  • DS757.23.L5 A2 2002::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Zhenghui: Tai wan Ke jia de xing su li cheng : Qing dai zhi zhan hou de zhui suo / Lin Zheng hui zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2015 nian 2 yue [02.2015]. - vii, 558 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Guo li Taiwan da xue wen shi cong kan ; 148)
  ISBN 978-986-350-068-1
  ISBN 986-350-068-2
  林正慧 [VerfasserIn]: 臺灣客家的形塑歷程 : 清代至戰後的追索 / 林正慧著. - 初版. -
  臺北: 國立臺灣大學出版中心, 2015年2月 [02.2015]
  (國立臺灣大學文史叢刊 ; 148)
  Signaturen:
  • DS799.43.H35 L573 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Shuzhen: An shen li ming : xian dai Hua ren gong si ling yu de tan suo yu chong jian / Li Shu zhen zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2013 nian 10 yue [10.2013]. - x, 452 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-957-08-4265-4
  ISBN 957-08-4265-2
  李淑珍 [VerfasserIn]: 安身立命 : 現代華人公私領域的探索與重建 / 李淑珍著. - 初版. -
  台北: 聯經出版事業股份有限公司, 2013年10月 [10.2013]
  Signaturen:
  • BJ117.L35 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, E: Liu E ji
  Shang. - . - Di 1 ban. -
  Chang chun Shi: Ji lin wen shi chu ban she, 2007 nian 12 yue. - 12, 2, 6, 3, 776 Seiten : Karten, Diagramme
  上劉鶚 [VerfasserIn]刘鹗集. - 第1版. -
  长春市: 吉林文史出版社, 2007年12月
  Signaturen:
  • PL2718.I8 A3 2007::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, E: Liu E ji
  Xia. - . - Di 1 ban. -
  Chang chun Shi: Ji lin wen shi chu ban she, 2007 nian 12 yue. - 1, 762 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  下劉鶚 [VerfasserIn]刘鹗集. - 第1版. -
  长春市: 吉林文史出版社, 2007年12月
  Signaturen:
  • PL2718.I8 A3 2007::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Guangding: Zhong guo ke xue shi lun ji / Liu Guang ding zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Guo li Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2002 nian 3 yue [03.2002]. - x, 523 Seiten : Illustrationen
  ISBN 957-01-0499-6
  ISBN 978-957-01-0499-8
  劉廣定 [VerfasserIn]: 中國科學史論集 / 劉廣定著. - 初版. -
  臺北市: 國立臺灣大學出版中心, 2002年3月 [03.2002]
  Signaturen:
  • Q127.C5 L478 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Wei: Qing ji wai guan zhi gai ge yan jiu / Liu Wei, Peng Jian, Xiao Zong zhi zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 11 yue. - 4, 457 Seiten
  ISBN 978-7-5097-8209-5
  ISBN 7-5097-8209-0
  刘伟 [VerfasserIn]: 清季外官制改革研究 / 刘伟, 彭剑, 肖宗志著. - 第 1 版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2015年11月
  Signaturen:
  • JQ1512.L5676 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Wenzhong: Fan wen ge di yi ren : Liu Wen hui lie shi / Liu Wen zhong zhu ; Pei Yi ran zheng li. - BOD yi ban. -
  Tai bei Shi: Xin rui wen chuang, 2016 nian 8 yue [08.2016]. - 172 Seiten : Illustrationen
  (Xue li shi ; 71)
  ISBN 978-986-5716-80-6
  ISBN 986-5716-80-1
  刘文忠 [VerfasserIn]: 反文革第一人 : 劉文輝烈士 / 劉文忠著 ; 裴毅然整理. - BOD一版. -
  台北市: 新銳文創, 2016年8月 [08.2016]
  (血歷史 ; 71)
  Signaturen:
  • DS778.7.L587 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Xiangguang: Song dai ri chang sheng huo zhong de bo suan yu gui guai / Liu Xiang guang zhu. - Er ban. -
  Tai bei: Zheng da chu ban she, 2014 nian 4 yue [04.2014]. - iii, 372 Seiten
  ISBN 986-6475-31-X
  ISBN 978-986-6475-31-3
  劉祥光 [VerfasserIn]: 宋代日常生活中的卜算與鬼怪 / 劉祥光著. - 二版. -
  台北: 政大出版社, 2014年4月 [04.2014]
  Signaturen:
  • BF1770.C5 L538 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Yanyan: Ming dai da zhong xin yang yu "San sui ping yao zhuan" yan jiu / Liu Yan yan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 230 Seiten
  ISBN 978-7-5161-4120-5
  ISBN 7-5161-4120-8
  刘彦彦 [VerfasserIn]: 明代大众信仰与《三遂平妖传》研究 / 刘彦彦著. - 第1版. -
  北京: 中國社会科学出版社, 2015年9月
  Signaturen:
  • PL2690.P563 L58 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Yong: Zhong wan Ming shi ren de jiang xue huo dong yu xue pai jian gou : yi Li Cai (1529-1607) wei zhong xin de yan jiu / Liu Yong zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2015 nian 8 yue. - 5, 374 Seiten
  ISBN 978-7-100-11358-8
  ISBN 7-100-11358-X
  刘勇 [VerfasserIn]: 中晚明士人的讲学活动与学派建构 : 以李材(1529-1607)为中心的研究 / 刘勇著. - 第1版. -
  北京: 商务印书馆, 2015年8月
  Signaturen:
  • B5233.N45 L586 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Yuan: Shang Zhou ji zu li yan jiu / Liu Yuan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2004 nian 10 yue. - 4, 379 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo zhuan kan ; Jia zhong)
  ISBN 7-100-04128-7
  ISBN 978-7-100-04128-7
  刘源 [VerfasserIn]: 商周祭祖礼研究 / 刘源著. - 第1版. -
  北京: 商务印书馆, 2004年10月
  (中国社会科学院历史研究所专刊. 甲种)
  Signaturen:
  • BL1812.A6 L58 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Zengguang: Wan Ming "Xiao jing" xue yan jiu / Liu Zeng guang zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2015 nian 7 yue. - 5, 5, 422 Seiten
  (Shang hai shi she hui ke xue bo shi wen ku ; 16)
  ISBN 978-7-5325-7543-5
  ISBN 7-5325-7543-8
  刘增光 [VerfasserIn]: 晚明"孝经"学研究 / 刘增光著. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2015年7月
  (上海市社会科学博士文库 ; 16)
  Signaturen:
  • PL2476.Z7 L58 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei chen xuan qu pu ba juan : er / (Qing) Li Wen han tian pu ; (Qing) Zhou Ji huan jiao ding. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 481 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 15)
  味尘轩曲谱八卷 : 二 / (清)李文瀚填谱 ; (清)周纪环校订. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 15)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::15

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Xianyu: Qing hua guo xue yan jiu yuan yu jin dai zhong guo xue shu de fa zhan / Li Xian yu zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li zheng zhi da xue li shi xue xi, Minguo yi ling san nian shi yi yue [11.2014]. - 375 Seiten
  (Zheng zhi da xue shi xue cong shu ; 30)
  ISBN 978-986-04-0426-5
  ISBN 986-04-0426-7
  李顯裕 [VerfasserIn]: 清華國學研究院與近代中國學術的發展 / 李顯裕著. - 初版. -
  臺北市: 國立政治大學歷史學系, 民國一〇三年十一月 [11.2014]
  (政治大學史學叢書 ; 30)
  Signaturen:
  • LG51.P6 L59 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Xin: Zhong guo gu dai le wu wen hua yan jiu / Li Shen, Du Le zhu. - Di 1 ban. -
  Beijing: Zhong guo dian ying chu ban she, 2015 nian 3 yue. - 249 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-106-04064-2
  ISBN 7-106-04064-9
  李莘 [VerfasserIn]: 中国古代乐舞文化研究 / 李莘, 杜乐著. - 第1版. -
  北京: 中国电影出版社, 2015年3月
  Signaturen:
  • ML336.2.L536 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yibo: Min guo shi qi Chang jiang San jiao zhou mian ye yan jiu / Li Yi bo zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2015 nian 4 yue. - 247 Seiten
  ISBN 978-7-5161-6009-1
  ISBN 7-5161-6009-1
  李义波 [VerfasserIn]: 民国时期长江三角洲棉业研究 / 李义波著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2015年4月
  Signaturen:
  • HD9086.C63 Y365 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yiyuan: Zong jiao yu shen hua lun ji / Li Yi yuan zhu. - Chu ban. -
  Tai bei xian xin dian shi ; Tai bei shi: Li xu chu ban, Minguo 87 nian 1 yue [01.1998]. - 429 Seiten : Illustrationen, Porträts, Karten
  (Xin shi ji cong shu. Zong jiao ; 30)
  ISBN 957-8453-23-X
  ISBN 978-957-8453-23-4
  李亦園 [VerfasserIn]: 宗教與神話論集 / 李亦園著. - 初版. -
  臺北縣新店市, 臺北市$n立緖出版$g民國87年1月 [01.1998]
  (新世紀叢書. 宗教 ; 30)
  Signaturen:
  • BL1975.L52 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yunquan: Chao gong zhi du shi lun : Zhong guo gu dai dui wai guan xi ti zhi yan jiu / Li Yun quan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xin hua chu ban she, 2004 nian 9 yue. - 4, 8, 336 Seiten
  ISBN 7-5011-6781-8
  ISBN 978-7-5011-6781-4
  李云泉 [VerfasserIn]: 朝贡制度史论 : 中国古代对外关系体制研究 / 李云泉著. - 第1版. -
  北京: 新华出版社, 2004年9月
  Signaturen:
  • DS740.4.L36 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Zhaoliang: Kun yu wan guo quan tu jie mi : ming dai ce hui shi jie / Li Zhao liang zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi ; Tai bei xian xin dian shi: Lian jing chu ban, Minguo 101 [2012]. - 223 S. : Ill., Kt.
  ISBN 978-957-08-3976-0
  ISBN 957-08-3976-7
  李兆良: 坤輿萬國全圖解密 : 明代測繪世界 / 李兆良著. - 初版. -
  臺北市 ; 臺北縣新店市: 聯經出版
  Signaturen:
  • GA312.R533 L62 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Zhijun: Xin jiang Ta li mu pen di ye sheng zhi wu tu pu / Li Zhi jun, Huang Wen juan, Yang Zhao ping deng zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2013 nian 3 yue. - xi, 143 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-03-036856-0
  ISBN 7-03-036856-8
  李志军 [VerfasserIn]: 新疆塔里木盆地野生植物图谱 / 李志军, 黄文娟, 杨赵平等著. - 第1版. -
  北京: 科学出版社, 2013年3月
  Signaturen:
  • QK355.L5284 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lorentz, Stanisław: Museen und Sammlungen in Polen : 1945 - 1955 / Stanisław Lorentz. -
  Warschau: Polonia Verlag, 1956. - 146 S., [12] Bl. : Ill.
  Themen: (g)Polen / (s)Museum / (s)Kunst / (s)Sammlung / (z)Geschichte 1945-1955

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lü, Zongli: Han dai de yao yan / Lü Zong li zhu. - Di 1 ban. -
  Hang zhou: Zhe jiang da xue chu ban she, 2011 nian 10 yue. - 4, 326 Seiten
  ISBN 978-7-308-09129-9
  ISBN 7-308-09129-5
  吕宗力 [VerfasserIn]: 汉代的谣言 / 吕宗力著. - 第1版. -
  杭州: 浙江大学出版社, 2011年10月
  Signaturen:
  • HM1241.L83 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Guizhen: Jing jie, si wei, yu yan : Wei Jin xuan li yan jiu / Lu Guizhen zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2010. - 253 S.
  (Zhong guo si xiang shi yan jiu cong shu ; 2)
  ISBN 978-986-02-4065-8
  ISBN 986-02-4065-5
  盧桂珍: 境界, 思維, 語言 : 魏晉玄理研究 / 盧桂珍著. - 初版. -
  臺北市: 國立臺灣大學出版中心
  (中國思想史研究叢書 ; 2)
  Signaturen:
  • BD118.C5 L75 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Jianrong: Bai Ju yi, Ou yang Xiu yu Wang An shi de wei jing zhi ye : Tang Song xin wen chuan bo shi (780-1089) / Luo Jian rong zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Xin gao di wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 102 nian 10 yue [10.2013]. - iv, iv, 270 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  (Wen hua tan ke cong shu ; 3)
  ISBN 978-957-8724-36-5
  ISBN 957-8724-36-5
  盧建榮 [VerfasserIn]: 白居易, 歐陽修與王安石的未竟志業 : 唐宋新聞傳播史(780-1089) / 盧建榮著. - 初版. -
  臺北: 新高地文化事業有限公司, 民國10210月 [10.2013]
  (文化坦克叢書 ; 3)
  Signaturen:
  • PN5363.L926 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Juanjuan: Tu lu fan chu tu wen shu yu yan yan jiu / Lu Juan juan zhu. - Di 1 ban. -
  Hang zhou Shi: Zhe jiang gong shang da xue chu ban she, 2015 nian 6 yue. - 2, 2, 2, 218 Seiten
  ISBN 978-7-5178-1096-4
  ISBN 7-5178-1096-0
  陸娟娟 [VerfasserIn]: 吐鲁番出土文書語言研究 / 陸娟娟著. - 第1版. -
  杭州市: 浙江工商大学出版社, 2015年6月
  Signaturen:
  • PL1281.L774 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Deyin: Qing hu ma tou / Luo De yin zhu. - 2 ban. -
  Shang hai: Shang hai san lian shu dian, 2013 nian 9 yue
  ISBN 978-7-5426-4279-0
  ISBN 7-5426-4279-0
  罗德胤 [VerfasserIn]: 清湖码头 / 罗德胤著. - 2版. -
  上海: 上海三联书店, 2013年9月
  Signaturen:
  • DS797.88.J535 L86 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Deyin: Xia kou gu zhen / Luo De yin zhu. - Di 2 ban. -
  Shang hai: Shang hai san lian shu dian, 2013 nian 9 yue. - 315 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-7-5426-4330-8
  ISBN 7-5426-4330-4
  罗德胤 [VerfasserIn]: 峡口古镇 / 罗德胤著. - 第2版. -
  上海: 上海三联书店, 2013年9月
  Signaturen:
  • DS797.88.X523 L86 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Deyin: Xian xia gu dao / Luo De yin zhu. - Di 2 ban. -
  Shang hai: Shang hai san lian shu dian, 2013 nian 9 yue. - 237 Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne
  ISBN 978-7-5426-4280-6
  ISBN 7-5426-4280-4
  罗德胤 [VerfasserIn]: 仙霞古道 / 罗德胤著. - 第2版. -
  上海: 上海三联书店, 2013 nian 9 yue
  Signaturen:
  • DS793.S6445 L856 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Deyin: Yu Xian gu bao / Luo De yin zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Qing hua da xue chu ban she, 2007 nian 11 yue. - 204 Seiten : Illustrationen, Pläne, Karten
  ISBN 978-7-302-15995-7
  ISBN 7-302-15995-5
  罗德胤 [VerfasserIn]: 蔚县古堡 / 罗德胤著. - 第1版. -
  北京: 清華大学出版社, 2007年11月
  Signaturen:
  • NA1546.Y8 L86 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Di: Kun : ju, qu, chang, ban / Luo Di zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo jia chu ban she, 2010 nian 6 yue [06.2010]. - 300 Seiten : Illustrationen
  (Kun qu cong shu ; di er ji ; 3)
  ISBN 978-957-36-1208-7
  ISBN 957-36-1208-9
  [VerfasserIn]: 崑 : 劇·曲·唱·班 / 洛地著. - 初版. -
  台北市: 國家出版社, 2010年六月 [06.2010]
  (崑曲叢書 ; 第二輯 ; 3)
  Signaturen:
  • PN2875.J53 L8624 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Tonghua: Tong ju gong cai : Tang dai jia ting yan jiu / Luo Tong hua zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Zheng da chu ban she, 2015 nian 10 yue [10.2015]. - iii, 654 Seiten
  ISBN 978-986-6475-78-8
  ISBN 986-6475-78-6
  羅肜華 [VerfasserIn]: 同居共財 : 唐代家庭研究 / 羅彤華著. - 初版. -
  台北: 政大出版社, 2015年10月 [10.2015]
  Signaturen:
  • HQ684.L68 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhenyu: Luo Zhen yu xue shu lun zhu ji
  di yi ji. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 10 yue. - 10, 1, 554 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5325-6933-5
  第一集羅振玉 [VerfasserIn]羅振玉學術論著集. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • CT3990.L58 A25 2013::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhenyu: Luo Zhen yu xue shu lun zhu ji
  di er ji, shang. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 10 yue. - 583 Seiten
  ISBN 978-7-5325-6924-3
  第二集, 上羅振玉 [VerfasserIn]羅振玉學術論著集. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • CT3990.L58 A25 2013::2,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhenyu: Luo Zhen yu xue shu lun zhu ji
  Di er ji, xia. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 10 yue. - Seite 587-1319
  ISBN 978-7-5325-6924-3
  第二集, 下羅振玉 [VerfasserIn]羅振玉學術論著集. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • CT3990.L58 A25 2013::2,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhenyu: Luo Zhen yu xue shu lun zhu ji
  di san ji. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 10 yue. - 424 Seiten
  ISBN 978-7-5325-6915-1
  第三集羅振玉 [VerfasserIn]羅振玉學術論著集. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • CT3990.L58 A25 2013::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhenyu: Luo Zhen yu xue shu lun zhu ji
  di si ji. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 10 yue. - 565 Seiten
  ISBN 978-7-5325-6917-5
  第四集羅振玉 [VerfasserIn]羅振玉學術論著集. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • CT3990.L58 A25 2013::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhenyu: Luo Zhen yu xue shu lun zhu ji
  di wu ji, shang. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 10 yue. - 823 Seiten
  ISBN 978-7-5325-6918-2
  第五集, 上羅振玉 [VerfasserIn]羅振玉學術論著集. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • CT3990.L58 A25 2013::5,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhenyu: Luo Zhen yu xue shu lun zhu ji
  di wu ji, xia. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 10 yue. - Seite 825-1574
  ISBN 978-7-5325-6918-2
  第五集, 下羅振玉 [VerfasserIn]羅振玉學術論著集. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • CT3990.L58 A25 2013::5,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhenyu: Luo Zhen yu xue shu lun zhu ji
  di 6 ji. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 10 yue. - 700 Seiten
  ISBN 978-7-5325-6920-5
  第六集羅振玉 [VerfasserIn]羅振玉學術論著集. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • CT3990.L58 A25 2013::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhenyu: Luo Zhen yu xue shu lun zhu ji
  di qi ji. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 10 yue. - 563 Seiten
  ISBN 978-7-5325-6916-8
  7第七 集羅振玉 [VerfasserIn]羅振玉學術論著集. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • CT3990.L58 A25 2013::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhenyu: Luo Zhen yu xue shu lun zhu ji
  di ba ji, shang. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 10 yue. - 453 Seiten
  ISBN 978-7-5325-6919-9
  第八集, 上羅振玉 [VerfasserIn]羅振玉學術論著集. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • CT3990.L58 A25 2013::8,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhenyu: Luo Zhen yu xue shu lun zhu ji
  di 8 ji, xia. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 10 yue. - Seite 457-869
  ISBN 978-7-5325-6919-9
  第八集, 下羅振玉 [VerfasserIn]羅振玉學術論著集. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • CT3990.L58 A25 2013::8,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhenyu: Luo Zhen yu xue shu lun zhu ji
  di jiu ji. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 10 yue. - 605 Seiten
  ISBN 978-7-5325-6914-4
  第九集羅振玉 [VerfasserIn]羅振玉學術論著集. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • CT3990.L58 A25 2013::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhenyu: Luo Zhen yu xue shu lun zhu ji
  di shi ji, shang. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 10 yue. - 485 Seiten
  ISBN 978-7-5325-6923-6
  第十集, 上羅振玉 [VerfasserIn]羅振玉學術論著集. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • CT3990.L58 A25 2013::10,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhenyu: Luo Zhen yu xue shu lun zhu ji
  di shi ji, xia. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 10 yue. - Seite 489-914 Seiten
  ISBN 978-7-5325-6923-6
  第十集, 下羅振玉 [VerfasserIn]羅振玉學術論著集. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • CT3990.L58 A25 2013::10,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhenyu: Luo Zhen yu xue shu lun zhu ji
  di shi yi ji. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 10 yue. - 485 Seiten
  ISBN 978-7-5325-6921-2
  第十一集羅振玉 [VerfasserIn]羅振玉學術論著集. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • CT3990.L58 A25 2013::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhenyu: Luo Zhen yu xue shu lun zhu ji
  di shi er ji. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 10 yue. - 493 Seiten
  ISBN 978-7-5325-6922-9
  第十二集羅振玉 [VerfasserIn]羅振玉學術論著集. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • CT3990.L58 A25 2013::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Yongzhao: Dao jiao qi lun xue shuo yan jiu / Lu Yong zhao zhu. - Di 1 ban. -
  Cheng du: Ba Shu shu she, 2015 nian 2 yue. - 3, 5, 5, 535 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5531-0498-0
  ISBN 7-5531-0498-1
  路永照 [VerfasserIn]: 道教气论学说研究 / 路永照著. - 第1版. -
  成都: 巴蜀書社, 2015年2月
  Signaturen:
  • B162.7.L827 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ma, Chunhui: Zhong guo chuan tong fang zhi yi wen zhi yan jiu / Ma Chun hui zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 3, 2, 233 Seiten
  ISBN 978-7-5013-5518-1
  ISBN 7-5013-5518-5
  马春晖 [VerfasserIn]: 中国传统方志艺文志研究 / 马春晖著. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年1月
  Signaturen:
  • Z3102.5.M323 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Man Han da ci dian / zhu bian: An Shuangcheng. - Di 1 ban. -
  Shen yang: Liao ning min zu chu ban she, 1993 nian 12 yue. - 3, 7, 1292 Seiten
  ISBN 7-80527-378-2
  ISBN 978-7-80527-378-5
  满汉大辞典 / 主编: 安双成. - 第1版. -
  沈阳: 辽宁民族出版社, 1993年12月
  Signaturen:
  • PL477.M35 1993

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chuan bo, jiao liu yu rong he : Ming dai wen xue, si xiang yu zong jiao guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Nan hua da xue wen xue xi zhu bian. - Chu ban. -
  Jia yi Xian: Nan hua da xue wen xue xi, Minguo 94 nian 8 yue [08.2005]. - 2, 3, 1, 526 Seiten
  ISBN 957-8210-50-7
  ISBN 978-957-8210-50-9
  傳播, 交流與融合 : 明代文學, 思想與宗教國際學術硏討會論文集 / 南華大學文學系主編. - 初版. -
  嘉義縣: 南華大學文學系, 民國94年8月 [08.2005]
  Signaturen:
  • PL2296.M536 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min guo shi qi fei Ji du jiao yun dong zhong yao wen xian hui bian / Tang Xiao feng, Wang Shuai bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 6 yue. - 2, 2, 2, 4, 11, 586 Seiten
  ISBN 978-7-5097-7551-6
  ISBN 7-5097-7551-5
  民国时期非基督教运动重要文献汇编 / 唐晓峰, 王帅编. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2015年6月
  Signaturen:
  • BR1288.M56 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ¬La¬ mission française de Pékin aux 17e et 18e siècles : actes du Colloque International de Sinologie; 20 - 22 septembre 1974 / Centre de Recherches Interdisciplinaire de Chantilly (CERIC). -
  Paris: Les Belles Lettres, 1976. - XVII, 164 S. : Ill.
  (¬La¬ Chine au temps des Lumières ; 2)
  (Actes du Colloque International de Sinologie ; 1974)
  Signaturen:
  • DS1.C6 A28

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mu Ou chu nian pu chang bian
  Shang juan. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai jiao tong da xue chu ban she, 2015 nian 3 yue 1 ri. - 3, 19, 2, 3, 6, 682 Seiten : Illustrationen
  (Pu dong li shi wen hua xi lie cong shu ; 8)
  上卷穆藕初年谱长编. - 第1版. -
  上海: 上海交通大学出版社, 2015年3月1日
  (浦东历史文化系列丛书 ; 8)
  Signaturen:
  • HC426.5.M8 M824 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mu Ou chu nian pu chang bian
  Xia juan. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai jiao tong da xue chu ban she, 2015 nian 3 yue 1 ri. - Seiten 683-1428 : Illustrationen
  (Pu dong li shi wen hua xi lie cong shu ; 8)
  下卷穆藕初年谱长编. - 第1版. -
  上海: 上海交通大学出版社, 2015年3月1日
  (浦东历史文化系列丛书 ; 8)
  Signaturen:
  • HC426.5.M8 M824 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Na, Chunying: Tang dai fu shi shi shang / Na chun ying zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2009 nian 8 yue. - 3, 4, 3, 314 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5004-7849-2
  ISBN 7-5004-7849-6
  纳春英 [VerfasserIn]: 唐代服饰时尚 / 纳春英著. - 第1版. -
  北京: 中國社会科学出版社, 2009年8月
  Signaturen:
  • GT1555.N3 T36 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nan qu qu pu : Qing Wu si lan chao ben. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 510 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 55)
  南曲曲谱 : 清乌丝栏抄本. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 55)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::55

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ning, Yanhong: Lü E Hua qiao shi / Ning Yan hong zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Ren min chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 4, 3, 4, 364 Seiten
  ISBN 978-7-01-015069-7
  ISBN 7-01-015069-9
  宁艳红 [VerfasserIn]: 旅俄华侨史 / 宁艳红著. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DK34.C45 N564 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Niu, Li: Luo Jia lun yu Guo li zhong yang da xue / Niu Li zhu. - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing da xue chu ban she, 2015 nian 3 yue. - 5, 2, 317 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-305-14830-9
  ISBN 7-305-14830-X
  牛力 [VerfasserIn]: 罗家伦与国立中央大学 / 牛力著. - 第1版. -
  南京: 南京大学出版社, 2015年3月
  Signaturen:
  • LG51.N358 N58 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua ren min gong he guo xian xing fa gui hui bian
  Nong lin juan. - Di 1 ban, di 1 ci yinshua. -
  Bei jing: Ren min chu ban she, 1987. - 2, 10, 450 S.
  中华人民共和国现行法规汇编农林卷. - 第1版, 第 1次印刷. -
  北京: 人民出版社
  Signaturen:
  • KNQ15.C45 1987::[2]

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nü tan ci pi pa xing : jiu chao ben. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 553 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 17)
  女弹词琵琶行 : 旧抄本. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 17)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::17

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ou, Chunchun: Lai Hui chuan zhu zhi ci yan jiu : yi "men hong mo xie", "xu men hong mo xie" wei xian suo / Ou Chun chun zhu. - Zai ban. -
  Tai bei: Wan juan lou, 2016 nian 6 yue [06.2016]. - 6, 8, 2, 2, 442 Seiten
  (Wen xue yan jiu cong shu. Gu dian shi xue cong kan ; 013)
  ISBN 978-986-478-012-9
  歐純純 [VerfasserIn]: 賴惠川竹枝詞研究 : 以"悶紅墨屑", "續悶紅墨屑"為線索 / 歐純純著. - 再版. -
  臺北: 萬卷樓, 2016年6月 [06.2016]
  (文學研究叢書. 古典詩學叢刊 ; 013)
  Signaturen:
  • PL2876.A415 Z796 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pang, Pu: Gu mu xin zhi / Pang Pu deng zhu. -
  Tai bei shi: Tai wan gu ji chu ban you xian gong si, 2002 nian 5 yue [05.2002]. - 2, 2, 292 Seiten
  (Chu tu si xiang wen wu yu wen xian yan jiu cong shu ; 10)
  ISBN 986-7939-15-8
  ISBN 978-986-7939-15-9
  庞朴 [VerfasserIn]: 古墓新知 / 龐樸等著. -
  台北市: 台灣古籍出版有限公司, 2002年5月 [05.2002]
  (出土思想文物與文獻研究叢書 ; 10)
  Signaturen:
  • PL2447.G8 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mao Ze dong nian pu
  1. - . - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. -
  Bei jing: Zhong yang wen xian chu ban she, 2013. - 2, 1, 648 S.
  ISBN 978-7-5073-3992-5
  1毛泽东年谱. - 第1版,第1次印刷. -
  北京: 中央文献出版社
  Signaturen:
  • DS778.M3 M235 2013::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mao Ze dong nian pu
  2. - . - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. -
  Bei jing: Zhong yang wen xian chu ban she, 2013. - 1, 643 S.
  ISBN 978-7-5073-3992-5
  2毛泽东年谱. - 第1版,第1次印刷. -
  北京: 中央文献出版社
  Signaturen:
  • DS778.M3 M235 2013::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mao Ze dong nian pu
  3. - . - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. -
  Bei jing: Zhong yang wen xian chu ban she, 2013. - 1, 658 S.
  ISBN 978-7-5073-3992-5
  3毛泽东年谱. - 第1版,第1次印刷. -
  北京: 中央文献出版社
  Signaturen:
  • DS778.M3 M235 2013::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mao Ze dong nian pu
  4. - . - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. -
  Bei jing: Zhong yang wen xian chu ban she, 2013. - 1, 609 S.
  ISBN 978-7-5073-3992-5
  4毛泽东年谱. - 第1版,第1次印刷. -
  北京: 中央文献出版社
  Signaturen:
  • DS778.M3 M235 2013::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mao Ze dong nian pu
  5. - . - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. -
  Bei jing: Zhong yang wen xian chu ban she, 2013. - 1, 632 S.
  ISBN 978-7-5073-3992-5
  5毛泽东年谱. - 第1版,第1次印刷. -
  北京: 中央文献出版社
  Signaturen:
  • DS778.M3 M235 2013::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mao Ze dong nian pu
  6. - . - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. -
  Bei jing: Zhong yang wen xian chu ban she, 2013. - 1, 656 S.
  ISBN 978-7-5073-3992-5
  6毛泽东年谱. - 第1版,第1次印刷. -
  北京: 中央文献出版社
  Signaturen:
  • DS778.M3 M235 2013::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pan, Xulun: Shen ji xue : (li xin hui ji cong shu) / Pan Xu lun, Gu Xun zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 702 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian ; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 24)
  [VerfasserIn]: 審計學 : (立信會計叢書) / 潘序倫, 顧詢著. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編 ; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 24)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::24

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Paths of the Soul : a journey into humanity and faith$na Zhang Yang film. -
  [nicht ermittelbar]: Kimstim, 2016. - 1 DVD-Video (115 Minuten) : NTSC, Regionalcode: 1
  Signaturen:
  • DVD001.494

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pelliot, Paul: ¬L'¬ inscription nestorienne de Si-Ngan-Fou / Paul Pelliot. Ed. with suppl. by Antonino Forte. -
  Kyoto: Scuola di Studi sull'Asia Orientale [u.a.], 1996 [erschienen] 1997. - XXI, 540 S. : Ill.
  (Epigraphical series ; 2)
  ISBN 4-900793-12-4
  ISBN 2-85757-056-2
  Themen: (t)Nestorianerstele von Xi'an / (z)Geschichte
  (t)Nestorianerstele von Xi'an / (s)Inschrift
  Signaturen:
  • BX154.C4 N417 1996

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Proceedings of International Ch'ing Archives Symposium : July 2, 1978 - July 6, 1978, Taipei, China / edited by Ch'en Chieh-hsien. National Taiwan University. -
  Taibei, 1978. - X, 427 S.
  Signaturen:
  • DS754.C4936 1982

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qian, Naicheng: Fu ri kao cha shen ji shi yi bao gao shu : (di yi - si bian). - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 600 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian ; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 19)
  钱迺澂 [VerfasserIn]: 赴日考察審計宜報告書 : (第一 - 四編). - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編 ; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 19)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::19

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qian qiu jian qu pu cun er juan : Qing jing su tang chao ben. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 512 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 16)
  千秋鉴曲谱存二卷 : 清敬素堂抄本. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 16)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::16

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qian shou yi zhai qu pu shi er ji er shi si juan : jiu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 510 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 52)
  谦受益斋曲谱十二集二十四卷 : 九. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 52)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::52

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qiao, Fengqi: Shi zu, shi ren yu Wei Jin Sui Tang zheng ju yan jiu : yi shi zu ge an yan jiu wei li / Qiao Feng qi zhu. - Di 1 ban. -
  Zheng zhou Shi: Zheng zhou da xue chu ban she, 2015 nian 16 yue. - 2, 2, 3, 230 Seiten
  ISBN 978-7-5645-2099-1
  ISBN 7-5645-2099-X
  乔凤岐 [VerfasserIn]: 士族、士人与魏晋隋唐政局研究 : 以士族个案研究为例 / 乔凤岐著. - 第1版. -
  郑州市: 郑州大学出版社, 2015年16月
  Signaturen:
  • DS748.18.Q254 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qiao, Zhonghe: Shuo Yi shi er juan / [Ming] Qiao Zhong he zhuan. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 724 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 2)
  喬中和 [VerfasserIn]: 說易十二卷 / [明]喬中和撰. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 2)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qi ji de jian gou : hai wai xue zhe lun Zhong guo mo shi / Wang Xin ying zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong yang bian yi chu ban she, 2011 nian 10 yue. - 4, 2, 16, 346 Seiten : Diagramme
  ISBN 978-7-5117-0690-4
  ISBN 7-5117-0690-8
  奇迹的建构 : 海外学者论中国模式 / 王新颖主编. - 第1版. -
  北京: 中央编译出版社, 2011年10月
  Signaturen:
  • HX416.5.Q55 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qin ding Qing liang Shan zhi : Gu gong zhen ben cong kan ben / Chang Zheng rong dian jiao. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she, 2015 nian 7 yue. - 6, 393 Seiten : Illustrationen
  (Wu tai Shan zhuan zhi ba zhong / Wu tai Shan fo jiao xie hui "Qing liang wen hua cong shu" bian ji wei yuan hui bian ; 4)
  欽定清涼山志 : 故宫珍本叢刊本 / 常崢嶸點校. - 第1版. -
  北京市, 宗教文化出版社
  (五臺山傳志八種 / 五臺山佛教協會"清涼文化叢書"編輯委員會編 ; 4)
  Signaturen:
  • BQ649.W88 W87 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qin ding qu pu shi er juan fu shou wei er juan : er / (Qing) Wang Yi qing deng feng chi bian zuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 572 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 91)
  钦定曲谱十二卷附首尾二卷 : 二 / (清)王奕清等奉敕编纂. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 91)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::91

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing chu xi yang chuan jiao shi Man wen dang an yi ben / Zhong guo di yi li shi dang an guan, Zhong guo hai wai Han xue yan jiu zhong xin he bian ; An Shuang long bian yi. - Di 1 ban. -
  Zheng zhou: Da xiang chu ban she, 2015. - 2, 3, 2, 6, 335 S.
  ISBN 978-753-47713-4-7
  ISBN 7-5347-7134-X
  清初西洋传教士满文档案译本 / 中国第一历史档案馆, 中国海外汉学研究中心合编 ; 安双龙编译. - 第1版. -
  郑州: 大象出版社
  Signaturen:
  • DS754.25.Q253 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  77. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 499 Seiten
  77清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::77

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  78. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 506 Seiten
  78清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::78

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  79. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - Seiten
  79清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::79

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  80. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 503 Seiten
  80清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::80

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  81. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 500 Seiten
  81清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::81

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  82. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 491 Seiten
  82清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::82

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  83. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 496 Seiten
  83清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::83

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  84. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 513 Seiten
  84清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::84

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  85. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 503 Seiten
  85清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::85

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  86. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 574 Seiten
  86清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::86

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  87. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 419 Seiten
  87清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::87

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  88. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 488 Seiten
  88清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::88

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  89. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 498 Seiten
  89清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::89

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  90. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 491 Seiten
  90清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::90

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  147. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 455 Seiten
  147清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::147

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  148. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 458 Seiten
  148清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::148

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  149. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 489 Seiten
  149清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::149

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  150. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 559 Seiten
  150清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::150

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  151. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 515 Seiten
  151清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::151

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  152. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 495 Seiten
  152清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::152

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  153. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 493 Seiten
  153清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::153

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  154. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 498 Seiten
  154清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::154

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  155. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 497 Seiten
  155清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::155

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  156. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 499 Seiten
  156清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::156

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  157. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 489 Seiten
  157清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::157

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  158. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 447 Seiten
  158清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::158

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  159. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 439 Seiten
  159清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::159

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  160. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 473 Seiten
  160清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::160

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  161. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 494 Seiten
  161清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::161

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  162. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 493 Seiten
  162清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::162

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  163. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 500 Seiten
  163清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::163

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  164. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 497 Seiten
  164清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::164

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  165. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 486 Seiten
  165清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::165

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  166. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 482 Seiten
  166清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::166

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  167. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 493 Seiten
  167清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::167

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  168. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 493 Seiten
  168清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::168

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  169. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 542 Seiten
  169清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::169

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  170. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 496 Seiten
  170清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::170

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  171. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 501 Seiten
  171清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::171

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  172. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 501 Seiten
  172清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::172

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  173. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 505 Seiten
  173清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::173

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  174. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 513 Seiten
  174清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::174

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  175. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 490 Seiten
  175清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::175

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  176. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 494 Seiten
  176清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::176

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  177. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 495 Seiten
  177清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::177

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  178. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 500 Seiten
  178清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::178

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  179. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 483 Seiten
  179清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::179

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  180. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 467 Seiten
  180清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::180

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  181. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 474 Seiten
  181清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::181

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  182. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 469 Seiten
  182清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::182

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  183. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 485 Seiten
  183清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::183

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  184. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 509 Seiten
  184清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::184

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  185. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 487 Seiten
  185清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::185

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  186. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 493 Seiten
  186清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::186

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  187. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 488 Seiten
  187清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::187

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  188. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 479 Seiten
  188清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::188

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  231. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 490 Seiten
  231清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::231

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  232. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 480 Seiten
  232清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::232

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  233. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 496 Seiten
  233清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::233

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  234. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 493 Seiten
  234清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::234

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  235. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 504 Seiten
  235清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::235

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  236. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 527 Seiten
  236清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::236

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  237. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 507 Seiten
  237清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::237

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  238. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 516 Seiten
  238清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::238

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  239. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 499 Seiten
  239清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::239

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  240. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 505 Seiten
  240清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::240

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  241. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 509 Seiten
  241清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::241

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  242. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 538 Seiten
  242清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::242

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  243. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 492 Seiten
  243清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::243

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  244. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 508 Seiten
  244清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::244

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  259. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 503 Seiten
  259清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::259

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  260. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 502 Seiten
  260清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::260

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  261. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 497 Seiten
  261清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::261

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  262. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 505 Seiten
  262清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::262

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  263. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 532 Seiten
  263清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::263

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  264. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 543 Seiten
  264清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::264

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  265. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 536 Seiten
  265清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::265

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  266. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 515 Seiten
  266清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::266

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  267. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 510 Seiten
  267清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::267

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  268. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 502 Seiten
  268清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::268

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  269. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 506 Seiten
  269清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::269

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  270. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 505 Seiten
  270清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::270

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  271. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 497 Seiten
  271清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::271

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  272. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 494 Seiten
  272清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::272

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  287. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 510 Seiten
  287清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::287

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  288. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 504 Seiten
  288清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::288

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  289. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 499 Seiten
  289清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::289

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  290. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 547 Seiten
  290清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::290

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  291. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 506 Seiten
  291清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::291

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  292. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 502 Seiten
  292清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::292

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  293. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 492 Seiten
  293清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::293

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  294. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 496 Seiten
  294清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::294

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  295. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 502 Seiten
  295清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::295

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  296. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 495 Seiten
  296清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::296

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  297. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 505 Seiten
  297清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::297

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  298. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 529 Seiten
  298清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::298

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  299. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 538 Seiten
  299清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::299

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Si chuan nan bu xian ya men dang an
  300. - . - Di 1 ban. -
  He fei: Huan shan shu she, 2015. - 515 Seiten
  300清代四川南部縣衙門檔案. - 第1版. -
  合肥: 黄山書社, 2015
  Signaturen:
  • DS793.S8 Q257 2015::300

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing gong cheng ying qu pu : Qing chao ben. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 488 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 23)
  清宮承应曲谱 / 清抄本. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 23)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::23

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing gong jie ling xi
  shang ce. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: Xin hua chu ban she, 2015 nian 5 yue. - 416 Seiten
  ISBN 978-7-5166-1348-1
  ISBN 7-5166-1348-7
  上册清宮節令戲. - 第一版. -
  北京: 新华出版社, 2015年5月
  Signaturen:
  • PN2872.Q256 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing gong jie ling xi
  xia ce. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: Xin hua chu ban she, 2015 nian 5 yue. - Seite 417-825 : Illustrationen
  ISBN 978-7-5166-1348-1
  ISBN 7-5166-1348-7
  下册清宮節令戲. - 第一版. -
  北京: 新华出版社, 2015年5月
  Signaturen:
  • PN2872.Q256 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing liang san zhuan : wan wei bie cang ben / Chang Zheng rong, Feng Da bei dian jiao. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she, 2015 nian 7 yue. - 6, 4, 201 Seiten
  (Wu tai Shan zhuan zhi ba zhong / Wu tai Shan fo jiao xie hui "Qing liang wen hua cong shu" bian ji wei yuan hui bian ; 1)
  清涼三傳 : 宛委别藏本 / 常崢嶸, 馮大北點校. - 第1版. -
  北京市, 宗教文化出版社
  (五臺山傳志八種 / 五臺山佛教協會"清涼文化叢書"編輯委員會編 ; 1)
  Signaturen:
  • BQ649.W88 W87 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing nei mi shu yuan Meng gu wen dang an hui bian Han yi / Xi du ri gu bian yi. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 4, 7, 94, 432 Seiten
  ISBN 978-7-5097-5569-3
  ISBN 7-5097-5569-7
  清内秘书院蒙古文档案汇编汉译 / 希都日古编译. - 第 1 版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2015年1月
  Signaturen:
  • DS754.25.Q256 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qin, Ruijie: Da Qing zhu zuo quan lü shi yi / Qin Rui jie zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2015 nian 11 yue. - 5, 2, 61 Seiten
  ISBN 978-7-100-11643-5
  ISBN 7-100-11643-0
  秦瑞玠 [VerfasserIn]: 大清著作权律释义 / 秦瑞玠著. - 第1版. -
  北京: 商务印书馆, 2015年11月
  Signaturen:
  • KNN1160.Q55 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qi, Ruxuan: Qing dai mi mi hui dang ren wu yan jiu / Qi Ru xuan zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Wen shi zhe chu ban she, Minguo 103 nian 2 yue [02.2014]. - 518 Seiten
  (Wen shi zhe xue ji cheng ; 652)
  ISBN 978-986-314-175-4
  ISBN 986-314-175-5
  齊汝萱 [VerfasserIn]: 清代秘密會黨人物研究 / 齊汝萱著. - 初版. -
  臺北: 文史哲出版社, 民國103年2月 [02.2014]
  (文史哲學集成 ; 652)
  Signaturen:
  • HS310.Q25 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qiu, Xuanyu: Ming di guo yu nan hai zhu fan guo guan xi de yan bian : Ming dai Zhong guo yu dong nan Ya guan xi shi / Qiu Xuan yu zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Lan tai chu ban she, 1995 nian 8 yue [08.1995]. - 5, [4], 404 Seiten : Karten
  ISBN 957-9154-06-6
  ISBN 978-957-9154-06-2
  邱炫煜 [VerfasserIn]: 明帝國與南海諸蕃國關係的演變 : 明代中國與東南亞關係史 / 邱炫煜著. - 初版. -
  臺北: 蘭臺出版社, 1995年8月 [08.1995]
  Signaturen:
  • DS753.2.Q58 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qi wu shi / dao yan Hei Ze ming ; zhu yan Zhi Cun qiao, Jia dong Da jie ; San chuan Min lang. -
  Tai bei: Ying jiu you xian gong si, [2005]. - 1 DVD-Video (200 Minuten) : NTSC, Regionalcode: Alle
  七武士 / 導演黑澤明 ; 主演志村喬, 加東大介, 三船敏郎. -
  臺北: 影久有限公司, [2005]
  Signaturen:
  • DVD001.496

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qu, Dacheng: Fa ju jing jin zhu jin yi
  Shang ce. - . - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, 2014 (Min 103) nian 06 yue [06.2014]. - vi, 380 Seiten
  上册屈大成 [VerfasserIn]法句經今註今譯. - 初版. -
  臺北市: 新文豐出版股份有限公司, 2014 (民103)年06月 [06.2014]
  Signaturen:
  • BQ1377.Q33 2014::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qu, Dacheng: Fa ju jing jin zhu jin yi
  Xia ce. - . - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, 2014 (Min 103) nian 06 yue [06.2014]. - iii Seiten, Seiten 381 - 725
  下册屈大成 [VerfasserIn]法句經今註今譯. - 初版. -
  臺北市: 新文豐出版股份有限公司, 2014 (民103)年06月 [06.2014]
  Signaturen:
  • BQ1377.Q33 2014::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Rao, Zongyi: Rao Zongyi dao xue wen ji. - Chu ban. -
  Xiang gang: Tian di tu shu you xian gong si, 2016 nian 4 yue [04.2016]. - 512 Seiten : Illustrationen
  ISBN 988-8257-16-1
  ISBN 978-988-8257-16-4
  饒宗頤 [VerfasserIn]: 饒宗頤道學文集. - 初版. -
  香港: 天地圖書有限公司, 2016年4月 [04.2016]
  Signaturen:
  • BL1910.R36 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ri ben wai jiao wen shu xuan yi : guan yu xin hai ge ming. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 1980 nian 5 yue. - 2, 3, 38, 459 Seiten
  日本外交文书选译 : 关于辛亥革命 / 中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室主编 ; 邹念之编译. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 1980年5月
  Signaturen:
  • DS740.5.J3 J547 1980

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ri ben Zu li xue xiao cang Song kan Ming zhou ben Liu chen zhu Wen xuan / Xiao Tong xuan bian ; Li Shan zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min wen xue chu ban she, 2008 nian 3 yue. - 4, 24, 921 Seiten : Faksimiles
  ISBN 978-7-02-006212-6
  ISBN 7-02-006212-1
  日本足利學校藏宋刊明州本六臣注文選 / 蕭統選編 ; 李善注. - 北京第1版. -
  北京: 人民文學出版社, 2008年3月
  Signaturen:
  • PL2450.W467 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ri ju shi qi zai Tai Ri ben fo jiao shi liao xuan bian / Wen Guo liang bian zhu. - Chu ban. -
  Nan tou Shi: Guo shi guan Tai wan wen xian guan, Minguo 103 [2014]. - VIII, 386 S. : Ill.
  (Tai wan zong du fu dang an zhu ti xuan bian ; 8 : Zong jiao xi lie, 2)
  ISBN 978-986-04-0828-7
  日據時期在臺日本佛教史料選編 / 溫國良編著. - 初版. -
  南投市: 國史館臺灣文獻館
  (臺灣總督府檔案主題選編 ; 8 : 宗教系列, 2)
  Signaturen:
  • BQ649.T32 W46 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sang, Fengkang: Hu Shi gu shi / Sang Feng kang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 7 yue. - 6, 2, 3, 3, 564 Seiten
  ISBN 978-7-5097-7279-9
  ISBN 7-5097-7279-6
  桑逢康 [VerfasserIn]: 胡适故实 / 桑逢康著. - 第 1 版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2015年7月
  Signaturen:
  • CT3990.H78 S26 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sato, Masayuki: Xun zi li zhi si xiang de yuan yuan yu Zhan guo zhu zi zhi yan jiu / Zuo teng Jiang zhi zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2013. - xiv, 351 S.
  (Tai da zhe xue cong shu ; 8)
  ISBN 986-03-9634-5
  ISBN 978-986-03-9634-8
  佐藤, 將之: 荀子禮治思想的淵源與戰國諸子之研究 / 佐藤將之著. - 初版. -
  臺北市: 國立臺灣大學出版中心
  (臺大哲學叢書 ; 8)
  Signaturen:
  • B128.H7 S28 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Scribes of gastronomy : representations of food and drink in imperial Chinese literature / ed. by Isaac Yue and Siufu Tang. -
  Hong Kong: Hong Kong Univ. Press, 2013. - viii, 163 p.
  ISBN 978-988-8139-97-2
  ISBN 978-988-8139-98-9
  Themen: (g)China / (s)Literatur / (s)Kochen <Motiv> / (s)Ess- und Trinksitte <Motiv> / (z)Geschichte
  Signaturen:
  • PL2263.S37 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shanghai zu jie yu Lan xin da xi yuan : dong xi yi shu rong he jiao hui de ju chang kong jian / (Ri) Da qiao Yi yan, Zhao Yi, (Ri) Jia ben Tai zi, (Ri) Jing kou Chun zi bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 4, 4, 2, 336 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-208-12706-7
  ISBN 7-208-12706-9
  上海租界与兰心大戏院 : 东西艺术融合交汇的剧场空间 / (日)大桥毅彦, 赵怡, (日)榎本泰子, (日)井口淳子编. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 2015年1月
  Signaturen:
  • PN2876.S52 L834 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shang, Shimin: Tujia zu min su shi xiang yu shi jue chuan bo yan jiu / Shang Shi min zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015 nian 3 yue. - 2, 2, 341 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5161-5528-8
  ISBN 7-5161-5528-4
  商世民 [VerfasserIn]: 土家族民俗事象与视觉传播研究 / 商世民著. - 第1版. -
  北京: 中國社会科学出版社, 2015年3月
  Signaturen:
  • DS731.T74 S536 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shao, Daoye: Xian yuan hui bian : xia juan / [Qing] Lu Jun long ji ; [Qing] Lu Sheng yu deng chong ding. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 10 yue. - 696 Seiten
  (Gu dai zhe yu yao lan / Yang Yi fan bian ; di liu ce)
  邵道葉 [VerfasserIn]: 洗冤彙編 : 下卷 / [清]盧浚隆輯 ; [清]盧省愚等重訂. - 第1版. -
  北京: 社會科學文獻出版社, 2015年10月
  (古代折獄要覽 / 楊一凡編 ; 第六冊)
  Signaturen:
  • KNN265.G833 2015::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shao, Jun: Lai zi da lu de bao gao / Shao Jun zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Bo ke si chu ban she, 2016 nian 8 yue. - 243 Seiten
  (Dang dai guan cha ; 6)
  ISBN 978-986-93139-7-1
  ISBN 986-93139-7-3
  少君 [VerfasserIn]: 來自大陸的報告 / 少君著. - 初版. -
  臺北市: 博客思, 2016年8月
  (當代觀察 ; 6)
  Signaturen:
  • HN733.5.S468 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen, Dingping: "Wei da xiang yu" yu "dui deng jiao liang" : Ming Qing zhi ji Zhong xi mao yi he wen hua jiao liu yan jiu / Shen Ding ping zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2015. - 721 Seiten
  ISBN 978-7-100-11324-3
  ISBN 7-100-11324-5
  沈定平 [VerfasserIn]: "伟大相遇"与"对等较量" : 明清之际中西贸易和文化交流研究 / 沈定平著. - 第1版. -
  北京: 商务印书​​馆, 2015
  Signaturen:
  • DS753.2.S443 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sheng ping shu ju ben san ji : er. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 569 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 19)
  昇平署剧本三集 : 二. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 19)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::19

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sheng ping shu ju ben er ji : Qing Sheng ping shu chao ben. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 520 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 18)
  昇平署剧本二集 : 清昇平署抄本. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 18)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::18

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen ji bu ji cha gong zuo bao gao : (er shi san nian du) / Shen ji bu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 11 yue. - 1, 606 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 7)
  審計部稽察工作報告 : (二十三年度) / 審計部編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年11月
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 7)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen ji bu shi zheng gai yao / Shen ji bu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 11 yue. - 1, 658 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 10)
  審計部施政概要 / 審計部編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年11月
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 10)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen ji fa gui / Shen ji bu Hu bei sheng shen ji chu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 11 yue. - 3, 10, 10, 1, 592 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 1)
  審計法規 / 審計部湖北省審計處編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年11月
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 1)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen ji fa ling hui bian xu ji / Shen ji bu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 11 yue. - 1, 698 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 5)
  審計法令彙編續輯 / 審計部編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年11月
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 5)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen ji fa ling hui bian / Shen ji bu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 11 yue. - 1, 738 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 4)
  審計法令彙編 / 審計部編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年11月
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 4)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen ji xue : (hui ji quan shu di si bu) / Shen Li ren bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 664 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian ; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 22)
  審計學 : (會計全書第四部) / 沈立人編著. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編 ; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 22)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::22

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen ji xue : (li xin hui ji cong shu) / Pan Xu lun bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 606 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian ; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 26)
  審計學 : (實用會計叢書) / 何士芳編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編 ; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 26)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::26

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen ji yuan shi ba nian du guan yu jian du yu suan zhi xing zhi shen ji gong zuo bao gao / Shen ji yuan bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 11 yue. - 1, 536 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 6)
  審計院十八年度關於監督預算執行之審計工作報告 / 審計院編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年11月
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 6)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi, Jinbo: Xi Xia wen hua yan jiu / Shi Jin bo zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2015 nian 6 yue. - 2, 2, 5, 353 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5161-3907-3
  ISBN 7-5161-3907-6
  史金波 [VerfasserIn]: 西夏文化研究 / 史金波著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2015年6月
  Signaturen:
  • DS751.82.S5516 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi, Yongdong: Xi Jin Nie dao zhen ju shi yi jing kao / Shi Yong dong zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Lan tai chu ban she, 2014 nian 5 yue. - 360 Seiten
  (Fo jiao yan jiu cong kan ; 8)
  ISBN 978-986-6231-82-7
  ISBN 986-6231-82-8
  釋永東 [VerfasserIn]: 西晉聶道真居士譯經考 / 釋永東著. - 初版. -
  臺北市: 蘭臺出版社, 2014年5月
  (佛教研究叢刊 ; 8)
  Signaturen:
  • BQ1122.C5 Y66 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi, Zhencheng: Qing liang Shan zhi / Shi Zhen cheng zhuan ; Shi Yin guang chong xiu ; Feng Da bei dian jiao. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she, 2015 nian 7 yue. - 6, 10, 349 Seiten
  (Wu tai Shan zhuan zhi ba zhong / Wu tai Shan fo jiao xie hui "Qing liang wen hua cong shu" bian ji wei yuan hui bian ; 6)
  釋鎮澄 [VerfasserIn]: 清涼山志 / 釋鎮澄撰 ; 釋印光重修 ; 馮大北點校.. - 第1版. -
  北京市, 宗教文化出版社
  (五臺山傳志八種 / 五臺山佛教協會"清涼文化叢書"編輯委員會編 ; 6)
  Signaturen:
  • BQ649.W88 W87 2015::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi, Zhencheng: Qing liang Shan zhi / (Ming) Shi Zhen cheng zhuan ; Zhao Lin en dian jiao. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she, 2015 nian 7 yue. - 6, 3, 287 Seiten : Illustrationen
  (Wu tai Shan zhuan zhi ba zhong / Wu tai Shan fo jiao xie hui "Qing liang wen hua cong shu" bian ji wei yuan hui bian ; 2)
  釋鎮澄 [VerfasserIn]: 清涼山志 / (明)釋鎮澄撰 ; 趙林恩點校. - 第1版. -
  北京市, 宗教文化出版社
  (五臺山傳志八種 / 五臺山佛教協會"清涼文化叢書"編輯委員會編 ; 2)
  Signaturen:
  • BQ649.W88 W87 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi, Zhencheng: Qing liang Shan zhi : Qing Huai yin chong ke / Ming Shi Zhen cheng zhuan ; Zhao Lin en dian jiao. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she, 2015 nian 7 yue. - 6, 5, 307 Seiten
  (Wu tai Shan zhuan zhi ba zhong / Wu tai Shan fo jiao xie hui "Qing liang wen hua cong shu" bian ji wei yuan hui bian ; 5)
  釋鎮澄 [VerfasserIn]: 清涼山志 : 清淮陰重刻 / (明)釋鎮澄撰 ; 趙林恩點校. - 第1版. -
  北京市, 宗教文化出版社
  (五臺山傳志八種 / 五臺山佛教協會"清涼文化叢書"編輯委員會編 ; 5)
  Signaturen:
  • BQ649.W88 W87 2015::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shou du bo wu guan cang Qing dai qi yue wen shu
  1. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 5, 3, 5, 2, 728 Seiten
  1首都博物館藏清代契約文書. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS753.86.S56 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shou du bo wu guan cang Qing dai qi yue wen shu
  2. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 21, 739 Seiten
  2首都博物館藏清代契約文書. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS753.86.S56 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shou du bo wu guan cang Qing dai qi yue wen shu
  3. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 20, 736 Seiten
  3首都博物館藏清代契約文書. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS753.86.S56 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shou du bo wu guan cang Qing dai qi yue wen shu
  4. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 21, 740 Seiten
  4首都博物館藏清代契約文書. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS753.86.S56 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shou du bo wu guan cang Qing dai qi yue wen shu
  5. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 20, 740 Seiten
  5首都博物館藏清代契約文書. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS753.86.S56 2015::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shou du bo wu guan cang Qing dai qi yue wen shu
  6. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 21, 741 Seiten
  6首都博物館藏清代契約文書. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS753.86.S56 2015::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shou du bo wu guan cang Qing dai qi yue wen shu
  7. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 20, 740 Seiten
  7首都博物館藏清代契約文書. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS753.86.S56 2015::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shou du bo wu guan cang Qing dai qi yue wen shu
  8. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 23, 741 Seiten
  8首都博物館藏清代契約文書. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS753.86.S56 2015::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin shi gu wen si juan / ti Shuang Hua shan ren Qiao bian ding. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 510 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 11)
  (Bao ke cong bian er shi juan / [Song] Chen Si ji ; juan yi zhi si)
  金石古文四卷 / 題雙華山人喬編訂. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 11)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shun feng xiang song : yuan cang Qing dai hai yang shi liao te zhan / zhu bian, Chen Long gui, Zhou Wei qiang. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 102 nian 5 yue [05.2013]. - 206 Seiten : Illustrationen, Karten, Faksimiles
  ISBN 978-957-562-673-0
  ISBN 957-562-673-7
  顺风相送 : 院藏清代海洋史料特展 / 主编, 陈龙贵, 周维强. - 初版. -
  臺北市: 國立故宮博物院, Minguo 102 nian 5 yue [05.2013]
  Signaturen:
  • VK101.S58 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Si xiang yu fang fa : jin dai Zhong guo de wen hua zheng zhi yu zhi shi jian gou / Fang Wei gui zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 4, 2, 426 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-301-25486-8
  ISBN 7-301-25486-5
  思想与方法 : 近代中国的文化政治与知识建构 / 方维规主编. - 第1版. -
  北京市: 北京大学出版, 2015年9月
  Signaturen:
  • JA75.7.S528 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Si ying he ge ti jing ji shi yong fa gui da quan / [Ren min chu ban she bian ji chu ban fa xing]. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min chu ban she, 1988 nian 6 yue. - 2, 10, 865 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-01-000331-9
  ISBN 978-7-01-000331-3
  私营和个体经济实用法规大全 / [人民出版社编辑出版发行]. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 1988年6月
  Signaturen:
  • KNQ1040.A28 1988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Song dai jing xue zhe xue yan jiu
  1. - Ji ben li lun juan / Xiang Shiling zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 5, 7, 263 Seiten
  ISBN 978-7-5439-6388-7
  ISBN 7-5439-6388-4
  1宋代经学哲学研究基本理论卷 / 向世陵著. - 第1版. -
  上海: 上海科学技术文献出版社, 2015年1月
  Signaturen:
  • B127.C65 X535 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Su, Jianzhou: "Shang bo chu zhu shu" wen zi ji xiang guan wen ti yan jiu / Su Jian zhou zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Wan juan lou, 2008 nian 1 yue [01.2008]. - 268 Seiten : Illustrationen
  (Chu tu wen xian yi zhu yan xi cong shu ; P027)
  ISBN 978-957-739-624-2
  ISBN 957-739-624-0
  蘇建洲 [VerfasserIn]: "上博楚竹書"文字及相關問題研究 / 蘇建洲著. - 初版. -
  臺北市: 萬卷樓, 2008年1月 [01.2008]
  (出土文獻譯注研析叢書 ; P027)
  Signaturen:
  • PL2447.S648 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Su, Meiwen: Qi you tan hua
  Shang. - . - Chu ban. -
  Xin bei: Quan fo wen hua shi ye you xian gong si, 2014 nian 3 yue [03.2014]. - xx, 627 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-6936-75-3
  ISBN 986-6936-75-9
  上蘇美文 [VerfasserIn]七優曇華. - 初版. -
  新北: 全佛文化事業有限公司, 2014年3月 [03.2014]
  Signaturen:
  • BQ9298.S88 2014::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Su, Meiwen: Qi you tan hua
  Xia. - . - Chu ban. -
  Xin bei: Quan fo wen hua shi ye you xian gong si, 2014 nian 3 yue [03.2014]. - x Seiten, Seiten 630 - 1087
  ISBN 978-986-6936-76-0
  ISBN 986-6936-76-7
  下蘇美文 [VerfasserIn]七優曇華. - 初版. -
  新北: 全佛文化事業有限公司, 2014年3月 [03.2014]
  Signaturen:
  • BQ9298.S88 2014::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sun, Jianjiang: 20 shi ji Zhong guo er tong wen xue dao lun / Sun Jian jiang zhu. - Di 1 ban. -
  Cheng du Shi: Si chuan shao nian er tong chu ban she, 2013 nian 10 yue. - 381 Seiten
  ISBN 978-7-5365-6010-9
  ISBN 7-5365-6010-9
  孙建江 [VerfasserIn]: 20世纪中国儿童文学导论 / 孙建江著. - 第1版. -
  成都市: 四川少年儿童出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • PL2449.S886 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sun, Mei: Zhong guo xi qu kua wen hua zai yan jiu / Sun Mei zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Wen jin chu ban she you xian gong si, 2012. - 2, 216 S.
  (Wen shi zhe da xi ; 251)
  ISBN 978-957-668-958-1
  ISBN 957-668-958-9
  : 中國戲曲跨文化再研究 / 孫玫著. - 初版. -
  臺北市: 文津出版社有限公司
  (文史哲大系 ; 251)
  Signaturen:
  • PN2871.S863 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Su pai kun qiang pu : Qing chao ben. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 496 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 56)
  苏派昆腔谱 : 清抄本. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 56)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::56

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tai gu chuan zong si juan fu xian suo diao shi ju xin pu : san / (Qing) Tang Si zhi, Gu Jun de bian ding. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 485 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 94)
  太古传宗四卷附弦索调时剧新谱 : 三 / (清)汤斯质, 顾峻德编订. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 94)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::94

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Takahashi, Yoshirō: Song zhi Qing dai shen fen fa yan jiu / Gao qiao Fang lang zhu ; Li Bing ni yi. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2015 nian 6 yue. - 2, 3, 5, 227 Seiten
  ISBN 978-7-5325-7574-9
  ISBN 7-5325-7574-8
  高橋, 芳郎 [VerfasserIn]: 宋至清代身分法研究 / 高桥芳郎著 ; 李冰逆译. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2015年6月
  Signaturen:
  • KNN511.T35126 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang dai yan jiu lun ji
  Di 2 ji. - . - Chu ban. -
  Tai bei: Xin wen feng chu ban she, Minguo 81 [1992]. - 1 volume
  ISBN 957-17-0624-8
  ISBN 978-957-17-0624-5
  第2輯唐代研究論集. - 初版. -
  台北: 新文豐出版社, 民國 81 [1992]
  Signaturen:
  • DS749.3.T3546 1992::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang dai yan jiu lun ji
  Di 3 ji. - . - Chu ban. -
  Tai bei: Xin wen feng chu ban she, Minguo 81 [1992]. - 1 volume
  ISBN 957-17-0697-3
  ISBN 978-957-17-0697-9
  第3輯唐代研究論集. - 初版. -
  台北: 新文豐出版社, 民國 81 [1992]
  Signaturen:
  • DS749.3.T3546 1992::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang dai yan jiu lun ji
  Di 4 ji. - . - Chu ban. -
  Tai bei: Xin wen feng chu ban she, Minguo 81 [1992]. - 1 volume
  ISBN 957-17-0699-X
  ISBN 978-957-17-0699-3
  第4輯唐代研究論集. - 初版. -
  台北: 新文豐出版社, 民國 81 [1992]
  Signaturen:
  • DS749.3.T3546 1992::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang, Xiulian: Seng zhao de fo xue li jie yu ge yi fo jiao / Tang Xiu lian zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Wen shi zhe chu ban she, Zhonghua Minguo 97 nian (2008) 4 yue [04.2008]. - xii, 372 Seiten
  (Wen shi zhe xue ji cheng ; 545)
  ISBN 978-957-549-780-4
  ISBN 957-549-780-5
  唐秀連 [VerfasserIn]: 僧肇的佛學理解與格義佛教 / 唐秀連著. - 初版. -
  臺北市: 文史哲出版社, 中華民國97年(2008) 4月 [04.2008]
  (文史哲學集成 ; 545)
  Signaturen:
  • BQ984.E527 T36 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tao, Mo: Tao Mo zou yi yi gao bu zheng / (Qing) Tao Mo zhu ; Du Hong chun bu zheng. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2015 nian 10 yue. - xxi, 696 Seiten
  ISBN 978-7-100-11263-5
  ISBN 7-100-11263-X
  陶模 [VerfasserIn]: 陶模奏議遺稿補證 / (清)陶模著 ; 杜宏春補證. - 第1版. -
  北京: 商務印書館, 2015年10月
  Signaturen:
  • DS764.2.T3633 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Thirty years of Chinese history studies / edited by Zhang Haipeng, Chinese Academy of Social Sciences. -
  [Beijing]: China Social Sciences Press, [2015]. - XII, 826 Seiten
  ISBN 978-0-9895497-2-1
  ISBN 0-9895497-2-0
  Signaturen:
  • DS734.95.Z4813 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tian bao jiu ru : jiu shi nian lai xin zeng wen wu xuan cui / Song Zhao lin zhu bian. - Di 1 ban. -
  Tai bei Shi: Guo li gu gong bo wu yuan, 2015. - 415 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-957-562-743-0
  ISBN 957-562-743-1
  天保九如 : 九十年來新增文物選粹 / 宋兆霖主编. - 第1版. -
  台北市: 國立故宮博物院, 2015
  Signaturen:
  • N7349.8.T53 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tian, Xingrong: Bei si hang lian ying yan jiu (1921-1952) / Tian Xing rong zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai yuan dong chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 4, 3, 237 Seiten
  ISBN 978-7-5476-0947-7
  ISBN 7-5476-0947-3
  田兴荣 [VerfasserIn]: 北四行联营研究(1921-1952) / 田兴荣著. - 第1版. -
  上海: 上海远东出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • HG3334.T535 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tian zhu jiao Fu ren da xue 90 nian shi gao : zhang xian zhu rong de li cheng yu jian zheng, 1925-2015 / Tian zhu jiao fu ren da xue 90 nian shi gao bian ji wei yuan hui bian. - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Fu da shu fang, Minguo 104 nian 12 yue [12.2015]. - VI, 357 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-6197-65-9
  ISBN 986-6197-65-4
  天主教輔仁大學90年史稿 : 彰顯主榮的歷程與見證, 1925-2015 / 天主教輔仁大學90年史稿編輯委員會編. - 初版. -
  新北市: 輔大書坊, 民國104年12月 [12.2015]
  Signaturen:
  • LG55.H74 T536 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tie dao / a film by J.P. Sniadecki. -
  [nicht ermittelt]: Icarus Films, 2016. - 1 DVD-Video (83 Minuten) : NTSC, Regionalcode: 1
  铁道 / a film by J.P. Sniadecki
  Signaturen:
  • DVD001.495

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Toshiyuki, Hiraoka: Romance of the Western Chamber / A film by Hou Yao ; based on the work by Wang Shih-Fu ; Orginial music score composed by Toshiyuki Hiraoka. -
  [Los Angeles], Cinema Epoch. - 1 DVD-Video (45 Minuten) : NTSC ; Regionalcode: All
  Signaturen:
  • DVD001.493

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • "Yi da li yu Zhong guo xiang yu, Yi da li Han xue yan jiu de gong xian" lun wen ji : Fu ren da xue di wu jie Han xue guo ji yan tao hui / bian ji Tul i. Wei si qi. - Chu ban. -
  Tai bei Xian Xin zhuang Shi: Fu ren da xue chu ban she, Minguo 98 [2009]. - 826 S. : Ill.
  (Fu ren da xue Hua yi xue zhi cong shu xi lie ; 7)
  ISBN 978-986-6922-73-2
  ISBN 986-6922-73-1
  《義大利與中國相遇 , 義大利漢學研究的貢獻》論文集 : 輔仁大學第五屆漢學國際硏討會 / $h編輯圖莉. 魏思齊. - 初版. -
  台北縣新莊市: 輔仁大學出版社
  (輔仁大學華裔學志叢書系列 ; 7)
  Signaturen:
  • DS734.97.I83 F8 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tuo, Xiuming: Wu nuo wen hua yu yi shi xi ju / Zeng Yong yi zong ce hua ; Tuo Xiu ming zhu. - Chu ban. -
  Taibei Shi: Guo jia chu ban she, 2010 nian 12 yue [12.2010]. - 652 Seiten
  (Guo jia xi qu yan jiu cong shu ; 55)
  ISBN 978-957-36-1247-6
  ISBN 957-36-1247-X
  庹修明 [VerfasserIn]: 巫傩文化與儀式戲劇 / 曾永義總策劃 ; 庹修明著. - 初版. -
  台北市: 國家出版社, 2010年12月 [12.2010]
  (國家戲曲研究叢書 ; 55)
  Signaturen:
  • PN2875.K8 T862 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tu, Zongliu: Guo dian chu jian xian qin ru jia yi shu jiao shi / Tu Zong liu ; Liu Zu xin. -
  Tai bei: Wan juan lou, 2001. - 438 Seiten
  ISBN 978-957-739-323-4
  涂宗流 [VerfasserIn]: 郭店楚簡先秦儒家依書校釋 / 涂宗流 ; 劉租信. -
  臺北: 萬卷樓, 2001
  Signaturen:
  • B127.C65 T828 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ¬The¬ twelfth five-year plan for national economic and social development of the People's Republic of China / translated by English Section of the Central Document Translation Department of the Central Compilation and Translation Bureau, Beijing, China. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong yang bian yi chu ban she, 2011 nian 12 yue. - V, 293 Seiten : Karten
  ISBN 978-7-5117-0927-1
  ISBN 7-5117-0927-3
  . - 第1版. -
  北京: 中央编译出版社, 2011年12月
  Signaturen:
  • HC427.95.T84 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Uchiyama, Kanzō: Yi ge Ri ben ren de Zhong guo guan / (Ri) Nei shan Wan zao ; You Bing qi yi. - Di yi ban. -
  Bei jing: Xin xing chu ban she, 2015 nian 7 yue. - 2, 3, 163 Seiten
  (Hao shu bu lao ; 04)
  ISBN 978-7-5133-1741-2
  ISBN 7-5133-1741-0
  内山, 完造 [VerfasserIn]: 一个日本人的中国观 / (日)内山完造 ; 尤炳圻译. - 第一版. -
  北京: 新星出版, 2015年7月
  (好书不老 ; 04)
  Signaturen:
  • DS721.U32127 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Anqi: Lu ying liu sheng ming ling zheng feng : xi qu wu zhi zai ti yan jiu / Zeng Yong yi zong ce hua ;Wang An qi zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Guo jia chu ban she, 2016 nian 9 yue. - 392 Seiten : Illustrationen
  (Guo jia xi qu yan jiu cong shu ;104)
  ISBN 978-957-36-1517-0
  ISBN 957-36-1517-7
  王安祈 [VerfasserIn]: 錄影留聲名伶爭鋒 : 戲曲物質載體研究 / 曾永義縂策划 ; 王安祈著. - 初版. -
  臺北市: 國家出版社, 2016年9月
  (國家戯曲研究叢書 ; 104)
  Signaturen:
  • ML1751.C4 W26 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Chaoguang: Ying yi de zheng zhi : Min guo dian ying jian cha zhi du yan jiu / Wang Chao guang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2013 nian 9 yue. - 3, 202 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-300-17835-6
  ISBN 7-300-17835-9
  汪朝光 [VerfasserIn]: 影艺的政治 : 民国电影检查制度研究 / 汪朝光著. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2013年9月
  Signaturen:
  • PN1995.65.C6 W26 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Dequan: Wei shi zhi dao : zhong tang shi ren de zi xing feng qi / Wang De quan zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Guo li zheng zhi da xue chu ban she chu ban, 2012. - III, 406 S.
  ISBN 978-986-6475-20-7
  ISBN 986-6475-20-4
  王德權: 為士之道 : 中唐士人的自省風氣 / 王德權著. - 初版. -
  臺北市: 國立政治大學出版社出版
  Signaturen:
  • DS747.42.W363 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Haisheng: Cong gu zhi jin : tu shuo Zhong xi yi / Wang Hai sheng, Zhang Chun yan bian zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Lan tai chu ban she, 2014 nian 5 yue [05.2014]. - 251 Seiten : Illustrationen
  (Zhong yi li lun xi lie ; 3)
  ISBN 978-986-6231-84-1
  ISBN 986-6231-84-4
  汪海升 [VerfasserIn]: 從古至今 : 圖說中西醫 / 汪海升, 張春燕編著. - 初版. -
  台北: 蘭臺出版社, 2014年5月 [05.2014]
  (中醫理論系列 ; 3)
  Signaturen:
  • R130.W364 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Huizu: Zhe yu bin lan / [Qing] Bu Zhu zhuan zhe. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 10 yue. - 536 Seiten
  (Gu dai zhe yu yao lan / Yang Yi fan bian ; di jiu ce)
  汪輝組 [VerfasserIn]: 折獄便覽 / [清]不著撰者. - 第1版. -
  北京: 社會科學文獻出版社, 2015年10月
  (古代折獄要覽 / 楊一凡編 ; 第九冊)
  Signaturen:
  • KNN265.G833 2015::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Minxin: Wang Min xin Liao shi yan jiu lun wen ji / Wang Min xin zhu. - Chu ban, 2 shua. -
  Tai bei Shi: Guo li Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2011. - XII, 447 S.
  ISBN 978-986-02-4495-3
  ISBN 986-02-4495-2
  王民信: 王民信遼史研究論文集 / 王民信著. - 初版,2刷. -
  臺北市: 國立臺灣大學出版中心
  Signaturen:
  • DS751.72.W364 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Peiyuan: Zhong guo shi qian shen ji zhi du / Wang Pei yuan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 11 yue. - 1, 834 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 13)
  王培騵 [VerfasserIn]: 中國事前審計制度 / 王培騵著. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年11月
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 13)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::13

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Shengduo: Liang Song huo bi shi
  Shang. - . - Xiu ding ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016 nian 3 yue 1 ri. - 2, 2, 3, 12, 431 Seiten
  上汪圣铎 [VerfasserIn]两宋货币史. - 修订版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2016年3月1日
  Signaturen:
  • HG1283.W38 2016::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Shengduo: Liang Song huo bi shi
  Xia. - . - Xiu ding ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016 nian 3 yue 1 ri. - 12 Seiten, Seiten 437-965
  下汪圣铎 [VerfasserIn]两宋货币史. - 修订版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2016年3月1日
  Signaturen:
  • HG1283.W38 2016::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi tu xuan jing : juan wu zhi juan ba / [Ming] Wang Shi mao zuan ji. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 10 yue. - 564 Seiten
  (Gu dai zhe yu yao lan / Yang Yi fan bian ; di wu ce)
  仕途懸鏡 : 卷五至卷八 / [明]王世茂纂輯. - 第1版. -
  北京: 社會科學文獻出版社, 2015年10月
  (古代折獄要覽 / 楊一凡編 ; 第五冊)
  Signaturen:
  • KNN265.G833 2015::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Shimao: Xin qie xiao cao yi bi / [Ming] Lang Sou ji. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 10 yue. - 622 Seiten
  (Gu dai zhe yu yao lan / Yang Yi fan bian ; di si ce)
  王世茂 [VerfasserIn]: 新鍥蕭曹遺筆 / [明]浪叟輯. - 第1版. -
  北京: 社會科學文獻出版社, 2015年10月
  (古代折獄要覽 / 楊一凡編 ; 第四冊)
  Signaturen:
  • KNN265.G833 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Tao: Bing xu : (yi ba ba liu). - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2016 nian 1 yue. - 86, 434 Seiten
  (Ge zhi shu yuan ke yi / Shanghai tu shu guan bian ; 1)
  王韜 [VerfasserIn]: 丙戌 : (一八八六). - 第1版. -
  上海: 上海科学技术文献出版社, 2016年1月
  (格致書院課藝 / 上海圖書館編 ; 1)
  Signaturen:
  • PL1271.G45 2016::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Tao: Gui si shang : (yi ba jiu san). - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2016 nian 1 yue. - 652 Seiten
  (Ge zhi shu yuan ke yi / Shanghai tu shu guan bian ; 4)
  王韜 [VerfasserIn]: 癸巳上 : (一八九三). - 第1版. -
  上海: 上海科学技术文献出版社, 2016年1月
  (格致書院課藝 / 上海圖書館編 ; 4)
  Signaturen:
  • PL1271.G45 2016::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Tao: Ji chou shang : (yi ba ba jiu). - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2016 nian 1 yue. - 658 Seiten
  (Ge zhi shu yuan ke yi / Shanghai tu shu guan bian ; 2)
  王韜 [VerfasserIn]: 己丑上 : (一八八九). - 第1版. -
  上海: 上海科学技术文献出版社, 2016年1月
  (格致書院課藝 / 上海圖書館編 ; 2)
  Signaturen:
  • PL1271.G45 2016::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Tao: Xin mao shang : (yi ba jiu yi). - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2016 nian 1 yue. - 786 Seiten
  (Ge zhi shu yuan ke yi / Shanghai tu shu guan bian ; 3)
  王韜 [VerfasserIn]: 辛卯上 : (一八九一). - 第1版. -
  上海: 上海科学技术文献出版社, 2016年1月
  (格致書院課藝 / 上海圖書館編 ; 3)
  Signaturen:
  • PL1271.G45 2016::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wan guo gong bao zong mu, suo yin / Shang hai shu dian chu ban she bian. - Di yi ban. -
  Shang hai: Shang hai shu dian chu ban she, 2015 nian 11 yue [11.2015]. - 576 Seiten
  ISBN 978-7-5458-0903-9
  ISBN 7-5458-0903-3
  萬國公報总目. 索引 / 上海書店出版社編. - 第一版. -
  上海: 上海書店出版社, 2015年11月 [11.2015]
  Signaturen:
  • BV3410.W36 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Xiaoni: 1966 nian / Wang Xiao ni zuo pin. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Dong fang chu ban she, 2014 nian 1 yue. - 6, 2, 234 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5060-6953-3
  ISBN 7-5060-6953-9
  王小妮 [VerfasserIn]: 1966年 / 王小妮作品. - 第1版. -
  北京市: 东方出版社, 2014年1月
  Signaturen:
  • PL2919.X536 A18 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Zhongling: Er shi shi ji zhong xi wen lun shi
  di yi juan. - . - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Fu jian ren min chu ban she, 2014 nian 12 yue. - 5, 10, 464 Seiten : Illustrationen
  (Xi fang si chao / Wang Zhong ling zhu ; shang)
  ISBN 978-7-211-06897-5
  ISBN 7-211-06897-3
  第一卷王锺陵 [VerfasserIn]二十世纪中西文论史. - 第1版. -
  福州: 福建人民出版社, 2014年12月
  (西方思潮 / 王锺陵著 ; 上)
  Signaturen:
  • PN49.W364 2014::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Zhongling: Er shi shi ji zhong xi wen lun shi
  di er juan. - . - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Fu jian ren min chu ban she, 2014 nian 12 yue. - 14, 731 Seiten
  (Xi fang si chao / Wang Zhong ling zhu ; xia)
  ISBN 978-7-211-06897-5
  ISBN 7-211-06897-3
  第二卷王锺陵 [VerfasserIn]二十世纪中西文论史. - 第1版. -
  福州: 福建人民出版社, 2014年12月
  (西方思潮 / 王锺陵著 ; 下)
  Signaturen:
  • PN49.W364 2014::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Zhongling: Er shi shi ji zhong xi wen lun shi
  di san juan. - . - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Fu jian ren min chu ban she, 2014 nian 12 yue. - 6, 441 Seiten
  (Zhong guo wen xue / Wang Zhong ling zhu ; shang)
  ISBN 978-7-211-06897-5
  ISBN 7-211-06897-3
  第三卷王锺陵 [VerfasserIn]二十世纪中西文论史. - 第1版. -
  福州: 福建人民出版社, 2014年12月
  (中国文学 / 王锺陵著 ; 上)
  Signaturen:
  • PN49.W364 2014::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Zhongling: Er shi shi ji zhong xi wen lun shi
  di si juan. - . - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Fu jian ren min chu ban she, 2014 nian 12 yue. - 11, 618 Seiten
  (Zhong guo wen xue / Wang Zhong ling zhu ; xia)
  ISBN 978-7-211-06897-5
  ISBN 7-211-06897-3
  第四卷王锺陵 [VerfasserIn]二十世纪中西文论史. - 第1版. -
  福州: 福建人民出版社, 2014年12月
  (中国文学 / 王锺陵著 ; 下)
  Signaturen:
  • PN49.W364 2014::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Zhongling: Er shi shi ji zhong xi wen lun shi
  di liu juan. - . - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Fu jian ren min chu ban she, 2014 nian 12 yue. - 8, 674 Seiten
  (Zhong guo xi ju / Wang Zhong ling zhu ; xia)
  ISBN 978-7-211-06897-5
  ISBN 7-211-06897-3
  第六卷王锺陵 [VerfasserIn]二十世纪中西文论史. - 第1版. -
  福州: 福建人民出版社, 2014年12月
  (中国戏剧 / 王锺陵著 ; 下)
  Signaturen:
  • PN49.W364 2014::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Zhongling: Er shi shi ji zhong xi wen lun shi
  di wu juan. - . - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Fu jian ren min chu ban she, 2014 nian 12 yue. - 6, 461 Seiten
  (Zhong guo xi ju / Wang Zhong ling zhu ; shang)
  ISBN 978-7-211-06897-5
  ISBN 7-211-06897-3
  第五卷王锺陵 [VerfasserIn]二十世纪中西文论史. - 第1版. -
  福州: 福建人民出版社, 2014年12月
  (中国戏剧 / 王锺陵著 ; 上)
  Signaturen:
  • PN49.W364 2014::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wan, Weihan: Lü li tu shuo
  1. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 10 yue. - 2, 2, 438 Seiten : Faksimiles
  1萬維翰 [VerfasserIn]律例圖説. - 第1版. -
  北京: 中華書局, 2015年10月
  Signaturen:
  • KNN10.W35 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wan, Weihan: Lü li tu shuo
  2. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 10 yue. - 1, 442 Seiten : Faksimiles
  2萬維翰 [VerfasserIn]律例圖説. - 第1版. -
  北京: 中華書局, 2015年10月
  Signaturen:
  • KNN10.W35 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei, Bing: Zhong guo bing qi jia zhou tu dian / Wei Bing zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2011 nian 9 yue [09.2011]. - 401 Seiten
  ISBN 978-7-101-08171-8
  ISBN 7-101-08171-1
  魏兵 [VerfasserIn]: 中国兵器甲胄图典 / 魏兵著. - 北京第1版. -
  北京: 中华书局, 2011年9月 [09.2011]
  Signaturen:
  • U821.C6 W45 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei, Cide: Zhong guo gu dai feng shen chong bai / Wei Ci de zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Tai wan gu ji chu ban you xian gong si, 2002 nian 4 yue [04.2002]. - 2, 3, 213 Seiten : Illustrationen
  (Chu tu si xiang wen wu yu wen xian yan jiu cong shu ; 8)
  ISBN 986-7939-11-5
  ISBN 978-986-7939-11-1
  魏慈德 [VerfasserIn]: 中國古代風神崇拜 / 魏慈德著. - 初版. -
  台北市: 台灣古籍出版有限公司, 2002年4月 [04.2002]
  (出土思想文物與文獻研究叢書 ; 8)
  Signaturen:
  • BL1812.W56 W44 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei Jin Nan bei chao Sui Tang shi zi liao
  Di san shi ji. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2014 nian 12 yue. - 2, 296 Seiten
  第三十輯魏晋南北朝隋唐史資料. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2014年12月
  Signaturen:
  • DS748.2.W45 2014::30

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei Jin Sui Tang shi yan jiu : xin he Ning Zhixin jiao shou qi shi hua dan lun wen ji. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2016 nian 5 yue. - 3, 2, 469 Seiten
  ISBN 978-7-5161-8055-6
  ISBN 7-5161-8055-6
  魏晋隋唐史研究 : 欣贺宁志新教授七十华诞论文集 / 乔凤岐, 冯金忠主编. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2016年5月
  Signaturen:
  • DS748.17.W45 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei, Qipeng: Chu jian "Lao zi" jian shi / Wei Qi peng zhu. - Di 1 ban. -
  Cheng du Shi: Tian di chu ban she, Minguo 88 nian 8 yue [08.2010]. - iii, ii, 277 Seiten : Illustrationen
  (Chu tu wen xian yi zhu yan xi cong shu ; P003)
  ISBN 978-7-5455-0261-9
  ISBN 7-5455-0261-2
  魏启鹏 [VerfasserIn]: 楚簡"老子"柬釋 / 魏啓鵬著. - 第1版. -
  成都市: 天地出版社, 民國88年8月 [08.2010]
  (出土文獻譯注研析叢書 ; P003)
  Signaturen:
  • BL1900.L35 W433 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei, Shu: Jing long wen guan ji / (Tang) Wu Ping yi zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 6 yue. - 1, 4, 371 Seiten
  ISBN 978-7-101-10273-4
  ISBN 7-101-10273-5
  韋述 [VerfasserIn]: 景龍文館記 / (唐)武平一撰. - 第1版. -
  北京: 中華書局, 2015年6月
  Signaturen:
  • PL2291.W76 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Weng, Junxiong: Tang dai ren kou yu qu yu jing ji / Weng Jun xiong zhu. - Tai 1 ban. -
  Tai bei: Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 84 nian 9 yue [09.1995]. - 3, 653 Seiten
  ISBN 957-17-1550-6
  ISBN 978-957-17-1550-6
  翁俊雄 [VerfasserIn]: 唐代人口與區域經濟 / 翁俊雄著. - 台一版. -
  臺北: 新文豐出版公司, 民國84年9月 [09.1995]
  Signaturen:
  • HB3654.A3 W45 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Weng, Yuxuan: Tang Song de jian zui yu Liang xing guan xi / Weng Yu xuan zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Dao xiang chu ban she, Minguo 101.11 [11.2012]. - 248 Seiten
  (Shi xue cong shu xi lie ; 83)
  ISBN 978-986-6078-23-1
  ISBN 986-6078-23-X
  翁育瑄 [VerfasserIn]: 唐宋的姦罪與兩性關係 / 翁育瑄著. - 初版. -
  臺北: 稻鄉出版社, 民國101.11 [11.2012]
  (史學叢書系列 ; 83)
  Signaturen:
  • KNN425.R35 W46 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wen, Rongsheng: Zhong guo gu dai ye sheng dong wu di li fen bu / Wen Rong sheng bian zhu. - Di 1 ban. -
  Ji nan: Shan dong ke xue ji shu chu ban she, 2013 nian 6 yue. - 2, 2, 986 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-7-5331-6533-8
  ISBN 7-5331-6533-0
  文榕生 [VerfasserIn]: 中国古代野生动物地理分布 / 文榕生编著. - 第1版. -
  济南: 山东科学技术出版社, 2013年6月
  Signaturen:
  • QL307.W45 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • "Xi fang zao qi (1552 - 1814 nian jian) Han yu xue xi he yan jiu " lun wen ji : Fu ren da xue di liu jie han xue guo ji yan tao hui / bian ji Zbigniew Wesolowski (Wei Siqi). - Chu ban. -
  Tai bei Xian Xin zhuang Shi: Fu ren da xue chu ban she, [Minguo 100 [2011]. - 694 S. : Ill.
  (Fu ren da xue Hua yi xue zhi cong shu xi lie ; 10)
  ISBN 978-986-6221-24-8
  《西方早期 (1552 - 1814年間) 漢語學習和研究》論文集 : 輔仁大學第六屆漢學國際硏討會 / 編輯 Zbigniew Wesolowski (魏思齊). - 初版. -
  台北縣新莊市: 輔仁大學出版社
  (輔仁大學華裔學志叢書系列 ; 10)
  Signaturen:
  • DS734.97.E85 F83 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wo guo nong cun yi wu jiao yu cai zheng zheng ce : xian zhuang yu si kao / Ma Guo xian, Zhao Hong bin zhu bian. - Di 1 ban. -
  Zhen jiang: Jiang su da xue chu ban she, 2011 nian 3 yue. - 5, 424 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-81130-204-2
  ISBN 7-81130-204-7
  我国农村义务教育财政政策 : 现状与思考 / 马国贤, 赵宏彬主编. - 第1版. -
  镇江: 江苏大学出版社, 2011年3月
  Signaturen:
  • LC136.C6 W624 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Lingjun: Mei fu shi you gong si zai Zhong guo : 1870-1933 / Wu Ling jun zhu. - Chu ban. -
  Ban qiao shi: Dao xiang chu ban she, Zhonghua Minguo 90 nian 3 yue [03.2001]. - xviii, 349 Seiten
  (Shi xue cong shu xi lie ; 46)
  ISBN 957-9628-79-3
  ISBN 978-957-9628-79-2
  吳翎君 [VerfasserIn]: 美孚石油公司在中國 : 1870-1933 / 吳翎君著. - 初版. -
  板橋市: 稻鄉出版社, 中華民國90年3月 [03.2001]
  (史學叢書系列 ; 46)
  Signaturen:
  • HD9576.C54 M653 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xian Qin wen ben ji si xiang zhi xing cheng, fa zhan yu zhuan hua
  Shang. - . - Chu ban. -
  Tai bei: Guo li Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2013 nian 12 yue [12.2013]. - ix, 467 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo si xiang shi yan jiu cong shu ; 11)
  上先秦文本及思想之形成, 發展與轉化. - 初版. -
  臺北: 國立臺灣大學出版中心, 2013年12月 [12.2013]
  (中國思想史研究叢書 ; 11)
  Signaturen:
  • B126.X5333 2013::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xian Qin wen ben ji si xiang zhi xing cheng, fa zhan yu zhuan hua
  Xia. - . - Chu ban. -
  Tai bei: Guo li Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2013 nian 12 yue [12.2013]. - Seiten [469] - 819 : Illustrationen
  (Zhong guo si xiang shi yan jiu cong shu ; 12)
  下先秦文本及思想之形成, 發展與轉化. - 初版. -
  臺北: 國立臺灣大學出版中心, 2013年12月 [12.2013]
  (中國思想史研究叢書 ; 12)
  Signaturen:
  • B126.X5333 2013::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kun qu ju ben san zhe : Qing Yang shan chao ben. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 547 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 26)
  昆曲剧本散折 : 清仰山抄本. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 26)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::26

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiao, Ailing: Xi Han cheng shi ti xi de kong jian yan hua / Xiao Ai ling zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2012 nian 8 yue. - vi, ii, 449 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-100-09236-4
  ISBN 7-100-09236-1
  肖爱玲 [VerfasserIn]: 西汉城市体系的空间演化 / 肖爱玲著. - 第1版. -
  北京: 商务印书馆, 2012年8月
  Signaturen:
  • HT147.C48 X55 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiao, Dengfu: Fu sang tai di dong wang gong xin yang yan jiu / Xiao Dengfu. -
  Tai bei: Xin wen feng, 2009. - 790 S.
  (Bo ya ji lin : zong jiao ; 1)
  ISBN 978-957-17-2095-1
  蕭登福: 扶桑太帝東王公信仰研究 / 蕭登福. -
  臺北: 新文豐
  (博雅集林 : 宗教)
  Signaturen:
  • BL1942.85.D66 X536 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiao, Dengfu: Qing jing jing : jin zhu jin yi / Xiao Deng fu zhuan. - Di san ban. -
  Gao xiong Shi: Jiu Yang Dao shan tang, 2011 nian 01 yue 04 ri. - 315 Seiten : Illustrationen
  ISBN 957-29706-0-7
  ISBN 978-957-29706-0-7
  蕭登福 [VerfasserIn]: 清靜經 : 今註今譯 / 蕭登福撰. - 第三版. -
  高雄市: 久仰道善堂, 2011年01月04日
  Signaturen:
  • BL1925.T353 X53 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiao fang hu zhai yu di cong chao san bu bian
  1. - . - Di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao hai chu ban she, 2005 nian 12 yue. - 10, 6, 1, 549 Seiten
  1小方壺齋輿地叢鈔三補編. - 第 1 版. -
  沈陽市: 遼海出版社, 2005年12月
  Signaturen:
  • G161.X53 2005::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiao fang hu zhai yu di cong chao san bu bian
  2. - . - Di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao hai chu ban she, 2005 nian 12 yue. - Seiten 551-1030
  2小方壺齋輿地叢鈔三補編. - 第 1 版. -
  沈陽市: 遼海出版社, 2005年12月
  Signaturen:
  • G161.X53 2005::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiao, Qiqing: Jiu zhou si hai feng ya tong : Yuan dai duo zu shi ren quan de xing cheng yu fa zhan / Xiao Qi qing zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Zhong yang yan jiu yuan, Minguo 101 [2012]. - iv, 429 S. : graph. Darst.
  ISBN 978-986-03-2794-6
  ISBN 986-03-2794-7
  蕭啟慶: 九州四海風雅同 : 元代多族士人圈的形成與發展 / 蕭啟慶著. - 初版. -
  臺北市: 中央研究院
  Signaturen:
  • DS752.3.X536 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiao, Taitao: Quan wei, yi fu : Zhong guo chuan tong wen hua : xin li zhong de chuan wei yi shi yan jiu / Xiao Tai tao zhu. - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Jiang su jiao yu chu ban she, 1998 nian 4 yue. - 2, 240 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-5343-3270-2
  ISBN 978-7-5343-3270-8
  肖太陶 [VerfasserIn]: 权威・依附 : 中国传统文化 : 心理中的权威意识硏究 / 肖太陶著. - 第1版. -
  南京市: 江苏敎育出版社, 1998年4月
  Signaturen:
  • BJ1528.C5 H75 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xie, Benshu: Hu guo yun dong shi / Xie Ben shu zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Xian, Ban qiao Shi: Dao xiang chu ban she, Zhonghua Minguo 88 nian 2 yue [02.1999]. - 338 Seiten : Illustrationen
  (Shi xue cong shu xi li ; 29)
  ISBN 957-9628-37-8
  ISBN 957-9628-37-8
  谢本书 [VerfasserIn]: 護國運動史 / 謝本書 著. - 初版. -
  台北縣, 板橋市: 稻鄉出版社, 中華民國88年2月 [02.1999]
  (史學叢書系列 ; 29)
  1.1997 -
  Signaturen:
  • DS776.4.H875 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xie, Bixia: Zhong guo mu ben dian fen zhi wu / Xie Bi xia, Chen Xun deng bian zhu. - Yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2008 nian 5 yue. - xv, 356, VI Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-03-021332-7
  ISBN 7-03-021332-7
  谢碧霞 [VerfasserIn]: 中国木本淀粉植物 / 谢碧霞, 陈训等编著. - 一版. -
  北京: 科学出版社, 2008年5月
  Signaturen:
  • QK355.Z4667 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo dian chu jian ru jia zhe xue yan jiu / Xie Junzhi. - Chu ban. -
  Tai bei: Wan juan lou, 2008
  (Chu tu wen xian yi zhu yan xi cong shu ; 29)
  ISBN 978-957-739636-5
  ISBN 957-739636-4
  郭店楚簡儒家哲學研究 / 謝君直. -
  臺北: 萬卷樓
  (出土文獻譯注研析叢書 ; 29)
  Signaturen:
  • B127.C65 X54 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xin zhong hua hui ji ji shen ji : (gao ji zhong xue shang ke yong) / Yang Ru mei bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 722 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian ; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 21)
  新中華會記及審計 : (高級中學商科用) / 楊汝梅編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編 ; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 21)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::21

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi xue yu Qing dai wen hua / Huang Ai ping, Huang Xing tao zhu bian. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing shi: Zhong hua shu ju, 2008 nian 1 yue [01.2008]. - 3, 3, 761 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-101-05834-5
  ISBN 7-101-05834-5
  西学与清代文化 / 黄爱平, 黄兴涛主编. - 北京第1版. -
  北京市: 中華書局, 2008年1月 [01.2008]
  Signaturen:
  • DS754.14.X527 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Baoan: Jiao hui da xue yu min zu zhu yi : yi Qi Lu da xue xue sheng qun ti wei zhong xin (1864-1937) / Xu Bao an zhu. - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Nan jing da xue chu ban she, 2015 nian 2 yue. - 5, 2, 434 Seiten
  ISBN 978-7-305-14666-4
  ISBN 7-305-14666-8
  徐保安 [VerfasserIn]: 教会大学与民族主义 : 以齐鲁大学学生群体为中心(1864-1937) / 徐保安著. - 第1版. -
  南京市: 南京大学出版社, 2015年2月
  Signaturen:
  • LC179.C6 X823 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Dajun: Hua ben yu xi qu guan xi yan jiu / Xu Da jun zhu. - Di 1 ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 93 nian 11 yue [11.2004]. - 2, 6, 362 Seiten
  ISBN 957-17-2005-4
  ISBN 978-957-17-2005-0
  徐大军 [VerfasserIn]: 話本與戲曲關係硏究 / 徐大軍著. - 第1版. -
  臺北: 新文豐出版股份有限公司, 民國93年11月 [11.2004]
  Signaturen:
  • PL2415.X83 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xue, Guanghua: Xin jiang tian jian za cao zhong zi tu jian / Xue Guang hua, Chai Yan, Fan Wei gong bian zhu. - Di 1 ban. -
  Wu lu mu qi: Xin jiang ke ji wei sheng chu ban she (K), 1999 nian 12 yue. - 325 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-5372-1632-0
  ISBN 978-7-5372-1632-6
  薛光华 [VerfasserIn]: 新疆田间杂草种子图鉴 / 薛光华, 柴燕, 范伟功编著. - 第1版. -
  乌鲁木齐: 新疆科技卫生出版社(K), 1999年12月
  Signaturen:
  • QK355.X56 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Fuchang: Wu wei yi li han jian wen zi bian / xu fu chang bian zhuan. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Guo jia chu ban she, 2006 nian 3 yue [02.2006]. - 3, 3, 15, 3, 590 Seiten : Illustrationen
  (Guo jia wen shi cong shu ; 82)
  ISBN 957-36-1018-3
  ISBN 978-957-36-1018-2
  徐富昌 [VerfasserIn]: 武威儀禮漢簡文字編 / 徐富昌編撰. - 初版. -
  台北市: 國家出版社, 2006年3月 [02.2006]
  (國家文史叢書 ; 82)
  Signaturen:
  • PL2458.X82 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qu pu liu zhong : Qing Jia qing er shi wu nian (1820) chao ben. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 494 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 25)
  曲谱六种 / 清嘉庆二十五年(1820)抄本. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 25)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::25

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Hua'an: Qing dai zong zu zu zhi yan jiu / Xu Hua an zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing shi: Zhong guo ren min gong an da xue chu ban she, 1999 nian 11 yue. - 164 Seiten
  ISBN 7-81059-435-4
  ISBN 978-7-81059-435-6
  许华安 [VerfasserIn]: 清代宗族组织硏究 / 许华安著. - 第1版. -
  北京市: 中国人民公安大学出版社, 1999年11月
  Signaturen:
  • HN733.X8483 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Jinxiong: Zhong guo gu dai she hui : wen zi yu ren lei xue de tou shi / Xu Jin xiong zhu. - San ban. -
  Tai bei: Tai wan shang wu yin shu guan, 2013 nian 9 yue [09.2013]. - 776 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-957-05-2865-7
  ISBN 957-05-2865-6
  許進雄 [VerfasserIn]: 中國古代社會 : 文字與人類學的透視 / 許進雄著. - 三版. -
  臺北: 臺灣商務印書館, 2013年9月 [09.2013]
  Signaturen:
  • DS741.65.H73 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ri zhi shi qi Tai wan ren zai Man zhou de sheng huo jing yan / Xu Xue ji, Huang Zi ning, Lin Ding guo fang wen ; Lan Ying ru deng ji lu. - Di 1 ban. -
  Tai wan: Zhong yang yan jiu yuan Tai wan shi yan jiu suo, 2014 nian 2 yue [02.2014]. - xii, 415 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Kou shu li shi zhuan kan ; 8)
  ISBN 978-986-03-9764-2
  ISBN 986-03-9764-3
  日治時期臺灣人在滿洲的生活經驗 / ·̈ł雪姬, 黃子寧, 林丁國訪問 ; 藍瑩如等紀錄. - 第1版. -
  台湾: 中央研究院臺灣史研究所, 2014年2月 [02.2014]
  (口述歷史專刊 ; 8)
  Signaturen:
  • DS784.R528 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Yimao: Shen ji xue : (gao ji shang ye zhi ye xue xiao shi yong) / Wen Xi you zhu bian ; Xi Yi mao bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 506 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian ; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 27)
  徐以楙 [VerfasserIn]: 審計學 : (高級商業職業學校適用) / 聞亦有主編 ; 徐以楙編著. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編 ; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 27)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::27

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Zifen: Jin dai Zhong guo shang ren de jing ying yu zhang bu : Chang qi Hua shang jing ying shi de yan jiu / Xu Zi fen zhu. - Di 1 ban. -
  Tai bei Shi: Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015 nian 10 yue [10.2015]. - 34, 273 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-957-32-7723-1
  ISBN 957-32-7723-9
  許紫芬 [VerfasserIn]: 近代中國商人的經營與帳簿 : 長崎華商經營史的研究 / 許紫芬著. - 第1版. -
  臺北市: 遠流出版事業股份有限公司, 2015年10月 [10.2015]
  Signaturen:
  • HD70.J32 N348126 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Zulie: Zheng fu shen ji da gang : (qing nian hui ji cong shu zhi shi yi) / Wang Guo ding bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 604 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian ; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 17)
  許祖烈 [VerfasserIn]: 政府審計大綱 : (青年會計叢書之十四) / 王國鼎編著. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編 ; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 17)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::17

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yan, Bin: Wo de Shang hai lun xian sheng huo : 1942-1945 / Yan Bin zhu ; Cai Jin zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min chu ban she, 2015. - 16, 450 Seiten : Faksimiles
  ISBN 978-7-01-014733-8
  ISBN 7-01-014733-7
  颜滨 [VerfasserIn]: 我的上海沦陷生活 : 1942-1945 / 颜滨著 ; 采金整理. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 2015年6月
  Signaturen:
  • DS777.5315.Y35 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yan, Buke: Zhong guo gu dai guan jie zhi du yin lun / Yan Bu ke zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing da xue chu ban she, 2010 nian 1 yue. - 3, 515 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-301-16161-6
  ISBN 7-301-16161-1
  阎步克 [VerfasserIn]: 中国古代官阶制度引论 / 阎步克著. - 第1版. -
  北京市: 北京大学出版社, 2010年1月
  Signaturen:
  • JQ1512.Z13 T57744 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Baoyu: Gui yi jun zheng quan yu zhong yang guan xi yan jiu : yi ru zou huo dong wei zhong xin / Yang Bao yu, Wu Li yu zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 6, 2, 450 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5161-5050-4
  ISBN 7-5161-5050-9
  杨宝玉 [VerfasserIn]: 歸義軍政權與中央關係研究 : 以入奏活動為中心 / 楊寶玉, 吳麗娛著. - 第 1 版. -
  北京: 中國社会科学出版社, 2015年1月
  Signaturen:
  • DS797.28.D864 Y3542 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Cailin: Minguo she hui jiao yu yan jiu / Yang Cai lin zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2011 nian 5 yue. - 4, 5, 385 Seiten
  ISBN 978-7-5097-2139-1
  ISBN 7-5097-2139-3
  杨才林 [VerfasserIn]: 民国社会教育研究 / 杨才林著. - 第1版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2011年5月
  Signaturen:
  • LC5257.C6 Y36 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Chen Ning: Zhong guo wen hua yu ke xue : ren wen jiang yan lu / Yang Zhen ning, Rao Zong yi deng zhu. - Di 1 ban. -
  Nan jing: Jiang su jiao yu chu ban she, 2003 nian 7 yue. - 3, 563 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-5343-5169-3
  ISBN 978-7-5343-5169-3
  杨振宁 [VerfasserIn]: 中国文化与科学 : 人文演讲录 / 楊振寧, 饶宗颐等著. - 第1版. -
  南京: 江苏教育出版社, 2003年7月
  Signaturen:
  • DS727.Z466 2003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Cui: Yong bu fang qi : Yang Kui de di kang, lao dong yu xie zuo / Yang Cui zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Wei lan wen hua, 2016 nian 8 yue [08.2016]. - 315 Seiten : Illustrationen, Porträts
  ISBN 978-986-92050-7-8
  ISBN 986-92050-7-0
  楊翠 [VerfasserIn]: 永不放棄 : 楊逵的抵抗, 勞動與寫作 / 楊翠著. - 初版. -
  臺北: 蔚藍文化, 2016年8月 [08.2016]
  Signaturen:
  • PL2922.K87 Z775 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Huyuan: Guang fu yu zhan ling : Guo min zheng fu dui Tai wan de jun shi jie shou / Yang Hu yuan zhu. - BOD yi ban. -
  Tai bei Shi: Du li zuo jia chu ban, 2016 nian 8 yue. - 272 Seiten : Illustrationen
  (Do li shi ; 68)
  ISBN 978-986-93316-9-2
  ISBN 986-93316-9-6
  楊護源 [VerfasserIn]: 光復與佔領 : 國民政府對臺灣的軍事接收 / 楊護源著. - BOD一版. -
  臺北市: 獨立作家出版, 2016年8月
  (Do歷史 ; 68)
  Signaturen:
  • DS799.814.Y36 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Rumei: Shen ji zhi du / Xing zheng yuan xin wen ju bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 572 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian ; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 18)
  杨汝梅 [VerfasserIn]: 審計制度 / 行政院新聞局編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編 ; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 18)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::18

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Tizhi: Lun shen ji zhi du / Yang Ru mei zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 11 yue. - 1, 584 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 12)
  楊體志 [VerfasserIn]: 論審計制度 / 楊汝梅著. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年11月
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 12)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yuxun: Xian gong yu hou si jia : Song chao zhen zai cuo shi ji qi guan min guan xi / Yang Yu xun zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, 2013 nian 12 yue [12.2013]. - 7, 11, 403 Seiten
  (Shi xue yan jiu cong shu. Li shi wen hua cong kan ; 006)
  ISBN 978-957-739-845-1
  ISBN 957-739-845-6
  楊宇勛 [VerfasserIn]: 先公庾後私家 : 宋朝賑災措施及其官民關係 / 楊宇勛著. - 初版. -
  臺北市: 萬卷樓圖書股份有限公司, 2013年12月 [12.2013]
  (史學研究叢書. 歷史文化叢刊 ; 06)
  Signaturen:
  • HV555.C5 Y363 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ye, Changhai: Qu lü yu qu xue / Ye Chang hai zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Xue hai chu ban she, Minguo 82 nian 5 yue [05.1993]. - 3, 380, 2 Seiten
  ISBN 957-614-063-3
  ISBN 978-957-614-063-1
  叶长海 [VerfasserIn]: 曲律與曲學 / 葉長海著. - 初版. -
  臺北市: 學海出版社, 民國82年5月 [1993]
  Signaturen:
  • PL2354.Y44 1993

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ye, Xiaoxue: "Xu Sen yu nian pu" shou gao / Ye Xiao xue zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 5 yue. - 2, 3, 242 Seiten : Faksimiles, Illustrationen
  ISBN 978-7-101-10953-5
  ISBN 7-101-10953-5
  叶笑雪 [VerfasserIn]: "徐森玉年譜"手稿 / 葉笑雪撰. - 第1版. -
  北京: 中華書局, 2015年5月
  Signaturen:
  • AM401.X828 Y428 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yi, Limin: Di fang de xin fang yu zhi li : Zhong guo di fang xin fang wen ti diao cha yu yan jiu / Yi Li min zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min chu ban she, 2015 nian 6 yue. - 2, 282 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-01-014742-0
  ISBN 7-01-014742-6
  尹利民 [VerfasserIn]: 地方的信访与治理 : 中国地方信访问题调查与研究 / 尹利民著. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 2015年6月
  Signaturen:
  • JQ1509.5.C54 Y56 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ying dui quan qiu huan jing bian hua, zai hai ji an quan : wei xie, tiao zhan, que xian he feng xian / [De] Han si Gang te Bu lao he, [Mo] Niao er su la Ao si wa er Shi pu lin, [Bo] Qie si wa fu Mei si jia shen, [He] Yue han Ge lin, [Zhong] Liu Cheng bian. - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 2, 3, 2, 3, 3, 383 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5533-0656-8
  应对全球环境变化、灾害及安全 : 威胁、挑战、缺陷和风险 / [德] 汉斯·冈特·布劳赫, [墨]鸟尔苏拉·奥斯瓦尔德·施普林, [波]切斯瓦夫·梅斯加什, [荷]约翰·格林, [中]刘成编. - 第1版. -
  南京: 南京出版社, 2015年1月
  Signaturen:
  • GE149.C67126 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ying, Junhao: Wai jiao yu pao jian de mi si : 1920 nian dai qian qi Chang Jiang shang you hang xing an quan wen ti yu lie qiang de yin ying zhi dao / Ying Jun hao zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan xue sheng shu ju, 2010 nian 10 yue [10.2010]. - ii, iv, 365 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-957-15-1502-1
  ISBN 957-15-1502-7
  應俊豪 [VerfasserIn]: 外交與砲艦的迷思 : 1920年代前期長江上游航行安全問題與列強的因應之道 / 應俊豪著. - 初版. -
  臺北市: 臺灣學生書局, 2010年10月 [10.2010]
  Signaturen:
  • DS775.8.Y56 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ying, Junsheng: Zhong guo zhi wu di li / Ying Jun sheng, Chen Meng ling zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu chu ban she, 2011 nian 6 yue. - 3, 4, 598 Seiten : Karten, Diagramme
  ISBN 978-7-5478-0680-7
  ISBN 7-5478-0680-5
  应俊生 [VerfasserIn]: 中国植物地理 / 应俊生, 陈梦玲著. - 第1版. -
  上海: 上海科学技术出版社, 2011年6月
  Signaturen:
  • QK355.Y558 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yinguang: Yin guang fa shi wen chao
  1. - . - Di 1 ban. -
  Cheng du: Ba Shu shu she, 2015 nian 5 yue. - 8, 10, 424 Seiten : Illustrationen
  1印光 [VerfasserIn]印光法师文钞. - 第1版. -
  成都: 巴蜀书社, 2015年8月
  Signaturen:
  • BQ126.Y55 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yinguang: Yin guang fa shi wen chao
  2. - . - Di 1 ban. -
  Cheng du: Ba Shu shu she, 2015 nian 5 yue. - 11, 424 Seiten : Illustrationen
  2印光 [VerfasserIn]印光法师文钞. - 第1版. -
  成都: 巴蜀书社, 2015年8月
  Signaturen:
  • BQ126.Y55 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yinguang: Yin guang fa shi wen chao
  3. - . - Di 1 ban. -
  Cheng du: Ba Shu shu she, 2015 nian 5 yue. - 8, 305 Seiten : Illustrationen
  3印光 [VerfasserIn]印光法师文钞. - 第1版. -
  成都: 巴蜀书社, 2015年8月
  Signaturen:
  • BQ126.Y55 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yinguang: Yin guang fa shi wen chao
  4. - . - Di 1 ban. -
  Cheng du: Ba Shu shu she, 2015 nian 5 yue. - 9, 326 Seiten : Illustrationen
  4印光 [VerfasserIn]印光法师文钞. - 第1版. -
  成都: 巴蜀书社, 2015年8月
  Signaturen:
  • BQ126.Y55 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yinguang: Yin guang fa shi wen chao
  5. - . - Di 1 ban. -
  Cheng du: Ba Shu shu she, 2015 nian 5 yue. - 21, 562 Seiten : Illustrationen
  5印光 [VerfasserIn]印光法师文钞. - 第1版. -
  成都: 巴蜀书社, 2015年8月
  Signaturen:
  • BQ126.Y55 2015::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yinguang: Yin guang fa shi wen chao
  6. - . - Di 1 ban. -
  Cheng du: Ba Shu shu she, 2015 nian 5 yue. - 17, 590 Seiten : Illustrationen
  6印光 [VerfasserIn]印光法师文钞. - 第1版. -
  成都: 巴蜀书社, 2015年8月
  Signaturen:
  • BQ126.Y55 2015::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yinguang: Yin guang fa shi wen chao
  7. - . - Di 1 ban. -
  Cheng du: Ba Shu shu she, 2015 nian 5 yue. - 9, 237 Seiten : Illustrationen
  7印光 [VerfasserIn]印光法师文钞. - 第1版. -
  成都: 巴蜀书社, 2015年8月
  Signaturen:
  • BQ126.Y55 2015::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ying xiang Shui lu an / Zhong guo Shan xi Sheng wen wu bao hu yan jiu yuan, Mei guo xi bei da xue xue shu ji shu bu zhu. - Di 2 ban. -
  Bei jing: Wen wu chu ban she, 2015 nian 6 yue. - 183 Seiten
  ISBN 978-7-5010-4315-6
  ISBN 7-5010-4315-9
  影像水陆庵 / 中国陕西省文物保护研究院, 美国西北大学学术技术部著. - 第2版. -
  北京: 文物出版社, 2015年6月
  Signaturen:
  • NB1912.B83 X54 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ying ye chun qiu : shi ye juan / fen juan zhu bian Bian Jing. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Min zu chu ban she, 2011 nian 3 yue. - 5, 2, 440 Seiten : Illustrationen, Porträts
  ISBN 978-7-105-11405-4
  ISBN 7-105-11405-3
  影业春秋 : 事业卷 / 分卷主编边静. - 第1版. -
  北京市: 民族出版社, 2011年3月
  Signaturen:
  • PN1993.5.C6 Y568 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yin hai fu cha : Xue ren juan / fen juan zhu bian Li Zhen. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Min zu chu ban she, 2011 nian 3 yue. - 5, 9, 531 Seiten : Illustrationen, Porträts
  ISBN 978-7-105-11403-0
  ISBN 7-105-11403-7
  银海浮槎 : 学人卷 / 分卷主编李镇. - 第1版. -
  北京市: 民族出版社, 2011年3月
  Signaturen:
  • PN1993.5.C6 Y562 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yin, Hongqun: Guo min zheng fu xian cai zheng yu xiang cun she hui (1927-1937) / Yin Hong qun zhu. - Di 1 ban. -
  $ULatn%%Bei jing Shi: Ren min chu ban she, 2015 nian 4 yue. - 1, 4, 3, 2, 344 Seiten
  ISBN 978-7-01-014752-9
  ISBN 7-01-014752-3
  尹红群 [VerfasserIn]: 国民政府县财政与乡村社会 (1927-1937) / 尹红群著. - 第 1 版. -
  北京: 人民出版社, 2015年4月
  Signaturen:
  • HJ1404.Y56 G86 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yi nian lsi gong zuo gai kuang / Shen ji bu Shang hai shi shen ji chu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 11 yue. - 1, 498 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 8)
  一年來工作概況 / 審計部上海市審計處編. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年11月
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 8)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yin lu qu pu : er. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 488 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 88)
  螾庐曲谱 : 二. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 88)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::88

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yixing: Wei shu tian xiang zhi si juan cun er juan : Tian xiang zhi yi / [Bei Qi] Wei Shou zhuan;. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 660 Seiten
  (Bai ke lai Jia Zhou da xue Dong Ya tu shu guan cang gao chao jiao ben cong kan xu bian / [Mei] Zhou Xin ping, [Mei] Lu De xiu zhu bian ; 4)
  一行 [VerfasserIn]: 魏書天象之四卷 : 天象之一 / [北齊]魏收撰. - 第1版. -
  桂林: 廣西師範大學出版社, 2015年9月
  (柏克萊加州大學東亞圖書館藏稿鈔校本叢刊續編 / [美]周欣平, [美]魯德修主編 ; 4)
  Signaturen:
  • Z1029.B6532 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • "Yi Zhou shu" yan jiu wen xian ji kan
  Di 1 ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 11, 5, 2, 614 Seiten : Faksimiles
  第1册"逸周書"研究文獻輯刊. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS747.I25 Y55 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • "Yi Zhou shu" yan jiu wen xian ji kan
  Di 2 ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 2, 588 Seiten : Faksimiles
  第2册"逸周書"研究文獻輯刊. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS747.I25 Y55 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • "Yi Zhou shu" yan jiu wen xian ji kan
  Di 3 ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 2, 536 Seiten : Faksimiles
  第3册"逸周書"研究文獻輯刊. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS747.I25 Y55 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • "Yi Zhou shu" yan jiu wen xian ji kan
  Di 4 ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 2, 558 Seiten : Faksimiles
  第4册"逸周書"研究文獻輯刊. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS747.I25 Y55 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • "Yi Zhou shu" yan jiu wen xian ji kan
  Di 5 ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 2, 564 Seiten : Faksimiles
  第5册"逸周書"研究文獻輯刊. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS747.I25 Y55 2015::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • "Yi Zhou shu" yan jiu wen xian ji kan
  Di 6 ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 2, 584 Seiten : Faksimiles
  第6册"逸周書"研究文獻輯刊. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS747.I25 Y55 2015::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • "Yi Zhou shu" yan jiu wen xian ji kan
  Di 7 ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 2, 638 Seiten : Faksimiles
  第7册"逸周書"研究文獻輯刊. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS747.I25 Y55 2015::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • "Yi Zhou shu" yan jiu wen xian ji kan
  Di 8 ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 3, 647 Seiten : Faksimiles
  第8册"逸周書"研究文獻輯刊. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS747.I25 Y55 2015::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • "Yi Zhou shu" yan jiu wen xian ji kan
  Di 9 ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 3, 594 Seiten : Faksimiles
  第9册"逸周書"研究文獻輯刊. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015年8月
  Signaturen:
  • DS747.I25 Y55 2015::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yuan, Xi: She lun chuan qi lai de li shi : cong Fan Rong kang xian sheng de jiang shu zhong hui shou wang shi / Yuan Xi zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min chu ban she, 2009 nian 5 yue. - 3, 4, 335 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-01-007861-8
  ISBN 7-01-007861-0
  袁晞 [VerfasserIn]: 社论串起来的历史 : 从范荣康先生的讲述中回首往事 / 袁晞著. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 2009年5月
  Signaturen:
  • DS777.55.Y83 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yue, Daiyun: Comparative literature and China : overseas lectures by Yue Daiyun / Yue Daiyun. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing da xue chu ban she, 2004 nian 8 yue. - 512 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-301-07619-3
  ISBN 978-7-301-07619-4
  乐黛云 [VerfasserIn]: . - 第1版. -
  北京: 北京大学出版社, 2014年8月
  Signaturen:
  • PN879.C5 Y854 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yue, Daiyun: Kua wen hua zhi qiao / Yue Dai yun zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing da xue chu ban she, 2002 nian 3 yue [03.2002]. - 3, 2, 26, 398 Seiten
  ISBN 7-301-04758-4
  ISBN 978-7-301-04758-3
  乐黛云 [VerfasserIn]: 跨文化之桥 / 乐黛云著. - 第1版. -
  北京: 北京大学出版社, 2002年3月 [03.2002]
  Signaturen:
  • DS727.Y84 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yue, Daiyun: Nie pan yu zai sheng : zai duo yuan chong gou zhong fu xing / Yue Dai yun zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong yang bian yi chu ban she, 2015 nian 3 yue. - III, 3, 371 Seiten
  ISBN 978-7-5117-2296-6
  ISBN 7-5117-2296-2
  乐黛云 [VerfasserIn]: 涅磐与再生 : 在多元重构中复兴 / 乐黛云著. - 第1版. -
  北京: 中央编译出版社, 2015年3月
  Signaturen:
  • CB251.Y843 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yue, Daiyun: Qing xi shui man man liu / Yue Dai yun zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Dong fang chu ban zhong xin, 2012 nian 1 yue. - 4, 287 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5473-0430-3
  ISBN 7-5473-0430-3
  乐黛云 [VerfasserIn]: 清溪水慢慢流 / 乐黛云著. - 第1版. -
  上海: 東方出版中心, 2012年1月
  Signaturen:
  • PL2973.5.E335 Q56 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yue, Daiyun: Si yuan, sha tan, Wei ming Hu : 60 nian Bei da sheng ya, 1948-2008 / Yue Dai yun zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing shi: Bei jing da xue chu ban she, 2008 nian 5 yue. - 2, 232 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-301-13613-3
  ISBN 7-301-13613-7
  乐黛云 [VerfasserIn]: 四院沙滩未名湖 : 60年北大生涯, 1948-2008 / 乐黛云著. - 第1版. -
  北京市: 北京大学出版社, 2008年5月
  Signaturen:
  • LG51.P28 Y84 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Gengzhe: Tang dai ji bing, yi liao shi chu tan / Yu Geng zhe zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2011 nian 10 yue. - 3, 3, 10, 296 Seiten
  ISBN 978-7-5161-0174-2
  ISBN 7-5161-0174-5
  于赓哲 [VerfasserIn]: 唐代疾病, 医疗史初探 / 于赓哲著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2011年10月
  Signaturen:
  • R601.Y7823 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu jia xue shi fan quan pu : er. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 489 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 53)
  雨加雪十番全谱 : 二. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 53)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::53

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu jia xue shi fan quan pu : san. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 555 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 54)
  雨加雪十番全谱 : 三. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 54)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::54

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Jie: Steel gate to freedom : the life of Liu Xiaobo / Yu Jie. -
  Lanham, Md. [u.a.]: Rowman & Littlefield, 2015. - XI, 240, [8] Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-1-4422-3713-1

  Themen: (p)Liu, Xiaobo
  Signaturen:
  • CT1828.L595 Y82513 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Shinan: Xiang xing gu jian / [Qing] Song Bang hui ji. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 10 yue. - 652 Seiten
  (Gu dai zhe yu yao lan / Yang Yi fan bian ; di san ce)
  虞世南 [VerfasserIn]: 祥刑古鑑 / [清]宋邦僡輯. - 第1版. -
  北京: 社會科學文獻出版社, 2015年10月
  (古代折獄要覽 / 楊一凡編 ; 第三冊)
  Signaturen:
  • KNN265.G833 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Xingwei: Quan guo xue ren min jie fang jun yun dong shi mo / Yu Xing wei zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo qing nian chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 21, 273 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5153-2874-4
  ISBN 7-5153-2874-6
  于兴卫5DE-16-122 [VerfasserIn]: 全国学人民解放军运动始末 / 于兴卫著. - 北京第1版. -
  北京: 中国青年出版社, 2015年月1日
  Signaturen:
  • DS777.75.Y837 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu zhong qu pu ba juan : er / Wang Ji lie ji ; Ting Zeng lu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 516 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 86)
  与众曲谱八卷 / 二$h王季烈辑 ; 廷增录. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 86)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::86

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu zhong qu pu ba juan : san / Wang Ji lie ji ; Ting Zeng lu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xue yuan chu ban she, 2013. - 516 Seiten
  (Fu Xi hua cang gu dian xi qu qu pu shen duan pu cong kan / zhu bian Wang Wen zhang; fu zhu bian Liu Wen feng ; 87)
  与众曲谱八卷 : 三 / 王季烈辑 ; 廷增录. - 第1版. -
  北京: 学苑出版社, 2013
  (傅惜华藏古典戏曲曲谱身段谱丛刊 / 主编王文章; 副主编刘文峰 ; 87)
  Signaturen:
  • PL2564.F825 2013::87

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zang, Zhengyi: Yin wan Han jian shen wu fu yan jiu / Zang Zheng yi zhu. - Yi ban. -
  Xin bei shi: Sheng huan tu shu, 2015 nian 12 yue [12.2015]. - 246, [16] Seiten
  ISBN 978-957-781-199-8
  ISBN 957-781-199-X
  臧正一 [VerfasserIn]: 尹灣漢簡神烏賦研究 / 臧正一著. - 一版. -
  新北市: 聖環圖書, 2015年12月 [12.2015]
  Signaturen:
  • PL2309.F8 Z369 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zeng, Yongyi: Peng ying wu nong / Zeng Yong yi bian zhuan ; Zhou Qin pu qu. - Chu ban. -
  Yi lan Xian: Guo li chuan tong yi shu zhong xin, 2016 nian 4 yue [04.2016]. - 564 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  (Zeng Yong yi xi qu ju ben hui bian / Zeng Yong yi bian zhu ; 1)
  ISBN 978-957-36-1497-5
  ISBN 957-36-1497-9
  曾永義 [VerfasserIn]: 蓬瀛五弄 / 曾永義編撰 ; 周秦譜曲. - 初版. -
  宜蘭縣: 國立傳統藝術中心, 2016年4月 [04.2016]
  (曾永義戲曲劇本彙編 / 曾永義編撰 ; 1)
  Signaturen:
  • PL2358.Z4264 2016::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zeng, Yongyi: Peng ying xu nong / Zeng Yong yi bian zhuan. - Chu ban. -
  Yi lan Xian: Guo li chuan tong yi shu zhong xin, 2016. - 604 Seiten : Illustrationen
  (Zeng Yong yi xi qu ju ben hui bian / Zeng Yong yi bian zhu ; 2)
  ISBN 978-957-36-1496-8
  ISBN 957-36-1496-0
  曾永義 [VerfasserIn]: 蓬瀛續弄 / 曾永義編撰. - 初版. -
  宜蘭縣: 國立傳統藝術中心, 2016年4月 [04.2016]
  (曾永義戲曲劇本彙編 / 曾永義編撰 ; 2)
  Signaturen:
  • PL2358.Z4264 2016::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Fuxiang: "Zhu shu ji nian" yu Xia Shang Zhou nian dai yan jiu / Zhang Fu xiang zhu. -
  Xin bei shi: Hua yi xue shu chu ban she, 2014 nian 8 yue [08.2014]. - 306 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-5663-02-5
  ISBN 986-5663-02-3
  张富祥 [VerfasserIn]: 《竹書紀年》與夏商周年代研究 / 張富祥著. -
  新北市: 華醫學書出版社, 2014年8月 [08.2014]
  Signaturen:
  • DS741.5.C56 Z434 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Jiyan: Ying yong shen ji xue / Zhang Ji yan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 528 Seite
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian ; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 25)
  張輯顏 [VerfasserIn]: 應用審計學 / 張輯顏著. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編 ; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 25)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::25

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Ling: Xin jiang ta li mu pen di te you he zhen xi wei guan zhi wu / Li zhi jun, zhang ling, qiu ai jun deng zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2015 nian 2 yue. - xvii, 171 Seiten : Karten
  ISBN 978-7-03-043137-0
  ISBN 7-03-043137-5
  张玲 [VerfasserIn]: 新疆塔里木盆地特有和珍稀维管植物 / 李志军, 张玲, 邱爱军等著. - 第1版. -
  北京: 科学出版社, 2015 nian 2 yue
  Signaturen:
  • QK355.L52842 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Penghe: Shi jing bian / [Qing] Yang Jing ren ji. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 10 yue. - 584 Seiten
  (Gu dai zhe yu yao lan / Yang Yi fan bian ; di er ce)
  張鵬翮 [VerfasserIn]: 式敬編 / [清]楊景仁輯. - 第1版. -
  北京: 社會科學文獻出版社, 2015年10月
  (古代折獄要覽 / 楊一凡編 ; 第二冊)
  Signaturen:
  • KNN265.G833 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Tianxing: Wan Qing bao zai xiao shuo xi qu jin hui shi liao hui bian
  shang. - . - Di 1 ban. -
  Beij ing Shi: Bei jing da xue chu ban she, 2015 nian 10 yue. - 74, 484 Seiten
  上张天星 [VerfasserIn]晚清报载小说戏曲禁毀史料汇编. - 第1版. -
  北京市: 北京大学出版社, 2015年10月
  Signaturen:
  • Z658.C6 W27 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Tianxing: Wan Qing bao zai xiao shuo xi qu jin hui shi liao hui bian
  xia. - . - Di 1 ban. -
  Beij ing Shi: Bei jing da xue chu ban she, 2015 nian 10 yue. - Seite 486-867
  下张天星 [VerfasserIn]晚清报载小说戏曲禁毀史料汇编. - 第1版. -
  北京市: 北京大学出版社, 2015年10月
  Signaturen:
  • Z658.C6 W27 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Wei: Xi feng dong jian : wan qing min chu shang hai yi wen jie / Zhang Wei zhu. - BOD yi ban. -
  Tai bei shi ; Xin bei shi: Yao you guang chu ban, 2013 nian 11 yue [11.2013]. - 406 Seiten : Illustrationen
  (Yao li shi ; 01)
  ISBN 978-986-89954-3-7
  ISBN 986-89954-3-4
  张伟 [VerfasserIn]: 西風東漸 : 晚清民初上海藝文界 / 張偉著. - BOD一版. -
  台北市 ; 新北市: 要有光出版, 2013年11月 [11.2013]
  (要歷史 ; 01)
  Signaturen:
  • PN1589.C6 Z438 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Wei: Du shi feng qing : Shang hai xiao xiao chang nian hua. - BOD ban, yi ban. -
  Tai bei: Xin rui wen chuang, 2014 nian 7 yue [07.2014]. - 276 Seiten : Illustrationen
  (Xin mei xue ; 27)
  ISBN 978-986-5915-97-1
  ISBN 986-5915-97-9
  张伟 [VerfasserIn]: 都市風情 : 上海小校場年畫 / 張偉, 嚴潔瓊著. - BOD版, 一版. -
  臺北: 新銳文創, 2014年7月 [07.2014]
  (新美學 ; 27)
  Signaturen:
  • NE1300.8.C6 Z436 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Xianchuan: Shi guan, shi shi yu nan Song she hui / Zhang Xian chuan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 5 yue. - 8, 2, 284 Seiten
  ISBN 978-7-303-18268-8
  ISBN 7-303-18268-3
  张显传 [VerfasserIn]: 史官, 史氏与南宋社会 / 张显传著. - 第1版. -
  北京: 北京师范大学出版社, 2015年5月
  Signaturen:
  • DS751.Z4527 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Yifan: "Ju xue" ben wei de que li : 20 shi ji er san shi nian dai Zhongguo xi ju yan jiu fan shi zhi zhuan xing / Zhang Yi fan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2017 nian 7 yue. - 18, 4, 258 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-300-21343-9
  ISBN 7-300-21343-X
  张一帆 [VerfasserIn]: "剧学"本位的确立 : 20世纪二三十年代中国戏剧研究范式之转型 / 张一帆著. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2017年7月
  Signaturen:
  • PN2874.Z4337 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Yiwei: Kong jian yu ji yi : Zhong guo ying yuan wen hua yan jiu / Zhang Yi wei zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo chuan mei da xue chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 2, 6, 238 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5657-1318-7
  ISBN 7-5657-1318-X
  张一玮 [VerfasserIn]: 空间与记忆 : 中国影院文化研究 / 张一玮著. - 第1版. -
  北京: 中国传媒大学出版社, 2015年9月
  Signaturen:
  • NA6845.C6 Z43 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Zhaolin: Xing shi yu zong she kao zheng / Zhang Zhao lin zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015 nian 2 yue. - 6, 2, 427 Seiten
  ISBN 978-7-5097-6621-7
  ISBN 7-5097-6621-4
  張肇麟 [VerfasserIn]: 姓氏與宗社考證 / 張肇麟著. - 第1版. -
  北京: 社會科學文獻出版社, 2015年2月
  Signaturen:
  • CS2990.Z43857 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen ji xue : (li ming shang ye cong shu) / Zhang Zhong liang bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 644 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian ; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 23)
  審計學 : (黎明商業叢書) / 長忠亮編著. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編 ; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 23)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::23

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao shang ju yu Zhong guo qi ye shi yan jiu / Hu Zheng, Chen Zheng ping, Zhu Yin gui zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017 nian 7 yue. - 2, 6, 4, 3, 489 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  ISBN 978-7-5097-7600-1
  ISBN 7-5097-7600-7
  招商局与中国企业史研究 / 胡政, 陈争平, 朱荫贵主编. - 第1版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2015年7月
  Signaturen:
  • HE698.Z9 Z438 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Xifang: Fan yi xian dai xing : wan Qing dao wu si de fan yi yan jiu / Zhao Xi fang zhu. - BOD 1 ban. -
  Tai bei: Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2012 nian 9 yue [09.2012]. - 244 Seiten
  (Xian dang dai Hua wen wen xue yan jiu cong shu ; 01)
  ISBN 978-986-221-989-8
  ISBN 986-221-989-0
  赵稀方 [VerfasserIn]: 翻譯現代性 : 晚清到五四的翻譯研究 / 趙稀方著. - BOD 1版. -
  台北: 秀威資訊科技股份有限公司, 2012年9月 [09.2012]
  (現當代華文文學研究叢書 ; 01)
  Signaturen:
  • PL2274.5.Z438 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Yuan: Jia ren fu zi : you ren lun tan fang Ming Qing zhi ji shi da fu de sheng huo shi jie / Zhao Yuan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing da xue chu ban she, 2015 nian 7 yue. - 2, 6, 221 Seiten
  ISBN 978-7-301-26083-8
  ISBN 7-301-26083-0
  赵园 [VerfasserIn]: 家人父子 : 由人伦探访明清之际士大夫的生活世界 / 赵园著. - 第1版. -
  北京: 北京大学出版社, 2015年7月
  Signaturen:
  • DS750.72.Z476 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng fu zhi li / He Zeng ke, Chen Xue lian zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong yang bian yi chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 3, 29, 326 Seiten : Diagramme
  ISBN 978-7-5117-2403-8
  ISBN 7-5117-2403-5
  政府治理 / 何增科, 陈雪莲主编. - 第1版. -
  北京: 中央编译出版社, 2015年1月
  Signaturen:
  • JQ1510.Z4624745 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Mingliang: Cheng xiang ju min shou ru cha ju shou lian mo xing ji fang zhen yan jiu : ji yu xiao lü he gong ping de shi jiao / Zheng Ming liang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2015 nian 5 yue. - 3, 6, 218 Seiten : Diagramme
  ISBN 978-7-5161-6068-8
  ISBN 7-5161-6068-7
  郑明亮 [VerfasserIn]: 城乡居民收入差距收敛模型及仿真研究 : 基于效率和公平的视角 / 郑明亮著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2015年5月
  Signaturen:
  • HC430.I5 Z446 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Wenhao: Bei wu du de Zhong guo jun li / Zheng Wen hao zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Hong qi chu ban she, 2011 nian 5 yue. - 6, 2, 228 Seiten
  ISBN 978-7-5051-1966-6
  ISBN 7-5051-1966-4
  郑文浩 [VerfasserIn]: 被误读的中国军力 / 郑文浩著. - 北京第1版. -
  北京市: 红旗出版社, 2011年5月
  Signaturen:
  • UA835.Z4685 B45 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Xingxun: Shen ji wen ti : (li xin hui ji cong shu) / Qian Nai cheng bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2015. - 1, 550 Seiten
  (Min guo shi qi shen ji shi liao hui bian / Fang Bao zhang zhu bian; Zhu Ling tong zhi xing zhu bian ; di yi ji. 20)
  鄭行巽 [VerfasserIn]: 審計問題 : (立信會計叢書) / 錢迺澂編著. - 第1版. -
  北京: 國家圖書館出版社, 2015
  (民國時期審計史料彙編 / 方寶璋主編; 朱靈通執行主編 ; 第一輯. 20)
  Signaturen:
  • HF5616.C6 M55 2015::20

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Xingya: Wan ming qing yan yan jiu : xing shi yu bing, zi jue zi jie / Zheng Xing ya zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Wen jin chu ban she you xian gong si, 2013 nian 1 yue [01.2013]. - 2, 400 Seiten : Illustrationen
  (Wen shi zhe da xi ; 257)
  ISBN 978-957-668-969-7
  ISBN 957-668-969-4
  鄭幸雅 [VerfasserIn]: 晚明淸言硏究 : 醒世癒病, 自覺自解 / 鄭幸雅著. - 初版. -
  臺北市: 文津出版社有限公司, 2013年1月 [01.2013]
  (文史哲大系 ; 257)
  Signaturen:
  • DS750.72.Z45 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Yan: Shi zhe de mian ju : Han Tang mu zang yi shu yan jiu / Zheng Yan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing da xue chu ban she, 2013 nian 2 yue. - 421 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-301-21794-8
  ISBN 7-301-21794-3
  郑岩 [VerfasserIn]: 逝者的面具 : 汉唐墓葬艺术研究 / 郑岩著. - 第1版. -
  北京: 北京大学出版社, 2013年2月
  Signaturen:
  • N7343.Z453 S55 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhiyi: Tong meng zhi guan jiao shi / [Qing] Zhi yi. Li An jiao shi. - 1988 nian di 1 ban 1988 nian Bei jing di 1 ci yin shua. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 1991. - 4, 1, 5, 1, 3, 63 p.
  ISBN 7-101-00338-9
  ISBN 978-7-101-00338-3
  智顗: 童蒙止觀校釋 / [清]智顗.李安校釋. - 1988年第1版北京第1次印刷. -
  北京: 中華書局
  Signaturen:
  • BQ9149.C454 H86 1988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ding, Zhongli: Zhong guo bei fang gan han hua de li shi zheng ju he cheng yin yan jiu / An Zhi sheng, Ding Zhong li, Zhou Wei jian, Zhou Jie deng bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Qi xiang chu ban she, 2004 nian 10 yue. - 298 Seiten : Diagramme, Karten, Illustrationen
  ("Guo jia zhong dian ji chu yan jiu fa zhan gui hua" xiang mu. Wo guo sheng cun huan jing yan bian ji bei fang gan han hua qu shi yu ce yan jiu (G1999043400) ; 1)
  丁仲礼 [HerausgeberIn] [VerfasserIn]: 中国北方干旱化的历史证据和成因研究 / 安芷生, 丁仲礼, 周卫健, 周杰等编. - 第1版. -
  北京: 气象出版社, 2004年10月
  ("国家重点基础研究发展规划"项目. 我国生存环境演变及北方干旱化趋势预测研究(G1999043400) ; 1)
  Signaturen:
  • GB618.7.B45 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo chuan tong wen hua yu xian dai ke xue ji shu / Song Zheng hai, Sun Guan long zhu bian. - Di 1 ban. -
  Hang zhou: Zhe jiang jiao yu chu ban she, 1999 nian 11 yue. - 510 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Karten
  ISBN 7-5338-3245-0
  ISBN 978-7-5338-3245-2
  中国传统文化与现代科学技术 / 宋正海, 孙关龙主编. - 第1版. -
  杭州: 浙江教育出版社, 1999年11月
  Signaturen:
  • Q175.52.C6 Z456 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo chuan tong wen hua yu Yue wen hua yan jiu / Fei Jun qing zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min chu ban she, 2004 nian 11 yue [11.2004]. - 3, 2, 486 Seiten
  ISBN 7-01-004554-2
  ISBN 978-7-01-004554-2
  中国传统文化与越文化硏究 / 费君淸主编. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 2004年11月 [11.2004]
  Signaturen:
  • DS721.F345 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo chuan tong wen hua gai lun / Zhang Ying hang zhu bian ; Cai Hai rong, Huang Yin fu zhu bian. - Di 1 ban. -
  Hang zhou: Zhe jiang da xue chu ban she, 2005 nian 3 yue. - 2, 347 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-308-04106-9
  ISBN 978-7-308-04106-5
  中国传统文化概论 / 张应杭主编 ; 蔡海榕, 黃寅副主编. - 第1版. -
  杭州: 浙江大學出版社, 2005年3月
  Signaturen:
  • DS721.Z495 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo chuan tong wen hua yu zhong yi / Huang hai bo zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min wei sheng chu ban she, 2007 nian 8 yue [08.2007]. - 213 Seiten
  ISBN 978-7-117-09000-1
  ISBN 7-117-09000-6
  中国传统文化与中医 / 黄海波主编. - 第1版. -
  北京: 人民卫生出版社, 2007年8月 [08.2007]
  Signaturen:
  • R601.Z46635 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jiao yu da shi dian
  1949-1990, shang. - . - Di 1 ban. -
  [Hang zhou]: Zhe jiang jiao yu chu ban she, 1993 nian 6 yue. - 17, 31, 1085 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-5338-1259-6
  1949-1990, 上中国教育大事典. - 第1版. -
  [杭州]: 浙江教育出版社, 1993年6月
  Signaturen:
  • LA1131.82.C5895 1993::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jiao yu da shi dian
  1949-1990, xia. - . - Di 1 ban. -
  [Hang zhou]: Zhe jiang jiao yu chu ban she, 1993 nian 6 yue. - 9 Seiten, Seiten 10087-2149 : Illustrationen
  ISBN 7-5338-1259-6
  1949-1990, 下中国教育大事典. - 第1版. -
  [杭州]: 浙江教育出版社, 1993年6月
  Signaturen:
  • LA1131.82.C5895 1993::3,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai shang hui tong shi
  Di 1 juan. - Fu, Haiyan: : (1902-1911) / Ma Min, Fu Hai yan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban, 2015 nian 4 yue. - 3, IV, 618 Seiten : Illustrationen
  第1卷付海晏 [VerfasserIn]: 中国近代商会通史 : (1902-1911) / 马敏, 付海晏著. - 第1版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2015年4月
  Signaturen:
  • HF331.C6 Z46 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai shang hui tong shi
  Di 2 juan. - Zhu, Ying: : (1912-1927) / Yu He ping, Zhu Ying zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban, 2015 nian 4 yue. - 3, IV Seiten, Seiten 619-1070 : Illustrationen
  第2卷朱英 [VerfasserIn]: 中国近代商会通史 : (1912-1927) / 虞和平, 朱英著. - 第1版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2015年4月
  Signaturen:
  • HF331.C6 Z46 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai shang hui tong shi
  Di 3 juan. - Zheng, Chenglin: : (1928-1937) / Zhu Ying, Zheng Cheng lin, Wei Wen xiang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban, 2015 nian 4 yue. - 3, III Seiten, Seiten 1071-1504 : Illustrationen
  第3卷郑成林 [VerfasserIn]: 中国近代商会通史 : (1928-1937) / 朱英, 郑成林, 魏文享著. - 第1版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2015年4月
  Signaturen:
  • HF331.C6 Z46 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai shang hui tong shi
  Di 4 juan. - Wei, Wenxiang: : (1938-1953) / Zheng Cheng lin, Wei Wen xiang, Li Yong jun zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban, 2015 nian 4 yue. - 3, IV Seiten, Seiten 1505-2010 : Illustrationen
  第4卷魏文享 [VerfasserIn]: 中国近代商会通史 : (1938-1953) / 郑成林, 魏文享, 李勇军著. - 第1版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2015年4月
  Signaturen:
  • HF331.C6 Z46 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai si xiang jia wen ku
  Feng You lan juan. - / Li Zhong hua bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2015 nian 6 yue. - 5, 2, 616 Seiten
  ISBN 978-7-300-20455-0
  冯友兰卷中国近代思想家文库 / 李中华编. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2015年6月
  Signaturen:
  • B126.F463 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai si xiang jia wen ku
  Gu Hong ming juan. - / Huang Xing tao bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2015 nian 5 yue. - 5, 4, 430 Seiten
  ISBN 978-7-300-20923-4
  辜鸿铭卷中国近代思想家文库 / 黄兴涛编. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2015年5月
  Signaturen:
  • CT3990.G8 A25 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai si xiang jia wen ku
  Gu Jie gang juan. - / Gu Chao bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2014 nian 1 yue. - 5, 1, 17, 425 Seiten
  ISBN 978-7-300-18429-6
  顾颉刚卷中国近代思想家文库 / 顾潮编. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2014年1月
  Signaturen:
  • DS736.G8245 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai si xiang jia wen ku
  Jing Yuan shan juan. - / Zhu Hu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2014 nian 1 yue. - 5, 12, 15, 463 Seiten
  ISBN 978-7-300-18561-3
  经元善卷中国近代思想家文库 / 朱浒编. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2014年1月
  Signaturen:
  • DS764.23.J56 A25 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai si xiang jia wen ku
  Liang Qi chao juan. - / Tang Zhi jun bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2014 nian 11 yue. - 5, 2, 17, 486 Seiten
  ISBN 978-7-300-20301-0
  梁启超卷中国近代思想家文库 / 汤志钧编. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2014年11月
  Signaturen:
  • DS764.23.L52 A25 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai si xiang jia wen ku
  Li Da zhao juan. - / Yang Hu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2014 nian 7 yue. - 5, 4, 11, 516 Seiten
  ISBN 978-7-300-19659-6
  李大钊卷中国近代思想家文库 / 杨琥编. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2014年7月
  Signaturen:
  • DS777.15.L5 A25 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai si xiang jia wen ku
  Ma Yi fu juan. - / Wu Guang bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2015 nian 4 yue. - 5, 8, 16, 445 Seiten
  ISBN 978-7-300-20459-8
  马一浮卷中国近代思想家文库 / 吴光编. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2015年4月
  Signaturen:
  • B5234.M321 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai si xiang jia wen ku
  Pi Xi rui juan. - / Wu Yang xiang bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2013 nian 4 yue. - 5, 4, 448 Seiten
  ISBN 978-7-300-17309-2
  皮锡瑞卷中国近代思想家文库 / 吴仰湘编. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2013年4月
  Signaturen:
  • PL2722.I45 A6 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai si xiang jia wen ku
  Qian Duan sheng juan. - / Sun Hong yun bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2014 nian 12 yue. - 5, 3, 25, 497 Seiten
  ISBN 978-7-300-18828-7
  钱端升卷中国近代思想家文库 / 孙宏云编. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2014年12月
  Signaturen:
  • JA71.Q253 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai si xiang jia wen ku
  Wu Yao zong juan. - / Zhao Xiao yang bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2014 nian 5 yue. - 5, 4, 9, 501 Seiten
  ISBN 978-7-300-18562-0
  吴耀宗卷中国近代思想家文库 / 赵晓阳编. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2014年5月
  Signaturen:
  • BT15.W83 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai si xiang jia wen ku
  Xia Zeng you juan. - / Yang Hu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2015 nian 2 yue. - 5, 8, 23, 524 Seiten
  ISBN 978-7-300-20458-1
  夏曾佑卷中国近代思想家文库 / 杨琥编. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2015年2月
  Signaturen:
  • DS764.23.X54 A25 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai si xiang jia wen ku
  Xiong Shi li juan. - / Guo Qi yong bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2014 nian 6 yue. - 5, 2, 13, 296 Seiten
  ISBN 978-7-300-18602-3
  熊十力卷中国近代思想家文库 / 郭齐勇编. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2014年6月
  Signaturen:
  • BD168.C5 X567 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai si xiang jia wen ku
  Xu Fuguan juan. - / Gan Chun song bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2014 nian 6 yue. - 5, 2, 15, 316 Seiten
  ISBN 978-7-300-18560-6
  徐复观卷中国近代思想家文库 / 干春松编. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2014年6月
  Signaturen:
  • B127.C65 X824 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai si xiang jia wen ku
  Yao Ying juan. - / Shi Li ye bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2015 nian 5 yue. - 5, 15, 524 Seiten
  ISBN 978-7-300-20921-0
  姚莹卷中国近代思想家文库 / 施立业编. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2015年5月
  Signaturen:
  • DS756.23.Y36 A25 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai si xiang jia wen ku
  Yu Jia ju juan. - / Yu Zi xia, Zheng Gang bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2013 nian 3 yue. - 5, 3, 529 Seiten
  ISBN 978-7-300-17137-1
  余家菊卷中国近代思想家文库 / 余子侠, 郑刚编. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2013年3月
  Signaturen:
  • LA1131.81.Y835 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo jin dai si xiang jia wen ku
  Zhang Dong sun juan. - / Zuo Yu he bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2015 nian 3 yue. - 5, 3, 20, 624 Seiten
  ISBN 978-7-300-20590-8
  张东荪卷中国近代思想家文库 / 左玉河编. - 第1版. -
  北京: 中国人民大学出版社, 2015年3月
  Signaturen:
  • B5234.C44961 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo kang ri zhan zheng zhen xiang
  Shang. - . - Zeng xiu yi ban. -
  Tai bei Shi: Zhong hua zhan lüe xue hui, Minguo 104 nian 9 yue 1 ri [01.09.2015]. - 547 Seiten : Illustrationen, Karten
  上中國抗日戰爭真相. - 增修一版. -
  臺北市: 中華戰略學會, 民國104年9月1日 [01.09.2015]
  Signaturen:
  • DS777.518.W36 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo kang ri zhan zheng zhen xiang
  Xia. - . - Zeng xiu yi ban. -
  Tai bei Shi: Zhong hua zhan lüe xue hui, Minguo 104 nian 9 yue 1 ri [01.09.2015]. - Seiten 550-1098 : Illustrationen, Karten
  下中國抗日戰爭真相. - 增修一版. -
  臺北市: 中華戰略學會, 民國104年9月1日 [01.09.2015]
  Signaturen:
  • DS777.518.W36 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo li dai guan zhi da ci dian / ming yu zhu bian Zhang Zheng lang ; zhu bian Lü Zong li. - Xiu ding ban, di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2015 nian 1 yue. - 6, 147, 1025 Seiten
  ISBN 978-7-100-10307-7
  ISBN 7-100-10307-X
  中国历代官制大辞典 / 名誉主编张政烺 ; 主编吕宗力. - 修订版, 第1版. -
  北京: 商務印書館, 2015年1月
  Signaturen:
  • JQ1512.Z13 T5733 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo li dai di li zong zhi zhen ben wen xian hui kan
  11. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2016 nian 10 yue. - 7, 1, 6, 1, 481 Seiten : Karten
  11中国历代地理总志珍本文献汇刊. - 第1版. -
  上海: 上海科学技术文献出版社, 2016年10月
  Signaturen:
  • DS706.5.Z452 2016::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo li dai di li zong zhi zhen ben wen xian hui kan
  Di er ji di er ce. 12. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2016 nian 10 yue. - 503 Seiten : Illustrationen, Karten
  第二輯第二冊. 12中国历代地理总志珍本文献汇刊. - 第1版. -
  上海: 上海科学技术文献出版社, 2016年10月
  Signaturen:
  • DS706.5.Z452 2016::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo li dai di li zong zhi zhen ben wen xian hui kan
  Di er ji di san ce. 13. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2016 nian 10 yue. - 522 Seiten : Karten
  第二輯第三冊. 13中国历代地理总志珍本文献汇刊. - 第1版. -
  上海: 上海科学技术文献出版社, 2016年10月
  Signaturen:
  • DS706.5.Z452 2016::13

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo li dai di li zong zhi zhen ben wen xian hui kan
  Di er ji di si ce. 14. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2016 nian 10 yue. - 514 Seiten
  第二輯第四冊. 14中国历代地理总志珍本文献汇刊. - 第1版. -
  上海: 上海科学技术文献出版社, 2016年10月
  Signaturen:
  • DS706.5.Z452 2016::14

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo li dai di li zong zhi zhen ben wen xian hui kan
  Di er ji di wu ce. 15. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2016 nian 10 yue. - 515 Seiten
  第二輯第五冊. 15中国历代地理总志珍本文献汇刊. - 第1版. -
  上海: 上海科学技术文献出版社, 2016年10月
  Signaturen:
  • DS706.5.Z452 2016::15

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo li dai di li zong zhi zhen ben wen xian hui kan
  Di er ji di liu ce. 16. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2016 nian 10 yue. - 517 Seiten
  第二輯第六冊. 16中国历代地理总志珍本文献汇刊. - 第1版. -
  上海: 上海科学技术文献出版社, 2016年10月
  Signaturen:
  • DS706.5.Z452 2016::16

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo li dai di li zong zhi zhen ben wen xian hui kan
  Di er ji di qi ce. 17. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2016 nian 10 yue. - 498 Seiten
  第二輯第七冊. 17中国历代地理总志珍本文献汇刊. - 第1版. -
  上海: 上海科学技术文献出版社, 2016年10月
  Signaturen:
  • DS706.5.Z452 2016::17

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo li dai di li zong zhi zhen ben wen xian hui kan
  Di er ji di ba ce. 18. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2016 nian 10 yue. - 509 Seiten
  第二輯第八冊. 18中国历代地理总志珍本文献汇刊. - 第1版. -
  上海: 上海科学技术文献出版社, 2016年10月
  Signaturen:
  • DS706.5.Z452 2016::18

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo li dai di li zong zhi zhen ben wen xian hui kan
  Di er ji di jiu ce. 19. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2016 nian 10 yue. - 508 Seiten : Illustrationen, Karten
  第二輯第九冊. 19中国历代地理总志珍本文献汇刊. - 第1版. -
  上海: 上海科学技术文献出版社, 2016年10月
  Signaturen:
  • DS706.5.Z452 2016::19

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo li dai di li zong zhi zhen ben wen xian hui kan
  Di er ji di shi ce. 20. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2016 nian 10 yue. - Seiten : Illustrationen, Karten
  第二輯第十冊. 20中国历代地理总志珍本文献汇刊. - 第1版. -
  上海: 上海科学技术文献出版社, 2016年10月
  Signaturen:
  • DS706.5.Z452 2016::20

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo xi qu ju zhong da ci dian / < Zhong guo xi qu ju zhong da ci dian> bian ji zu. - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. -
  Shang hai: Shang hai ci shu chu ban she, 1995. - 7, 1668 Seiten : Ill., Notenbeispiele
  ISBN 7-5326-0024-6
  ISBN 978-7-5326-0024-3
  中国戏曲剧种大辞典 / <中国戏曲剧种大辞典>编辑组. - 第1版,第1次印刷. -
  上海: 上海辞书出版社
  Signaturen:
  • ML1751.C4 C5847 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo Xin jiang ye sheng zhi wu / Li Du, Yin Lin ke zhu bian. - Di 1 ban. -
  Wu lu mu qi: Xin jiang qing shao nian chu ban she, 2006 nian 5 yue. - 258 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-5371-5508-9
  ISBN 978-7-5371-5508-3
  中国新疆野生植物 / 李都, 尹林克主编. - 第1版. -
  乌鲁木齐: 新疆青少年出版社, 2006年6月
  Signaturen:
  • QK355.Z462 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo ye sheng guo shu / Liu Meng jun zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo nongye chu ban she, 1998 nian 7 yue. - 2, 2, 5, 430 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-109-04925-6
  ISBN 978-7-109-04925-3
  中国野生果树 / 刘孟军主编. - 第1版. -
  北京: 中国农业出版社, 1998年7月
  Signaturen:
  • QK355.Z537 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  1. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 4, 10, 672 Seiten
  (Zhan shi / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; ling yi)
  1中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (戰士 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 零臺)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  2. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 817 Seiten
  (Zhan shi / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; ling er)
  2中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (戰士 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 零貳)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  3. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 689 Seiten
  (Zhan shi / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; ling san)
  3中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (戰士 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 零叁)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  6. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 569 Seiten
  (Kang di / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; ling er)
  6中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (抗敵 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 零貳)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  7. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 440 Seiten
  (Jian jun / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; ling yi)
  7中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (建軍 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 零壹)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  8. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 512 Seiten
  (Jian jun / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; ling er)
  8中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (建軍 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 零貳)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  58. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 636 Seiten
  (Shi dai / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; Ling ba)
  58中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (時代 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 零捌)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::58

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  59. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 658 Seiten
  (Shi dai / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; Ling jiu)
  59中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (時代 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 零玖)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::59

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  60. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 654 Seiten
  (Shi dai / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; yi ling)
  60中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (時代 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 壹零)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::60

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  61. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 660 Seiten
  (Shi dai / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; yi yi)
  61中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (時代 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 壹壹)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::61

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  62. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 676 Seiten
  (Shi dai / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; yi er)
  62中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (時代 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 壹貳)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::62

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  63. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 646 Seiten
  (Shi dai / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; yi san)
  63中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (時代 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 壹叁)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::63

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  64. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 628 Seiten
  (Shi dai / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; yi si)
  64中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (時代 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 壹肆)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::64

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua kang zhan qi kan cong bian
  65. - . - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 660 Seiten
  (Shi dai / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; yi wu)
  65中華抗戰期刊叢編. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (時代 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 壹伍)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::65

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Mi: Ri ben ren de qi yuan yu xing cheng : ti zhi ren lei xue de xin shi jiao / Zhou Mi zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 10 yue. - iv, vii, 142 Seiten : Karten, Diagramme
  ISBN 7-5325-6858-X
  ISBN 978-7-5325-6858-1
  周蜜 [VerfasserIn]: 日本人的起源与形成 : 体质人类学的新视角 / 周蜜著. - 第1版. -
  上海, 上海古籍出版社
  Signaturen:
  • GN50.45.J3 Z46 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Qiuguang: Zhong guo ci shan jian shi / Zhou Qiu guang, Zeng Gui lin zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min chu ban she, 2006 nian 2 yue. - 6, 7, 480 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-01-005082-1
  ISBN 978-7-01-005082-9
  周秋光 [VerfasserIn]: 中国慈善简史 / 周秋光, 曾桂林著. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 2006年2月
  Signaturen:
  • HV418.Z477 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Shifu: Zhou li de zheng zhi si xiang / Zhou Shi fu, Zhou Wen xiang zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Dong tu shu you xian gong si, Minguo 70 nian 7 yue [07.1981]. - 2, 2, 9, 260 Seiten
  ISBN 957-19-0397-3
  ISBN 978-957-19-0397-2
  周世輔 [VerfasserIn]: 周禮的政治思想 / 周世輔,周文湘著. - 初版. -
  臺北市: 東大圖書有限公司, 民國70年7月 [07.1981]
  Signaturen:
  • PL2468.Z9 P63 1981

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhuang, Kaiwen: Zhu Shun shui xue shu si xiang ji qi dui Ri ben Jiang hu shi dai wen hua zhi ying xiang / Zhuang Kai wen zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan xue sheng shu ju you xian gong si, 2012. - xiv, iv, 480 S. : graph. Darst.
  ISBN 978-957-15-1566-3
  ISBN 957-15-1566-3
  莊凱雯: 朱舜水學術思想及其對日本江戶時代文化之影響 / 莊凱雯著. - 初版. -
  臺北市: 臺灣學生書局有限公司
  Signaturen:
  • B5234.C754 Z483 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Fanghui: Kua wen hua xi qu gai bian yan jiu / Zhu Fang hui zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo jia chu ban she, 2012 nian 4 yue [04.2012]. - 253 Seiten : Illustrationen
  (Guo jia wen shi cong shu ; 120)
  ISBN 978-957-36-1314-5
  ISBN 957-36-1314-X
  朱芳慧 [VerfasserIn]: 跨文化戲曲改編研究 / 朱芳慧著. - 初版. -
  台北市: 國家出版社, 2012年4月 [04.2012]
  (國家文史叢書 ; 120)
  Signaturen:
  • PN2874.Z675 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Hanmin: Xuan xue yu li xue de xue shu si xiang li lu yan jiu / Zhu Han min zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2011. - 379 S.
  (Zhong guo si xiang shi yan jiu cong shu ; 5)
  ISBN 978-986-02-8580-2
  ISBN 986-02-8580-2
  朱汉民: 玄學與理學的學術思想理路研究 / 朱漢民著. - 初版. -
  臺北市: 國立臺灣大學出版中心
  (中國思想史研究叢書 ; 5)
  Signaturen:
  • B127.M48 Z484 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • 軍事建設. - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 800 Seiten
  (Zhong hua kang zhan qi kan cong bian / Jiang su sheng dang an guan, Nan jing shi fan da xue Kang zhan yan jiu zhong xin lian he xuan bian ; 4)
  Jun shi jian she. - 第1版. -
  南京: 南京師範大學出版社, 2015年8月
  (中華抗戰期刊叢編 / 江蘇省檔案館, 南京師範大學抗戰研究中心聯合選編 ; 4)
  Signaturen:
  • DS777.53.Z4796 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

Gehe zu:

Diese Neuerwerbungslisten werden jeweils zu Beginn eines Monats für die im vorhergehenden Monat erworbenen Medien erstellt.
Aus technischen Gründen kann ein Medium jeweils nur einem einzigen Fachgebiet zugeordnet werden. Für Medien mit fachübergreifendem Inhalt empfiehlt es sich daher, in allen in Frage kommenden Fachgebietslisten zu recherchieren.

zum Seitenanfang