Navigation überspringen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitätsbibliothek

Neuerwerbungen im November 2020

Fach: CATS / Abteilung Ostasien

Universitätsbibliothek Heidelberg

Stand: 01.12.2020 09:02 – Anzahl der Neuerwerbungen: 211


 • 1996 nian Xi sha wen wu pu cha / Hai nan Sheng bo wu guan, Hai nan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2020 nian 6 yue. - vi, 191 Seiten
  (Hai nan Sheng chu ban wu : bing zhong)
  1996年西沙文物普查 / 海南省博物馆, 海南省文物考古研究所编著. - 第一版
  Signaturen:
  • DS797.37.S254 H35 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Adal, Raja: Beauty in the age of empire : Japan, Egypt, and the global history of aesthetic education / Raja Adal. -
  New York: Columbia University Press, [2019]. - xvii, 268 Seiten : Illustrationen
  (Studies of the Weatherhead East Asian Institute, Columbia University)
  (Columbia studies in international and global history)
  Signaturen:
  • N69.3.A33 B43 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Allen, Joseph Roe: The Chinese lyric sequence : poems, paintings, anthologies / by Joseph R. Allen. -
  Amherst: Cambria Press, [2020]. - xxiii, 385 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • PL2307.A45 C45 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • An, Chunyang: Where the Dai people live / edited by An Chunyang and Liu Bohua. - 1. ed. -
  Beijing: Foreign Languages Press, 1985. - 117 S : zahlr. Ill., Kt
  (Zhong guo shao shu min zu feng qing cong shu)
  (China's nationalities series)
  Signaturen:
  • DS731.T27 A5313 1985

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Asai, Torao: Zhong guo fa dian bian zuan yan ge shi
  Shang juan. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 16, 220 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1578

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Asai, Torao: Zhong guo fa dian bian zuan yan ge shi
  Xia juan. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 196 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1579

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • [Band]. -
  London: The School of Oriental and African Studies, The University of London, 1996. - xvi, 223 Seiten
  (Korea)
  Signaturen:
  • DS904.H69 K6 1996::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei yang jun fa
  di 1 juan. - Bei yang jun fa yu Bei jing zheng fu / bian zhe Wen Li ming, Li Xue tong, Wang Shan zhong. - Di 1 ban. -
  Wu han: Wu han chu ban she, 1990 nian 6 yue. - 17, 10, 747 Seiten

  第1卷. - 北洋军阀与北京政府. - 第1版. -
  武汉: 武汉出版社, 1990年6月
  Signaturen:
  • DS777.36.Z53 B45 1990::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei yang jun fa
  di 2 juan. - Yuan Shi kai de du cai tong zhi / bian zhe Wen Li ming, Li Xue tong. - Di 1 ban. -
  Wu han: Wu han chu ban she, 1990 nian 6 yue. - 11, 1400 Seiten

  第2卷. - 袁世凯的独裁统治. - 第1版. -
  武汉: 武汉出版社, 1990年6月
  Signaturen:
  • DS777.36.Z53 B45 1990::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei yang jun fa
  di 3 juan. - Wan xi jun fa yu Ri ben / bian zhe Zhang Bo feng, Sun Cai xia. - Di 1 ban. -
  Wu han: Wu han chu ban she, 1990 nian 6 yue. - 6, 1323 Seiten

  第3卷. - 皖系军阀与日本. - 第1版. -
  武汉: 武汉出版社, 1990年6月
  Signaturen:
  • DS777.36.Z53 B45 1990::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei yang jun fa
  di 4 juan. - Zhi xi jun fa de xin shuai / bian zhe Wang Shan zhong, Liu Bao kang. - Di 1 ban. -
  Wu han: Wu han chu ban she, 1990 nian 6 yue. - 6, 1034 Seiten

  第4卷. - 直系军阀的兴衰. - 第1版. -
  武汉: 武汉出版社, 1990年6月
  Signaturen:
  • DS777.36.Z53 B45 1990::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei yang jun fa
  di 5 juan. - Bei yang jun fa de fu mie / bian zhe Sun Cai xia, Li Xue tong. - Di 1 ban. -
  Wu han: Wu han chu ban she, 1990 nian 6 yue. - 6, 896 Seiten

  第5卷. - 北洋军阀的覆灭. - 第1版. -
  武汉: 武汉出版社, 1990年6月
  Signaturen:
  • DS777.36.Z53 B45 1990::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei yang jun fa
  di 6 juan. - Bei yang jun fa da shi yao lu : Bei yang jun zheng ren wu jian zhi, Bei yang jun fa shi qi tu shu mu lu / bian zhe Wen Li ming, Sun Cai xia, Li Xue tong, Wang Shan zhong, Liu Jian guang. - Di 1 ban. -
  Wu han: Wu han chu ban she, 1990 nian 6 yue. - 11, 728 Seiten

  第6卷. - 北洋军阀大事要录. - 第1版. -
  武汉: 武汉出版社, 1990年6月
  Signaturen:
  • DS777.36.Z53 B45 1990::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bhalla, Ajit S.: Asia's trouble spots in a global perspective : the leadership question in conflict resolution / A.S. Bhalla. -
  London ; New York: Rowman & Littlefield International, [2019]. - xvi, 239 Seiten
  Signaturen:
  • JZ5584.A7 B43 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bing xu (gou nian) chun jie Zhong guo min zu yin yue hui. -
  [Hang zhou]: Zhe jiang ge wu ju yuan, 2006. - 38 ungezählte Seiten
  丙戌(狗年)春节中国民族音乐会. -
  [杭州]: 浙江歌舞剧院, 2006
  Signaturen:
  • ML28.H364 B56 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cauquelin, Josiane: Les Buyi : par Josiane Cauquelin. -
  Paris: Cercle de Culture et de Recherches Laotiennes, 1987. - 219 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Péninsule ; 14/15)
  Signaturen:
  • DS731.P84 C38 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Ajiang: Chinese "Cancer Villages" : rural development, environmental change and public health / Chen Ajiang, Cheng Pengli, and Luo Yajuan ; translated by Jennifer Holdaway and Wang Wuyi. -
  Amsterdam: Amsterdam University Press, [2020]. - 303 Seiten : Diagramme, Illustrationen; Pläne
  Signaturen:
  • RA566.5.C6 C4413 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng, Nina: Jin dai zheng zhi zhi du yan jiu / Cheng Ni na zhu. - Di 1 ban. -
  Chang chun Shi: Ji lin da xue chu ban she, 1999 nian 12 yue. - 3, 3, 313 Seiten : Illustrationen
  金代政治制度研究 / 程妮娜著. - 第1版. -
  长春市: 吉林大学出版社, 1999年12月
  Signaturen:
  • DS751.92.C54 J56 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng, Shui-Cheng: Les musiques et les chants hakka des deux rives du Détroit de Taiwan / Cheng Shui-Cheng. -
  [Paris]: Librairie You Feng, 1998. - 173 Seiten : Illustrationen, Karten
  Signaturen:
  • ML3747.C446 M87 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chi ba gu qin kao / Huang Da tong zhu bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai yin yue xue yuan chu ban she, 2005 nian 8 yue. - 3, 373 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  (Zhe jiang sheng yi shu yan jiu suo ke yan xiang mu)
  尺八古琴考 / 黄大同主编. - 第1版. -
  上海: 上海音乐学院出版社, 2005年8月
  Signaturen:
  • ML531.H83 C45 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chōkō ryūiki to Hashoku, So no chiiki bunka / Chōkō Ryūiki Bunka Kenkyūjo hen. - Shohan. -
  Tōkyō: Yūzankaku, Heisei 18nen 11gatsu 20nichi [20.11.2006]. - xiv, 291 Seiten : Illustrationen
  (Ajia chiiki bunkagaku sōsho ; 3)
  長江流域と巴蜀, 楚の地域文化 / 長江流域文化研究所編. - 初版. -
  東京: 雄山閣, 平成18年11月20日 [20.11.2006]
  Signaturen:
  • SD793.Y3 C563 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chuan cheng yu Chuang xin : Kao gu xue shi ye xia de Qi wen hua xue shu yan tao hui lun wen ji / Shan dong Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2019 nian 10 yue. - 6, 3, 733 Seiten : Karten, Illustrationen, Faksimiles
  传承与创新 : 考古学视野下的齐文化学术研讨会论文集 / 山东省文物考古研究院. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2019年10月
  Signaturen:
  • DS797.72.A2 S535 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chu tu wen xian yu gu wen zi yan jiu
  Di 5 ji. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2013 nian 9 yue. - 611 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  Signaturen:
  • PL2447.C525::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chu xiong Zhou min jian ge qu ji cheng / Chu xiong Yi zu zi zhi zhou wen hua ju bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Guo ji wen hua chu ban gong si, 1991 nian 5 yue. - 4, 2, 36, 482 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Yun nan di fang yi shu ji cheng : zhi cong shu)
  (Zhong guo min jian ge qu ji cheng Yun nan juan cong shu)
  楚雄州民间歌曲集成 / 楚雄彝族自治州文化局编. - 第1版. -
  北京: 国际文化出版公司, 1991年5月
  Signaturen:
  • M1804.C489 C48 1991

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Deng feng shuang miao zhan guo Qin Han mu di / He nan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan, Wu han da xue li shi xue yuan kao gu xi bian zhu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2019 nian 8 yue. - xviii, 344, 18, 50 Seiten : Illustrationen, Karten
  登封双庙战国秦汉墓地 / 河南省文物考古研究院, 武汉大学历史学院考古系编著. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2019年8月
  Signaturen:
  • DS797.44.Z334 H46 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ding Ma cheng nan yin zuo pin ping lun. -
  [Xin jia po]: Xin jia po xiang ling yin yue she, 1995 nian 12 yue. - 200 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  丁马成南音作品评论. -
  [新加坡]: 新加坡湘灵音乐社, 1995年12月
  Signaturen:
  • ML410.D584 W36 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dong, Manü: Yu tou de li zan / Dong Ma nü bian. - Chu ban. -
  Tai bei Xian: Dao xiang chu ban she, Minguo 84 nian 5 yue [05.1995]. - 6, 1, 2, 9, 2, 1, 166 Seiten
  (Dao xiang yuan zhu min xi lie ; G3)
  董瑪女: : 芋頭的礼讚 / 董瑪女編. - 初版. -
  台北縣: 稻香出版社, 民國84年5月[05.1995]
  Signaturen:
  • DS799.43.Y35 D66 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du, Yaxiong: Listening to China : the music heritage of China's 56 Nationalities / by Yaxiong Du. - First edition. -
  Hefei: Time Publishing and Media Co., Ltd., May 2012. - 5, 3, 367 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • ML3746.D89 L5613 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Eberhard, Alide: Die Mode der Han- und Chin-Zeit / Alide und Wolfram Eberhard. -
  Antwerpen: De Sikkel, 1946. - 126 S.
  Signaturen:
  • NK8883.A1 E246 1946

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Elisseeff, Vadime: Bronzes archai͏̈ques chinois au Musée Cernuschi
  1. - . -
  Paris: L'Asiatèque, 1977. - 188 S. : Ill.
  Signaturen:
  • NK7983.A1 E453 1977::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Eubanks, Charlotte D.: The art of persistence : Akamatsu Toshiko and the visual cultures of transwar Japan / Charlotte Eubanks. -
  Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2020. - xvii, 314 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • ND1059.M363 E933 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • [Factsheets]. -
  London: The School of Oriental and African Studies, The University of London, 1996. - 98 ungezälte Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne
  (Korea)
  Signaturen:
  • DS904.H69 K6 1996::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fang, Yizhi: Fang Yi zhi quan shu
  Di 1 ce. - . - Di 1 ban. -
  He fei Shi: Huang shan shu she, 2019 nian 6 yue. - 2, 404 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (An hui gu ji cong shu ; di 28 ji)
  Signaturen:
  • CT3990.F36 A2 2019::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fang, Yizhi: Fang Yi zhi quan shu
  Di 2 ce. - . - Di 1 ban. -
  He fei Shi: Huang shan shu she, 2019 nian 6 yue. - 5, 3, 15, 653 Seiten
  (An hui gu ji cong shu ; di 28 ji)
  Signaturen:
  • CT3990.F36 A2 2019::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fang, Yizhi: Fang Yi zhi quan shu
  Di 3 ce. - . - Di 1 ban. -
  He fei Shi: Huang shan shu she, 2019 nian 6 yue. - 393 Seiten
  (An hui gu ji cong shu ; di 28 ji)
  Signaturen:
  • CT3990.F36 A2 2019::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fang, Yizhi: Fang Yi zhi quan shu
  Di 4 ce. - . - Di 1 ban. -
  He fei Shi: Huang shan shu she, 2019 nian 6 yue. - 4, 3, 12, 591 Seiten
  (An hui gu ji cong shu ; di 28 ji)
  Signaturen:
  • CT3990.F36 A2 2019::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fang, Yizhi: Fang Yi zhi quan shu
  Di 5 ce. - . - Di 1 ban. -
  He fei Shi: Huang shan shu she, 2019 nian 6 yue. - 3, 585 Seiten
  (An hui gu ji cong shu ; di 28 ji)
  Signaturen:
  • CT3990.F36 A2 2019::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fang, Yizhi: Fang Yi zhi quan shu
  Di 6 ce. - . - Di 1 ban. -
  He fei Shi: Huang shan shu she, 2019 nian 6 yue. - 3, 592 Seiten
  (An hui gu ji cong shu ; di 28 ji)
  Signaturen:
  • CT3990.F36 A2 2019::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fang, Yizhi: Fang Yi zhi quan shu
  Di 7 ce. - . - Di 1 ban. -
  He fei Shi: Huang shan shu she, 2019 nian 6 yue. - 526 Seiten : Illustrationen
  (An hui gu ji cong shu ; di 28 ji)
  Signaturen:
  • CT3990.F36 A2 2019::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fang, Yizhi: Fang Yi zhi quan shu
  Di 8 ce. - . - Di 1 ban. -
  He fei Shi: Huang shan shu she, 2019 nian 6 yue. - 506 Seiten
  (An hui gu ji cong shu ; di 28 ji)
  Signaturen:
  • CT3990.F36 A2 2019::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fang, Yizhi: Fang Yi zhi quan shu
  Di 9 ce. - . - Di 1 ban. -
  He fei Shi: Huang shan shu she, 2019 nian 6 yue. - 605 Seiten
  (An hui gu ji cong shu ; di 28 ji)
  Signaturen:
  • CT3990.F36 A2 2019::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fang, Yizhi: Fang Yi zhi quan shu
  Di 10 ce. - . - Di 1 ban. -
  He fei Shi: Huang shan shu she, 2019 nian 6 yue. - 440, 3 Seiten
  (An hui gu ji cong shu ; di 28 ji)
  Signaturen:
  • CT3990.F36 A2 2019::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Galan, Christian: La famille japonaise moderne (1868-1926) : discours et débats / sous la dir. de Christian Galan et Emmanuel Lozerand. -
  Arles: Éd. Picquier, 2011. - 666 S., [8] Bl. : Ill.
  Signaturen:
  • HQ682.G35 F36 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Goormaghtigh, Georges: Le chant du pêcheur ivre : écrits sur la musique des lettrés chinois / Georges Goormaghtigh. -
  Gollion, CH: Infolio, 2010. - 143 Seiten : Illustrationen
  (Le maître et le disciple)
  Signaturen:
  • ML1015.C5 G66 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guang dong chuan tong er ge xuan / Tan Da xian, Xu Pei jun bian xuan. - Di 1 ban. -
  Xiang gang: Shang wu yin shu guan, 1981 nian 7 yue. - 3, 3, 130 Seiten : Notenbeispiele
  廣東傳統兒歌選 / 譚達先, 徐佩筠編選. - 第1版. -
  香港: 商務印書館, 1981年7月
  Signaturen:
  • PL3031.K8852 T36 1981

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo ji Fa men si li shi wen hua xue shu yan tao hui <1, 1990, Famensi>: Shou jie guo ji Fa men si li shi wen hua xue shu yan tao hui lun wen xuan ji / zhu bian Zhang Qi zhi, Han Jin ke. - Di 1 ban. -
  Xi an: Shan xi ren min jiao yu chu ban she, 1992 nian 6 yue. - 2, 358 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  首届国际法门寺历史文化学术硏讨会论文选集 / 主编张岂之, 韩金科. - 第1版. -
  西安: 陝西人民敎育出版社, 1992年6月
  Signaturen:
  • BQ6345.F842 Z53 1992

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu qin hui zhen : Yan qin zhai Song Yuan Ming Qing gu qin zhan / Xiang gang da xue mei shu bo wu guan, Xiang gang da xue yin yue xi lian he zhu ban, De yin qin she xie ban. -
  Xiang gang: Xiang gang da xue mei shu bo wu guan, 1998 nian 10 yue. - 136 Seiten
  古琴薈珍 : 硯琴齋宋元明清古琴展 / 香港大學美術博物館, 香港大學音樂系聯合主辦 ; 德愔琴社協辦. -
  香港: 香港大學美術博物館, 1998年10月
  Signaturen:
  • ML1015.C5 X53 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu qin yu qi ta yue qi de he zuo ji quan guo yin yue yuan xiao qu qin zhuan ye jiao xue yan tao hui : hui yi ji lu 2007 nian 6 yue 16 ri - 17 ri / Shang hai yin yue xue yuan min zu yin yue xi, Shang hai yin yue xue yuan ke yan chu ju ban. -
  [Shang hai]: [Shang hai yin yue xue yuan], [2007]. - 79 Seiten
  古琴与其他乐器的合作暨全国音乐院校古琴专业教学研讨会 : 会议记录2007年6月16日-17日 / 上海音乐学院民族音乐系, 上海音乐学院科研处举办. -
  [上海]: [上海音乐学院], [2007]
  Signaturen:
  • ML1015.C5 S53 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu yun xin sheng : Zhong guo gu yue qi fu yuan yan jiu zhan yan / Zhong guo yin yue xue yuan. -
  [Peking]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012]. - 59 Seiten : Illustrationen
  古韵新生 : 中国古乐器复原研究展览 / 中国音乐学院
  Signaturen:
  • ML531.2.Z46 G89 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hai Dai kao gu
  Di 10 ji. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2017 nian 10 yue. - ii, 504, 4, 72 Seiten : Illustrationen, Karten
  Signaturen:
  • DS797.72.A2 S51 1989::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hai Dai kao gu
  Di 11 ji. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2018 nian 9 yue. - ii, 584, 8, 76 Seiten : Illustrationen, Karten
  Signaturen:
  • DS797.72.A2 S51 1989::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hai Dai kao gu
  Di 12 ji. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2019 nian 8 yue. - ii, 511, 8, 68 Seiten : Illustrationen, Karten
  Signaturen:
  • DS797.72.A2 S51 1989::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han, Jinke: Fa men si wen hua shi / Han Jin ke bian zhu. - Di yi ban. -
  Xi an Shi: Wu zhou chuan bo chu ban she, 1998 nian 8 yue. - 47, 8, 591 Seiten : Illustrationen
  (Fa men si wen hua cong shu ; zhi 1)
  法门寺文化史 / 韩金科编著. - 第一版. -
  西安市: 五洲传播出版社, 1998年8月
  Signaturen:
  • BQ6345.F842 H36 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hathaway, Michael J.: Environmental winds : making the global in southwest China / Michael J. Hathaway. -
  Berkeley, Calif. [u.a.]: Univ. of California Press, 2013. - XI, 258 S. : Ill.
  Signaturen:
  • GE199.C6 H38 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Havens, Thomas R. H.: Land of plants in motion : Japanese botany and the world / Thomas R. H. Havens. -
  Honolulu: University of Hawaiʻi Press, [2020]. - x, 198 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  (Perspectives on the global past)
  Signaturen:
  • SB458.H38 L36 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He bei min jian chuan tong gu ci xuan / He bei sheng xi qu yan jiu suo. - Di 1 ban, di 2 ci yin shua. -
  Shang hai: Shang hai wen yi chu ban she, 1983. - 3, 206 S.
  河北民间传统鼓词选 / 河北省戏曲研究所. - 第1版, 第2次印刷. -
  上海: 上海文艺出版社, 1983
  Signaturen:
  • PL2576.H43 H43 1960

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Heberer, Thomas: Weapons of the rich : strategic action of private entrepreneurs in contemporary China / Thomas Heberer (University Duisburg-Essen, Germany), Gunter Schubert (Eberhard Karls University Tübingen, Germany). -
  New Jersey: World Scientific, [2020]. - xxi, 254 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • HB615.H43 W43 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Luting: He Lü ting yin yue lun wen xuan ji / He Lü ting zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai wen yi chu ban she, 1981 nian 3 yue. - 2, 249 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  贺绿汀音乐论文选集 / 贺绿汀著. - 第1版. -
  上海: 上海文艺出版社, 1981年3月
  Signaturen:
  • ML336.1.H45 H45 1981

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiromatsu, Wataru: Hiromatsu Wataru chosakushū
  dai 10 kan. - Marukusu shugi no tetsugaku. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 1996. - v, 561 S.

  第10巻. - マルクス主義の哲学. -
  東京: 岩波書店, 1996
  Signaturen:
  • B5244.4.H57 H57 1996::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiromatsu, Wataru: Hiromatsu Wataru chosakushū
  dai 11 kan. - Yuibutsu shikan. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 1997. - v, 586 S.

  第11巻. - 唯物史観. -
  東京: 岩波書店, 1997
  Signaturen:
  • B5244.4.H57 H57 1996::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiromatsu, Wataru: Hiromatsu Wataru chosakushū
  dai 12 kan. - Shihonron no tetsugaku. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 1996. - v, 549 S.

  第12巻. - 資本論の哲学. -
  東京: 岩波書店, 1996
  Signaturen:
  • B5244.4.H57 H57 1996::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiromatsu, Wataru: Hiromatsu Wataru chosakushū
  dai 13 kan. - Busshōkaron. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 1996. - v, 441 S.

  第13巻. - 物象化論. -
  東京: 岩波書店, 1996
  Signaturen:
  • B5244.4.H57 H57 1996::13

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiromatsu, Wataru: Hiromatsu Wataru chosakushū
  dai 14 kan. - Kindai no chōkoku. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 1997. - vi, 529 S.

  第14巻. - 近代の超克. -
  東京: 岩波書店, 1997
  Signaturen:
  • B5244.4.H57 H57 1996::14

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiromatsu, Wataru: Hiromatsu Wataru chosakushū
  dai 15 kan. - Sonzai to imi dai 1 kan. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 1997. - v, 588, 66 S.

  第15巻. - 存在と意味 第1巻. -
  東京: 岩波書店, 1997
  Signaturen:
  • B5244.4.H57 H57 1996::15

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiromatsu, Wataru: Hiromatsu Wataru chosakushū
  dai 16 kan. - Sonzai to imi dai 2 kan. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 1997. - v, 520, 121 S.

  第16巻. - 存在と意味 第2巻. -
  東京: 岩波書店, 1997
  Signaturen:
  • B5244.4.H57 H57 1996::16

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiromatsu, Wataru: Hiromatsu Wataru chosakushū
  dai 1 kan. - Sekai no kyōdō shukanteki sonzai kōzō. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 1996nen 6gatsu 6nichi. - v, 551 Seiten

  第1巻. - 世界の共同主観的存在構造. -
  東京: 岩波書店, 1996年6月6日
  Signaturen:
  • B5244.4.H57 H57 1996::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiromatsu, Wataru: Hiromatsu Wataru chosakushū
  dai 2 kan. - Benshōhō no ronri. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 1996. - v, 548 S.

  第2巻. - 弁証法の論理. -
  東京: 岩波書店, 1996
  Signaturen:
  • B5244.4.H57 H57 1996::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiromatsu, Wataru: Hiromatsu Wataru chosakushū
  dai 3 kan. - Kagaku tetsugaku. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 1997. - v, 592 S.

  第3巻. - 科学哲学. -
  東京: 岩波書店, 1997
  Signaturen:
  • B5244.4.H57 H57 1996::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiromatsu, Wataru: Hiromatsu Wataru chosakushū
  dai 4 kan. - Shinjin mondai · hyōjōron. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 1996. - v, 647 S.

  第4巻. - 身心問題・表情論. -
  東京: 岩波書店, 1996
  Signaturen:
  • B5244.4.H57 H57 1996::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiromatsu, Wataru: Hiromatsu Wataru chosakushū
  dai 5 kan. - Yakuwari sonzairon. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 1996. - v, 481 S.

  第5巻. - 役割存在論. -
  東京: 岩波書店, 1996
  Signaturen:
  • B5244.4.H57 H57 1996::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiromatsu, Wataru: Hiromatsu Wataru chosakushū
  dai 6 kan. - Shakaiteki kōiron. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 1997. - v, 555p

  第6巻. - 社会的行為論. -
  東京: 岩波書店, 1997
  Signaturen:
  • B5244.4.H57 H57 1996::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiromatsu, Wataru: Hiromatsu Wataru chosakushū
  dai 7 kan. - Tetsugaku · tetsugakushiron. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 1997. - vi, 575 S. : Ill.

  第7巻. - 哲学・哲学史論. -
  東京: 岩波書店, 1997
  Signaturen:
  • B5244.4.H57 H57 1996::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiromatsu, Wataru: Hiromatsu Wataru chosakushū
  dai 8 kan. - Marukusu shugi no seiritsu katei. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 1997. - vi, 697 S.

  第8巻. - マルクス主義の成立過程. -
  東京: 岩波書店, 1997
  Signaturen:
  • B5244.4.H57 H57 1996::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiromatsu, Wataru: Hiromatsu Wataru chosakushū
  dai 9 kan. - Engerusu ron. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 1997. - v, 601 S.

  第9巻. - エンゲルス論. -
  東京: 岩波書店, 1997
  Signaturen:
  • B5244.4.H57 H57 1996::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hito, mono, chi no ōrai : Shiruku Rōdo no bunkagaku / Araki Hiroshi, Chikamoto Kensuke, Ri Meikei hen. - Shohan. -
  Tōkyō: Bensei Shuppan, 2017nen 5gatsu 22nichi. - 236 Seiten : Illustrationen
  (Ajia yūgaku ; 208)
  ひと・もの・知の往来 : シルクロードの文化学 / 荒木浩, 近本謙介, 李銘敬編. - 初版. -
  東京: 勉誠出版, 2017年5月22日
  Signaturen:
  • BQ684.A75 H58 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hong Kong jing ying : overseas tour 1982. -
  [Hong Kong]: [The Recreation and Culture Department], [1982]. - 20 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • ML44.A19 H66 1982

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Tipei: Guo yue yue qi tu shi. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li Tai wan yi shu guan, Minguo 49 nian 10 yue [10.1960]. - 40 ungezählte Seiten : Notenbeispiele
  國樂樂器圖式. - 初版. -
  台北市: 國立台灣藝術館, 民國49年10月[10.1960]
  Signaturen:
  • ML531.H83 G86 1960

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang Wen bi suo huo Xi yu wen xian lun ji / Rong Xin jiang bian. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2013 nian 10 yue. - xvi, 332 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Xin jiang shi fan da xue Huang Wen bi zhong xin cong kan)
  (Series of Huang Wenbi Institute of Xinjiang Normal University)
  黄文弼所获西域文献论集 / 荣新江编. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • DS793.X53 R65 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Huaichen: Zhong guo min ge yan jiu / Hu huai chen bian. -
  Xiang gang: Bai ling chu ban she, [1976?]. - 2, 2, 5, 125 Seiten
  中國民歌研究 / 胡懷琛編. -
  香港: 百靈出版社, [1976?]
  Signaturen:
  • PL2445.H84 Z46 1976

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hui yuan suo cang jia gu / Song Zhen hao zhu bian ; Ma Ji fan bian zuan. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2019 nian 5 yue. - 3, 72 Seiten : Faksimiles
  (Zhong guo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo cang jia gu mo ta zhen ben cong bian : di 1 ji)
  繪園所藏甲骨 / 宋鎮豪主編 ; 馬季凡編纂. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2019年5月
  Signaturen:
  • PL2447.344.A375 S664 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Japan's new ruralities : coping with decline in the periphery / edited by Wolfram Manzenreiter, Ralph Lützeler and Sebastian Polak-Rottmann. -
  London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. - xix, 311 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  (Nissan Institute/Routledge Japanese studies)
  Signaturen:
  • HN723.5.M36 J37 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ke jia qing ge jing xuan 1900 shou / "Lü ban" bian ji bu bian ; Huang Huo xing zheng li. - Di 1 ban. -
  Guang zhou: Hua cheng chu ban she, 1982 nian 11 yue. - 6, 306 Seiten
  (Lü ban cong shu)
  客家情歌精选1900首 / "旅伴"编辑部编 ; 黄火兴整理. - 第1版. -
  广州: 花城出版社, 1982年11月
  Signaturen:
  • PL3031.K8852 H83 1982

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kennel, Sarah: In the darkroom : an illustrated guide to photographic processes before the digital age / Sarah Kennel with Diane Waggoner and Alice Carver-Kubik. -
  Washington: National Gallery of Art, 2010. - 96 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • TR287.K46 I58 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kimura, Yūsuke: Sacred cesium ground. -
  New York: Columbia University Press, [2019]. - 164 Seiten
  (Weatherhead books on Asia)
  Signaturen:
  • PL872.5.I68 S4513 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lau, Lawrence J.: The China-U.S. trade war and future economic relations / Lawrence J. Lau. - First edition. -
  Hong Kong: The Chinese University Press, 2019. - xxii, 191 Seiten : Diagramme
  Signaturen:
  • HF1604.Z4 U8353 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • A legal analysis of the Belt and Road Initiative : towards a new Silk Road? / Giuseppe Martinico, Xueyan WU, editors. -
  Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, [2020]. - xiii, 284 Seiten
  Signaturen:
  • JZ1318.M37 L44 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liao, Jinfeng: Xiao shi de ying xiang : tai yu pian de dian ying zai xian yu wen hua ren tong / Liao jin feng zhu. - Chu ban 1 shua. -
  Tai bei shi: Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2001. - 225 pages
  (Dian ying guan ; 98)
  消逝的影像 : 台語片的電影再現與文化認同 / 廖金鳳著. - 初版 一刷. -
  台北市: 遠流出版事業股份有限公司, 2001
  Signaturen:
  • PN1993.5.T28 L536 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Chen: Chu mo qin shi : jin xian dai qin shi xu shi / Lin Chen zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Wen hua yi shu chu ban she, 2011 nian 9 yue. - 292 Seiten : Illustrationen
  触摸琴史 : 近现代琴史叙事 / 林晨著. - 第1版. -
  北京: 文化艺术出版社, 2011年9月
  Signaturen:
  • ML1015.C5 L5644 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Chen: Gu qin / Bai Geng sheng zhu bian ; Lin Chen bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo wen lian chu ban she, 2009 nian 4 yue. - 151 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo guo cui yi shu du ben)
  古琴 / 白庚胜主编 ; 林晨编著. - 第1版. -
  北京: 中国文联出版社, 2009年4月
  Signaturen:
  • ML1015.C5 B35 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin xia hua er xuan
  di 1 ji. - . -
  [Lin xia]: Gan su Sheng Lin xia Hui zu zi zhi zhou wen hua ju chuang zuo yan jiu shi, 1982 nian 12 yue. - 3, 3, 268 Seiten : Illustrationen
  (Lin xia min zu min jian wen yi cong shu)
  Signaturen:
  • ML3746.8.L569 G36 1982::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin xia min ge ji / Lin xia Hui zu zi zhi zhou wen hua ju bian. -
  [Lin xia]: [Lin xia Hui zu zi zhi zhou wen hua ju], 1982 nian 10 yue. - 3, 13, 315 Seiten : Illustrationen
  (Nei bu zi liao)
  临夏民歌集 / 临夏回族自治州文化局编. -
  [临夏]: [临夏回族自治州文化局], 1982 nian 10 yue
  Signaturen:
  • M1804.L56 L56 1982

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Shiding: The politics of people : protest cultures in China / Shih-Diing Liu. -
  Albany: SUNY Press, 2019. - xiv, 234 Seiten : Illustrationen, Karten
  (SUNY series in global modernity)
  Signaturen:
  • JQ1516.L58 P65 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Xiao: Jiao he gu cheng de xing zhi bu ju / Li Xiao zhu. - Di 1 ban. -
  Beijing: Wen wu chu ban she, 2003. - 2, 2, 7, 282, [7] S. : Ill., graph. Darst., Kt.
  (Kao gu xin shi ye cong shu)
  交河故城的形制布局 / 李肖著. - 第1版. -
  北京: 文物出版社
  Signaturen:
  • NA9265.X5 J53 2003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Dimin: Zhong guo gu dai ye jin yu jin shu wen wu / Lu Di min, Wang Da ye bian zhu. - Di 1 ban. -
  Xi an: Shan xi ke xue ji shu chu ban she, 1998 nian 10 yue. - 2, 4, 296 Seiten : Illustrationen
  中国古代冶金与金属文物 / 路迪民, 王大业编著. - 第1版. -
  西安: 陕西科学技朮出版社, 1998年10月
  Signaturen:
  • CC79.M47 L83 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo yang pen di zhong dong bu xian Qin shi qi yi zhi
  1. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2019 nian 9 yue. - liv, 659 Seiten : Karten, Illustrationen
  Signaturen:
  • DS797.44.A2 Z56 2019::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo yang pen di zhong dong bu xian Qin shi qi yi zhi
  2. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2019 nian 9 yue. - Seite 663-1202 : Karten, Illustrationen
  Signaturen:
  • DS797.44.A2 Z56 2019::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo yang pen di zhong dong bu xian Qin shi qi yi zhi
  3. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2019 nian 9 yue. - Seite 1206-1644 : Karten, Illustrationen
  Signaturen:
  • DS797.44.A2 Z56 2019::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo yang pen di zhong dong bu xian Qin shi qi yi zhi
  4. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2019 nian 9 yue. - 465 Seiten
  Signaturen:
  • DS797.44.A2 Z56 2019::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Qingsong: Wen hua de shi ye : Qin tong yi wen ti de zai yan jiu / Lu Qing song zhu. - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: San Qin chu ban she, 2017 nian 10 yue. - 3, 7, 347 Seiten : Illustrationen
  文化的视野 : 秦统一问题的再研究 / 陆青松著. - 第1版. -
  西安市: 三秦出版社, 2017年10月
  Signaturen:
  • DS741.65.L87 W46 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Maeda, Kingorō: Saikaku ōyakazu chūshaku
  1. - . -
  Tōkyō: Benseisha, Shōwa 61nen 12gatsu 20nichi [20.12.1986]. - 617 Seiten
  Signaturen:
  • PL794.Z5 M246 1986::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Maeda, Kingorō: Saikaku ōyakazu chūshaku
  2. - . -
  Tōkyō: Benseisha, Shōwa 62nen 3gatsu 25nichi [25.03.1987]. - 585 Seiten
  Signaturen:
  • PL794.Z5 M246 1986::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Maeda, Kingorō: Saikaku ōyakazu chūshaku
  3. - . -
  Tōkyō: Benseisha, Shōwa 62nen 6gatsu 15nichi [15.06.1987]. - 581 Seiten
  Signaturen:
  • PL794.Z5 M246 1986::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Maeda, Kingorō: Saikaku ōyakazu chūshaku
  4. - . -
  Tōkyō: Benseisha, Shōwa 62nen 9gatsu 30nichi [30.09.1987]. - 619 Seiten
  Signaturen:
  • PL794.Z5 M246 1986::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Miao, Jing: Lun Han zu min ge jin si se cai qu de hua fen / Miao Jing, Qiao Jian zhong. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Wen hua yi shu chu ban she, 1987 nian 11 yue. - 2, 4, 202 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  论汉族民歌近似色彩区的划分 / 苗晶, 乔建中. - 第1版. -
  北京: 文化艺术出版社, 1987年11月
  Signaturen:
  • ML3746.M53 L86 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Morita, Shiryu: Morita Shiryū zensakuhinshū : 1952-1998 / Inada Sōsai sekinin henshū. -
  Uji: Sōryūsha, 2019nen 10gatsu 1nichi. - 706 Seiten
  森田子龍全作品集 : 1952-1998 / 稲田宗哉責任編集. -
  宇治: 蒼龍社, 2019年10月1日
  Signaturen:
  • NK3637.M67 I53 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Murakami, Takao: Mohōron josetsu / Murakami Takao cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Miraisha, 1998nen 2gatsu 20nichi. - vii, 419, 28 Seiten
  模倣論序說 / 村上隆夫著. - 初版. -
  東京: 未來社, 1998年2月20日
  Signaturen:
  • DS822.5.M87 M64 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Neff, Robert D.: Korea through Western eyes / Robert D. Neff; Sunghwa Cheong. - 1. printing. -
  Seoul: Seoul National Univ. Press, 2009. - 434 S : Ill.
  Signaturen:
  • DS915.27.N44 K67 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nihon chōkokushi kiso shiryō shūsei
  16,zuhan : Kamakura jidai zōzō meiki hen, [16,1]. - Kamakura jidai zozo meiki hen. -
  Tōkyō: Chūō kōron bijutsu shuppan, Reiwa 2nen 2gatsu 25nichi [25.02.2020]. - 4 Seiten, 304 Seiten

  [16. - 鎌倉時代造像銘記篇. -
  東京: 中央公論美術出版, 令和2年2月25日 [25.02.2020]
  Signaturen:
  • NB1052.M37 N54 1966::24,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nihon chōkokushi kiso shiryō shūsei
  16,kaisetsu : Kamakura jidai zōzō meiki hen, [16,2]. - Kamakura jidai zōzō meiki hen. -
  Tōkyō: Chūō kōron bijutsu shuppan, Reiwa 2nen 2gatsu 25nichi [25.02.2020]. - 314 Seiten : Illustrationen

  [16. - 鎌倉時代造像銘記篇. -
  東京: 中央公論美術出版, 令和2年2月25日 [25.02.2020]
  Signaturen:
  • NB1052.M37 N54 1966::24,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Okamura, Hidenori: Zhong guo wen ming : nong ye yu li zhi de kao gu xue / (Ri) Gang cun Xiu dian zhu ; Chen Xin yi ; Qin Xiao li jiao. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2020 nian 9 yue. - [8], 2, 8, 250 Seiten : Illustrationen, Karten, Faksimiles
  中国文明 : 农业与礼制的考古学 / (日) 冈村秀典著 ; 陈馨译 ; 秦小丽校. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2020年9月
  Signaturen:
  • CC77.A47 O43126 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Okuyama, Yoshiko: Reframing disability in manga / Yoshiko Okuyama. -
  Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 2020. - 213 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • PN6790.J3 O3997 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pang, Yuzhu: Zhong guo gu qin yin yue wen ji / Pang Yu zhu zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo wen hua chu ban she, 2004 nian 6 yue. - 3, 2, 3, 170 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  中国古琴音乐文集 / 庞雨珠著. - 第1版. -
  北京: 中国文化出版社, 2004年6月
  Signaturen:
  • ML1015.C5 P36 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Park, Gene: Taming Japan's deflation : the debate over unconventional monetary policy / Gene Park, Saori N. Katada, Giacomo Chiozza, and Yoshiko Kojo. -
  Ithaca [New York]: Cornell University Press, 2018. - xvii, 243 Seiten : Diagramme
  (Cornell studies in money)
  Signaturen:
  • HG187.J3 P378 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Peng, Jianying: Zhong guo gu dai ji mi zheng ce de yan bian / Peng Jian ying zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2004 nian 11 yue. - 3, 2, 2, 349 Seiten
  中国古代羁縻政策的演变 / 彭建英著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2004年11月
  Signaturen:
  • DS730.P467 Z56 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pictures at an election or how to get votes in Japan / Acel Klein. -
  Tokyo: Deutsches Institut für Japanastudien Tokyo, 2008. - 1 DVD (68 min)
  Signaturen:
  • DVD040.029

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ping tan jing hua : tan ci kai pian xuan / Wang Ron pei, You Zhi ming, Du Zheng ming zhu bian yi. - Di 1 ban. -
  Su zhou Shi: Su zhou da xue chu ban she, 2004 nian 7 yue. - 3, 5, 2, 1, 2, 141 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  评弹精华 : 弹词开篇选 / 汪榕培, 尤志明, 杜争鸣主编译. - 第1版. -
  苏州市: 苏州大学出版社, 2004年7月
  Signaturen:
  • PL2575.W36 P56 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ping tan zhi shi shou ce / Su zhou ping tan zan jiu hui bian ; Zhou Liang zhu bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai wen yi chu ban she, 1988 nian 11 yue. - 9, 372 Seiten : Illustrationen
  评弹知识手册 / 苏州评弹研究会编 ; 周良主编. - 第1版. -
  上海: 上海文艺出版社, 1988年11月
  Signaturen:
  • PL2368.P58 Z468 1988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pu, Zhizhen: Zhong guo yu yan xue shi / Pu Zhi zhen zhu. - Xin 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2002 nian 8 yue. - 9, 503 Seiten
  中國語言學史 / 濮之珍著. - 新1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2002年8月
  Signaturen:
  • PL1051.P89 Z56 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qasbaġatur: Meng gu zu chuan tong wen hua tu jian / Ha si ba te er bian hui. - Di 1 ban. -
  Hu he hao te Shi: Nei Meng gu ren min chu ban she, 2002 nian 3 yue. - 4, 1, 254 Seiten
  蒙古族传统文化图鉴 / 哈斯巴特尔编絵. - 第1版. -
  呼和浩特市: 内蒙古人民出版社, 2002年3月
  Signaturen:
  • DS19.Q37 M46 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai qin pu zhu jian qin ren ming lu
  shang. - . -
  [Bei jing]: Zhong guo yin yue yan jiu suo, 1965 nian 8 yue. - 35, 100 Seiten
  (Nei bu can kao zi liao ; 193 hao)
  Signaturen:
  • ML1015.C5 Z46 1965::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai qin pu zhu jian qin ren ming lu
  xia. - . -
  [Bei jing]: Zhong guo yin yue yan jiu suo, 1965 nian 8 yue. - Seite 101-187, 48 Seiten
  (Nei bu can kao zi liao ; 194 hao)
  Signaturen:
  • ML1015.C5 Z46 1965::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qin yun / zhu bian: Tang Zhong liu. - Di 1 ban. -
  Cheng du: Cheng du chu ban she, 1993 nian 3 yue. - 253, 30 Seiten : Illustrationen
  琴韵 / 主编: 唐中六. - 第1版. -
  成都: 成都出版社, 1993年3月
  Signaturen:
  • ML1015.C5 T36 1993

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qu yi te zheng lun. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo qu yi chu ban she, 1989 nian 4 yue. - 310 Seiten
  曲艺特征论. - 第1版. -
  北京: 中国曲艺出版社, 1989年4月
  Signaturen:
  • PL2357.Q895 1989

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qu yu, she hui yu Zhong guo wen ming qi yuan : guo jia ke ji zhi cheng ji hua ke ti "Zhong hua wen ming qi yuan guo cheng zhong qu yu ju luo yu ju min yan jiu" cheng guo ji / Zhang Chi, Chen Xing can, Deng Zhen hua bian. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2019 nian 11 yue. - ii, 393 Seiten : Illustrationen, Karten
  区域, 社会与中国文明起源 : 国家科技支撑计划课题"中华文明起源过程中区域聚落与居民研究"成果集 / 张弛, 陈星灿, 邓振华编. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2019年11月
  Signaturen:
  • CC77.S47 Z53 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Rippa, Alessandro: Borderland infrastructures : trade, development, and control in Western China / Alessandro Rippa. -
  Amsterdam: Amsterdam University Press, [2020]. - 282 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Asian borderlands)
  Signaturen:
  • HC430.C3 R57 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Roberts, Dexter: The myth of Chinese capitalism : the worker, the factory, and the future of the world / Dexter Roberts. - First edition. -
  New York: St. Martin's Press, 2020. - xxxiv, 252 Seiten, 8 ungezählte Seiten : 1 Karte
  Signaturen:
  • HB501.R63 M98 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Roy, Claude: L' opéra de Pékin / texte de Claude Roy. Photographies de Pic. -
  Paris: Editions Cercle d'Art, 1955. - 99 S. : zahlr. Ill.
  Signaturen:
  • ML1751.C693 R69 1955

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Saikaku ōyakazu chūshaku sakuin / Ogawa Takehiko hen. -
  Tōkyō: Benseisha, Heisei 4nen 3gatsu 10nichi [10.03.1992]. - 301 Seiten
  西鶴大矢数注釈索引 / 小川武彦編. -
  東京: 勉誠社, 平成4年3月10日 [10.03.1992]
  Signaturen:
  • PL794.Z5 M246 1986::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sai yi ma-Tu er bin nuo wen hua yu shi qian si chou zhi lu / Lin Mei cun zhu bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2019 nian 12 yue. - 2, 2, ii, 336 Seiten : Karten
  塞伊瑪-圖爾賓諾文化與史前絲綢之路 / 林梅村主編. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2019年12月
  Signaturen:
  • DS715.L555 S35 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Schendel, Willem van: Shadow exchanges along the new silk roads / edited by Eva P. W. Hung and Tak-Wing Ngo. -
  Amsterdam: Amsterdam University Press, [2020]. - 295 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Karten
  (Global Asia ; 11)
  Signaturen:
  • HF3753.E83 H86 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shan bei ge ming min ge xuan ji / Wen hua bu wen xue yi shu zan jiu suo yin yue wu dao yan jiu shi, Shan xi Sheng wen hua ju "Shan bei ge ming min ge xuan ji" bian ji zhu he bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1978 nian 9 yue. - IV, VI, 124 Seiten
  陕北革命民歌选集 / 文化部文学艺术研究所音乐舞蹈研究室, 陕西省文化局"陕北革命民歌选集"编辑组编. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 1978年9月
  Signaturen:
  • M1804.W46 S536 1978

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shan hua lan man : Zhong guo mei shu guan cang Gui zhou la ran yi shu jing pin zhan / zhu bian Fan Di an. - Di 1 ban. -
  He fei: Anhui mei shu chu ban she, 2008 nian 4 yue. - 139 Seiten
  山花烂漫 : 中国美术馆藏贵州蜡染艺术精品 / 主编范迪安. - 第1版. -
  合肥: 安徽美术出版社, 2008年4月
  Signaturen:
  • NK9503.2.C6 F36 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shinkokinshū
  1. - . -
  Leiden ; Boston: Brill, [2015]. - LI, 474 Seiten
  (Brill's Japanese studies library ; volume 47)
  Signaturen:
  • PL758.28.R63 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shinkokinshū
  2. - . -
  Leiden ; Boston: Brill, [2015]. - VI, Seiten 476-917
  (Brill's Japanese studies library ; volume 47)
  Signaturen:
  • PL758.28.R63 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shu fang tian lu / Yang Hai zheng zhu bian. - Di 1 ban. -
  Tian jin: Tian jin ren min chu ban she, 2020 nian 7 yue. - 4, 2, 292 Seiten : Illustrationen
  (Hai wai Han ji shou cang shi yan jiu lun cong ; di 1 ji)
  殊方天禄 / 杨海峥主编. - 第1版. -
  天津: 天津人民出版社, 2020年7月
  Signaturen:
  • PL3033.Y36 S58 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Song, Da'neng: Min jian ge qu gai lun / Song Da neng bian zhu. - Di 2 ban (xiu ding ben). -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1986 nian 7 yue. - III, III, 251 Seiten
  (Yin yue zhi shi cong shu)
  民间歌曲概论 / 宋大能编著. - 第2版(修订本). -
  北京: 人民音乐出版社, 1986年7月
  Signaturen:
  • ML3746.S66 M56 1986

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • State capacity building in contemporary China / edited by Hiroko Naito, Vida Macikenaite. -
  Singapore: Springer Singapore, [2020]. - vii, 123 Seiten
  (Emerging-Economy State and International Policy Studies)
  Signaturen:
  • JQ1510.N35 S73 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sullivan, Lawrence R.: Historical dictionary of the Chinese environment / Lawrence R. Sullivan, Nancy Y. Liu. -
  Lanham: Rowman & Littlefield, [2019]. - xlv, 339 Seiten
  (Historical dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle East)
  Signaturen:
  • GE160.C6 S85 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sun, Gang: Dong Zhou Qi xi ti ming yan jiu / Sun Gang zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2019 nian 12 yue. - 4, 4, 550 Seiten : Illustrationen
  (Ji lin da xue Zhong guo gu wen zi yan jiu zhong xin, Chu tu wen xian yu Zhong guo gu dai wen ming yan jiu xie tong chuang xin zhong xin xue shu cong kan)
  東周齊系題銘研究 / 孫剛著. - 第1版
  Signaturen:
  • PL2447.472.A2 S86 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Taking Tiger Mountain by strategy : a modern revolutionary Peking opera / revised collectively by the "Taking Tiger Mountain by Strategy" group of the Peking Opera Troupe of Shanghai. - Revised. -
  Peking: Foreign Languages Press, 1971. - 113 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • ML50.S5127 Z4513 1971

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tanaka, Koji: Daishō seikyūken to rikō funō / Tanaka Kōji. - Dai1han. -
  Tōkyō: Shinzansha, 2018 (Heisei 30)nen 12gatsu 25nichi [25.12.2018]. - xxix, 535, xxi Seiten
  代償請求権と履行不能 / 田中宏治. - 第1版. -
  東京都: 信山社, 2018年12月25日 [25.12.2018]
  Signaturen:
  • KNX500.T36 D35 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tangherlini, Timothy R.: Sitings : critical approaches to Korean geography / Center for Korean Studies, University of Hawaii. Ed. by Timothy R. Tangherlini and Sallie Yea. -
  Honolulu, Hawaii: Univ. of Hawaii Press, c 2008. - VIII, 237 S. : Ill., Kt.
  (Hawaii studies on Korea)
  Signaturen:
  • GF659.T36 S58 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tang, Jianyuan: Tang shi Xia wai ju gu qin zhen cui. - Chu ban. -
  Xiang gang: Da ye chu ban you xian gong si, 2006 nian 3 yue. - 79 Seiten
  唐氏霞外居古琴珍萃. - 初版. -
  香港: 大業出版有限公司, 2006年3月
  Signaturen:
  • ML1015.C5 T36 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tatekawa, Danshi: Gendai rakugoron / Tatekawa Danshi cho. -
  Tōkyō: San'ichi Shobō, 1965nen 12gatsu 6nichi. - 280 Seiten : Illustrationen
  (San'ichi shinsho ; 507)
  現代落語論 / 立川談志著. -
  東京: 三一書房, 1965年12月6日
  Signaturen:
  • PN2921.T38 G46 1965

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Teets, Jessica C.: Civil society under authoritarianism : the China model / Jessica C. Teets. -
  New York, NY: Cambridge Univ. Press, 2014. - XII, 239 S. : graph. Darst., Kt.
  Signaturen:
  • JQ1516.T44 C58 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Teilhard de Chardin, Pierre: Ren de wei lai / (Fa) De Ri jin zhu ; Xu Ze min yi. - Di 2 ban. -
  Gui yang Shi: Gui zhou ren min chu ban she, 2018 nian 8 yue. - 7, 6, 329 Seiten
  (Modern society and man)
  ("Xian dai she hui yu ren" ming zhu yi cong)
  人的未来 / (法) 德日进著 ; 许泽民译. - 第2版. -
  贵阳市: 贵州人民出版社, 2018年8月
  Signaturen:
  • BD450.T45 A94126 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Thomson, John: Wan Qing sui ying : Yue han Tang mu xun yan zhong de Zhong guo (1868-1972) / Zhong hua shi ji tan shi jie yi shu guan bian. - Di 1 ban. -
  China Photographic Publishing House, 2009 nian 4 yue. - 167 Seiten : Porträts
  (Shi jie yi shu da shi xi lie)
  (World Art Masters Series)
  晚清碎影 : 约翰・汤姆逊眼中的中国(1868-1972) / 中华世纪坛世界艺术馆编著. - 第1版. -
  北京: 中国摄影出版社, 2009年4月
  Signaturen:
  • DS709.T56 W36 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tu jia zu min ge / Song Yu peng, Peng Lin xu, Xiao Tian bian. - Di 1 ban. -
  Cheng du: Si chuan min zu chu ban she, 1987.05. - 5, 2, 288 Seiten
  (Min zu min jian wen yi cong shu)
  土家族民歌 / 宋玉鹏, 彭林绪, 肖田编. - 第1版. -
  成都: 四川民族出版社, 1987.05
  Signaturen:
  • GR335.S66 T85 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Über den Alltag hinaus : Festschrift für Thomas O. Höllmann zum 65. Geburtstag / herausgegeben von Shing Müller und Armin Selbitschka. - 1. Auflage. -
  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2017. - XXVII, 368 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • DS721.M85 U24 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Verne, Jules: Yi ge Zhong guo ren zai Zhong guo de zao yu / (Fa) Ru le Fan er na zhu ; Wang Ren cai, Wei lian Bao zhuo xian yi. - Di 1 ban. -
  He fei Shi: An hui jiao yu chu ban she, 2010 nian 3 yue. - 10, 234 Seiten : Illustrationen
  一个中国人在中国的遭遇 / (法)儒勒・凡尔纳著 ; 王仁才, 威廉・鲍卓贤译. - 第1版. -
  合肥市: 安徽教育出版社, 2010年3月
  Signaturen:
  • PQ2469.T8126 W36 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Hui: Gu shi chuan shuo shi dai xin tan / Wang Hui zhu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2009 nian 11 yue. - xxii, 304 Seiten : Illustrationen
  古史传说时代新探 / 王晖著. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2009年11月
  Signaturen:
  • DS742.W36 G87 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Junhao: Zhong guo cheng shi gong yong shi ye min ying hua ji xiao ping jia yu guan zhi zheng ce yan jiu / Wang Jun hao, Zhou Xiao mei, Wang Jian ming, Li Yun yan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2013 nian 3 yue. - 6, III, 5, 380 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Guo jia zhe xue she hui ke xue cheng guo wen ku)
  (National achievements library of philosophy and social sciences)
  中国城市公用事业民营化绩效评价与管制政策研究 / 王俊豪, 周小梅, 王建明, 李云雁著. - 第1版. -
  北京: 中国社会科学出版社, 2013年3月
  Signaturen:
  • HD2768.C6 W36 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Pei: Luo yang tao wen / Wang Pei, Yu Liang gen, Wang Mu duo bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Guo jia tu shu guan chu ban she, 2018 nian 5 yue. - 7, 8, 2, 7, 449 Seiten : Faksimiles
  洛陽陶文 / 王沛, 俞凉亘, 王木鐸編著. - 第1版. -
  北京市: 國家圖書館出版社$s2018年5月, 2018 nian 5 yue
  Signaturen:
  • PL2447.844.L8 W36 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo san xian ji qi yin yue / Wang Yao hua zhu. - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Hai xia wen yi chu ban she, 1991 nian 12 yue. - 5, 5, 12, 305 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  中国三弦及其音乐. - 第1版. -
  福州: 海峡文艺出版社, 1991年12月
  Signaturen:
  • ML1015.S3 W36 1991::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ri ben Chong sheng san xian ji qi yin yue / Wang Yao hua zhu. - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Hai xia wen yi chu ban she, 1991 nian 12 yue. - 4, 268 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  日本冲绳三线及其音乐. - 第1版. -
  福州: 海峡文艺出版社, 1991年12月
  Signaturen:
  • ML1015.S3 W36 1991::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo san xian yin yue yu Ri ben Chong sheng san xian yin yue zhi bi jiao yan jiu / Wang Yao hua zhu. - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Hai xia wen yi chu ban she, 1991 nian 12 yue. - 7, 270 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  中国三弦音乐与日本冲绳三线音乐之比较研究. - 第1版. -
  福州: 海峡文艺出版社, 1991年12月
  Signaturen:
  • ML1015.S3 W36 1991::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Zhicheng: Shang hai de E guo wen hua di tu / Wang Zhi cheng zhu. - Di yi ban. -
  Shang hai: Shang hai jin xiu wen zhang chu ban she, 2010 nian 4 yue. - 7, 151 Seiten : Illustrationen, Karten, Porträts
  ("Shang hai de wai guo wen hua di tu" xi lie cong shu)
  上海的俄国文化地图 = Карта Русской культуры в Шанхае / 汪之成著. - 第一版. -
  上海: 上海锦绣文章出版社, 2010年4月
  Signaturen:
  • DS796.S25 W36 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Zichu: Xun xu di lü yan jiu / Wang Zi chu zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1995 nian 11 yue. - 2, 3, 2, 296 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo chuan tong wen hua yan jiu cong shu)
  荀勖笛律研究 / 王子初著. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 1995年11月
  Signaturen:
  • ML990.D5 W36 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Watson, Mark K.: Japan's Ainu minority in Tokyo : diasporic indigeneity and urban politics / Mark K. Watson. -
  London: Routledge, [2014]. - xviii, 189 Seiten : Illustration, Karten, Diagramm
  Signaturen:
  • DS832.W38 J37 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei, Jiangong: Tian xing shan gui yin tui : Wei Jian gong yin pu / Wei Jian gong zhuan ke. - Di yi ban. -
  Bei jing: Zhong guo shu dian, 2001 nian 8 yue. - 4, 10, 124 Seiten
  天行山鬼印蛻 : 魏建功印谱 / 魏建功篆刻. - 第一版. -
  北京: 中国书店, 2001年8月
  Signaturen:
  • CD6174.5.W45 T53 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wong, Samuel: Impressions of a pipa player : profiles of the world's most premier / Samuel Wong Shengmiao ; edited by Desmond Kon. -
  Singapore: Ngee Ann Polytechnic, 2003. - 212 Seiten
  Signaturen:
  • ML1015.P5 W66 2003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Chao: Zhong guo min ge / Wu Chao. - Di 1 ban. -
  Hang zhou: Zhe jiang jiao yu chu ban she, 1989 nian 6 yue. - 2, 8, 282 Seiten
  (Zhong guo min jian wen hua cong shu)
  中国民歌 / 吴超. - 第1版. -
  杭州: 浙江教育出版社, 1989年6月
  Signaturen:
  • PL2309.F65 W89 1989

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Die: Zhong guo min ge de xuan lü yu diao shi / Wu Die zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Quan yin yue pu chu ban she you xian gong si, Minguo 77 nian 9 yue [09.1988]. - 123 Seiten : Notenbeispiele
  中國民歌的旋律結構與調式 / 吳叠著. - 初版. -
  台北市: 全音樂譜出版社有限公司, 民國77年9月[09.1988]
  Signaturen:
  • MT42.W83 Z46 1988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Jing: Environmental management in China : policies and institutions / Jing Wu, I-Shin Chang. -
  Singapore: Springer, [2020]. - xxiv, 265 Seiten : Diagramme
  Signaturen:
  • GE320.C6 W85 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Rengxiang: He xi Han sai diao cha yu yan jiu
  [1]. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: Wen wu chu ban she, 2005 nian 11 yue. - 12, 2, 209 Seiten, [56] Blätter : Illustrationen, Karten
  Signaturen:
  • DS797.28.A2 W87 2005::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Rengxiang: He xi Han sai diao cha yu yan jiu
  [2]. - . - Di yi ban. -
  Bei jing: Wen wu chu ban she, 2005 nian 11 yue. - 3 Karten
  Signaturen:
  • DS797.28.A2 W87 2005::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Xiaoru: Jing ju lao sheng liu pai zong shuo / Wu Xiao ru zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 1986 nian 5 yue. - 12, 6, 2, 278 Seiten : Illustrationen
  京剧老生流派综说 / 吴小如著. - 第1版. -
  北京: 中华书局, 1986年5月
  Signaturen:
  • PN2876.B37 W89 1986

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Xinmiao: Tu Long yan jiu / Wu Xin miao zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen hua yi shu chu ban she, 2008 nian 4 yue. - 4, 2, 310 Seiten
  屠隆研究 / 吴新苗著. - 第1版. -
  北京市: 文化艺术出版社, 2008年4月
  Signaturen:
  • PL2698.T812 Z9 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi bei hua er / Xi Hui min bian. -
  [Lan zhou]: Xi bei min zu xue yuan yan jiu suo, 1984 nian yuan yue [01.1984]. - 7, 4, 286 Seiten
  (Zi liao cong kan ; zhi 16)
  西北花儿 / 稀慧民编. -
  [兰州]: 西北民族学院研究所, 1984年元月[01.1984]
  Signaturen:
  • ML3746.7.N6 X54 1984

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi bei hua er jing xuan / Xue Li, Ke Yang bian xuan. - Di 1 ban. -
  Xi ning: Qing hai ren min chu ban she, 1987 nian 8 yue. - 26, 9, 428 Seiten
  西北花儿精选 / 雪犁, 柯杨编选. - 第1版. -
  西宁: 青海人民出版社, 1987年8月
  Signaturen:
  • M1804.X84 X53 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiong, Yuezhi: Shang hai de Mei guo wen hua di tu / Xiong Yue zhi, Xu Tao, Zhang Sheng zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai jin xiu wen zhang chu ban she, 2010 nian 9 yue. - 7, 149 Seiten : Illustrationen, Karten, Porträts
  ("Shang hai de wai guo wen hua di tu" xi lie cong shu)
  上海的美国文化地图 / 熊月之, 徐涛, 张生著. - 第1版. -
  上海: 上海锦绣文章出版社, 2010年9月
  Signaturen:
  • DS796.S25 X56 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiong, Yuezhi: Shang hai de Ying guo wen hua di tu / Xiong Yue zhi, Gao Jun zhu. - Di yi ban. -
  Shang hai: Shang hai jin xiu wen zhang chu ban she, 2011 nian 1 yue. - 7, 155 Seiten : Illustrationen, Karten, Porträts
  ("Shang hai de wai guo wen hua di tu" xi lie cong shu)
  上海的英国文化地图 / 熊月之, 高俊著. - 第一版. -
  上海: 上海锦绣文章出版社, 2011年1月
  Signaturen:
  • DS796.S25 X565 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xue, Baokun: Zhong guo de qu yi / Xue Bao kun zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min chu ban she, 1987 nian 10 yue. - 2, 221 Seiten : Illustrationen
  (Zu guo cong shu)
  中国的曲艺 / 薛宝琨. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 1987年10月
  Signaturen:
  • PL2357.X84 Z46 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xue shu yan tao hui lun wen ji : 2006, Bei jing guo ji gu qin yin yue wen hua zhou : ji ji nian gu qin da shi Wu Jing lüe dan chen yi bai zhou nian. -
  [Bei jing]: Zhong yang yin yue xue yuan, 2006 nian 10 yue. - 3, 406 Seiten : Notenbeispiele
  学术研讨会论文集 : 2006·北京国际古琴音乐文化周 : 暨纪念古琴大师吴经略诞辰一百周年. -
  [北京]: 中央音乐学院, 2006年10月
  Signaturen:
  • ML1015.C5 Z46 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu Wan bang: Zhong guo shao shu min zu wen hua tong lun / Xu Wan bang, Qi Qing fu zhu. - Di 1 ban. -
  [Bei jing]: Zhong yang min zu da xue chu ban she, 1996 nian 3 yue. - 4, 8, 415 Seiten
  中国少数民族文化通论 / 徐万邦, 祁庆富著. - 第1版. -
  [北京]: 中央民族大学出版社, 1996年3月
  Signaturen:
  • DS730.X833 Z46 1996

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Wei: Bei jing Han chuan fo jiao shi / Xu Wei zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zong jiao wen hua chu ban she, 2010 nian 11 yue. - 4, 4, 8, 470 Seiten : Porträts
  (Bei jing zong jiao shi cong shu)
  北京汉传佛教史 / 徐威著. - 第1版. -
  北京市: 宗教文化出版社, 2010年11月
  Signaturen:
  • BQ649.B45 X89 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Weidong: Gu Zhuo zhou fo jiao ke shi / Yang Wei dong zhu. - Di 1 ban. -
  Shi jia zhuang Shi: He bei jiao yu chu ban she, 2007 nian 5 yue. - 16, 2, 2, 5, 290 Seiten : Illustrationen, Porträts, Faksimiles
  古涿州佛教刻石 / 杨卫东著. - 第1版. -
  石家庄市: 河北教育出版社, 2007年5月
  Signaturen:
  • PL2447.639.B398 Y36 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Xueyong: San jie jiao shi yan jiu / Yang Xue yong zhu. - Di 1 ban. -
  Lan zhou Shi: Gan su wen hua chu ban she, 2017 nian 12 yue. - 8, 2, 278 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  (Dun huang yu si chou zhi lu yan jiu cong shu)
  三阶教史研究 / 杨学勇著. - 第 1 版. -
  兰州市: 甘肃文化出版社, 2017年12月
  Signaturen:
  • BQ8792.Y36 S36 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang zhou shuo shu xuan : (xian dai zuo pin) / Yang zhou ping hua yan jiu zu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo qu yi chu ban she, 1981 nian 11 yue. - 1, 269 Seiten : Illustrationen
  扬州说书选 : (现代作品) / 扬州评话研究组编. - 第1版. -
  北京: 中国曲艺出版社, 1981年11月
  Signaturen:
  • PL2653.Y36 Y36 1981

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ye, Chengyong: Zhan guo Qin Han shi qi nan yi she hui kao gu xue yan jiu / Ye Cheng yong zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2019 nian 7 yue. - 3, 6, 347 Seiten : Illustrationen, Karten, Porträts
  战国秦汉时期南夷社会考古学研究 / 叶成勇著. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2019年7月
  Signaturen:
  • DS797.35.A2 Y43 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yin xu shu qi si bian / Song Zhen hao zhu bian ; Ma Ji fan bian zuan. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2019 nian 9 yue. - 2, 109 Seiten : Faksimiles
  (Zhong guo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo cang jia gu mo ta zhen ben cong bian : di 1 ji)
  殷墟書契四編 / 宋鎮豪主編 ; 馬季凡編纂. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2019年9月
  Signaturen:
  • PL2447.344.A375 S66 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yi shi ji qi qian ceng lang
  xia. - . -
  [Bei jing]: Zhong guo yin yue xue yuan tu shu guan"Zhong guo xian dai yin yue" ke ti zu, 2004 nian 1 yue [01.2004]. - 6 Seiten, Seite 441-885 : Notenbeispiele
  (Jiao xue can kao zi liao)
  Signaturen:
  • ML336.5.L59 Y57 2004::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yoshikawa, Eiji: Die Geschichte von Taira
  12. - Die Geschichte von Taira (12) : Neue Interpretation / Eiji Yoshikawa. - 1. Auflage. -
  Norderstedt: BoD – Books on Demand, 2020. - 400 Seiten
  Signaturen:
  • PL842.O75 S4515 2016::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yoshikawa, Eiji: Die Geschichte von Taira
  13. - . - 1. Auflage. -
  Norderstedt: BoD – Books on Demand, 2020. - 420 Seiten
  Signaturen:
  • PL842.O75 S4515 2016::13

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • You, Rujie: Han yu fang yan xue dao lun / You Ru jie zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai jiao yu chu ban she, 1992 nian 11 yue. - 2, 2, 226 Seiten : Illustrationen, Karten, Porträts
  ("Zhong guo dang dai yu yan xue" cong shu)
  汉语方言学导论 / 游汝杰著. - 第1版. -
  上海: 上海教育出版社, 1992年11月
  Signaturen:
  • PL1510.Y68 H36 1992

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yuan, Zhiliang: Xi qu chang fa man tan / Yuan Zhi liang bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1993 nian 12 yue. - 143 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  戏曲唱法漫谈 / 袁支亮编著. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 1993年12月
  Signaturen:
  • MT956.Y83 X57 1993

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zeng, Degui: Han dai yue fu min ge shang xi / Zeng De gui xuan xi. - Di 1 ban. -
  Nan ning Shi: Guang xi jiao yu chu ban she, 1987 nian. - 3, 3, 6, 127 Seiten
  (Zhongguo gu dian wen xue zuo pin xuan xi cong shu)
  汉代乐府民歌赏析 / 曾德珪选析. - 第1版. -
  南宁市: 广西教育出版社, 1987年
  Signaturen:
  • PL2309.Y8 Z46 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Cixi: Ren min shou du de tian qiao / Zhang Ci xi. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo qu yi chu ban she, 1988 nian 12 yue. - 7, 22, 224 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo qu yi yan jiu zi liao cong shu)
  人民首都的天桥 / 张次溪. - 第1版. -
  北京: 中国曲艺出版社, 1988年12月
  Signaturen:
  • DS795.4.T54 Z43 1988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Minghua: Shang hai li shi zhi yuan : Fu quan Shan / Zhang Ming hua zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2019 nian 10 yue. - 2, 94 Seiten : Illustrationen, Karten
  上海历史之源 : 福泉山 / 张明华著. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2019年10月
  Signaturen:
  • DS796.S278 Z53 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Shouchen: Dan kou xiang sheng chuan tong zuo pin xuan : cha tu ben / Zhang Shou chen ... zhu. Ding Cong cha tu. - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. -
  Bei jing: Zhong guo qu yi chu ban she, 1981. - 3, 2, 329 S. : Ill.
  单口相声传统作品选 : 插图本 / 张寿臣 ... 著. 丁聪插图. - 第1版,第1次印刷. -
  北京: 中国曲艺出版社, 1981
  Signaturen:
  • PL2579.H8 Z43 1981

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Xingrong: Yun nan dong jing wen hua : Ru Dao Shi san jiao de fu he xing wen hua / Zhang Xing rong zhu. - Di 1 ban. -
  Kun ming: Yun nan jiao yu chu ban she, 1998 nian 8 yue. - 2, 12, 476 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  云南洞经文化 : 儒道释三教的复合性文化 / 张兴荣著. - 第1版. -
  昆明: 云南教育出版社, 1998年8月
  Signaturen:
  • HM101.Z43 Y86 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Xingrong: Yun nan yuan sheng tai min zu yin yue / Zhang Xing rong zhu ; Zhang Yin xie zhu ; Liu Xiao bo zhi pu ; Liu Xiao geng, Zhu Fa gang chou hua. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong yang yin yue xue yuan chu ban she, 2006 nian 1 yue. - 4, VII, 347 Seiten : Illustrationen
  (Gao deng yin yue (shi fan) yuan xiao yin yue shi lun gong gong ke xi lie jiao cai)
  云南原生态民族音乐 / 张兴荣著 ; 张音协助 ; 刘晓博制谱 ; 刘晓耕, 朱发刚筹划. - 第1版. -
  北京: 中央音乐学院出版社, 2006年1月
  Signaturen:
  • ML3746.7.Y86 Z43 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Shuli: Zhao Shu li qu yi wen xuan / Zhao Shu li zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo qu yi chu ban she, 1983 nian 12 yue. - 2, 9, 283 Seiten : Illustrationen
  赵树理曲艺文选 / 赵树理著. - 第1版. -
  北京: 中国曲艺出版社, 1983年12月
  Signaturen:
  • PL2357.Z436 Z43 1983

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Tong: Zhan guo Chu fang yan yin xi / Zhao Tong zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo xi ju chu ban she, 2006 nian 5 yue. - 8, 4, 3, 5, 269 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo gao xiao bai bu you xiu she ke zhuan zhu wen ku)
  战国楚方言音系 / 赵彤著. - 第1版. -
  北京市: 中国戏剧出版社, 2006年5月
  Signaturen:
  • PL1900.H85 Z53 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zha qiao zhen min jian wen xue ji cheng : (zi liao ben) / Wu xi Xian Zha qiao Zhen min jian wen xue san tao ji cheng ling dao xiao zu bian. -
  [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar], 1988 nian 1 yue. - 161 Seiten : Illustrationen
  查桥镇民间文学集成 : (资料本) / 无锡县查桥镇民间文学集成领导小组编. -
  [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar], 1988年1月
  Signaturen:
  • PL3032.W895 Z43 1988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhi qu Wei hu shan : ge ming xian dai jing ju / Shang hai jing ju tuan "Zhi qu Wei hu shan" ju zu ji ti gai bian yan chu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min chu ban she, 1971 nian 7 yue. - 2, 397 S. : Illustrationen
  智取威虎山 : 革命现代京剧 / 上海京剧团"智取威虎山"剧组集体改编反演出. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 1971年7月
  Signaturen:
  • ML50.S5127 Z45 1971

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo gu dai jian zhu wen xian xuan du / ben shu zhu shen Lu Bing jie ; ben shu zhu bian Li He qun ; ben shu fu zhu bian Liu Yu ting. - Di 1 ban. -
  Wu han: Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2008 nian 2 yue. - II, 3, 244, [1] Seiten : Illustrationen, Karten
  (Pu tong gao deng yuan xiao jian zhu zhuan ye 'Shi yi wu' gui hua jing pin jiao cai)
  (Architectural professional textbooks for the 11th Five-Year Plan)
  中国古代建筑文献选读 / 本书主审路秉杰 ; 本书主编李合群 ; 本书副主编刘雨婷. - 第1版. -
  武汉: 华中科技大学出版社, 2008年2月
  Signaturen:
  • NA1543.L87 Z56 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo li shi zi ran di li / zhu bian Zou Yi lin, Zhang Xiu gui ; fu zhu bian Wang Shou chun. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2013 nian 10 yue. - xiv, 699 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Zhong guo zi ran di li xi lie zhuan zhu)
  中国历史自然地理 / 主编邹逸麟, 张修桂 ; 副主编王守春. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • DS706.5.Z68 Z56 2013::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo mei shu guan cang nian hua jing pin. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing gong yi mei shu chu ban she, 2008 nian 2 yue. - 142 Seiten
  (Tian di tong hui)
  中国美术馆藏年画精品. - 第1版. -
  北京: 北京工艺美术出版社, 2008年2月
  Signaturen:
  • NC1866.N3 F36 2008::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo mei shu guan cang feng zheng jing pin. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing gong yi mei shu chu ban she, 2008 nian 2 yue. - 144 Seiten
  (Tian di tong hui)
  中国美术馆藏风筝精品. - 第1版. -
  北京: 北京工艺美术出版社, 2008年2月
  Signaturen:
  • NC1866.N3 F36 2008::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo min jian wen xue ji cheng : Wu xi xian chang pian xu shi wu ge ji / Wu xi xian min jian wen xue "san tao ji cheng" ban gong shi bian. - Di 1 ban. -
  [Wu xi Shi]: [Verlag nicht ermittelbar], 1987 nian 10 yue. - 543 Seiten : Illustrationen
  中国民间文学集成 : 无锡县长篇叙事吴歌集 / 无锡县民间文学"三套集成"办公室编. - 第1版. -
  [无锡市]: [Verlag nicht ermittelbar], 1987年10月
  Signaturen:
  • PL3032.W895 Z48 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo shao shu min zu yin yue gu shi ji / Yuan Bing chang, Zhao Yi bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai yin yue chu ban she, 1989 nian 10 yue. - 2, 3, 297 Seiten : Illustrationen
  ("Yin yue xiao shi jie" cong shu)
  中国少数民族音乐故事集 / 袁炳昌, 赵毅编. - 第1版. -
  上海: 上海音乐出版社, 1989年10月
  Signaturen:
  • GR335.Y83 Z46 1989

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo shao shu min zu yin yue shi
  shang ce. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong yang min zu da xue chu ban she, 1998 nian 1 yue. - 8, 17, 886 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  Signaturen:
  • ML3746.Y83 Z46 1998::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo yi shu yan jiu yuan, 2001. - 123 Seiten : Illustrationen
  中国艺术研究院. -
  [Bei jing]: [Zhong guo yi shu yan jiu yuan], 2001 yue 10 yue
  Signaturen:
  • NX410.C6 Z46 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong pian tan ci xuan / Su zhou ping tan yan jiu hui bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo qu yi chu ban she, 1981 nian 12 yue. - 166 Seiten
  中篇弹词选 / 苏州评弹研究会编. - 第1版. -
  北京: 中国曲艺出版社, 1981年12月
  Signaturen:
  • PL2575.S89 Z46 1981

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong yang yin yue xue yuan : xiao you lu. -
  Bei jing: [Zhong yang yin yue xue yuan], 1990. - 8, 261 Seiten
  中央音乐学院 : 校友录. -
  北京: [中央音乐学院], 1990
  Signaturen:
  • MT5.B45 C44 1990

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Liang: Su zhou ping tan yi shu chu tan / Zhou Liang. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo qu yi chu ban she, 1988 nian 10 yue. - 3, 4, 219 Seiten
  苏州评弹艺术初探 / 周良. - 第1版. -
  北京: 中国曲艺出版社, 1988年10月
  Signaturen:
  • PL2575.Z468 S89 1988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Peng: The theory and practice of China's tourism economy : (1978-2017) / Peng Zhou. -
  Singapore: Springer, [2019]. - xvi, 146 Seiten : Illustrationen
  (Research series on the Chinese dream and China's development path)
  Signaturen:
  • G155.C6 Z46 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Changwen: Qin shi / (Song) Zhu Chang wen zhu ; Lin Chen bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2010 nian 9 yue. - 10, 177 Seiten : Illustrationen
  (Zhong hua sheng huo jing dian)
  琴史 / (宋)朱长文著 ; 林晨编著. - 第1版. -
  北京: 中华书局, 2010年9月
  Signaturen:
  • ML1015.C5 Z48 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhuo, Fenling: Gu qin xian yin / Zhuo Fen ling zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Xi dai shu ban gong si, Minguo 73 nian 6 yue [06.1984]
  ("Ling xi zhai" Zhong guo yi wen ji sheng huo hui kan)
  古琴絃音 / 卓芬玲著. - 初版. -
  臺北: 希代書版公司, 民國73年6月[06.1984]
  Signaturen:
  • ML1015.C5 Z486 1984

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Ziqing: Zhong guo ge yao / Zhu Zi qing zhu. - Chu ban. -
  Xiang gang: Zhong hua shu ju, 1976. - 1, 214 S.
  中國歌謠 / 朱自淸著. - 初版. -
  香港: 中華書局, 1976
  Signaturen:
  • PL2445.Z48 Z46 1976

  Bestandsnachweis in HEIDI

Gehe zu:

Diese Neuerwerbungslisten werden jeweils zu Beginn eines Monats für die im vorhergehenden Monat erworbenen Medien erstellt.
Aus technischen Gründen kann ein Medium jeweils nur einem einzigen Fachgebiet zugeordnet werden. Für Medien mit fachübergreifendem Inhalt empfiehlt es sich daher, in allen in Frage kommenden Fachgebietslisten zu recherchieren.

zum Seitenanfang