Navigation überspringen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitätsbibliothek

Neuerwerbungen im April 2021

Fach: CATS / Abteilung Ostasien

Universitätsbibliothek Heidelberg

Stand: 01.05.2021 09:07 – Anzahl der Neuerwerbungen: 167


 • 2006 nian Xiang gang kao gu zhong da fa xian : Xi gong Huang di dong Jiu shi qi shi dai wan qi yi zhi / zhu bian Zhang Sen shui ; fu zhu bian Wu Wei hong. - Chu ban. -
  Xiang gang: Zhong guo ping lun xue shu chu ban you xian gong si, 2010 nian 5 yue. - 2, 2, 194 Seiten : Illustrationen, Karten
  2006年香港考古重大发现 : 西贡黄地峒旧石器时代晚期遗址 / 主編张森水 ; 副主編吴伟鸿. - 初版. -
  香港: 中国评论学术出版有限公司, 2010年5月
  Signaturen:
  • DS796.H74783 Z43 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Aoyama, Hidemasa: Bakumatsu meiji no shakai hen'yo to shika / Aoyama Hidemasa. -
  Tōkyō: Bensei Shuppan, 2020nen 2gatsu 28nichi. - 444,31 Seiten
  幕末明治の社会変容と詩歌 / 青山英正. -
  東京: 勉誠出版, 2020年2月28日
  Signaturen:
  • PL733.55.A589 B35 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ban an yao lüe / Liu Du cai zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012 nian 1 yue. - 5, 12 Seiten, Seite 801-1452
  (Li dai zhen xi si fa wen xian / Yang Yi fan zhu bian ; Guan Zhi guo fu zhu bian : Ban an yao lüe ; Xia)
  (The selected works of CASS : law and sociology)
  (Zhong guo she hui ke xue yuan wen ku : fa xue she hui xue yan jiu xi lie)
  辦案要略 / 劉篤才整理. - 第1版. -
  北京市: 社會科學文獻出版社, 2012年1月
  Signaturen:
  • KNN1580.Y36 L53 2012::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ban an yao lüe / Liu Du cai zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012 nian 1 yue. - 7, 3, 9, 12, 375 Seiten
  (Li dai zhen xi si fa wen xian / Yang Yi fan zhu bian ; Guan Zhi guo fu zhu bian : Ban an yao lüe ; Shang)
  (Zhong guo she hui ke xue yuan wen ku : fa xue she hui xue yan jiu xi lie)
  (The selected works of CASS : law and sociology)
  辦案要略 / 劉篤才整理. - 第1版. -
  北京市: 社會科學文獻出版社, 2012年1月
  Signaturen:
  • KNN1580.Y36 L53 2012::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ban an yao lüe / Liu Du cai zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012 nian 1 yue. - 16 Seiten, Seite 389-798
  (Li dai zhen xi si fa wen xian / Yang Yi fan zhu bian ; Guan Zhi guo fu zhu bian : Ban an yao lüe ; Zhong)
  (The selected works of CASS : law and sociology)
  (Zhong guo she hui ke xue yuan wen ku : fa xue she hui xue yan jiu xi lie)
  辦案要略 / 劉篤才整理. - 第1版. -
  北京市: 社會科學文獻出版社, 2012年1月
  Signaturen:
  • KNN1580.Y36 L53 2012::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bleibt achtsam, bleibt stark : psychosozialer Ratgeber zur Selbsthilfe während einer Pandemie : ein chinesischer Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Krise / Zhao Xudong, Liu Zhongmin u.a. (Hg.). -
  Bad Homburg: AG-LIT-Verlag, 2020. - 102 Seiten
  Signaturen:
  • RA644.C67 Z43 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bowers, Faubion: Japanese theatre / by Faubion Bowers ; foreword by Joshua Logan. -
  New York: Hill and Wang, 1959. - xxi, 294 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • PN2921.B69 J37 1959

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bytovetzski, Pavel L.: Xiao ti qin yan zou fa / Bi tuo wei shi ji zhu ; Zhang Hong dao yi. - Di 2 ban. -
  Bei jing: Yin yue chu ban she, 1957 nian 2 yue. - II, 96 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  小提琴演奏法 / 俾托维斯基著 ; 张洪岛译. - 第2版. -
  北京: 音乐出版社, 1957年2月
  Signaturen:
  • MT262.B98 H69126 1957

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Changhua: Mei li Gao xiong / Zhong wen zhuan gao Chen Chang hua ; Ying wen zhuan gao Cai Sheng xiong. - Chu ban. -
  [Gao xiong]: Cai tuan fa ren Chen Zhong he weng ci shan ji jin hui, Gao xiong Shi zheng fu, 2013 nian 9 yue 1 ri. - 223 Seiten
  魅力高雄 / 中文撰稿陳長華 ; 英文撰稿蔡胜雄. - 初版. -
  [高雄]: 財團法人陳中和翁慈善基金會, 2013年9月1日
  Signaturen:
  • DS799.9.K36 C54 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng, Chongde: Bian jiang min zu juan / Cheng Chong de zhu. - Di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao hai chu ban she, 1999 nian 6 yue. - 4, 11, 323 Seiten : Porträts
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie)
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie / Dai Yi zhu bian ; [4])
  边疆民族卷 / 成崇德著. - 第1版. -
  沈阳市: 辽海出版社, 1999年6月
  Signaturen:
  • DS754.2.D35 S55 1999::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Hua: Jing ji juan / Chen Hua zhu. - Di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao hai chu ban she, 1999 nian 6 yue. - 3, 7, 307 Seiten : Porträts
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie)
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie / Dai Yi zhu bian ; [6])
  经济卷 / 陈桦著. - 第1版. -
  沈阳市: 辽海出版社, 1999年6月
  Signaturen:
  • DS754.2.D35 S55 1999::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Jinhua: Fo jiao yu Zhong wai jiao liu / Chen Jin hua zhu ; Yang Zeng deng yi. - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Zhong xi shu ju, 2016 nian 10 yue. - 2, 347 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  (Guo ji Fo jiao yu Zhong guo zong jiao yan jiu cong shu)
  佛教与中外交流 / 陈金华著 ; 杨增等译. - 第1版. -
  上海市: 中西书局, 2016年10月
  Signaturen:
  • BQ626.C446 F65 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Liang: Begräbnistexte im sozialen Wandel der Han-Zeit : eine typologische Untersuchung der Jenseitsvorstellung / Liang Chen. -
  Heidelberg: CrossAsia-eBooks, 2021. - XIII, 783 Seiten : Diagramme, Illustrationen, Karten
  Signaturen:
  • X1.X1 X1 1111

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Ran: Fan qiang dou shi men / Chen Ran. - Di yi ban. -
  Bei jing: Hua yi chu ban she, 1996 nian 10 yue. - 337 Seiten
  (Feng tou zheng jian cai nü shu)
  凡墙都是门 / 陈染. - 第一版. -
  北京: 华艺出版社, 1996年10月
  Signaturen:
  • PL2840.J37 F36 1996

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dai, Yi: Dao yan juan / Dai Yi zhu. - Di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao hai chu ban she, 1999 nian 6 yue. - [34], 2, 4, 117 Seiten : Porträts, Illustrationen
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie)
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie / Dai Yi zhu bian ; [1])
  导言卷 / 戴逸著. - 第1版. -
  沈阳市: 辽海出版社, 1999年6月
  Signaturen:
  • DS754.2.D35 S55 1999::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dai, Yi: Jun shi juan / Dai Yi, Zhang Shi ming zhu. - Di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao hai chu ban she, 1999 nian 6 yue. - 5, 7, 411 Seiten : Porträts
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie)
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie / Dai Yi zhu bian ; [3])
  军事卷 / 戴逸, 张世明著. - 第1版. -
  沈阳市: 辽海出版社, 1999年6月
  Signaturen:
  • DS754.2.D35 S55 1999::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Danvers, Louis: Nagisa Ōshima / Rui Danvēru, Sharuru Tatomu Jr. cho ; Kitayama Kenji yaku. -
  Nagoya: Fūbaisha, 1995nen 3gatsu 25nichi. - 400 Seiten : Illustrationen
  ナギサ・オオシマ / ルイ・ダンヴェール, シャルル・タトム Jr. 著 ; 北山研二訳. -
  名古屋: 風媒社, 1995年3月25日
  Signaturen:
  • PN1993.5.J3 D36163 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Daoism and Local Cults : Rethinking the Paradigms: Dao jiao yu di fang zong jiao : dian fan de chong si: guo ji yan tao hui lun wen ji / Zhu bian ke ruo pu, gao wan sang, xie shi wei. -
  Tai bei shi: Han xue yan jiu zhong xin, Min guo 109 nian 12 yue [12.2020]. - xviii, 328 Seiten : Illustrationen
  (Han xue yan jiu zhong xin cong kan. Lun zhu lei ; di 16 zhong)
  道教與地方宗教 : 典範的重思: 國際研討會論文集 / 主編柯若樸, 高萬桑, 謝世維. -
  臺北市: 漢學研究中心, 民國109年12月[12.2020]
  Signaturen:
  • BL1920.C53 D36 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dower, John W.: Eiga Nihonkoku kenpō / Jan Yunkāman kantoku ; Jon Dawā, Hidaka Rokurō intabyu shutsuen. -
  Tōkyō: Shiguro, 2005. - 1 videodisc (approximately 78 min.) : sound, color
  映画日本国憲法 / ジャン・ユンカーマン監督 ; ジョン・ダワー, 日高六郎 インタビュー出演. -
  東京: シグロ, 2005
  Signaturen:
  • DVD040.142

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Endō, Ryūkichi: Jin shi she hui xue / Ri ben Yuan teng Long ji zhu ; Hu bei Tan Shou gong yi shu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 10, 384, 30 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  近世社會學 / 日本遠藤隆吉著 ; 湖北覃壽公譯述
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::543

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Mingshi: Tian xia zhi xu yu wen hua quan de tan suo : yi Dong Ya gu dai de zheng zhi yu jiao yu wei zhong xin / Gao Ming shi zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2008 nian 7 yue. - 2, 3, 6, 2, 389 Seiten : Illustrationen
  天下秩序与文化圈的探索 : 以东亚古代的政治与教育为中心 / 高明士著. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2008年7月
  Signaturen:
  • JQ1510.G36 T53 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gendaijin no hanashi kotoba / Haga Yasushi, Tanaka Tsumoru hen. -
  Kyōto ; Tōkyō: Sekibunsha, 1975nen 8gatsu 10nichi. - 2, 6, 262 Seiten
  (Shin Nihongo kōza ; 8)
  現代人の話しことば / 芳賀 绥, 田中積編. -
  東京: 汐文社, 1975年8月10日
  Signaturen:
  • PL523.H38 S556 1974::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gendai Nihongo no tango to moji / henshū Hatano Kanji, Nishio Toraya. -
  Kyōto: Sekibunsha, 175nen 4gatsu 20nichi. - ix, 233 Seiten : Diagramme
  (Shin Nihongo kōza ; 1)
  現代日本語の単語と文字 / 編集波多野完治, 西尾寅弥. -
  京都: 汐文社, 1975年4月20日
  Signaturen:
  • PL523.H38 S556 1974

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gendai Nihongo no onsei to hōgen / Hirayama Teruo, Ōshima Ichirō hen. -
  Kyōto ; Tōkyō: Sekibunsha, 1975nen 5gatsu 15nichi. - vii, 319 Seiten : Karten, Diagramme
  (Shin Nihongo kōza ; 3)
  現代日本語の音声と方言 / 平山輝男. 大島一郎 編. -
  東京: 汐文館, 1975年5月15日
  Signaturen:
  • PL523.H38 S556 1974::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gide, Charles: Jing ji xue yao zhi / Fa guo Charles Gide yuan zhu ; Li Huang yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 1, 3, 132 Seiten
  (Min guo ji cui)
  經濟學要旨 / 法國 Charles Gide 原著 ; 李璜譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::561

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiguang: Gu Ji guang shi xue wen ji
  Di 1 juan. - Bing zhi shi lun. - Di 1 ban. -
  Nan chang Shi: Jiang xi ren min chu ban she, 1996 nian 3 yue. - 45, 1, 576 Seiten : Porträts

  第1卷. - 兵制史论. - 第1版. -
  南昌市: 江西人民出版社, 1996年3月
  Signaturen:
  • DS736.G8 G85 1996::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiguang: Gu Ji guang shi xue wen ji
  Di 2 juan. - Jing ji shi lun. - Di 1 ban. -
  Nan chang Shi: Jiang xi ren min chu ban she, 1996 nian 3 yue. - 2, 493 Seiten : Porträts

  第2卷. - 经济史论. - 第1版. -
  南昌市: 江西人民出版社, 1996年3月
  Signaturen:
  • DS736.G8 G85 1996::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiguang: Gu Ji guang shi xue wen ji
  Di 3 juan. - Sui Tang Song Yuan shi. - Di 1 ban. -
  Nan chang Shi: Jiang xi ren min chu ban she, 1996 nian 3 yue. - 3, 423 Seiten : Porträts

  第3卷. - 隋唐宋元史. - 第1版. -
  南昌市: 江西人民出版社, 1996年3月
  Signaturen:
  • DS736.G8 G85 1996::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiguang: Gu Ji guang shi xue wen ji
  Di 4 juan. - Za zhu. - Di 1 ban. -
  Nan chang Shi: Jiang xi ren min chu ban she, 1996 nian 3 yue. - 2, 561 Seiten : Illustrationen, Porträts

  第4卷. - 杂著. - 第1版. -
  南昌市: 江西人民出版社, 1996年3月
  Signaturen:
  • DS736.G8 G85 1996::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gunkimono to sono shūhen : Sasaki Hachirō Hakushi koki kinen ronbunshū / Sasaki Hachirō Hakushi Koki Shukuga Kinen Jigyōkai Henshū Iinkai hen. -
  Tōkyō: Waseda Daigaku Shuppanbu, Showa 44nen 3gatsu 20nichi [20.03.1969]. - 944 Seiten : Illustrationen
  軍記物とその周辺 : 佐々木八郎博士古稀記念論文集 / 佐々木八郎博士古稀祝賀記念事業会編集委員会編. -
  東京: 早稲田大学出版部, 昭和44年3月20日 [20.03.1969]
  Signaturen:
  • PL726.3.S27 G86 1969

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo, Chengkang: Zheng zhi juan / Guo Cheng kang zhu. - Di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao hai chu ban she, 1999 nian 6 yue. - 3, 41, 418 Seiten : Porträts
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie)
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie / Dai Yi zhu bian ; [2])
  政治卷 / 郭成康著. - 第1版. -
  沈阳市: 辽海出版社, 1999年6月
  Signaturen:
  • DS754.2.D35 S55 1999::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo yu ci dian
  8. - Jian zi biao ji fu lu. -
  [Verlagsort nicht ermittelbar]: Shang wu yin shu guan, 1943. - 37, 57, 30, 3, 17, 82, 5 Seiten

  8. - 檢字表及附錄. -
  [Verlagsort nicht ermittelbar]: 商務印書館, 1943
  Signaturen:
  • PL1420.K85 1943::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Handō, Kazutoshi: Shōwashi : 1926-1945 / Handō Kazutoshi cho. -
  Tōkyō: Heibonsha, 2004nen 2gatsu 10nichi. - 509 Seiten : Illustrationen, Karten
  昭和史 : 1926-1945 / 半藤一利著. -
  東京: 平凡社, 2004年2月10日
  Signaturen:
  • DS888.5.H36 S56 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hasegawa, Kaori: Kindai tennōsei to Tōkyō : girei kūkan kara mita toshi kenchikushi / Hasegawa Kaori cho. -
  Tōkyō: Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2020nen 6gatsu 17nichi. - xv, 379, 8 Seiten : Illustrationen
  近代天皇制と東京 : 儀礼空間からみた都市・建築史 / 長谷川香著. -
  東京: 東京大学出版会, 2020年6月17日
  Signaturen:
  • DS897.T65 H375 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiroshima : 15nen sensō to hiroshima (shian) / Hiroshima heiwa kyōiku kenkyūjo hen. -
  Hiroshima: Hiroshima heiwa kyōiku kenkyūjo, 1985. - 63 S. : Ill.
  ひろしま : 15年戦争と広島(試案) / 広島平和教育研究所編. -
  広島: 広島平和教育研究所出版部, 1985
  Signaturen:
  • DS897.H534 H5758 1985

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ho, Clara Wing-chung: Cai de xiang hui : Zhong guo nü xing de zhi xue yu ke zi / Liu Yong cong zhu. - Xiang gang di yi ban. -
  Xiang gang: San lian shu dian (Xiang gang) you xian gong si, 2015 nian 5 yue. - 382 Seiten : Illustrationen
  才德相輝 : 中國女性的治學與課子 / 劉詠聰著. - 香港第一版. -
  香港: 三聯書店(香港)有限公司, 2015年5月
  Signaturen:
  • HQ1767.L5863 C35 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Aiping: Si xiang wen hua juan / Huang Ai ping zhu. - Di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao hai chu ban she, 1999 nian 6 yue. - 4, 14, 387 Seiten : Porträts
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie)
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie / Dai Yi zhu bian ; [8])
  思想文化卷 / 黄爱平著. - 第1版. -
  沈阳市: 辽海出版社, 1999年6月
  Signaturen:
  • DS754.2.D35 S55 1999::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Dengtiao: Min zu guan xian yue fa / Hu Deng tiao zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai wen yi chu ban she, 1982 nian 5 yue. - 4, 611 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  民族管弦乐法 / 胡登跳著. - 第1版. -
  上海: 上海文艺出版社, 1982年2月
  Signaturen:
  • MT170.H8 M56 1982

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jevons, William Stanley: Jing ji xue li lun / Si tan lei Ye fang si zhu ; Guo Da li yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 28, 7, 208 Seiten : Diagramme
  (Min guo ji cui)
  經濟學理論 / 斯坦勒耶方斯著 ; 郭大力譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::557

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang su ju zhong / Jiang su Sheng wen hua ju ju mu gong zuo shi bian yin. -
  Nan jing: Jiang su Sheng wen hua ju ju mu gong zuo shi, 1983. - 295 Seiten
  (Jiang su xi qu cong shu ; di 1 ji)
  江苏剧种 / 江苏省文化局剧目工作室编印. -
  南京: 江苏省文化局剧目工作室, 1983
  Signaturen:
  • PN2875.J53 J53 1983

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai shi jie wai jiao shi
  Shang juan. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 8, 162 Seiten
  (Min guo ji cui)
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::536

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai shi jie wai jiao shi
  Xia juan. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 199 Seiten
  (Min guo ji cui)
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::537

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jing ji xue yuan li / Liu Bing lin bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 12, 212 Seiten
  (Min guo ji cui)
  經濟學原理 / 劉秉麟編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::562

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Judd, John Wesley: Jin hua lun fa xian shi / Yue han Jie de zhu ; Yan Ji cheng yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 232 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  進化論發見史 / 約翰傑德著 ; 嚴既澄譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::549

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kida, Sadakichi: Hisabetsu buraku towa nani ka / Kita Sadakichi cho. -
  Tōkyō: Kawade Shobō Shinsha, 2008nen 2gatsu 19nichi. - 262 Seiten
  被差別部落とは何か / 喜田貞吉 著. -
  東京: 河出書房新社, 2008年2月19日
  Signaturen:
  • HT725.J3 K534 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kika
  Jōkan. - . - Shohan. -
  Tōkyō: Benseisha, Kaku jidai 44nen 8gatsu 25nichi [25.08.1989] : 298 Seiten
  Signaturen:
  • DS832.7.K6 Z355 1989::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kika
  Gekan. - . - Shohan. -
  Tōkyō: Benseisha, Kaku jidai 44nen 10gatsu 5nichi [05.10.1989]. - 243 Seiten
  Signaturen:
  • DS832.7.K6 Z355 1989::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kinsei chihō keizai shiryō
  Dai1kan. - . - Fukkoku [Nachdruck]. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, Showa 33nen 9gatsu 20nichi [20.09.1958]. - 8, 2, 6, 594 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • HC462.O56 K56 1958::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kinsei chihō keizai shiryō
  Dai2kan. - . - Fukkoku [Nachdruck]. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, Shōwa 33nen 9gatsu 20nichi [20.09.1958]. - 2, 6, 562 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • HC462.O56 K56 1958::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kinsei chihō keizai shiryō
  Dai3kan. - . - Fukkoku [Nachdruck]. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, Showa 33nen 9gatsu 20nichi [20.09.1958]. - 2, 6, 568 Seiten
  Signaturen:
  • HC462.O56 K56 1958::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kinsei chihō keizai shiryō
  Dai4kan. - . - Fukkoku [Nachdruck]. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, Showa 33nen 9gatsu 20nichi [20.09.1958]. - 2, 4, 414 Seiten
  Signaturen:
  • HC462.O56 K56 1958::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kinsei chihō keizai shiryō
  Dai5kan. - . - Fukkoku [Nachdruck]. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, Shōwa 33nen 9gatsu 20nichi [20.09.1958]. - 2, 4, 524 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • HC462.O56 K56 1958::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kinsei chihō keizai shiryō
  Dai6kan. - . - Fukkoku [Nachdruck]. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, Showa 33nen 9gatsu 20nichi [20.09.1958]. - 4, 6, 522 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • HC462.O56 K56 1958::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kinsei chihō keizai shiryō
  Dai7kan. - . - Fukkoku [Nachdruck]. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, Showa 33nen 9gatsu 20nichi [20.09.1958]. - 2, 4, 642 Seiten
  Signaturen:
  • HC462.O56 K56 1958::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kinsei chihō keizai shiryō
  Dai8kan. - . - Fukkoku [Nachdruck]. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, Showa 33nen 9gatsu 20nichi [20.09.1958]. - 2, 6, 632 Seiten
  Signaturen:
  • HC462.O56 K56 1958::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kinsei chihō keizai shiryō
  Dai9kan. - . - Fukkoku [Nachdruck]. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, Showa 33nen 9gatsu 20nichi [20.09.1958]. - 6, 408 Seiten
  Signaturen:
  • HC462.O56 K56 1958::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kinsei chihō keizai shiryō
  Dai10kan. - . - Fukkoku [Nachdruck]. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, Showa 33nen 9gatsu 20nichi [20.09.1958]. - 2, 460 Seiten
  Signaturen:
  • HC462.O56 K56 1958::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kiroku eiga ākaibu
  3. - Sengoshi no setsudanmen : kōgai, wakamono tachi no hanran, Ōsaka banpaku / Tanba Yoshiyuki, Yoshimi Shun'ya hen. - Shohan. -
  Tōkyō: Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2018nen 7gatsu 25nichi. - vi, 290, x Seiten : Illustrationen

  3. - 戦後史の切断面 : 公害・若者たちの叛乱・大阪万博. - 初版. -
  東京: 東京大学出版会, 2018年7月25日
  Signaturen:
  • DS889.15.N59 S46 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kishimoto, Tatsuo: Hōgaku tsūron / Kishimoto Tatsuo cho. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 1, 4, 8, 12, 475 Seiten
  (Min guo ji cui)
  法學通論 / 岸本辰雄著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::235

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kiyotake, Yūji: Awabi to kodai kokka : "engishiki" ni miru shokuzai no seisan to kanri / Kiyotake Yūji cho. -
  Tōkyō: Heibonsha, 2021nen 3gatsu 15nichi. - 100 Seiten : Illustrationen, Karten, Diagramme
  (Bukkuretto shomotsu o hiraku ; 24)
  アワビと古代国家 : 「延喜式」にみる食材の生産と管理 / 清武雄二著. -
  東京: 平凡社, 2021年3月15日
  Signaturen:
  • GT2853.J3 K593 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kōjien / Shinmura Izuru hen. - Dai 2han hoteiban [2. Auflage, revidierte und erweiterte Ausgabe ]. -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, Showa 51nen 12gatu 1nichi [01.12.1976]. - 15, 2448 Seiten : Illustrationen
  広辞苑 / 新村出編. - 第2版補訂版. -
  東京: 岩波書店, 昭和51年12月1日 [01.12.1976]
  Signaturen:
  • PL675.S55 K68 1976

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kokuhō Ban dainagon emaki / Idemitsu Bijutsukan hen. -
  Tōkyō: Idemitsu Bijutsukan, Heisei 18nen 10gatsu 7nichi [07.10.2006]. - 116 Seiten
  国宝伴大納言絵卷 / 出光美術館編. -
  東京: 出光美術館, 平成18年10月7日 [07.10.2006]
  Signaturen:
  • N7353.35.Y34 I346 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kotoba to bunka shakai / Hatano Kanji, Nobayashi Masamichi hen. -
  Kyōto ; Tōkyō: Sekibunsha, 1975nen 8gatsu 10nichi. - 3, 3, 286 Seiten : Diagramme
  (Shin Nihongo kōza ; 10)
  ことばと文化・社会 / 波多野完治,野林正路編. -
  東京: 汐文社, 1975年8月10日
  Signaturen:
  • PL523.H38 S556 1974::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kumano, Naoki: Mayaku no seiki : Doitsu to Higashiajia 1898-1980 / Kumano Naoki cho. -
  Tōkyō: Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2020. - 226,31 Seiten
  麻薬の世紀 : ドイツと東アジア1898-1980 / 熊野直樹 著. -
  東京: 東京大学出版会, 2020.3
  Signaturen:
  • DD17.K866 M39 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kun qu qu pai ji tao shu fan li ji
  nan tao, di 1 ji. - Nan tao. -
  [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar], [1987?]. - 18, 269 Seiten

  第1集. - 南套
  Signaturen:
  • M1805.4.K54 K86 1987::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kun qu qu pai ji tao shu fan li ji
  Nan tao, di 2 ji. - Nan tao. -
  [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar], [1987?]. - 3, 233 Seiten

  第2集. - 南套
  Signaturen:
  • M1805.4.K54 K86 1987::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kun qu qu pai ji tao shu fan li ji
  nan tao, di 3 ji. - Nan tao. -
  [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar], [1987?]. - 4, 211 Seiten

  第3集. - 南套
  Signaturen:
  • M1805.4.K54 K86 1987::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kun qu qu pai ji tao shu fan li ji
  nan tao, di 4 ji. - Nan tao. -
  [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar], [1987?]. - 6, 301 Seiten

  第4集. - 南套
  Signaturen:
  • M1805.4.K54 K86 1987::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kun qu qu pai ji tao shu fan li ji
  nan tao, di 5 ji. - Nan tao. -
  [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar], [1987?]. - 6, 259 Seiten

  第5集. - 南套
  Signaturen:
  • M1805.4.K54 K86 1987::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kun qu qu pai ji tao shu fan li ji
  nan tao, di 6 ji. - Nan tao. -
  [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar], [1987?]. - 6, 208 Seiten

  第6集. - 南套
  Signaturen:
  • M1805.4.K54 K86 1987::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kun qu qu pai ji tao shu fan li ji
  nan tao, di 7 ji. - Nan tao. -
  [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar], [1987?]. - 7, 247 Seiten

  第7集. - 南套
  Signaturen:
  • M1805.4.K54 K86 1987::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kun qu qu pai ji tao shu fan li ji
  nan tao, di 8 ji. - Nan tao. -
  [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar], [1987?]. - 6, 270 Seiten

  第8集. - 南套
  Signaturen:
  • M1805.4.K54 K86 1987::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lang, Weiwei: Xin Zhong guo Xi zang zheng ce jie xi / Lang Wei wei, Pan Jiu yan, Zhao Shu bin zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Min zu chu ban she, 2019 nian 12 yue. - 4, 224 Seiten
  (Xi nan min zu da xue you xiu xue shu wen ku)
  新中国西藏政策解析 / 郎维伟, 潘久燕, 赵书彬著. - 第1版. -
  北京市: 民族出版社, 2019 nian 12 yue
  Signaturen:
  • DS786.L36 X56 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liao wen cun / Miao Quan sun bian. / Ren Ji yu zhu bian. - Di 1 ban. -
  Chang chun Shi: Ji lin ren min chu ban she, 1998. - 1031 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Zhong hua chuan shi wen xuan / Ren Ji yu zhu bian ; 7)
  辽文存 / (清)缪荃孙编. / 任继愈主编. - 第1版. -
  长春市: 吉林人民出版社, 1998
  Signaturen:
  • PL2261.R46 Z46 1998::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Yutang: Wu Ze tian zheng zhuan / Lin Yu tang zhu ; Zhang Zhen yu yi. - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: Shan xi shi fan da xue chu ban she, 2006 nian 6 yue. - 218 Seiten : genealogische Tafeln
  (Lin Yu tang wen ji)
  武則天正傳 / 林語堂著 ; 張振玉譯. - 第1版. -
  西安市: 陕西师范大学出版社, 2006年6月
  Signaturen:
  • DS749.3.L72126 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li shi
  Gao zhong 1 nian ji di 1 xue qi. - Li shi / zhu bian Su Zhi liang ; fen ce zhu bian Zhou Chun sheng. - Di 1 ban, shi yong ben. -
  Shang hai: Shang hai jiao yu chu ban she, 2003 nian 8 yue [08.2003]. - 144 Seiten : Illustrationen
  (Gao ji zhong xue ke ben)

  高中1年级第1学期. - 历史. - 第1版, 试用本. -
  上海: 上海教育出版社, 2003年8月 [08.2003]
  Signaturen:
  • LT380.C6 H200324 2003::1,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li shi
  9 nian ji di 1 xue qi. - . - Di 3 ban, shi yong ben. -
  Shang hai: Shang hai jiao yu chu ban she, 1996 nian 6 yue [06.1996]. - 8, 2, 140 Seiten : Illustrationen
  (Jiu nian zhi yi wu jiao yu ke ben)
  Signaturen:
  • LT380.C6 H199622 1996::9,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Xin: Shang Zhou cheng shi xing tai de yan bian / Li Xin zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2012 nian 12 yue. - 4, 7, 2, 334 Seiten : Illustrationen, Pläne
  商周城市形态的演变 / 李鑫著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2012年12月
  Signaturen:
  • CC77.U72 L59 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Magnus, George: Red flags : why Xi's China is in jeopardy / George Magnus. - First published in paperback. -
  New Haven ; London: Yale University Press, 2019. - xviii, 264 Seiten
  Signaturen:
  • HC427.95.M34 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Makino, Tomitarō: Makino shin Nihon shokubutsu zukan / Tomitaro Makino [chosha]. - 28han. -
  Tōkyō: Hokuryūkan, 1974. - vi, 12, 1060, 77 p., [5] leaves of plates : ill. (some col.)
  牧野新日本植物圖鑑 / 牧野富太郎 [著者]. - 28版. -
  東京: 北隆館, 1974
  Signaturen:
  • Q123.M355 M35 1961

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Man'en gannen kenbei shisetsu shiryō shūsei
  Dai1kan. - . -
  Tōkyō: Kazama Shobō, Showa 36nen 6gatsu 30nichi [30.06.1961]. - 438 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • DS881.2.N53 M36 1960::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Man'en gannen kenbei shisetsu shiryō shūsei
  Dai2kan. - . -
  Tōkyō: Kazama Shobō, Shōwa 36nen 9gatsu 15nichi [15.09.1961]. - 399 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • DS881.2.N53 M36 1960::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Man'en gannen kenbei shisetsu shiryō shūsei
  Dai3kan. - . -
  Tōkyō: Kazama Shobō, Shōwa 35nen 12gatsu 20nichi [20.12.1960]. - 415 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • DS881.2.N53 M36 1960::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Man'en gannen kenbei shisetsu shiryō shūsei
  Dai4kan. - . -
  Tōkyō: Kazama Shobō, Shōwa 36nen 4gatsu 1nichi [01.04.1961]. - 446 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  Signaturen:
  • DS881.2.N53 M36 1960::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Man'en gannen kenbei shisetsu shiryō shūsei
  Dai5kan. - . -
  Tōkyō: Kazama Shobō, Shōwa 36nen 8gatsu 25nichi [25.08.1961]. - xii, 138, 189 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • DS881.2.N53 M36 1960::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Man'en gannen kenbei shisetsu shiryō shūsei
  Dai6kan. - . -
  Tōkyō: Kazama Shobō, Shōwa 36nen 9gatsu 20nichi [20.09.1961]. - 387 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • DS881.2.N53 M36 1960::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Man'en gannen kenbei shisetsu shiryō shūsei
  Dai7kan. - . -
  Tōkyō: Kazama Shobō, Shōwa 36nen 7gatsu 31nichi [31.07.1961]. - 421, 8, 7 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • DS881.2.N53 M36 1960::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mashita, Shin'ichi: Gakumon to jinsei / Mashita Shin'ichi cho. -
  Tōkyō: Aoki Shoten, 1979nen 4gatsu 15nichi. - 270 Seiten : Porträt
  (Mashita Shin'ichi chosakushū ; Dai1kan)
  学問と人生 / 真下信一著. -
  東京: 青木書店, 1979年4月15日
  Signaturen:
  • B5244.4.M382 M37 1979::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ma, Xueqiang: Shang hai de Fa guo wen hua di tu / Ma Xue qiang, Cao Sheng mei zhu. - Di yi ban. -
  Shang hai: Shang hai jin xiu wen zhang chu ban she, 2010 nian 4 yue. - 7, 181 Seiten : Illustrationen, Karten, Porträts
  ("Shang hai de wai guo wen hua di tu" xi lie cong shu)
  上海的法国文化地图 / 马学强, 曹胜梅著. - 第一版. -
  上海: 上海锦绣文章出版社, 2010年4月
  Signaturen:
  • DS796.S29 S53 2010::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Meiji Ishinshi kenkyū kōza
  dai1kan = Tenpōki kaeiki, jō. - Tenpōki kaeiki. -
  Tōkyō: Heibonsha, Shōwa 33nen 7gatsu 30nichi [30.07.1958]. - 305 Seiten

  上. - 天保期~嘉永期. -
  東京: 平凡社, 昭和33年7月30日 [30.07.1958]
  Signaturen:
  • DS882.R45 M45 1958::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Meiji Ishinshi kenkyū kōza
  dai4kan. - Boshin sensō seinan sensō. -
  Tōkyō: Heibonsha, Shōwa 33nen 11gatsu 15nichi [15.11.1958]. - 336 Seiten

  第4卷. - 戊辰戦争~西南戦争. -
  東京: 平凡社, 昭和33年11月15日 [15.11.1958]
  Signaturen:
  • DS882.R45 M45 1958::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Meiji Ishinshi kenkyū kōza
  dai5kan. - Meiji jūnen kenpō happu. -
  Tōkyō: Heibonsha, Shōwa 33nen 12gatsu 20nichi [20.12.1958]. - 317 Seiten

  第5卷. - 明治十年~憲法発布. -
  東京: 平凡社, 昭和33年12月20日 [20.12.1958]
  Signaturen:
  • DS882.R45 M45 1958::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Meiji Ishinshi kenkyū kōza
  dai6kan. - Meiji ishinshi shiryō bunken mokuroku sōsakuin. -
  Tōkyō: Heibonsha, Shōwa 34nen 9gatsu 15nichi [15.09.1959]. - 266, 87 Seiten

  第6卷. - 明治維新史史料・文献目錄・総索引. -
  東京: 平凡社, 昭和34年9月15日 [15.09.1959]
  Signaturen:
  • DS882.R45 M45 1958::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ming Qing song shi mi ben ba zhong hui kan / Sun Jia hong, Gong Ru fu zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012 nian 1 yue. - 7, 15, 394 Seiten
  (Li dai zhen xi si fa wen xian / Yang Yi fan zhu bian ; Guan Zhi guo fu zhu bian : Ming Qing song shi mi ben ba zhong hui kan ; Shang)
  (Zhong guo she hui ke xue yuan wen ku : fa xue she hui xue yan jiu xi lie)
  (The selected works of CASS : law and sociology)
  明清訟師秘本八種匯刊 / 孫家紅, 龔汝富整理. - 第1版. -
  北京市: 社會科學文獻出版社, 2012年1月
  Signaturen:
  • KNN1580.Y36 L53 2012::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ming Qing song shi mi ben ba zhong hui kan / Sun Jia hong, Gong Ru fu zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012 nian 1 yue. - 11 Seiten, Seite 397-831
  (Li dai zhen xi si fa wen xian / Yang Yi fan zhu bian ; Guan Zhi guo fu zhu bian : Ming Qing song shi mi ben ba zhong hui kan ; Xia)
  (The selected works of CASS : law and sociology)
  (Zhong guo she hui ke xue yuan wen ku : fa xue she hui xue yan jiu xi lie)
  明清訟師秘本八種匯刊 / 孫家紅, 龔汝富整理. - 第1版. -
  北京市: 社會科學文獻出版社, 2012年1月
  Signaturen:
  • KNN1580.Y36 L53 2012::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Murashima, Yoriyuki: Kafē kōgengaku / Murashima Yoriyuki cho ; Tsuganesawa Toshihiro, Tsuchiya Reiko hen. -
  Tōkyō: Kashiwa Shobō, 2004nen 10gatsu 25nichi. - 466 Seiten : Illustrationen
  (Taishō · Shōwa no fūzoku hihyō to shakai tanbō / [Murashima Yoriyuki cho]. Tsuruganezawa Toshihiro...hen ; Dai1kan)
  カフェー考現学 / 村嶋歸之著 ; 津金沢聡広, 土屋礼子編. -
  東京: 柏書房, 2004年10月25日
  Signaturen:
  • HN723.M873 T35 2004::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nihon bunpō no miete kuru hon / ŌkuboTadatoshi, Okutsu Keiichirō hen. -
  Kyōto ; Tōkyō: Sekibunsha, 1975nen 3gatsu 10nichi. - 270 Seiten : Diagramme
  (Shin Nihongo kōza ; 2)
  日本文法の見えてくる本 / 大久保忠利,奥津敬一郎編. -
  東京: 汐文社, 1975年3月10日
  Signaturen:
  • PL523.H38 S556 1974::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nihongo no rekishi / Iwabuchi Etsutarō, Hida Yoshifumi hen. -
  Kyōto ; Tōkyō: Sekibunsha, 1975nen 11gatsu 5nichi. - 2, 4, 259 Seiten : Diagramme
  (Shin Nihongo kōza ; 4)
  日本語の歴史 / 岩淵悦太郎,飛田良文編. -
  東京: 汐文社, 1975年11月5日
  Signaturen:
  • PL523.H38 S556 1974::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ning, Ken: Huan xing nü ren : (chang pian xiao shuo) / Ning Ken zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo qing nian chu ban she, 2006 nian 4 yue. - 264 Seiten : Porträts
  (9 Star)
  (Jiu xing wen ku)
  环形女人 : (长篇小说) / 宁肯著. - 第1版. -
  北京: 中国青年出版社, 2006年4月
  Signaturen:
  • PL2950.7.N47 H83 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pan long cheng
  Shang. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: Wen wu chu ban she, 2001 nian 8 yue. - 31, 665 Seiten : Illustrationen, Karten
  Signaturen:
  • DS797.48.W858 H834 2001::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pan long cheng
  Xia. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: Wen wu chu ban she, 2001 nian 8 yue. - 8, 48, 160 Seiten
  Signaturen:
  • DS797.48.W858 H834 2001::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pan, Wenguo: Dui bi yu yan xue : li shi yu zhe xue si kao / Pan Wen guo, Tan Hui min zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai jiao yu chu ban she, 2006 nian 6 yue. - 7, 19, 363 Seiten : Porträts
  对比语言学 : 历史与哲学思考 / 潘文国, 谭慧敏著. - 第1版. -
  上海: 上海教育出版社, 2006年6月
  Signaturen:
  • PL1099.P36 D85 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pan, Wuyun: Yin yun lun ji / Pan Wu yun zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Zhong xi shu ju, 2012 nian 8 yue. - 2, 3, 181 Seiten : Illustrationen
  (Studies in comparative linguistics)
  (Bi jiao yu yan xue cong shu)
  音韵论集 / 潘悟云著. - 第1版. -
  上海市: 中西书局, 2012年8月
  Signaturen:
  • PL1201.P36 Y56 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pan, Xuzhu: Ji guan ji / Yu Qie zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 92 Seiten
  (Min guo ji cui)
  雞冠集 / 予且著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2099

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qian, Yishi: Jin dai shi jie zheng zhi shi / Qian Yi shi zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 17, 381 Seiten
  (Min guo ji cui)
  近代世界政治史 / 錢亦石著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::538

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qie yu zhi xin ban da Ming lü li zhu shi zhao ni zhi yu zhi nan / Xu Li zhi, Guan Zhi guo, Li Lin zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012 nian 1 yue. - 2, 11, 432 Seiten
  (Li dai zhen xi si fa wen xian / Yang Yi fan zhu bian ; Guan Zhi guo fu zhu bian : Qie yu zhi xin ban da Ming lü li zhu shi zhao ni zhi yu zhi nan ; Shang)
  (Zhong guo she hui ke xue yuan wen ku : fa xue she hui xue yan jiu xi lie)
  (The selected works of CASS : law and sociology)
  鍥御製新頒大明律例註釋招擬折獄指南 / 徐立志, 關志國, 李琳整理. - 第1版. -
  北京市: 社會科學文獻出版社, 2012年1月
  Signaturen:
  • KNN1580.Y36 L53 2012::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qie yu zhi xin ban da Ming lü li zhu shi zhao ni zhi yu zhi nan / Xu Li zhi, Guan Zhi guo, Li Lin zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012 nian 1 yue. - 21 Seiten, Seite 433-906
  (Li dai zhen xi si fa wen xian / Yang Yi fan zhu bian ; Guan Zhi guo fu zhu bian : Qie yu zhi xin ban da Ming lü li zhu shi zhao ni zhi yu zhi nan ; Xia)
  (The selected works of CASS : law and sociology)
  (Zhong guo she hui ke xue yuan wen ku : fa xue she hui xue yan jiu xi lie)
  鍥御製新頒大明律例註釋招擬折獄指南 / 徐立志, 關志國, 李琳整理. - 第1版. -
  北京市: 社會科學文獻出版社, 2012年1月
  Signaturen:
  • KNN1580.Y36 L53 2012::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qin, Baoqi: She hui juan / Qin Bao qi, Zhang Yan zhu. - Di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao hai chu ban she, 1999 nian 6 yue. - 4, 4, 394 Seiten : Porträts
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie)
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie / Dai Yi zhu bian ; [7])
  社会卷 / 秦宝琦, 张研著. - 第1版. -
  沈阳市: 辽海出版社, 1999年6月
  Signaturen:
  • DS754.2.D35 S55 1999::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qiu shen tiao kuan / Song Bei ping zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012 nian 1 yue. - 12, 3, 442 Seiten
  (Li dai zhen xi si fa wen xian / Yang Yi fan zhu bian ; Guan Zhi guo fu zhu bian : Qiu shen tiao kuan ; Shang)
  (The selected works of CASS : law and sociology)
  (Zhong guo she hui ke xue yuan wen ku : fa xue she hui xue yan jiu xi lie)
  秋審條款 / 宋北平整理. - 第1版. -
  北京市: 社會科學文獻出版社, 2012年1月
  Signaturen:
  • KNN1580.Y36 L53 2012::13

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qiu shen tiao kuan / Song Bei ping zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012 nian 1 yue. - 13 Seiten, Seite 445-990
  (Li dai zhen xi si fa wen xian / Yang Yi fan zhu bian ; Guan Zhi guo fu zhu bian : Qiu shen tiao kuan ; Zhong)
  (The selected works of CASS : law and sociology)
  (Zhong guo she hui ke xue yuan wen ku : fa xue she hui xue yan jiu xi lie)
  秋審條款 / 宋北平整理. - 第1版. -
  北京市: 社會科學文獻出版社, 2012年1月
  Signaturen:
  • KNN1580.Y36 L53 2012::14

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qiu shen tiao kuan / Song Bei ping zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012 nian 1 yue. - 2 Seiten, Seite 993-1677
  (Li dai zhen xi si fa wen xian / Yang Yi fan zhu bian ; Guan Zhi guo fu zhu bian : Qiu shen tiao kuan ; Xia)
  (Zhong guo she hui ke xue yuan wen ku : fa xue she hui xue yan jiu xi lie)
  (The selected works of CASS : law and sociology)
  秋審條款 / 宋北平整理. - 第1版. -
  北京市: 社會科學文獻出版社, 2012年1月
  Signaturen:
  • KNN1580.Y36 L53 2012::15

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Radek, Karl: Zhong guo li shi zhi li lun de fen xi / La de ke zhu ; Ke Ren yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 256 Seiten
  (Min guo ji cui)
  中國歷史之理論的分析 / 拉德克著 ; 克仁譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1617

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sanmao: Nao xue ji / San mao zhu. - Di 1 ban. -
  Guang zhou Shi: Guang dong lü you chu ban she, 1996 nian 10 yue. - 249 Seiten : Porträts
  (San mao zuo pin ji ; 14)
  闹学记 / 三毛著. - 第1版. -
  广州市: 广东旅游出版社, 1996年10月
  Signaturen:
  • PL2894.A47 N365 1996

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • She tuan Yue qu hui bian
  di 1 ji. - . -
  Xiang gang: Chen xiang ji tu you xian gong si, 1995. - 3, 209 Seiten
  (She tuan Yue qu tui guang xi lie)
  Signaturen:
  • M1805.4.G8 H49 1995::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • She tuan Yue qu zhuan ji
  di 1 ji. - . -
  Xiang gang: Chen xiang ji shu ju, [1999?]. - 11, 271 Seiten
  Signaturen:
  • M1805.4.G8 H49 1999::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • She tuan Yue qu zhuan ji
  di 2 ji. - . -
  Xiang gang: Chen xiang ji shu ju, [2000?]. - 2, 272 Seiten
  Signaturen:
  • M1805.4.G8 H49 1999::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shiga, Naoya: Shiga Naoya shōsetsusen
  1. - . -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, Shōwa62nen 3gatsu 9nichi [09.03.1987]. - iii, 429 Seiten : Ilustrationen
  Signaturen:
  • PL816.H5 S55 1987::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shiga, Naoya: Shiga Naoya shōsetsusen
  2. - . -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, Shōwa62nen 4gatsu 9nichi [09.04.1987]. - iii, 440 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • PL816.H5 S55 1987::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shiga, Naoya: Shiga Naoya shōsetsusen
  3. - . -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, Shōwa62nen 5gatsu 8nichi [08.05.1987]. - iii, 404 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • PL816.H5 S55 1987::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shiga, Naoya: Shiga Naoya shōsetsusen
  4. - . -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, Shōwa62nen 6gatsu 9nichi [09.06.1987]. - i, 611 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • PL816.H5 S55 1987::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi zhao Cun yu Xi shan Ping / Zhong guo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo da bai ke quan shu chu ban she, 1999 nian 4 yue. - XVII, 350, [152] Seiten : Illustrationen, Karten
  (Zhong guo tian ye kao gu bao gao ji. Kao gu xue zhuan kan : Ding zhong ; Di 53 hao)
  师赵村与西山坪 / 中国社会科学院考古硏究所编著. - 第1版. -
  北京: 中国大百科全书出版社, 1999年4月
  Signaturen:
  • DS797.28.T5 Z46 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Si chuan chu tu Nan chao fo jiao zao xiang / Si chuan bo wu yuan, Cheng du wen wu kao gu yan jiu suo, Si chuan da xue bo wu guan bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong hua shu ju, 2013 nian 11 yue. - 11, 273 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  四川出土南朝佛教造像 / 四川博物院, 成都文物考古研究所, 四川大学博物馆编著. - 第1版. -
  北京市: 中华书局, 2013年11月
  Signaturen:
  • NB1912.B83 S535 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Song, Shu: Song Shu ji
  Shang ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 1993 nian 2 yue. - 5, 2, 36, 655 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Zhong guo jin dai ren wu wen ji cong shu)
  Signaturen:
  • B5234.S86 S66 1993::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Song, Shu: Song Shu ji
  Xia ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 1993 nian 2 yue. - Seite 657-1299
  (Zhong guo jin dai ren wu wen ji cong shu)
  Signaturen:
  • B5234.S86 S66 1993::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sugiyama, Motojirō: Nōmin kumiai no riron to jissai / Sugiyama Motojirō cho. -
  Tōkyō: Nōsan Gyoson Bunka Kyōkai, Shōwa 52nen 6gatsu 10nichi [10.06.1977]. - 332 Seiten : Illustrationen
  (Meiji Taishō nōsei keizai meichoshū ; 18)
  農民組合の理論と実際 / 杉山元治郎 著. -
  東京: 農山漁村文化協会, 昭和52年6月10日 [10.06.1977]
  Signaturen:
  • HD2092.K66 M45 1975::18

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Suzuki Daisetsu : Zen o koete / Yamada Shōji, Jon Burīn hen. -
  Kyōto: Shibunkaku Shuppan, Reiwa 2nen 11gatsu 1nichi [01.11.2020]. - ix, 423, xiii Seiten
  鈴木大拙 : 禅を超えて / 山田奨治, ジョン・ブリーン編. -
  京都: 思文閣出版, 令和2年11月1日 [01.11.2020]
  Signaturen:
  • BQ695.B74 S89 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Suzuki, Ken'ichi: Tennō to waka : kunimi to girei no 1500nen / Suzuki Ken'ichi. -
  Tōkyō: Kōdansha, 2017nen 1gatsu 11nichi. - 198 Seiten : Illustrationen
  (Kōdansha sensho mechie ; 641)
  天皇と和歌 : 国見と儀礼の1500年 / 鈴木健一
  Signaturen:
  • PL727.S89 T46 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tabū e no chōsen : Motoshima (Nagasaki shichō) hatsugen ni shimin wa / [Genron no jiyū o motomeru Nagasaki shimin no kai]. - Dai2ban hakkō. -
  Nagasaki: Genron no jiyū o motomeru Nagasaki shimin no kai, 1989nen 6gatsu 15nichi. - 111 Seiten : Illustrationen
  タブーへの挑戦 : 本島(長崎市長)発言に市民は / [言論の自由を求める長崎市民の会]. - 第2版発行. -
  長崎: 言論の自由を求める長崎市民の会, 1989年6月15日
  Signaturen:
  • DS897.H534 G4683 1989

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tanaka, Hiroshi: Kasuga kaishi no shoshigaku / Tanaka Hiroshi cho. -
  Tōkyō: Heibonsha, 2021nen 3gatsu 15nichi. - 80 Seiten : Illustrationen
  (Bukkuretto <shomotsu o hiraku> ; 25)
  春日懐紙の書誌学 / 田中大士著. -
  東京: 平凡社, 2021年3月15日
  Signaturen:
  • Z665.T36 K37 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang, Qingzeng: Jing ji xue gai lun / Tang Qing zeng zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 11, 344 Seiten
  (Min guo ji cui)
  經濟學概論 / 唐慶增著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::555

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tonde Saitama / Takeuchi Hideki kantoku ; Nikaidō Fumi ; GACKT shutsuen. -
  Tōkyō: Tōei, 2019. - 1 videodisc (107 min.) : sound, color
  翔んで埼玉 / 武内英樹 監督 ; 二階堂ふみ, GACKT 出演. -
  東京: 東映, 2019
  Signaturen:
  • DVD040.143

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tu, Xianruo: Zen yang du wu xian pu / Tu Xian ruo bian zhu. - Di 2 ban. -
  Shang hai: Shang hai yin yue chu ban she, 1979 nian 1 yue. - 62 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  怎样读五线谱 / 屠咸若编著. - 第2版. -
  上海: 上海音乐出版社, 1979年1月
  Signaturen:
  • MT35.T89 Z46 1979

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wada, Kōji: "Shinō kōshō" wa dō oshierarete kita ka : shō-chūgakkō niokeru kinsei mibun gakushū no tenkai / Wada Kōji cho. - Shohan. -
  Kyōto: Mineruba Shobō, 2018. - 320, 4 Seiten : Illustrationen
  「士農工商」はどう教えられてきたか : 小中学校における近世身分学習の展開 / 和田幸司著. - 初版. -
  京都: ミネルヴァ書房, 2018
  Signaturen:
  • LA1311.W33 S55 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Hongbin: Qing dai jia zhi chi du : huo bi bi jia yan jiu / Wang Hong bin zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2015 nian 9 yue. - 7, 564 Seiten : Illustrationen
  清代价值尺度 : 货币比价研究 / 王宏斌著. - 北京第1版. -
  北京: 生活·读书·新知三联书店, 2015年9月
  Signaturen:
  • HG1283.W366 Q56 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Jian: Shanghai Jewish cultural map / $hWang Jian ; translated by Fang Shengquan, Shi Fengjie, Jiang Lina. - First edition. -
  Shanghai: Shanghai Brilliant Publishing House, November 2013. - 7, 169 Seiten : Illustrationen, Karten, Porträts
  ("Shang hai de wai guo wen hua di tu" xi lie cong shu)
  Signaturen:
  • DS796.S29 S5312 2013::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei, Xuefeng: Zhang Da qian liu Shu jing pin / Si chuan bo wu yuan bian ; Wei Xue feng zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong hua shu ju, 2015 nian 1 yue. - 8, 287 Seiten : Porträts
  张大千留蜀精品 / 四川博物院编 ; 魏学峰撰. - 第1版. -
  北京市: 中华书局, 2015年1月
  Signaturen:
  • ND1049.C4523 W45 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wille, Rolf-Peter: Fu er mo sha de xu gou yu zhen shi / zuo zhe Wei Le fu (Rolf-Peter Wille) ; yi zhe Ye Lü na, Ye Li ying. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Yu shan she chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2011 nian 3 yue. - 233 Seiten : Illustrationen
  (Sheng huo.Tai wan li shi ; 13)
  福爾摩沙的虛構與真實 / 作者魏樂富 (Rolf-Peter Wille) ; 譯者葉綠娜, 葉儷穎. - 初版. -
  台北市: 玉山社出版事業股份有限公司, 2011年3月
  Signaturen:
  • DS799.15.W55 F67126 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Jianyong: Dui wai guan xi juan / Wu Jian yong zhu. - Di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao hai chu ban she, 1999 nian 6 yue. - 3, 4, 363 Seiten : Porträts
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie)
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie / Dai Yi zhu bian ; [9])
  对外关系卷 / 吴建雍著. - 第1版. -
  沈阳市: 辽海出版社, 1999年6月
  Signaturen:
  • DS754.2.D35 S55 1999::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiao, Zixian: Nan qi shu / Liang Xiao zi xian zhuan. -
  Tai bei Shi: Hong ye shu ju, Minguo 61 nian 9 yue [09.1972]. - 288 Seiten : Faksimiles
  南齊書 / 梁蕭子顯撰. -
  台北市: 宏業書局, 民國61年9月[09.1972]
  Signaturen:
  • DS748.6.X53 N36 1972

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xia, Yan: Li li cao / Xia Yan zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 83 Seiten
  (Min guo ji cui)
  離離草 / 夏衍著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::634

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xin bian wen wu jin jing lü li zhi nan / Yang Yi fan zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012 nian 1 yue. - 3, 29, 662 Seiten
  (Li dai zhen xi si fa wen xian / Yang Yi fan zhu bian ; Guan Zhi guo fu zhu bian ; Di 8 ce)
  (The selected works of CASS : law and sociology)
  (Zhong guo she hui ke xue yuan wen ku : fa xue she hui xue yan jiu xi lie)
  新編文武金鏡律例指南 / 楊一凡整理. - 第1版. -
  北京市: 社會科學文獻出版社, 2012年1月
  Signaturen:
  • KNN1580.Y36 L53 2012::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xin bian xu bu li dai gao seng zhuan / Zhao Chao zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2011 nian 5 yue. - 7, 3, 2, 613 Seiten
  (Zhong guo she hui ke xue yuan lao nian xue zhe wen ku)
  新编续补历代高僧传 / 赵超主编. - 第1版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2011年5月
  Signaturen:
  • BQ634.Z43 X56 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xin, Bin: Han Ying bao zhi xin wen yu pian hu wen xing yan jiu / Xin bin, Li Shu guang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2010 nian 7 yue. - 240 Seiten
  汉英报纸新闻语篇互文性研究 / 辛斌, 李曙光著. - 第1版. -
  北京市: 外语教学与研究出版社, 2010年7月
  Signaturen:
  • PN98.I58 X56 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xin juan guan ban lü li lin min bao jing / Kong Qing ming, Song Guo fan zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012 nian 1 yue. - 3, 16, 561 Seiten
  (Li dai zhen xi si fa wen xian / Yang Yi fan zhu bian ; Guan Zhi guo fu zhu bian : Xin juan guan ban lü li lin min bao jing ; Shang)
  (The selected works of CASS : law and sociology)
  (Zhong guo she hui ke xue yuan wen ku : fa xue she hui xue yan jiu xi lie)
  新鐫官板律例臨民寶鏡 / 孔慶明, 宋國範整理. - 第1版. -
  北京市: 社會科學文獻出版社, 2012年1月
  Signaturen:
  • KNN1580.Y36 L53 2012::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xin juan guan ban lü li lin min bao jing / Kong Qing ming, Song Guo fan zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012 nian 1 yue. - 31 Seiten, Seite 563-1274
  (Li dai zhen xi si fa wen xian / Yang Yi fan zhu bian ; Guan Zhi guo fu zhu bian : Xin juan guan ban lü li lin min bao jing ; Xia)
  (The selected works of CASS : law and sociology)
  (Zhong guo she hui ke xue yuan wen ku : fa xue she hui xue yan jiu xi lie)
  新鐫官板律例臨民寶鏡 / 孔慶明, 宋國範整理. - 第1版. -
  北京市: 社會科學文獻出版社, 2012年1月
  Signaturen:
  • KNN1580.Y36 L53 2012::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi yuan lu hui jiao / Zhang Song, Zhang Qun, Duan Xiang kun zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012 nian 1 yue. - 11, 7, 382 Seiten
  (Li dai zhen xi si fa wen xian / Yang Yi fan zhu bian ; Guan Zhi guo fu zhu bian : Xi yuan lu hui jiao ; Shang)
  (Zhong guo she hui ke xue yuan wen ku : fa xue she hui xue yan jiu xi lie)
  (The selected works of CASS : law and sociology)
  洗冤錄彙校 / 張松, 張群, 段向坤整理. - 第1版. -
  北京市: 社會科學文獻出版社, 2012年1月
  Signaturen:
  • KNN1580.Y36 L53 2012::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi yuan lu hui jiao / Zhang Song, Zhang Qun, Duan Xiang kun zheng li. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012 nian 1 yue. - 12 Seiten, Seite 385-822
  (Li dai zhen xi si fa wen xian / Yang Yi fan zhu bian ; Guan Zhi guo fu zhu bian : Xi yuan lu hui jiao ; Xia)
  (Zhong guo she hui ke xue yuan wen ku : fa xue she hui xue yan jiu xi lie)
  (The selected works of CASS : law and sociology)
  洗冤錄彙校 / 張松, 張群, 段向坤整理. - 第1版. -
  北京市: 社會科學文獻出版社, 2012年1月
  Signaturen:
  • KNN1580.Y36 L53 2012::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Hao: Nong min juan / Xu Hao zhu. - Di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao hai chu ban she, 1999 nian 6 yue. - 4, 12, 438 Seiten : Porträts
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie)
  (18 shi ji de Zhong guo yu shi jie / Dai Yi zhu bian ; [5])
  农民卷 / 徐浩著. - 第1版. -
  沈阳市: 辽海出版社, 1999年6月
  Signaturen:
  • DS754.2.D35 S55 1999::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Kuisong: "Bian yuan ren" ji shi : ji ge "wen ti" xiao ren wu de bei ju gu shi / Yang Kui song zhu. - Di 1 ban. -
  Guang zhou: Guang dong ren min chu ban she, 2016 nian 3 yue. - xiii, 364 Seiten : Illustrationen
  "边缘人"纪事 : 几个"问题"小人物的悲剧故事 / 杨奎松著. - 第1版. -
  广州: 广东人民出版社, 2016年3月
  Signaturen:
  • DS778.7.Y36 B53 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yi, Sha: E si shi ren / Yi Sha zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo hua qiao chu ban she, 1994 nian 3 yue. - 3, 6, 173 Seiten : Porträts
  (Zhong guo dang dai xian feng shi ren cong shu)
  饿死诗人 / 伊沙著. - 第1版. -
  北京: 中囯华侨出版社, 1994年3月
  Signaturen:
  • PL2925.5.S43 E85 1994

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yi shi zai Xi fang de Zhong guo shi : Fa guo "Xiao ri bao" ji lu de wan Qing 1891-1911 / Li Hong li, Zhao Li sha bian yi. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Bei jing shi dai Hua wen shu ju, 2015 nian 3 yue. - 7, 9, 251 Seiten
  遗失在西方的中国史 : 法国"小日报"记录的晚清1891-1911 / 李红利, 赵丽莎编译. - 第1版. -
  北京市: 北京时代华文书局, 2015年3月
  Signaturen:
  • DS761.L54 Y57 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu shi ming yan / Feng Meng long bian ; Xu Zheng yang jiao zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Ren min wen xue chu ban she, 1958 nian 4 yue. - 4, 2, 2, 633 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo gu dai xiao shuo ming zhu cha tu dian cang xi lie)
  喻世明言 / 冯梦龙编 ; 许政杨校注. - 北京第1版. -
  北京市: 人民文学出版社, 1958年4月
  Signaturen:
  • PL2627.F45 Y87 1958

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Linghan: Jing zhuan wen fa yan jiu / Zhang Ling han zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 76, 88 Seiten
  (Min guo ji cui)
  經傳文法之研究 / 張淩漢著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::551

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Shilu: Zhong guo sheng yun xue gai yao / Zhang Shi lu zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 7, 195 Seiten
  (Min guo ji cui)
  中國聲韻學概要 / 張世祿著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1641

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Xuefeng: "Du cheng quan" yu "du cheng quan she hui" yan jiu wen ji : yi Liu chao Jian kang wei zhong xin / Zhang Xue feng bian. - Di 1 ban. -
  Nan jing: Nan jing da xue chu ban she, 2021 nian 1 yue. - 4, 7, 2, 415 Seiten : Illustrationen, Pläne, Karten
  (Nan jing da xue Liu chao yan jiu shu xi : Yi zhong lun ji ; Di 1 hao)
  "都城圈"与"都城圈社会"研究文集 : 以六朝建康为中心 / 张学锋编. - 第1版. -
  南京: 南京大学出版社, 2021年1月
  Signaturen:
  • DS797.56.N365 Z43 2021

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Yuntao: Tan zhe si bei ji / Zhang Yun tao zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo wen shi chu ban she, 2010 nian 1 yue. - 6, 12, 492 Seiten : Illustrationen, Karten, Porträts, Faksimiles
  潭柘寺碑记 / 张云涛著. - 北京第1版. -
  北京市: 中国文史出版社, 2010年1月
  Signaturen:
  • BQ6345.B45 T36 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Binfu: Dong bei shi qi shi dai kao gu / Zhao Bin fu bian zhu. -
  Chang chun Shi: Ji lin da xue chu ban she, 2003 nian 12 yue. - 5, 5, 461 Seiten : Illustrationen
  东北石器时代考古 / 赵宾福编著. -
  长春市: 吉林大学出版社, 2003年12月
  Signaturen:
  • DS793.D66 Z53 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Wei: Chu guo feng jun yan jiu / Zheng Wei zhu. - Di 1 ban. -
  Wu han Shi: Hu bei jiao yu chu ban she, 2012 nian 9 yue. - 2, 14, 271 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Shi ji chu xue)
  (Jing chu wen ku)
  楚国封君研究 / 郑威著. - 第1版. -
  武汉市: 湖北教育出版社, 2012年9月
  Signaturen:
  • DS797.48.A2 Z44 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Xuejia: Jin shi wu nian Ri ben mi shi / Zheng Xue jia zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 4, 245 Seiten
  (Min guo ji cui)
  近十五年日本秘史 / 鄭學稼著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::541

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong, Fulan: Zhong guo min su liu bian / Zhong Fu lan zhu. - Chu ban. -
  Xiang gang: Zhong hua shu ju, 1989 nian 12 yue. - 4, 189 Seiten
  (Bai jia wen ku : ren wen ji)
  中國民俗流變 / 仲富蘭著. - 初版. -
  香港: 中華書局, 1989年12月
  Signaturen:
  • DS721.Z4442 Z46 1989

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo li shi
  7 nian ji, di 1 xue qi. - . - Shi yong ben, di 2 ban. -
  Shang hai: Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2006 nian 8 yue [08.2006]. - 174 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • LT380.C6 H200625 2006::7,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Baogang: She hui zhuan xing qi qun ti xing shi jian yu fang, chu zhi gong zuo fang lüe / Zhou Bao gang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo ren min gong an da xue chu ban she, 2009 nian 3 yue. - 4, 6, 3, 718 Seiten
  社会转型期群体性事件预防, 处置工作方略 / 周保刚著. - 第1版. -
  北京: 中国人民公安大学出版社, 2009年3月
  Signaturen:
  • HV6485.C6 Z46 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Ruchang: Cao Xue qin xiao zhuan / Zhou Ru chang. - Di 1 ban. -
  Tian jin Shi: Bai hua wen yi chu ban she, 1980 nian 4 yue. - 15, 2, 251 Seiten
  曹雪芹小传 / 周汝昌. - 第1版. -
  天津市: 白花文艺出版社, 1980年4月
  Signaturen:
  • PL2727.S2 C67 1980

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Ruchang: Cao Xue qin xin zhuan / Zhou Ru chang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Wai wen chu ban she, 1997. - 5, 353 Seiten : Illustrationen, Porträts, genealogische Tafeln
  曹雪芹新傳 / 周汝昌著. - 第1版. -
  北京: 外文出版社, 1997
  Signaturen:
  • PL2727.S2 C5735 1997

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhuang, Xueben: Zhuang Xue ben quan ji
  Shang ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong hua shu ju, 2009 nian 7 yue. - 411 Seiten : Karten
  Signaturen:
  • DS793.N6 Z58 2009::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhuang, Xueben: Zhuang Xue ben quan ji
  Xia ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong hua shu ju, 2009 nian 7 yue. - Seite 415-763 : Karten
  Signaturen:
  • DS793.N6 Z58 2009::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhuang, Zhenglin: [Band]. - Chu ban. -
  Tai zhong Shi: Tai zhong Shi zheng fu wen hua ju, 2017 nian 12 yue. - 239 Seiten
  (Wu sheng, you meng)
  (Dian cang Tai zhong ; 17)
  Signaturen:
  • N7349.83.C4445 Z58 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

Gehe zu:

Diese Neuerwerbungslisten werden jeweils zu Beginn eines Monats für die im vorhergehenden Monat erworbenen Medien erstellt.
Aus technischen Gründen kann ein Medium jeweils nur einem einzigen Fachgebiet zugeordnet werden. Für Medien mit fachübergreifendem Inhalt empfiehlt es sich daher, in allen in Frage kommenden Fachgebietslisten zu recherchieren.

zum Seitenanfang