Navigation überspringen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitätsbibliothek

Neuerwerbungen im Oktober 2020

Fach: CATS / Abteilung Ostasien

Universitätsbibliothek Heidelberg

Stand: 01.11.2020 09:01 – Anzahl der Neuerwerbungen: 299


 • 1949-1979 Zhong guo yin yue da shi ji : (chu gao) / Zhong guo yi shu yan jiu yuan yin yue yan jiu suo zi liao shi bian. -
  [Bei jing]: Zhong guo yi shu yan jiu yuan yin yue yan jiu suo, 1983.3. - 165 Seiten
  1949-1979中国音乐大事记 : (初稿) / 中国艺术研究院音乐研究所资料室编. -
  [北京]: 中国艺术研究院音乐研究所, 1983.3
  Signaturen:
  • ML336.5.Z46 Y59 1983

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Alkın, Ömer: Die visuelle Kultur der Migration : Geschichte, Ästhetik und Polyzentrierung des Migrationskinos / Ömer Alkin. -
  Bielefeld: transcript, [2019]. - 625 Seiten : Illustrationen
  (Postmigrantische Studien ; Band 5)
  Signaturen:
  • PN1995.9.T87 A45 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • American Chinese restaurants : society, culture and consumption / edited by Jenny Banh and Haiming Liu. -
  Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2019. - xxx, 309 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • TX945.4.B36 A44 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Anthology of Tang and Song tales : the Tang Song chuanqi ji of Lu Xun / edited by Victor Mair, Zhenjun Zhang. -
  New Jersey ; London ; Singapore ; Beijing: World Scientific, [2020]. - xxxvi, 826 Seiten
  Signaturen:
  • PL2641.L89 T3613 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bai, Bing: Nian hua wei xiao : Chan zong ji qi zu ting / Bai Bing zhu. - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: Xi an dian zi ke ji da xue chu ban she, 2017 nian 4 yue [04.2017]. - 8, iv, X, 4, 201 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Zhong guo Han chuan fo jiao ba da zong pai ji qi zu ting cong shu)
  拈花微笑 : 禅宗及其祖庭 / 白冰著. - 第1版. -
  西安市: 西安电子科技大学出版社, 2017年4月 [04.2017]
  Signaturen:
  • BQ626.L55 Z56 2016::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bai, Yunxiang: Qin Han kao gu yu Qin Han wen ming yan jiu / Bai Yun xiang zhu. - Di 1 ban. -
  [Beijing]: Cultural Relics Press, 2019 nian 10 yue. - 2, 2, 610 Seiten : Illustrationen, Karten
  秦汉考古与秦汉文明研究 / 白云翔著. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2019年10月
  Signaturen:
  • DS747.62.B35 Q564 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bao feng liao qi ying mu di / Zheng zhou da xue li shi xue yuan bian zhu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2019 nian 6 yue. - xxii, 333, 16, 68 Seiten : Illustrationen, Karten
  (He nan Sheng kao gu fa jue bao gao ; Di 38 hao)
  (Nan shui bei diao zhong xian gong cheng wen wu bao hu xiang mu)
  宝丰廖旗营墓地 / 郑州大学历史学院编著. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2019年6月
  Signaturen:
  • DS797.44.P534 Z54 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bao shan shi hua : (xu ji) / Zhong guo ren min zheng zhi xie shang hui yi Bao shan Qu wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: [Verlag nicht ermittelbar], 1991 nian 3 yue. - 3, 193 Seiten : Illustrationen
  宝山史话 : (续集) / 中国人民政治协商会议宝山区委员会文史资料委员会编. - 第1版. -
  上海: [Verlag nicht ermittelbar], 1991年3月
  Signaturen:
  • DS796.S26 B36 1991

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bao xie dao. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2019 nian 10 yue. - ix, 281 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Chen cang gu dao diao cha bao gao / Bao ji Shi kao gu yan jiu suo bian zhu ; zhi 1)
  褒斜道. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2019年10月
  Signaturen:
  • DS797.68.B3 B36 2019::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Beer, Max: She hui dou zheng tong shi
  di yi juan. - Zhong shi ji she hui dou zheng shi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 232 Seiten
  (Min guo ji cui)

  第一卷. - 社會鬥爭通史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::3226

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Beer, Max: She hui dou zheng tong shi
  di er juan. - Jin dai nong min dou zheng ji wu tuo bang she hui zhu yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 3, 208 Seiten
  (Min guo ji cui)

  第二卷. - 社會鬥爭通史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::3227

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Beer, Max: She hui dou zheng tong shi
  di san juan. - Jin dai she hui dou zheng yu she hui si xiang. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 6, 224 Seiten
  (Min guo ji cui)

  di san juan. - 社會鬥爭通史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::3228

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei jing tong shi
  di 1 juan. - Cao, Zixi: . - Di yi ban. -
  Bei jing: Zhong guo shu dian, 1994 nian 10 yue. - 9, 12, 394 Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne

  第1卷. - 北京通史. - 第一版. -
  北京: 中国书店, 1994年10月
  Signaturen:
  • DS795.3.C36 B45 1994::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei jing tong shi
  di 2 juan. - Xiang, Yansheng: . - Di yi ban. -
  Bei jing: Zhong guo shu dian, 1994 nian 10 yue. - 3, 7, 12, 352 Seiten : Illustrationen, Karten

  第2卷. - 北京通史. - 第一版. -
  北京: 中国书店, 1994年10月
  Signaturen:
  • DS795.3.C36 B45 1994::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei jing tong shi
  di 3 juan. - Wang, Ling: . - Di yi ban. -
  Bei jing: Zhong guo shu dian, 1994 nian 10 yue. - 3, 10, 12, 374 Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne

  第3卷. - 北京通史. - 第一版. -
  北京: 中国书店, 1994年10月
  Signaturen:
  • DS795.3.C36 B45 1994::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei jing tong shi
  di 4 juan. - Yu, Guangdu: . - Di yi ban. -
  Bei jing: Zhong guo shu dian, 1994 nian 10 yue. - 3, 8, 12, 384 Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne

  第4卷. - 北京通史. - 第一版. -
  北京: 中国书店, 1994年10月
  Signaturen:
  • DS795.3.C36 B45 1994::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei jing tong shi
  di 5 juan. - Wang, Gang: . - Di yi ban. -
  Bei jing: Zhong guo shu dian, 1994 nian 10 yue. - 3, 8, 12, 421 Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne

  第5卷. - 北京通史. - 第一版. -
  北京: 中国书店, 1994年10月
  Signaturen:
  • DS795.3.C36 B45 1994::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei jing tong shi
  di 6 juan. - He, Shude: . - Di yi ban. -
  Bei jing: Zhong guo shu dian, 1994 nian 10 yue. - 3, 12, 12, 510 Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne

  第6卷. - 北京通史. - 第一版. -
  北京: 中国书店, 1994年10月
  Signaturen:
  • DS795.3.C36 B45 1994::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei jing tong shi
  di 7 juan. - Wu, Jianyong: . - Di yi ban. -
  Bei jing: Zhong guo shu dian, 1994 nian 10 yue. - 3, 5, 12, 486 Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne

  第7卷. - 北京通史. - 第一版. -
  北京: 中国书店, 1994年10月
  Signaturen:
  • DS795.3.C36 B45 1994::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei jing tong shi
  di 8 juan. - Wei, Kaizhao: . - Di yi ban. -
  Bei jing: Zhong guo shu dian, 1994 nian 10 yue. - 3, 9, 12, 478 Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne

  第8卷. - 北京通史. - 第一版. -
  北京: 中国书店, 1994年10月
  Signaturen:
  • DS795.3.C36 B45 1994::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei jing tong shi
  di 9 juan. - Xi, Wuyi: . - Di yi ban. -
  Bei jing: Zhong guo shu dian, 1994 nian 10 yue. - 3, 9, 12, 470 Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne

  第9卷. - 北京通史. - 第一版. -
  北京: 中国书店, 1994年10月
  Signaturen:
  • DS795.3.C36 B45 1994::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bei jing tong shi
  di 10 juan. - Cao, Zixi: . - Di yi ban. -
  Bei jing: Zhong guo shu dian, 1994 nian 10 yue. - 3, 10, 12, 516 Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne

  第10卷. - 北京通史. - 第一版. -
  北京: 中国书店, 1994年10月
  Signaturen:
  • DS795.3.C36 B45 1994::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ben guo di li
  Shang ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 8, 194 Seiten
  (Min guo ji cui)

  上冊. - 本國地理
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1825

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ben guo di li
  Shang ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 8, 222 Seiten
  (Min guo ji cui)

  中冊. - 本國地理
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1826

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ben guo di li
  Xia ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 8, 3, 490 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  下冊. - 本國地理
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1927

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Beumelburg, Werner: Ou zhan shi zhi De guo
  Shang ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 3, 2, 4, 269 Seiten
  (Min guo ji cui)

  上冊. - 歐戰時之德國
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::825

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bi hua pian. - Di 1 ban. -
  Lan zhou: Gan su ren min mei yi shu chu ban she, 1998 nian 8 yue. - 16 ungezählte Seiten
  (Gan su shi ku yi shu jing cui)
  甘肃石窟艺术精粹. - 第1版. -
  兰州: 甘肃人民美艺术出版社, 1998年8月
  Signaturen:
  • NB1912.B83 G36 1998::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Book of Shanghai : a city in short fiction / edited by Dai Congrong & Dr Jin Li. -
  [Manchester]: Comma Press, 2020. - xiv, 167 Seiten
  (Reading the city)
  Signaturen:
  • PL2658.E8 J56 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cai, Zhidong: "Sheng ren" de tui chang : xian Qin zhu zi yu Zhong guo xian dai zi you ren ge lun / Cai Zhi dong zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Shang hai san lian shu dian chu ban she, 2016 nian 8 yue. - 4, 3, 311 Seiten
  "圣人"的退场 : 先秦诸子与中国现代自由人格论 / 蔡志栋著. - 第1版. -
  上海市: 上海三联书店出版社, 2016年8月
  Signaturen:
  • BF698.C35 X53 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cao, Xingzhong: Wan fa wei shi : Wei shi zong ji qi zu ting / Cao Xing zhong, Tian Peng zhu. - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: Xi an dian zi ke ji da xue chu ban she, 2017 nian 4 yue [04.2017]. - 8, iv, X, 4, 218 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Zhong guo Han chuan fo jiao ba da zong pai ji qi zu ting cong shu)
  万法唯识 : 唯识宗及其祖庭 / 曹兴中, 田鹏著. - 第1版. -
  西安市: 西安电子科技大学出版社, 2017年4月 [04.2017]
  Signaturen:
  • BQ626.L55 Z56 2016::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chang shou bao jian quan shu / "Jia ting shu jia" bian wei hui bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing chu ban she, 2007 nian 1 yue [01.2007]. - 351 Seiten : Illustrationen
  (Jia ting shu jia Pin zhi sheng huo ; 12)
  长寿保健全书 / 《家庭书架》编委会编著. - 第1版. -
  北京: 北京出版社, 2007年1月 [01.2007]
  Signaturen:
  • RA777.5.J53 C53 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng du Bao jia liang zi mu di kao gu fa jue bao gao / Cheng du wen wu kao gu yan jiu yuan bian zhu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2018 nian 12 yue. - xxvii, 544, 96 Seiten : Illustrationen, Karten
  成都包家梁子墓地考古发掘报告 / 成都文物考古研究院编著. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2018年12月
  Signaturen:
  • DS797.77.C573 C54 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng, Lian: Shi jie xin tuo kao zheng
  Xia. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 10, 16, 5, 10 Seiten, Seite 707-1164 : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  下. - 世界信託考證
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2714

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng xin gu shi / Xu Jing bian. - Di 1 ban. -
  Tian jin Shi: Bai hua wen yi chu ban she, 2010 nian 1 yue. - 184 Seiten : Illustrationen
  (Jin se tong nian yue du cong shu)
  诚信故事 / 徐静编. - 第1版. -
  天津市: 百花文艺出版社, 2010年1月
  Signaturen:
  • PL1117.X85 C4 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Pingyuan: Tu xiang wan Qing : "Dian shi zhai hua bao" zhi wai / Chen Ping yuan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Dong fang chu ban she, 2014 nian 8 yue. - 2, 3, 380 Seiten
  图像晚清 : "点石斋画报"之外 / 陈平原著. - 第 1 版. -
  北京市: 东方出版社, 2014年8月
  Signaturen:
  • DS764.C54 T89 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Quan: 1912-1949 : ying xiang da shi ji / Chen Quan, Zhang Long bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo she ying chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 354 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo ying xiang shi / Han Cong yao, Zhao Ying xin zhu bian ; di 10 juan)
  1912-1949 : 影像大事记 / 陈权, 张龙编著. - 第1版
  Signaturen:
  • TR101.H36 Z56 2015::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Shen: 1839-1900 / Chen Shen, Xie Jian guo bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo she ying chu ban she, 2014 nian 7 yue. - 355 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo ying xiang shi / Han Cong yao, Zhao Ying xin zhu bian ; di 2 juan)
  1839-1900 / 陈申, 谢建国编著. - 第1版
  Signaturen:
  • TR101.H36 Z56 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Yang: "Zhen xiang" de zheng, fan, he : Min chu shi jue wen hua yan jiu / Chen Yang zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Fu dan da xue chu ban she, 2017 nian 4 yue. - 2, 4, 3, 3, 399 Seiten : Illustrations; Karten
  (Fu dan bo xue wen ku)
  "真相"的正·反·合 : 民初视觉文化研究 / 陈阳著. - 第1版. -
  上海市: 复旦大学出版社, 2017年4月
  Signaturen:
  • P93.5.C54 Z54 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • China's new role in African politics : from non-intervention towards stabilization? / edited by Christof Hartmann and Nele Noesselt. -
  London ; New York: Routledge, 2020. - x, 244 Seiten
  (Routledge global cooperation series)
  Signaturen:
  • DT38.9.C6 H37 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chinese funerary biographies : an anthology of remembered lives / edited by Patricia Buckley Ebrey, Ping Yao, and Cong Ellen Zhang. -
  Seattle: University of Washington Press, [2019]. - xiv, 287 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • CN1160.C45 E27 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chinese in Africa : 'Chineseness' and the complexities of identities / edited by Obert Hodzi. -
  London ; New York: Routledge, 2020. - vii, 133 Seiten
  Signaturen:
  • DT16.C48 H63 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chinese perceptions of Russia and the West : changes, continuities and contingencies during the twentieth century / edited by Gotelind Müller and Nikolay Samoylov. -
  Heidelberg: CrossAsia-eBooks, 2020. - xxiii, 543 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • DS740.5.R8 M85 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chuan tong Jing ju ren wu zao xing hui cui / Zhong guo xi qu xue yuan fu zhong ; Zhang Yi juan zhu bian ; Wu Ze dong, Li Shu ping, Lu Jian rong, Wan Feng shu, Shen Shi hua zhuan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo xi ju chu ban she, 2001 nian 4 yue. - 2, 6, 695 Seiten
  (Xi qu jiao yu xi lie cong shu)
  传统京剧人物造型荟萃 / 中国戏曲学院附中 ; 张逸娟主编 ; 吴泽东, 李树萍, 陆建荣, 万凤姝, 沈世华撰. - 第1版. -
  北京: 中国戏剧出版社, 2001年4月
  Signaturen:
  • PN2871.Z46 C48 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chūgoku shūkyō bunken kenkyū kokusai shinpojiumu <2004, Kyōto>: Chūgoku shūkyō bunken kenkyū kokusaishinpojiumu hōkokusho : 2004 nen 11 gatsu 18 nichi (moku) ~ 11 gatsu 21 nichi (nichi) : Kyōto daigaku hyakushūnen tokeidai kinenkan / Kyōto daigaku 21 seiki COE puroguramu Higashi Ajia sekai no jinbun jōhōgaku kenkyū kyōiku kyoten Kanji bunka no mattaki keishō to hatten no tame ni ; Chūgoku shūkyō bunken kenkyū kokusai shinpojiumu. -
  Kyōto: Kyōto daigaku jinbun kagaku kenkyūjo, 2004nen 12gatsu. - 408 Seiten : Illustrationen
  中國宗教文獻研究國際シンポジウム報告書 : 2004年11月18日(木)~11月21日(日) : 京都大學百周年時計臺記念館 / 京都大学21世紀COEプログラム東アジア世界の人文情報学研究教育拠点 ; 中國宗教文獻研究國際シンポジウム. -
  京都: 京都大学人文科学研究所, 2004年12月
  Signaturen:
  • BL1803.C587 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Climate smart development in Asia : transition to low carbon and climate resilient economies / edited by Ancha Srinivasan .... -
  London [u.a.]: Routledge, 2012. - XXI, 250 S. : graph. Darst.
  Signaturen:
  • HC460.5.S65 C555 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Crone, Thomas: Between disaster, punishment, and blame : the semantic field of guilt in early Chinese texts / Thomas Crone. -
  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2020. - XII, 189 Seiten
  (Veröffentlichungen des Ostasien-Instituts der Ruhr-Universität Bochum ; Band 68)
  Signaturen:
  • BF575.S45 C76 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dai, Jitao: Tian chou wen ji
  yi pian. - Guo jia yu she hui. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 12, 206 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  乙篇. - 天仇文集
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1142

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dai, Jitao: Tian chou wen ji
  bing pian. - Dan dao zhi ru lu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 12, 54 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  丙篇. - 天仇文集
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1143

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • De guo li shi / Lu Wen di bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 5, 3, 2, 6, 162, 6 Seiten : Karten
  (Min guo ji cui)
  德國史 / 盧文迪編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::142

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • De guo nong ye xin yong he zuo / Gu Shu sen bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 130 Seiten
  (Min guo ji cui)
  德國農業信用合作 / 顧樹森編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::141

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • De guo xue xiao jin shi yu jiao shou fa / Zhou Yue ran fan yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 3, 1, 2, 2, 5, 162, 1, 2, 1 Seiten
  (Min guo ji cui)
  德國學校近世語教授法 / 周越然翻譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::144

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • De guo zui jin zhi shi ye yu jing ji / Qiu pu Zhou Ming tai bian ji. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 6, 10, 138, 2 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  德國最近之實業與經濟 / 秋浦周明泰編輯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::145

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Deng, Guanghua: Nuo tan xi gai guan / Deng Guang hua ; Gui zhou sheng yi shu yan jiu shi, Gui zhou sheng si nan xian wen hua ju. - Di 1 ban. -
  Gui yang: Gui zhou sheng si nan xian wen hua ju, 1986 nian 12 yue. - 15, 2, 2, 7, 153 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  (Gui zhou sheng min jian wen yi cong shu ; 1)
  鄧光華: : 傩坛戏概观 / 邓光华 ; 贵州省艺术研究室, 贵州省思南县文化局. - 第1版. -
  贵阳: 贵州省思南县文化局, 1986年12月
  Signaturen:
  • PL3031.K93 D46 1986

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dian hua jiao yu jiang hua. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]$r. - 4, 4, 188 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  電化教育講話
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::169

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Diao su pian. - Di 1 ban. -
  Lan zhou: Gan su ren min mei shu chu ban she, 1998 nian 8 yue. - 16 ungezählte Seiten
  (Gan su shi ku yi shu jing cui)
  甘肃石窟艺术精粹. - 第1版. -
  兰州: 甘肃人民美术出版社, 1998年8月
  Signaturen:
  • NB1912.B83 G36 1998::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Di guo zhu yi / Wang Mao ting bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 46 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  帝國主義 / 王懋廷編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::155

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ding Ling zhuan / Chen Bin yin bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 143 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  丁玲傳 / 陳彬蔭編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::174

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dmyal-gling rdzogs-pa chen-po. -
  [Khreng-tuvu]: Si-khron Mi-rigs Dpe-skrun-khang, 1994. - 5, 352 S. : Ill.
  (Gling Ge-sar rgyal-povi sgrung)
  དམྱལ་གླིང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་
  Signaturen:
  • PL3748.G43 D59 1986

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dong bei yao lan
  Shang. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 2, 2, 22, 358 Seiten : Diagramme, Illustrationen, Karten
  (Min guo ji cui)

  上. - 東北要覽
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1919

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dong bei yao lan
  Xia. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - Seite 359-796, 26 Seiten : Karten, Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  下. - 東北要覽
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1920

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dong Han de fa lü, xing zheng yu she hui : Chang sha Wu yi guang chang Dong Han jian du tan suo / Li Ming zhao, Ma Zeng rong, Tang Jun feng bian. - Xiang gang di yi ban. -
  Xiang gang: San lian shu dian (Xiang gang) you xian gong si, 2019 nian 10 yue. - 303 Seiten : Illustrationen
  東漢的法律、行政與社會 : 長沙五一廣場東漢簡牘探索 / 黎明釗, 馬增榮, 唐俊峰編. - 香港第一版. -
  香港: 三聯書店(香港)有限公司, 2019年10月
  Signaturen:
  • PL2447.552.C5429 L56 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dong Tai xian jiao yu zhuang kuang / Qiu Jia lu bian yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 2, 2, 2, 4, 10, 2, 2, 2, 2, 1, 20, 54, 8, 14 Seiten : Illustrationen, Karten, Diagramme
  (Min guo ji cui)
  東臺縣教育狀況 / 邱家騼編譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::184

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dong ya shi jiao cheng
  Shang ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 220 Seiten
  (Min guo ji cui)

  上冊. - 東亞史教程
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1924

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dong ya shi jiao cheng
  Xia ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 174 Seiten
  (Min guo ji cui)

  下冊. - 東亞史教程
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1925

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Driessen, Miriam: Tales of hope, tastes of bitterness : Chinese road builders in Ethiopia / Miriam Driessen. -
  Hong Kong: Hong Kong University Press, [2019]. - viii, 198 Seiten : 1 Karte
  Signaturen:
  • HD5830.A6 D75 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Duan, Qing: Yu tian yu wu gou jing guang da tuo luo ni jing / Duan Qing zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Zhong xi shu ju, 2019 nian 04 yue. - 5, 19, 218 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  (Fan wen bei ye jing yu fo jiao wen xian xi lie cong shu ; 6)
  于阗语无垢净光大陀罗尼经 / 段晴著. - 第1版. -
  上海市: 中西书局, 2019年4月
  Signaturen:
  • PL2447.784.H4 D835 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Duan, Shoutao: Bai zu da ge ji qi ta / Duan Shou tao zhu. - Di 1 ban. -
  Kun ming Shi: Yun nan min zu chu ban she, 1994 nian 7 yue. - 4, 2, 343 Seiten
  白族打歌及其他 / 段寿桃著. - 第1版. -
  昆明市: 云南民族出版社, 1994年7月
  Signaturen:
  • PL3031.Y8 D83 1994

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Duncan, Isadora: Deng ken zi zhuan / Sun Xun hou yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - XVI, 107 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  鄧肯自傳 / 孫洵侯譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::149

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Durant, Will: Gu jin da zhe xue jia zhi sheng huo yu si xiang
  Shang ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - xviii, xiv, 580 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  上冊. - 古今大哲學家之生活與思想
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1802

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Durkheim, Émile: She hui fen gong lun
  1. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 50, 10, 3, 48 Seiten
  (Min guo ji cui)

  1. - 社會分工論
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::973

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Durkheim, Émile: She hui fen gong lun
  2. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - Seite 49-169
  (Min guo ji cui)

  2. - 社會分工論
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::974

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Durkheim, Émile: She hui fen gong lun
  5. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - Seite 417-576
  (Min guo ji cui)

  5. - 社會分工論
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::977

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du shu de yi shu / Zhong xue sheng she bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 227 Seiten
  (Min guo ji cui)
  讀書的藝術 / 中學生社編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::188

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du, Yaxiong: Rokon vonások a magyar és észak-kínai népzene között / Du Yaxiong. -
  Debrecen: Gyarmaty István, 1998. - 58 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  (Főnix Könyvek ; 13)
  Signaturen:
  • ML3746.7.N6 D89 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ehrhardt, George: Kōmeitō : politics and religion in Japan / ed. by George Ehrhardt, Axel Klein, Levi McLaughlin, and Steven R. Reed. -
  Berkeley, Calif.: Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 2014. - XII, 286 S : graph. Darst
  (Japan research monograph ; 18)
  Signaturen:
  • JQ1698.A1 E3675 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Environmental policy in Japan / World Bank. Ed. by Hidefumi Imura; Miranda A. Schreurs. -
  Cheltenham [u.a.]: Wdward Elgar [u.a.], 2005. - xvii, 406 Seiten
  Signaturen:
  • TD171.5.I48 E58 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fang, Qin: Zeng guo li shi yu wen hua yan jiu : cong "zuo you wen wu" dao "zuo you Chu wang" / Fang Qin zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2019 nian 7 yue. - 20, ii, iii, iv, 263 Seiten : Porträts, Illustrationen, Karten
  (Bei jing da xue zhen dan gu dai wen ming yan jiu zhong xin xue shu cong shu)
  曾国历史与文化研究 : 从"左右文武"到"左右楚王" / 方勤著. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2019年7月
  Signaturen:
  • DS797.48.S8 F36 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fan, Wenpei: 1919-1927 / Fan Wen pei, Zhou Zhen hua, Zheng Li jun bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo she ying chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 315 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo ying xiang shi / Han Cong yao, Zhao Ying xin zhu bian ; di 5 juan)
  1919-1927 / 范文霈, 周振华, 郑丽君编著. - 第1版
  Signaturen:
  • TR101.H36 Z56 2015::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fan, Wenxi: 1945-1949 / Fan Wen xi, Yang Jian bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo she ying chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 321 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo ying xiang shi / Han Cong yao, Zhao Ying xin zhu bian ; di 8 juan)
  1945-1949 / 范文希, 杨健编著. - 第1版
  Signaturen:
  • TR101.H36 Z56 2015::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Feng, Guangyu: Ke jia yin yue chuan bo / Feng Guang yu zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo wen lian chu ban she, 2000 nian 1 yue. - 2, 5, 5, 152 Seiten
  (Min zu yin yue chuan bo yan jiu)
  客家音乐传播 / 冯光钰著. - 第1版. -
  北京: 中国文联出版社, 2000年1月
  Signaturen:
  • ML3746.F46 K45 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Feng, Guangyu: Zhong guo tong zong min ge / Feng Guang yu zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo wen lian chu ban gong si, 1998 nian 9 yue. - 2, 6, 278 Seiten
  中国同宗民歌 / 冯光钰著. - 第1版. -
  北京: 中国文联出版公司, 1998年9月
  Signaturen:
  • M1804.F46 Z46 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Feng, Jin: Tasting paradise on earth : Jiangnan foodways / Jin Feng. -
  Seattle: University of Washington Press, [2019]. - xi, 216 Seiten
  Signaturen:
  • GT2853.C6 F46 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Feng lin cheng : 1998 - 2000 nian du kao gu fa jue bao gao / Hei long jiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2019 nian 11 yue. - xxiv, 571, 114 Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne
  (Qi xing he liu yu Han Wei yi zhi qun ju luo kao gu yan jiu bao gao ; zhi 2)
  凤林城 : 1998 - 2000年度考古发掘报告 / 黑龙江省文物考古研究所编著. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2019年11月
  Signaturen:
  • DS797.42.S585 H45 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fu jian Sheng shou jie She zu ge hui wen ji / Fu jian Sheng yi shu yan jiu suo, Fu jian Sheng qun zhong yi shu guan bian. -
  [Erscheinungsort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar], [1988?]. - 284 Seiten : Illustrationen
  福建省首届畲族歌会文集 / 福建省艺术研究所, 福建省群众艺术馆编
  Signaturen:
  • ML3746.7.F85 F85 1988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ge guo huo bi yin hang fa gui hui bian
  1. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 105 Seiten
  (Min guo ji cui)

  1. - 各國貨幣銀行法規彙編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1979

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ge guo huo bi yin hang fa gui hui bian
  4. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 116 Seiten
  (Min guo ji cui)

  4. - 各國貨幣銀行法規彙編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1982

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ge guo huo bi yin hang fa gui hui bian
  5. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 8, 112 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  5. - 各國貨幣銀行法規彙編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1983

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu dai. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2019 nian 10 yue. - vii, 220 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Chen cang gu dao diao cha bao gao / Bao ji Shi kao gu yan jiu suo bian zhu ; zhi 2)
  故道. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2019年10月
  Signaturen:
  • DS797.68.B3 B36 2019::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu dai ci qu yin yue can kao zi liao / Wen hua bu wen xue yi shu yan jiu yuan yin yue yan jiu suo. -
  [Bei jing]: Wen hua bu wen xue yi shu yan jiu yuan yin yue yan jiu suo, 1980 nian 8 yue. - 3, 83, 34 Seiten
  古代词曲音乐参考资料 / 文化部艺术研究院音乐研究所. -
  [北京]: 文化部艺术研究院音乐研究所, 1980年8月
  Signaturen:
  • ML336.2.W46 G83 1980

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo, Ming: Niu he liang yi zhi Hong shan wen hua wan qi she hui de gou cheng / Guo Ming zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: She hui ke xue wen xian chu ban she, 2019. - 2, 3, 399 Seiten : Illustrationen, Karten
  牛河梁遗址红山文化晚期社会的构成 / 郭明著. - 第1版. -
  北京市: 社会科学文献出版社, 2019年9月
  Signaturen:
  • DS797.62.C544 G86 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo, Weimin: Xin shi qi shi dai Li yang ping yuan yu Han dong di qu de wen hua he she hui / Guo Wei min zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2010 nian 7 yue. - VI, 10, 336 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Bei jing da xue zhen dan gu dai wen ming yan jiu zhong xin xue shu cong shu ; zhi 22)
  新石器时代澧阳平原与汉东地区的文化和社会 / 郭伟民著. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2010年7月
  Signaturen:
  • DS793.Y3 G86 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu yue ji jin
  shang bian. - Xiu, Hailin: Yuan gu - Sui Tang / Xiu Hai lin zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1989 nian 5 yue. - V, 167 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele

  上编. - 古乐集锦. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 1989年5月
  Signaturen:
  • ML336.1.X58 G89 1989::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hargett, James M.: Jade mountains cinnabar pools : the history of travel literature in imperial China / James M. Hargett. -
  Seattle: University of Washington Press, [2018]. - xviii, 258 Seiten : Illustrationen
  (A Samuel and Althea Stroum book)
  Signaturen:
  • PL2278.5.T72 H37 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Haruka nari, waga kokyō / Nakamura Yoshikazu, Yasui Ryōhei, Naganawa Mitsuo hen. - Shohan. -
  Yokohama: Seibunsha, 2005nen 4gatsu 29nichi. - ii, 288 Seiten : Illustrationen
  (Ikyō ni ikiru ; 3)
  遥かなり, わが故鄉I / 中村喜和,安井亮平, 長縄光男編. - 初版. -
  橫浜: 成文社, 2005年4月29日
  Signaturen:
  • DS832.7.R8 B354 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ha sa ke min ge / Zhong guo yi shu yan jiu yuan yin yue yan jiu suo bian. - Di 1 ban, di 1 ci yinshua. -
  Bei jing: Wen hua yi shu chu ban she, 1982 nian 7 yue. - 7, 241 Seiten
  哈萨克民歌 / 中国艺术研究院音乐研究所编. - 第1版, 第1次印刷. -
  北京: 文化艺术出版社, 1982年7月
  Signaturen:
  • M1804.Z46 H37 1982

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He qu min jian ge qu : (diao cha yan jiu zhuan ji) / Zhong yang yin yue xue yuan Zhong guo yin yue yan jiu suo bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Yin yue chu ban she, 1956 nian 4 yue. - 44, 243 Seiten : Illustrationen
  (Zhong yang yin yue xue yuan Zhong guo yin yue yan jiu suo cong kan)
  河曲民间歌曲 : (调查研究专集) / 中央音乐学院中国音乐研究所编. - 第1版. -
  北京: 音乐出版社, 1956年4月
  Signaturen:
  • M1804.Z46 H47 1956

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • The heritage turn in China : the reinvention, dissemination and consumption of heritage / edited by Carol Ludwig, Linda Walton and Yi-Wen Wang. -
  Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020. - 312 Seiten : Illustrationen; Karten
  (Asian Heritages)
  Signaturen:
  • DS779.23.L83 H47 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He Yun: Yao zu min ge / Zhong guo yi shu yan jiu yuan yin yue yan jiu suo ; He Yun. Wu Guo dong, Qiao Jian zhong. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Wen hua yi shu chu ban she, 1987 nian 6 yue. - 4, 3, 150 Seiten : Illustrationen
  瑶族民歌 / 中国艺术研究院音乐研究所 ; 何芸, 伍国栋, 乔建中. - 第1版. -
  北京: 文化艺术出版社, 1987年6月
  Signaturen:
  • ML3746.H49 Y36 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hong, Ruyu: Education between speech and writing : crossing the boundaries of Dao and deconstruction / Ruyu Hung. -
  London ; New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. - xx, 164 Seiten
  (New directions in the philosophy of education series)
  Signaturen:
  • LA1131.H66 E38 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hosokawa, Shūhei: Sentiment, language, and the arts : the Japanese-Brazilian heritage / by Shūhei Hosokawa ; translation by Paul Warham. -
  Leiden ; Boston: Brill, 2020. - xix, 386 Seiten : Illustrationen (teilw. farbig), Porträts
  (Intimate and public in Asian and global perspectives ; vol.11)
  (Nichibunken monograph series ; No. 21)
  Signaturen:
  • F2210.H67 T6513 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hou, Can: Xi yu li shi yu kao gu yan jiu / Hou Can zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Zhong xi shu ju, 2019 nian 10 yue [10.2019]. - 4, 2, 6, 421 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Xin jiang shi fan da xue Huang Wen bi zhong xin cong kan)
  西域历史与考古研究 / 侯灿著. - 第1版. -
  上海市: 中西书局, 2019年10月 [10.2019]
  Signaturen:
  • DS793.X53 H68 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hou, Shutong: Dong san sheng jin rong gai lun / Hou Shu tong zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 6, 16, 353 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  東三省金融概論 / 侯樹彤著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::183

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hua er lun ji
  1. - . - Di 1 ban. -
  Lan zhou: Gan su ren min chu ban she, 1983 nian 4 yue. - 244 Seiten : Notenbeispiele

  1. - 花儿论集. - 第1版. -
  兰州: 甘肃人民出版社, 1983年4月
  Signaturen:
  • ML3746.7.N6 H83 1983::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hua er lun ji
  2. - . -
  Lan zhou: Gan su ren min chu ban she, 1983.6. - 2, 314 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele

  2. - 花儿论集. -
  兰州: 甘肃人民出版社, 1983.6
  Signaturen:
  • ML3746.7.N6 H83 1983::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hua er lun zheng ji / Qing hai sheng wen xue yi shu yan jiu suo. -
  [Xi ning]: Qing hai sheng wen xue yi shu yan jiu suo, 1987. - 2, 247 Seiten : Notenbeispiele
  (Wen yi yan jiu zi liao cong shu)
  花儿论争集 / 青海省文学艺术研究所. -
  [西宁]: 青海省文学艺术研究所, 1987
  Signaturen:
  • ML3746.7.Q25 H83 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Kai: Bu er fa men : san lun zong ji qi zu ting / Huang Kai zhu. - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: Xi an dian zi ke ji da xue chu ban she, 2016 nian 11 yue [11.2016]. - 8, iv, X, 3, 186 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Zhong guo Han chuan fo jiao ba da zong pai ji qi zu ting cong shu)
  不二法门 : 三论宗及其祖庭 / 黄凯著. - 第1版. -
  西安市: 西安电子科技大学出版社, 2016年11月[11.2016]
  Signaturen:
  • BQ626.L55 Z56 2016::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huber, Moritz: Lives of Sogdians in medieval China / Moritz Huber. -
  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2020. - XVI, 350 Seiten : Illustrationen
  (Asiatische Forschungen ; Band 160)
  Signaturen:
  • DS731.S63 H83 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Fayun: Such is this worldsars.come : a novel / by Hu Fayun ; translated from the Chinese by A. E. Clark. -
  Dobbs Ferry, New York: Ragged Banner Press, [2011]. - vii, 506 Seiten
  Signaturen:
  • PL2939.5.F38 R8313 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu lian wang jin rong feng xian yu jian guan / Xie ping, Zou Chuan wei zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo jin rong chu ban she, 2017 nian 12 yue [12.2017]. - 5, 3, 206 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Nan hu hu lian wang jin rong cong shu)
  互联网金融风险与监管 / 谢平, 邹传伟主编. - 第1版. -
  北京市: 中国金融出版社, 2017年12月 [12.2017]
  Signaturen:
  • HG1708.7.X54 H85 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Pu'an: Tang dai wen xue / Hu Pu an, Hu huai chen zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 70 Seiten
  (Min guo ji cui)
  唐代文學 / 胡朴安, 胡懷琛著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1130

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang Mingdun: Han zu min ge gai lun / Jiang Min dun zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai yin yue chu ban she, 1982 nian 12 yue. - 6, 6, 438 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  汉族民歌概论 / 江明惇著. - 第1版. -
  上海: 上海音乐出版社, 1982年12月
  Signaturen:
  • ML3746.J53 H36 1982

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Xiuzhen: Yi ge nü ge shou de ge / Jiang Xiu zhen. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo min jian wen yi chu ban she, 1984 nian 5 yue. - 6, 113 Seiten : Illustrationen
  (Min jian shi ren ge shou cong shu)
  一个女歌手的歌 / 姜秀珍. - 第1版. -
  北京: 中国民间文艺出版社, 1984年5月
  Signaturen:
  • PL2747.H75 Y54 1984

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ji, Fen: 1839-1911 : ying xiang da shi ji / Ji Fen, Xiong Tao bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo she ying chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 439 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo ying xiang shi / Han Cong yao, Zhao Ying xin zhu bian ; di 9 juan)
  1839-1911 : 影像大事记 / 季芬, 熊韬编著. - 第1版
  Signaturen:
  • TR101.H36 Z56 2015::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai dong xi si xiang jiao liu zhong de kua wen hua xian xiang / Chen Wei fen zhu bian. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Zhong yang yan jiu yuan Zhong guo wen zhe yan jiu suo, Minguo 107 nian 10 yue [10.2018]. - 311 Seiten
  (Dang dai ru xue yan jiu cong kan ; 37)
  近代東西思想交流中的跨文化現象 / 陳瑋芬主編. - 初版. -
  臺北市: 中央研究院中國文哲研究所, 民國107年10月 [10.2018]
  Signaturen:
  • B799.C54 J56 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jing ju yin yue bai wen, Jing kun qu pai bai shou / Zhong guo xi qu xue yuan fu zhong, Wan Feng shu, Wan Ru quan, Yang Ling yun, Kong Xiang chang bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo xi ju chu ban she, 2000 nian 11 yue. - 6, 3, 656 Seiten : Notenbeispiele
  (Xi qu jiao yu xi lie cong shu)
  京剧音乐白问·京昆曲牌百首 / 中国戏曲学院附中, 万凤姝, 万如泉, 杨凌云, 孔祥昌编著. - 第1版. -
  北京: 中国戏剧出版社, 2000年11月
  Signaturen:
  • ML1751.C6 Z46 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin, Zhaofeng: Zhong guo tong shi
  2 ce. - . - Reprint der Ausgabe: Taibei$nZhonghua shuju. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 24 Seiten, Seite 485 - 882
  (Min guo ji cui)
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1653

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kameyama, Yasuko: Climate change policy in Japan : from the 1980s to 2015 / Yasuko Kameyama. -
  London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. - xii, 205 Seiten
  (Routledge studies in Asia and the environment ; 5)
  Signaturen:
  • TD171.5.K355 C55 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kamm, Björn-Ole: Role-playing games of Japan : transcultural dynamics and orderings / Björn-Ole Kamm. -
  Cham: Palgrave Macmillan, [2020]. - xvii, 300 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • GV125.J3 K367 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kao gu xue shi jiao xia de Qin Han jia ting yu ri chang sheng huo xue shu yan tao hui lun wen ji / Liu Zun zhi zhu bian. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2019 nian 10 yue. - iv, 358 Seiten : Illustrationen
  考古学视角下的秦汉家庭与日常生活学术研讨会论文集 / 刘尊志主编. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2019年10月
  Signaturen:
  • DS747.62.L58 K36 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ke, Yang: Shi yu ge de kuang huan jie : "hua er" yu "hua er hui" zhi min su xue yan jiu / Ke Yang zhu. - Di 1 ban. -
  Lan zhou: Gan su ren min chu ban she, 2002 nian 6 yue. - 3, 3, 155 Seiten : Illustrationen
  诗与歌的狂欢节 : "花儿"与"花儿会"之民俗学研究 / 柯杨著. - 第1版. -
  兰州: 甘肃人民出版社, 2002年6月
  Signaturen:
  • ML3746.7.N6 K49 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kimono : Kyoto to catwalk / edited by Anna Jackson. -
  London: V&A Publishing, 2020. - 335 Seiten
  Signaturen:
  • NK8884.A1 J337 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kjær, Vivi: Kinesisk musik : en kulturhistorisk introduktion / af Vivi Kjær. -
  [Vordingborg]: Attika, 2003. - 125 S : Ill
  Signaturen:
  • ML336.K53 K56 2003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kobayashi, Ryōsei: E guo she hui jing ji shi / Xiao lin Liang zheng zhu ; Gu Zhi jian yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 6, 379 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  俄國社會經濟史 / 小林良正著 ; 顧志堅譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::192

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Korea : caught in time / Terry Bennett ; with an introduction by Martin Uden. - First edition. -
  Reading: Garnet Publishing, 1997. - xiv, 144 Seiten
  Signaturen:
  • TR113.K6 B46 1997

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • La hu zu min jian wu dao / Yun nan sheng Si mao di qu xing shu wen hua ju, Zhong guo min zu min jian wu dao ji cheng Yun nan juan bian ji bu bian. - Di 1 ban. -
  Kun ming Shi: Yun nan min zu chu ban she, 1993 nian 3 yue. - 15, 292 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  (Yun nan min zu min jian wu dao ji cheng cong shu)
  (Yun nan di fang yi shu ji cheng, zhi)
  拉祜族民间舞蹈 / 云南省思茅地区行署文化局, 中国民族民间舞蹈集成云南卷编辑部编. - 第1版. -
  昆明市: 云南民族出版社, 1993年3月
  Signaturen:
  • GV1692.Y86 L34 1993

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lehr, André: Klokken en klokkenspelen in het oude China : tijdens de Shang- en Chou-dynastie : een muziek-historische Studie / with an English summary door André Lehr. -
  Asten: Athanasius Kircher-Stichting, 1985. - 172 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • ML1039.L44 K56 1985

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Leng, Jun: Di fang zi zhi shu yao / Leng Jun bian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 8, 2, 2, 2, 312 Seiten
  (Min guo ji cui)
  地方自治述要 / 冷雋編著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::153

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liao, Xinzhong: Wo men Tai wan zhe xie nian (1977 nian zhi jin)
  [1]. - . - Di 1 ban. -
  Chong qing: Chong qing chu ban she, 2009 nian 11 yue. - 292 Seiten

  [1]. - 我们台湾这些年(1977年至今). - 第1版. -
  重庆: 重庆出版社, 2009年11月
  Signaturen:
  • DS799.83.L53 W86 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Binghuan: Su lian ji hua jing ji wen ti
  Shang. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 6, 114 Seiten : Diagramme, Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  上. - 蘇聯計劃經濟問題
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1092

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Binghuan: Su lian ji hua jing ji wen ti
  Xia. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - Seite 115-234 : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  下. - 蘇聯計劃經濟問題
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1093

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Hui: Teaching Chinese literacy in the early years : psychology, pedagogy and practice / Hui Li. -
  London ; New York: Routledge, 2018. - viii, 258 Seiten : Illustrationen
  (Routledge research in language education)
  Signaturen:
  • PL1068.C6 L54 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Minxiong: Min zu qi yue zhi shi guang bo jiang zuo / Li Min xiong zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1987 nian 11 yue. - II, 144 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  民族器乐知识广播讲座 / 李民雄著. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 1987年11月
  Signaturen:
  • ML531.1.L56 M56 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Yun: Kao gu xue juan xia. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2019 nian 12 yue. - Seite 344-708 : Porträts, Illustrationen
  (Lin Yun wen ji / Lin Yun zhu : Kao gu xue juan ; xia)
  考古学卷下. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2019年12月
  Signaturen:
  • DS715.L56 L55 2019::1,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Yun: Kao gu xue juan shang. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2019 nian 12 yue. - 11, 3, 342 Seiten : Porträts, Illustrationen
  (Lin Yun wen ji / Lin Yun zhu : Kao gu xue juan ; shang)
  考古学卷上. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2019年12月
  Signaturen:
  • DS715.L56 L55 2019::1,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin zi Qi mu
  Di 2 ji. - . - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2018 nian 12 yue. - 13, 544, 88 Seiten : Illustrationen, Karten

  第2集. - 临淄齐墓. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2018年12月
  Signaturen:
  • DS797.72.Z554 L56 2007::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Chunying: Kao gu Kai feng / Liu Chun ying zhu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2019 nian 11 yue. - v, 399 Seiten : Illustrationen, Karten, Pläne
  (He nan da xue kao gu zhong yuan xi lie cong shu : gu du xi lie)
  考古开封 / 刘春迎著. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2019年11月
  Signaturen:
  • DS797.44.K3 L58 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Weizhang: Di wo zhan lüe zhan shu zhi yan jiu / Liu Wei zhang zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 90 Seiten
  (Min guo ji cui)
  敵我戰略戰術之研究 / 劉為章著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::150

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Yulin: Shan bei min ge yan jiu lun ji / Liu Yu lin zhu bian. - Di 1 ban. -
  Xi an: Shan xi ren min chu ban she, 2004 nian 12 yue. - 7, 2, 2, 309 Seiten : Notenbeispiele
  陕北民歌研究论集 / 刘育林主编. - 第1版. -
  西安: 山西人民出版社, 2004年12月
  Signaturen:
  • ML3746.7.S54 L58 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Xihou: Liao Jin Xi xia shi / Li Xi hou, Bai Bin zhu. - Di 2 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2016 nian 1 yue. - 10, 681 Seiten : Illustrationen, Karten, Porträts
  (Zhong guo duan dai shi xi lie)
  辽金西夏史 / 李锡厚, 白滨著. - 第2版. -
  上海: 上海人民出版社, 2016年1月
  Signaturen:
  • DS751.72.L59 L53 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Xinwei: Yi shi sheng di de xing shuai : Liao xi shi qian she hui de du te wen ming hua jin cheng / Li Xin wei zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2017 nian 11 yue. - ii, ii, 205 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Bei jing da xue zhen dan gu dai wen ming yan jiu zhong xin xue shu cong shu ; zhi 36)
  仪式圣地的兴衰 : 辽西史前社会的独特文明化进程 / 李新伟著. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2017年11月
  Signaturen:
  • DS797.62.A2 L59 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Xinyuan: Jin tai he man : Mi zong ji qi zu ting / Li Xin yuan, Li Yong bin zhu. - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: Xi an dian zi ke ji da xue chu ban she, 2016 nian 11 yue [11.2016]. - 8, iv, X, 3, 185 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Zhong guo Han chuan fo jiao ba da zong pai ji qi zu ting cong shu)
  金胎合曼 : 密宗及其祖庭 / 李心苑, 李永斌著. - 第1版. -
  西安市: 西安电子科技大学出版社, 2016年11月[11.2016]
  Signaturen:
  • BQ626.L55 Z56 2016::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yangsong: Li Yang song kao gu wen ji / Li Yang song zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2019 nian 10 yue. - viii, 194 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Bei jing da xue Zhong guo kao gu xue yan jiu zhong xin ji gu xi lie cong shu ; zhi 5)
  李仰松考古文集 / 李仰松著. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2019年10月
  Signaturen:
  • DS719.2.L59 L59 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yuan: Yi nian san qian : Tian tai zong ji qi zu ting / Li Yuan zhu. - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: Xi an dian zi ke ji da xue chu ban she, 2017 nian 3 yue [03.2017]. - 8, iv, X, 3, 170 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Zhong guo Han chuan fo jiao ba da zong pai ji qi zu ting cong shu)
  一念三千 : 天台宗及其祖庭 / 李媛著. - 第1版. -
  西安市: 西安电子科技大学出版社, 2017年3月 [03.2017]
  Signaturen:
  • BQ626.L55 Z56 2016::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Zhizhong: De Su zhan zheng / Li Zhi zhong zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 104 Seiten
  (Min guo ji cui)
  德蘇戰爭 / 李執中著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::146

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Guoquan: Dong Zhou qing tong rong qi pu xi yan jiu
  shang ce. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2018 nian 8 yue. - 4, 22, 2, 496 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Bei jing da xue Zhong guo kao gu xue yan jiu zhong xin ji gu xi lie cong shu ; zhi 3)

  上册. - 東周青銅容器譜系研究. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2018年8月
  Signaturen:
  • NK7983.22.L84 D66 2018::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Guoquan: Dong Zhou qing tong rong qi pu xi yan jiu
  xia ce. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2018 nian 8 yue. - Seite 498-1062 : Illustrationen, Karten
  (Bei jing da xue Zhong guo kao gu xue yan jiu zhong xin ji gu xi lie cong shu ; zhi 3)

  下册. - 東周青銅容器譜系研究. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2018年8月
  Signaturen:
  • NK7983.22.L84 D66 2018::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Jiye: Ding yi jian si ji / Lu Ji ye zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 6, 1, 268 Seiten
  (Min guo ji cui)
  丁乙間四記 / 盧冀野著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::176

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Zuofu: Dong bei you ji / Lu Zuo fu ji zhe. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 132, 16 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  東北遊記 / 盧作孚記者
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::179

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ma jia bang / Zhe jiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Jia xing bo wu guan bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu Chu ban she, 2019 nian 12 yue. - II, 390 Seiten : Illustrationen, Karten
  马家浜 / 浙江省文物考古研究所, 嘉兴博物馆编著. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2019年12月
  Signaturen:
  • DS797.88.J465 Z54 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mei, Yi: Shi jie da zhan xing shi / Jun xuan deng zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 22, 25, 20, 44, 15 Seiten
  (Min guo ji cui)
  世界大戰形勢 / 君萱等著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2680

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mill, John Stuart: Qun yi quan jie lun / Ying lun Mu le Yue han zhu ; Hou guan Yan Fu ji dao yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 6, 2, 1, 168 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  群已權畍論 / 英倫穆勒約翰著 ; 侯官嚴復幾道譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2438

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Min fa zong ze
  Shang. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 2, 5, 152 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  上. - 民法總則
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::756

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Murray, David Christie: Shuang xiao zi xun xue chou en ji
  Juan shang. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 77 Seiten
  (Min guo ji cui)

  卷上. - 雙孝子噀血酬恩記
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1070

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Murray, David Christie: Shuang xiao zi xun xue chou en ji
  Juan xia. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 94 Seiten
  (Min guo ji cui)

  卷下. - 雙孝子噀血酬恩記
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1071

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Myers, James: The grammar of Chinese characters : productive knowledge of formal patterns in an orthograhic system / by James Myers. -
  Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2019. - 233 Seiten
  (Routledge studies in East Asian linguistics)
  Signaturen:
  • PL1171.M94 G73 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Myers, John: The way of the pipa : structure and imagery in Chinese lute music / John Myers. -
  Kent,Ohio ; London: Kent State University Press, c 1992. - XVII, 155 S : Ill., graph. Darst., Notenbeisp
  (World musics)
  Signaturen:
  • ML1015.P5 M94 1992

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nan, Wu'ai: Dong fang zhao xiang ji : jin dai yi lai xi fang zhong yao she ying jia zai Zhong guo / Nan Wu ai zhu. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016 nian 1 yue. - 5, 13, 366 Seiten : Illustrationen
  东方照相记 : 近代以来西方重要摄影家在中国 / 南无哀著. - 北京第1版. -
  北京市: 生活·读书·新知三联书店, 2016年1月
  Signaturen:
  • TR139.N36 D66 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nan yang quan ye hui yan jiu hui bao gao shu
  Shang. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 14, 16, 426 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  上. - 南洋勸業會研究會報告書
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2366

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ning, Wenhuan: Tao zhou hua er san lun / Ning Wen huan bian zhu. - Di 1 ban. -
  Lan zhou: Gan su min zu chu ban she, 1992 nian 2 yue. - 4, 8, 268 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  洮州花儿散论 / 宁文焕编著. - 第1版. -
  兰州: 甘肃民族出版社, 1992年2月
  Signaturen:
  • PL3031.G362 T36 1992

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ōsato, Hiroaki: Chūgoku niokeru Nihon sokai : Jūkei, Kankō, Kōshū, Shanhai / henja Kanagawa Daigaku Jinbungaku Kenkyūjo ; Ōsato Hiroaki, Son Anseki hencho. -
  Tōkyō: Ochanomizu Shobō, 2006nen3gatsu 31nichi. - xi, 478, v Seiten : IIllustrationen, Karten
  (Kanagawa Daigaku jinbungaku kenkyū sōsho ; 22)
  中国における日本租界 : 重慶・漢口・杭州・上海 / 編者神奈川大学人文学研究所 ; 大里浩秋, 孫安石編著. -
  東京: 御茶の水書房, 2006年3月31日
  Signaturen:
  • DS731.J3 O833 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ou Zhou ge ming shi gang
  Shang. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 22, 365
  (Min guo ji cui)

  上. - 歐洲革命史綱
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::830

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pan, Guangdan: Zhong guo ling ren xue yuan zhi yan jiu / Pan Guang dan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 1987 nian 2 yue. - 3, 5, 292 Seiten : genealogische Tafeln
  中國伶人血緣之研究 / 潘光旦著. - 第1版. -
  北京: 商務印書館, 1987年2月
  Signaturen:
  • CS1163.P36 Z46 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pan, Zinian: Luo ji xue yu luo ji shu / Pan Zi nian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 204 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  邏輯學與邏輯術 / 潘梓年著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::701

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pei, Anping: Zhong guo shi qian ju luo qun ju xing tai yan jiu / Pei An ping zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong hua shu ju, 2014 nian 4 yue. - 4, VI, 6, 1, 8, 435 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Guo jia zhe xue she hui ke xue cheng guo wen ku)
  (National achievements library of philosophy and social sciences)
  中国史前聚落群聚形态研究 / 裴安平著. - 第1版. -
  北京市: 中华书局, 2014年4月
  Signaturen:
  • CC77.S47 P45 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Plutschow, Herbert E.: Historical Kyoto / by Herbert E. Plutschow. - 1. edition. -
  Tokyo: Japan Times, 1983. - X, 204 pages : illustrations
  Signaturen:
  • DS897.K8 P585 1983

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pu, Jian: Free the land : a study on China's land trust / Jian Pu. -
  London ; New York: Routledge, 2017. - xiv, 183 Seiten
  (China perspectives)
  Signaturen:
  • HD1333.C6 P85 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pu, Songling: Pu Song ling de "li qu" : (chu gao) / cai fang zhe Wu Zhao. -
  [Bei jing]: Zhong yang yin yue xue yuan Zhong guo yin yue yan jiu suo, 1964 nian 1 yue. - 46 Seiten
  (Nei bu can kao zi liao ; 180 hao)
  蒲松龄的"俚曲" : (初稿) / 采访者吴钊. -
  [北京]: 中央音乐学院中国音乐研究所, 1964年1月
  Signaturen:
  • PL2722.U2 A14 1964

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qian gu tong yao / Gu Si yong bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Hua xia chu ban she, 1995 nian 10 yue. - 3, 5, 9, 139 Seiten
  (Hua xia gu dian wen xue "qian gu" jing pin xuan cui)
  千古童谣 / 谷斯涌编. - 第1版. -
  北京: 华夏出版社, 1995年10月
  Signaturen:
  • PZ10.843.G87 Q53 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qi dan xue yan jiu : di yi ji / Ren Ai jun zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2019 nian 6 yue. - 2, 310 Seiten : Illustrationen
  契丹学研究 : 第一辑 / 任爱君主编. - 第1版. -
  北京: 商务印书馆, 2019年6月
  Signaturen:
  • DS751.72.R46 Q25 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qi, Ding: The power of the Supreme People's Court : reconceptualizing judicial power in contemporary China / Ding Qi. -
  London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. - xi, 164 Seiten : Illustrationen
  (The rule of law in China and comparative perspectives)
  Signaturen:
  • KNQ2613.Q53 P69 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing ji chou Zang zou du
  Di 1 ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 2, 3, 62, 2, 2, 15, 40, 22, 40, 28, 20, 28, 28, 32, 2 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  第1冊. - 清季籌藏奏牘
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2427

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing ji chou Zang zou du
  Di 2 ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 10, 2, 10, 28, 24, 30, 22, 32, 2, 2, 2, 6, 28, 30, 34, 2, 2, 4, 30, 2, 2, 2, 10, 2 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  第2冊. - 清季籌藏奏牘
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2428

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing ji chou Zang zou du
  Di 3 ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 10, 36, 48, 2, 2, 2, 18, 16, 50, 60, 56, 50, 2 Seiten
  (Min guo ji cui)

  第3冊. - 清季籌藏奏牘
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2429

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qin shi chu bian / Xu Jian bian zhu. - 2.. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1987. - VI, 196 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  琴史初编 / 许健编著. -
  北京: 人民音乐出版社, 1987
  Signaturen:
  • ML1015.C5 X85 1982

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qi, Rushan: Mei Lang fang yi shu yi ban / Qi Ru shan zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 66 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  梅蘭芳藝術一斑 / 齊如山著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::716

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qu, Jian: Yan chu fa sui
  (shang). - . - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Hua Mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019 nian 3 yue. - 8, 163 Seiten : Illustrationen
  (Gu dian wen xian yan jiu ji kan : di er ba bian ; di 8 ce)

  (上). - 言出法隨. - 初版. -
  新北市: 花木蘭文化事業有限公司, 2019年3月
  Signaturen:
  • DS797.35.Q2 Q55 2019::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qu, Jian: Yan chu fa sui
  (xia). - . - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Hua Mu lan wen hua shi ye you xian gong si, 2019 nian 3 yue. - 8 Seiten, Seite 165-350 : Illustrationen
  (Gu dian wen xian yan jiu ji kan : di er ba bian ; di 9 ce)

  (下). - 言出法隨. - 初版. -
  新北市: 花木蘭文化事業有限公司, 2019年3月
  Signaturen:
  • DS797.35.Q2 Q55 2019::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Rault, Lucie: La cithare chinoise zheng : un vol d'oies sauvages sur les cordes de soie... / Lucie Rault-Leyrat. -
  Paris: Le Léopard d'or, 1987. - 283 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • ML1015.C47 R38 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ren, Wei: Kao gu Zheng zhou / Ren Wei, Liu Yan feng zhu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2019 nian 11 yue. - xv, 396 Seiten : Illustrationen, Karten
  (He nan da xue kao gu zhong yuan xi lie cong shu : gu du xi lie)
  考古郑州 / 任伟, 刘彦锋著. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2019年11月
  Signaturen:
  • DS797.44.Z3 R46 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Researching Chinese language education : functional linguistic perspectives / edited by Mark Shiu-Kee Shum and Peter Mickan. -
  London ; New York: Routledge, 2019. - xv, 291 Seiten
  (Routledge research in language education)
  Signaturen:
  • PL1068.H6 S58 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ross, Claudia: Modern Mandarin Chinese grammar workbook / Claudia Ross .... - 2. ed.. -
  London [u.a.]: Routledge, 2015. - IX, 354 S.
  (Routledge modern grammars)
  Signaturen:
  • PL1107.R655 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • The Routledge handbook of Chinese applied linguistics / edited by Chu-Ren Huang, Zhuo Jing-Schmidt, and Barbara Meisterernst. -
  Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2019. - XVIII, 792 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Karten
  (Routledge handbooks)
  Signaturen:
  • PL1071.H83 R68 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • The Routledge handbook of language and intercultural communication / edited by Jane Jackson. - Second edition. -
  Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, April 29, 2020. - 592 Seiten
  (Routledge handbooks in applied linguistics)
  Signaturen:
  • P94.6.J33 R68 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • San guo liang Jin Nan bei chao juan. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo she hui ke xue chu ban she, 2018 nian 10 yue. - 6, 17, 32, 668 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Zhong guo kao gu xue / Zhong guo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian zhu ; San guo liang Jin Nan bei chao juan)
  (Kao gu xue zhuan kan : Jia zhong ; Di 33 hao)
  三国两晋南北朝卷. - 第1版. -
  北京: 中囯社会科学出版社, 2018年10月
  Signaturen:
  • DS719.2.Z566 Z56 2003::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Schluchter, Wolfgang: Li xing hua yu guan liao hua : dui Wei bo zhi yan jiu yu quan shi / Wolfgang Schluchter zhu, Gu Zhong hua yi. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 75 nian 12 yue [12.1986]. - iv, 1, 170 Seiten : Porträts
  (Xian dai ming zhu yi cong ; 24)
  理性化與官僚化 : 對韋伯之研究與詮釋 / Wolfgang Schluchter著·顧忠華譯. - 初版. -
  臺北市: 聯經出版事業公司, 民國75年12月[12.1986]
  Signaturen:
  • B3361.Z7 S342126 1986

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Seckel, Dietrich: Berichte aus Japan : Briefe an seine Mutter: Hiroshima 1936 bis Tokyo/Urawa 1941 / Dietrich Seckel ; herausgegeben von Hans-Joachim Bieber. -
  München: Iudicium, 2020. - 618 Seiten : 175 Illustrationen
  (Monographien aus dem Deutschen Institut für Japanstudien ; Band 64)
  Signaturen:
  • DS890.S43 B47 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shaughnessy, Edward L.: Xi guan Han ji : xi fang Han xue chu tu wen xian yan jiu gai yao / Xia Han yi zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2018 nian 4 yue. - 3, 3, 659 Seiten : Illustrationen, Porträts, Faksimiles
  西觀漢記 : 西方漢學出土文獻研究概要 / 夏含夷著. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2018年4月
  Signaturen:
  • PL2447.2.S534 X54 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sha, Zhenshun: Gu dai / Sha Zhen shun, Han Cong yao bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo she ying chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 273 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo ying xiang shi / Han Cong yao, Zhao Ying xin zhu bian ; di 1 juan)
  古代 / 沙振舜, 韩丛耀编著. - 第1版
  Signaturen:
  • TR101.H36 Z56 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen me shi Lie ning zhu yi
  di 1 fen ce. - Ge ming de li lun. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 4, 122 Seiten
  (Min guo ji cui)

  第1分冊. - 什麼是列寧主義
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2585

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen me shi Lie ning zhu yi
  di 2 fen ce. - Ge ming de li lun. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 5 Seiten, Seite 135-318
  (Min guo ji cui)

  第2分冊. - 什麼是列寧主義
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2586

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen me shi Lie ning zhu yi
  di 3 fen ce. - Wu chan jie ji zhuan zheng. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4 Seiten, Seite 319-457
  (Min guo ji cui)

  第3分冊. - 什麼是列寧主義
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2587

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi jie xian xing xian fa xu bian
  Xia. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 3, 14, 69, 45, 47, 46, 41, 43, 45, 36, 50, 35, 33, 27, 8 Seiten
  (Min guo ji cui)

  下. - 世界現行憲法續編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2709

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shiratori, Kurakichi: Dong hu min zu kao / Bai niao Ku ji ; Fang Zhuang you yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 2, 1, 193, 92 Seiten
  (Min guo ji cui)
  東胡民族考 / 白鳥庫吉著 ; 方壯猷譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::181

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shu xin yi shi suo cang Ren han lu ci ren shu zha : jin dai ci ren shou zha mo ji bie bian / Huang Yong nian hu cang ; Zhang Shou ping ji shi ; Lin Mei yi jiao du. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Zhong yang yan jiu yuan Zhong guo wen zhe yan jiu suo, Minguo 107 nian 12 yue. - 6, 2, 19, 170 Seiten : Faksimiles
  (Jin dai wen zhe xue ren lun zhu cong kan ; zhi 11)
  樹新義室所藏忍寒廬詞人書札 : 近代詞人手札墨蹟別編 / 黃永年護藏 ; 張壽平輯釋 ; 林玫儀校讀. - 初版. -
  臺北市: 中央研究院中國文哲研究所, 民國107年12月 [12.2018]
  Signaturen:
  • PL2352.H83 S58 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Si chuan Lu zhou Han dai hua xiang shi guan yan jiu / Cheng du wen wu kao gu yan jiu yuan, Lu zhou Shi bo wu guan bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2019 nian 9 yue. - 8, 283, 68 Seiten : Faksimiles
  四川泸州汉代画像石棺研究 / 成都文物考古研究院, 泸州市博物馆编著. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2019年9月
  Signaturen:
  • DS797.77.L8 C54 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Song, Daneng: Min jian ge qu gai lun / Song Da neng bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1979 nian 4 yue. - VII, 255 Seiten
  (Yin yue zhi shi cong shu)
  民间歌曲概论 / 宋大能编著. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 1979年4月
  Signaturen:
  • ML3746.S66 M56 1979

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Song, Shaowen: Women zen yang zai di hou jian li kang Ri zheng quan / Song Shao wen deng zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 76 Seiten
  (Min guo ji cui)
  我們怎樣在敵後建立抗日政權 / 宋劭文等著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2929

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Soulié de Morant, Georges: La musique en Chine / par Georges Soulié. -
  Paris: Leroux, 1911. - 119 S. : Ill.
  Signaturen:
  • ML336.S68 M87 1911

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sprenger, Guido: Brücke zu den Göttern : taoistische Ritual-Manuskripte der Yao / Manuskripte: Sammlung Institut für Sinologie / CATS Bibliothek, Universität Heidelberg ; Text: Guido Sprenger (CATS, Institut für Ethnologie) ; Photographien: Joseba Estévez (Universität Münster, Institut für Ethnologie), Susann Henker (CATS, Institut für Kunstgeschichte Ostasiens) ; Kuratoren: Joseba Estévez (Universität Münster, Institut für Ethnologie), Susann Henker (CATS, Institut für Kunstgeschichte Ostasiens), Hanno Lecher (CATS Bibliothek), Guido Sprenger (CATS, Institut für Ethnologie) ; Virtuelle Ausstellung: Hanno Lecher (CATS Bibliothek), Sebastian Vogt (CATS, EDV). -
  Heidelberg, [16.10.2020-]. - Online-Ressource

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Stafford, Francis E.: The birth of a republic : Francis Stafford's photographs of China's 1911 revolution and beyond / [ed. by] Hanchao Lu. -
  Seattle, Wash. [u.a.]: University of Washington Press, c2010. - X, 210 S. : überwiegend Ill., Kt.
  (A China program book)
  Signaturen:
  • DS773.42.L84 B57 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Su, Guorong: Xi qu mei xue / Su Guo rong zhu. - Di 2 ban. -
  Bei jing: Wen hua yi shu chu ban she, 1999 nian 1 yue. - 4, 346 Seiten
  (20 shi ji yi shu wen ku : li lun bian)
  戏曲美学 / 苏国荣著. - 第2版. -
  北京: 文化艺术出版社, 1999年1月
  Signaturen:
  • PL2357.S84 X57 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sun, Yiyuan: Du shi jiao yu gang yao / Sun Yi yuan bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 3, 3, 6, 91 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  都市教育綱要 / 孫逸園編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::186

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tai ping Tian guo wai ji
  Juan shang. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 128 Seiten
  (Min guo ji cui)

  卷上. - 太平天國外紀
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1115

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tai ping Tian guo wai ji
  Juan zhong. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 131 Seiten
  (Min guo ji cui)

  卷中. - 太平天國外紀
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1116

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tai ping Tian guo wai ji
  Juan xia. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 114 Seiten
  (Min guo ji cui)

  卷下. - 太平天國外紀
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1117

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tai ping Tian guo ye shi
  1. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 94 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  1. - 太平天國野史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1118

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tai ping Tian guo ye shi
  2. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 64 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  2. - 太平天國野史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1119

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tai ping Tian guo ye shi
  3. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 64 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  3. - 太平天國野史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1120

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tai ping Tian guo ye shi
  4. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 78 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  4. - 太平天國野史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1121

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tai ping Tian guo ye shi
  5. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 76 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  5. - 太平天國野史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1122

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tai ping Tian guo ye shi
  6. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 58 Seiten
  (Min guo ji cui)

  6. - 太平天國野史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1123

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tai ping Tian guo ye shi
  7. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 80 Seiten
  (Min guo ji cui)

  7. - 太平天國野史
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1124

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Takao, Yasuo: Japan's environmental politics and governance : from trading nation to econation / Yasuo Takao. -
  London: Routledge, 2016. - xv, 337 Seiten : Illustrationen
  (Routledge studies in Asia and the environment ; 4)
  Signaturen:
  • TD171.5.T35 J37 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tan jia ling / Hu bei Sheng Jing zhou bo wu guan, Bei jing da xue kao gu xue xi, Hu bei Sheng wen wu kao gu yan jiu suo Shi jia he kao gu dui bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2011 nian 12 yue. - 15, 2, 266, 24, 56 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Tian men Shi jia he kao gu fa jue bao gao ; zhi 3)
  谭家岭 / 湖北省荆州博物馆, 北京大学考古学系, 湖北省文物考古研究所石家河考古队编著. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2011年12月
  Signaturen:
  • DS797.48.T5 H535 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tian men Long zui / Hu bei Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Tian men Shi bo wu guan bian zhu ; Meng Hua ping zhu bian. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2015 nian 12 yue. - xvii, 350, 20, 76 Seiten : Illustrationen, Karten
  天门龙嘴 / 湖北省文物考古研究所, 天门市博物馆编著 ; 孟华平主编. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2015年12月
  Signaturen:
  • DS797.48.T5 M46 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tian Yao nong: Shan bei li su yin yue de kao cha yu yan jiu / Tian Yao nong zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai yin yue xue yuan chu ban she, 2005 nian 5 yue. - 3, 375 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  (Yin yue bo shi xue wei lun wen xi lie)
  (Series of doctor dissertations in music)
  陕北礼俗音乐的考察与研究 / 田耀农著. - 第1版. -
  上海: 上海音乐学院出版社, 2005年5月
  Signaturen:
  • ML3746.7.S48 T53 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tu lu fan a si ta na - ha la he zhuo mu di : ha la he zhuo juan / Xin jiang wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2018 nian 10 yue. - 16, 248, 233 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Xin jiang wen wu kao gu yan jiu suo cong kan ; zhi 8)
  吐鲁番阿斯塔那-哈拉和卓墓地 : 哈拉和卓卷 / 新疆文物考古研究所编著. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2018年10月
  Signaturen:
  • DS797.84.T8 X56 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tu lu fan Jin Tang mu di : Jiao he gou xi, Mu na er, Ba da mu fa jue bao gao / Tu lu fan Shi wen wu ju, Tu lu fan xue yan jiu yuan, Tu lu fan bo wu guan. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2019 nian 7 yue. - 14, 355, 84 Seiten : Illustrationen, Karten
  吐鲁番晋唐墓地 : 交河沟西, 木纳尔, 巴达木发掘报告 / 吐鲁番市文物局, 吐鲁番学研究院, 吐鲁番博物馆. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2019年7月
  Signaturen:
  • DS797.84.T8 T85 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wan, Bixuan: Di fang gong zhai / Wan Bi xuan zhu ; Hu Ci wei zhu bian. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 80 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  地方公債 / 萬必軒著 ; 胡次威主編
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::151

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Hongtao: Yue yin wan chuan : Hua yan zong ji qi zu ting / Wang Hong tao zhu. - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: Xi an dian zi ke ji da xue chu ban she, 2016 nian 11 yue [11.2016]. - 8, iv, X, 3, 154 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Zhong guo Han chuan fo jiao ba da zong pai ji qi zu ting cong shu)
  月印万川 : 华严宗及其祖庭 / 王宏涛著. - 第1版. -
  西安市: 西安电子科技大学出版社, 2016年11月 [11.2016]
  Signaturen:
  • BQ626.L55 Z56 2016::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Jie: Bao shan Chu si fa jian kao lun / Wang Jie zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2015 nian 12 yue. - 3, 2, 3, 248 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo fa lü shi yan jiu cong shu)
  包山楚司法简考论 / 王捷著. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 2015年12月
  Signaturen:
  • PL2447.548.J5372 W36 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Pei: He zhou hua er yan jiu / Wang Pei zhu ; Lin xia zhou min zu gu ji shou ji zheng li ling dao xiao zu, Lin xia zhou qun zhong yi shu guan zhu bian. - Di 1 ban. -
  Lan zhou: Lan zhou da xue chu ban she, 1992 nian 7 yue. - 8, 2, 434 Seiten : Notenbeispiele
  河州花儿研究 / 王沛著 ; 临夏州民族古籍收集整理领导小组, 临夏州群众艺术馆主编. - 第1版. -
  兰州: 兰州大学出版社, 1992年7月
  Signaturen:
  • ML3746.7.N6 W36 1992

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Qiang: Hai dai di qu shi qian shi qi mo pan, mo bang yan jiu / Wang Qiang zhu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2018 nian 8 yue. - vi, 360, 12 Seiten : Illustrationen, Karten
  海岱地区史前时期磨盘、磨棒研究 / 王强著. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2018年8月
  Signaturen:
  • DS797.72.A2 W36 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Shiyi: Man Han diao / Wang Shi yi, Liu Qian, Zhang Huang bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1993 nian 3 yue. - VI, 254 Seiten
  漫瀚调 / 王世一, 柳谦, 张皇编著. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 1993年3月
  Signaturen:
  • ML3746.7.N4 W36 1993

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Zhenhuan: Border crossing in greater China : production, community and identity / edited by Jenn-hwan Wang. -
  London [u.a.]: Routledge, 2015. - xv, 263 S. : graph. Darst., Kt.
  (Routledge research on taiwan series ; 13)
  Signaturen:
  • DS799.63.C6 W36 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Ziyun: Wang Zi yun Si chou zhi lu yi shu kao gu yi zhu
  di 1 juan. - . - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: San qin chu ban she, 2018 nian 12 yue. - 2, 3, 2, 18, 288 Seiten : Illustrationen

  第1卷. - 王子云丝绸之路艺术考古遗著. - 第1版. -
  西安市: 三秦出版社, 2018年12月
  Signaturen:
  • DS793.S53 W369 2018::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Ziyun: Wang Zi yun Si chou zhi lu yi shu kao gu yi zhu
  di 2 juan. - . - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: San qin chu ban she, 2018 nian 12 yue. - 4, 598 Seiten : Illustrationen

  第2卷. - 王子云丝绸之路艺术考古遗著. - 第1版. -
  西安市: 三秦出版社, 2018年12月
  Signaturen:
  • DS793.S53 W369 2018::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Ziyun: Wang Zi yun Si chou zhi lu yi shu kao gu yi zhu
  di 3 juan. - Jiao yu bu yi shu wen wu kao cha tuan xi bei she ying ji xuan. - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: San qin chu ban she, 2018 nian 12 yue. - 308 Seiten

  上. - 王子云丝绸之路艺术考古遗著. - 第1版. -
  西安市: 三秦出版社, 2018年12月
  Signaturen:
  • DS793.S53 W369 2018::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Ziyun: Wang Zi yun Si chou zhi lu yi shu kao gu yi zhu
  di 4 juan. - Jiao yu bu yi shu wen wu kao cha tuan xi bei she ying ji xuan. - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: San qin chu ban she, 2018 nian 12 yue. - 208 Seiten

  下. - 王子云丝绸之路艺术考古遗著. - 第1版. -
  西安市: 三秦出版社, 2018年12月
  Signaturen:
  • DS793.S53 W369 2018::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Ziyun: Wang Zi yun Si chou zhi lu yi shu kao gu yi zhu
  di 5 juan. - . - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: San qin chu ban she, 2018 nian 12 yue. - 5, 126 Seiten

  第5卷. - 王子云丝绸之路艺术考古遗著. - 第1版. -
  西安市: 三秦出版社, 2018年12月
  Signaturen:
  • DS793.S53 W369 2018::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wan, Yi: Qing dai gong ting yin yue / Wan Yi; Huang Hai tao zhuan wen bing yi pu. -
  Bei jing: Gu gong bo wu yuan Zi jin cheng chu ban she, 1985. - 168 S. : Ill.
  清代宮廷音樂 / 萬依; 黄海濤撰文並譯譜. -
  北京: 故宮博物院紫禁城出版社, 1985
  Signaturen:
  • ML336.W359 Q56 1985

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Weber, Max: Xue shu yu zheng zhi / Wei bo zhu ; Qian Yong xiang bian yi. - Di yi ban. -
  Tai bei Shi: Yun chen wen hua shi ye gu feng you xian gong si, Minguo 74 nian 6 yue [06.1985]. - viii, 314 Seiten
  (Wei bo xuan ji ; I)
  (Xin qiao yi cong ; 10)
  學術與政治 / 韋伯著 ; 錢永祥編譯. - 第一版. -
  臺北市: 允晨文化實業股份有限公司, 民國74年6月[06.1985]
  Signaturen:
  • B3361.W57126 1985

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Weber, Max: Zhi pei de lei xing / Wei bo zhu ; Kang Le bian yi. - Di yi ban. -
  Tai bei Shi: Yun chen wen hua shi ye gu feng you xian gong si, Minguo 74 nian 6 yue [06.1985]. - viii, 279 Seiten
  (Wei bo xuan ji ; III)
  (Xin qiao yi cong ; 12)
  支配的類型 / 韋伯著 ; 康樂編譯. - 第一版. -
  臺北市: 允晨文化實業股份有限公司, 民國74年6月[06.1985]
  Signaturen:
  • B3361.W56126 1985

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei, Dong: Qing tong shi dai zhi zao qi tie qi shi dai Xin jiang Ha mi di qu gu dai ren qun de bian qian yu jiao liu mo shi yan jiu / Wei Dong zhu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2017 nian 6 yue. - vi, 145 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Ji lin da xue bian jiang kao gu yan jiu zhong xin xi lie xue shu zhu zuo)
  青铜时代至早期铁器时代新疆哈密地区古代人群的变迁与交流模式研究 / 魏东著. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2017年6月
  Signaturen:
  • DS797.84.H2 W45 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei, Minglun: Fan ren yu wei ren : Wei Ming lun nan xing ju zuo xuan / Wei Wan, Yang Rong bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zuo jia chu ban she, 2001 nian 2 yue. - 267 Seiten
  凡人与伟人 : 魏明伦男性剧作选 / 魏完, 杨嵘编. - 第1版. -
  北京: 作家出版社, 2001年2月
  Signaturen:
  • PL2920.E5225 F36 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei, Minglun: Hao nü ren yu huai nü ren : Wei Ming lun nü xing ju zuo xuan / Wei Wan, Yang Rong bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zuo jia chu ban she, 2001 nian 1 yue. - 302 Seiten
  好女人与坏女人 : 魏明伦女性剧作选 / 魏明伦 ;魏完, 杨嵘编. - 第1版. -
  北京: 作家出版社, 2001年1月
  Signaturen:
  • PL2920.E5225 H36 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei, Quanming: Hua er xin lun / Wei Quan ming zhu. - Di 1 ban. -
  Lan zhou: Dun huang wen yi chu ban she, 1991 nian 8 yue. - 2, 3, 214 Seiten
  花儿新论 / 魏泉鸣著. - 第1版. -
  兰州: 敦煌文艺出版社, 1991年8月
  Signaturen:
  • ML3746.7.N6 W45 1991

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Weng, Wenhao: Ding Wen jiang xian sheng / Weng Wen hao deng zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 60 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  丁文江先生 / 翁文灝等著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::175

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Will, Pierre-Étienne: Handbooks and anthologies for officials in imperial China : a descriptive and critical bibliography : volume 2 / by Pierre-Etienne Will. -
  Leiden ; Boston: Brill, [2020]. - VII Seiten, Seite 896-1488
  (Handbook of Oriental studies = Handbuch der Orientalistik : Section 4, China / edited by Stephen F. Teiser, Martin Kern, Timothy Brook, Paul W. Kroll ; volume 36)
  Signaturen:
  • Z3108.A3 W55 2020::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Will, Pierre-Étienne: Handbooks and anthologies for officials in imperial China : a descriptive and critical bibliography : volume 1 / by Pierre-Etienne Will. -
  Leiden ; Boston: Brill, [2020]. - LXXXII, 893 Seiten
  (Handbook of Oriental studies = Handbuch der Orientalistik : Section 4, China / edited by Stephen F. Teiser, Martin Kern, Timothy Brook, Paul W. Kroll ; volume 36)
  Signaturen:
  • Z3108.A3 W55 2020::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Qiang: 1937-1945 / Wu Qiang, Liu Ya bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo she ying chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 383 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo ying xiang shi / Han Cong yao, Zhao Ying xin zhu bian ; di 7 juan)
  1937-1945 / 吴强, 刘亚编著. - 第1版
  Signaturen:
  • TR101.H36 Z56 2015::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xian cun Yuan Ming Qing nan bei qu quan zhe (chu) yue pu mu lu / Cao An he bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1989 nian 1 yue. - 1, II, 90 Seiten
  現存元明清南北曲全折(齣)樂譜目錄 / 曹安和編. - 第1版. -
  北京: 人民音樂出版社, 1989年1月
  Signaturen:
  • PL2354.C36 X53 1989

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xie, Zhibin: Hua kai jian fo : Jing tu zong ji qi zu ting / Xie Zhi bin zhu. - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: Xi an dian zi ke ji da xue chu ban she, 2016 nian 11 yue [11.2016]. - 8, iv, X, 6, 224 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Zhong guo Han chuan fo jiao ba da zong pai ji qi zu ting cong shu)
  花开见佛 : 净土宗及其祖庭 / 谢志斌著. - 第1版. -
  西安市: 西安电子科技大学出版社, 2016年11月[11.2016]
  Signaturen:
  • BQ626.L55 Z56 2016::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi, Huimin: Xi bei hua er xue / Xi Hui min zhu. - Di 1 ban. -
  Lan zhou: Lan zhou da xue chu ban she, 1989 nian 8 yue. - 3, 5, 380 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  西北花儿学 / 郗慧民著. - 第1版. -
  兰州: 兰州大学出版社, 1989年8月
  Signaturen:
  • ML3746.7.N6 X54 1989

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ximen, Zonghua: Su lian
  Xia ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 69 Seiten
  (Min guo ji cui)

  下冊. - 蘇聯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::2774

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xin jiang Yi li Wei wu er min ge / Wen hua bu wen xue yi shu yan jiu yuan yin yue yan jiu suo bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1978 nian 12 yue. - IV, 153 Seiten
  新疆伊犁维吾尔民歌 / 文化部文学艺术研究院音乐研究所编. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 1978年12月
  Signaturen:
  • M1805.4.X56 W86 1978

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Changhui: Colorful ethnic music of Taiwan / by Hsu Tsang-Houei ; translated by Lin Shiu-Keh. - First edition. -
  Taipei: Council for Cultural Planning and Development, Executive Yuan, February, 1989. - 93 Seiten : Illustrationen
  (Series on Chinese Cultural Heritage)
  Signaturen:
  • ML3747.X83 C65 1989

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Hong: Er li tou kao gu liu shi nian / Zhong guo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian zhu ; Xu Hong, Yuan Jing zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2019 nian 10 yue. - 24, 3, 6, 492 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Karten
  二里头考古六十年 / 中国社会科学院考古研究所编著 ; 许宏, 袁靖主编. - 第1版. -
  北京: 科学出版社, 2019年10月
  Signaturen:
  • DS797.44.L893 X84 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xun you lu
  Shang ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 94 Seiten
  (Min guo ji cui)

  上冊. - 薰蕕錄
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::3022

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Pingfang: Kao gu sheng yu : Xu Ping fang wen ji / Xu Ping fang zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai gu ji chu ban she, 2019 nian 12 yue [12.2019]. - 4, 459 Seiten : Faksimiles, Karten
  考古剩语 : 徐苹芳文集 / 徐苹芳著. - 第1版. -
  上海: 上海古籍出版社, 2019年12月 [12.2019]
  Signaturen:
  • DS719.2.X87 K36 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Xiaotian: Tang gong er shi chao yan yi
  Di 3 ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 10, 210 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)

  第3冊. - 唐宮二十朝演義
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1133

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Xiaotian: Tang gong er shi chao yan yi
  Di 6 ce. - . -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 10, 192 Seiten
  (Min guo ji cui)

  Di 6 ce. - 唐宮二十朝演義
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1136

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Xijing: 1911-1919 / Xu Xi jing bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo she ying chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 343 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo ying xiang shi / Han Cong yao, Zhao Ying xin zhu bian ; di 4 juan)
  1911-1919 / 徐希景编著. - 第1版
  Signaturen:
  • TR101.H36 Z56 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Xu: Bird talk and other stories by Xu Xu : modern tales of a Chinese romantic / translated and with commentary by Frederic H. Green. -
  Berkeley, California: Stone Bridge Press, [2020]. - 223 Seiten : Illustrationen; Karten
  Signaturen:
  • PL2765.U32 A2513 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yamauchi, Hōsuke: E guo ge ming yun dong shi / Shan nei Feng jie zhu ; Wei Ren shan yi. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 4, 2, 4, 4, 106, 4, 84, 4, 93, 4, 102, 4, 108 Seiten
  (Min guo ji cui)
  俄國革命運動史 / 山內封介著 ; 衛仁山譯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::191

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Bingjun: Language policy : a systemic functional linguistic approach / Bingjun Yang and Rui Wang. -
  London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. - 137 Seiten
  (China perspectives)
  Signaturen:
  • P119.32.C6 Y36 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Jialuo: Zhong guo wen xue bai ke quan shu
  1. - . - Chu ban. -
  [Nan jing ; Shang hai ; Bei ping]: Zhong guo ci dian guan, Minguo 25 nian 3 yue [03.1936]. - 153 Seiten : Porträts
  (Zhong guo xue shu bai ke quan shu cao chuang ben : di yi zu ; di 4 zhong)

  1. - 中國文學百科全書. - 初版. -
  北平]: 中國辭典館, 民國25年3月[03.1936]
  Signaturen:
  • PL2257.Y29 Z56 1936::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Jialuo: Zhong guo wen xue bai ke quan shu
  2. - . - Chu ban. -
  [Nan jing ; Shang hai ; Bei ping]: Zhong guo ci dian guan, Minguo 25 nian 3 yue [03.1936]. - Seite 154-381
  (Zhong guo xue shu bai ke quan shu cao chuang ben : di yi zu ; di 4 zhong)

  2. - 中國文學百科全書. - 初版. -
  北平]: 中國辭典館, 民國25年3月[03.1936]
  Signaturen:
  • PL2257.Y29 Z56 1936::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Jialuo: Zhong guo wen xue bai ke quan shu
  3. - . - Chu ban. -
  [Nan jing ; Shang hai ; Bei ping]: Zhong guo ci dian guan, Minguo 25 nian 3 yue [03.1936]. - Seite 382-617 : Illustrationen
  (Zhong guo xue shu bai ke quan shu cao chuang ben : di yi zu ; di 4 zhong)

  3. - 中國文學百科全書. - 初版. -
  北平]: 中國辭典館, 民國25年3月[03.1936]
  Signaturen:
  • PL2257.Y29 Z56 1936::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Jialuo: Zhong guo wen xue bai ke quan shu
  4. - . - Chu ban. -
  [Nan jing ; Shang hai ; Bei ping]: Zhong guo ci dian guan, Minguo 25 nian 3 yue [03.1936]. - Seite 618-824
  (Zhong guo xue shu bai ke quan shu cao chuang ben : di yi zu ; di 4 zhong)

  4. - 中國文學百科全書. - 初版. -
  北平]: 中國辭典館, 民國25年3月[03.1936]
  Signaturen:
  • PL2257.Y29 Z56 1936::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Jialuo: Zhong guo wen xue bai ke quan shu
  5. - . - Chu ban. -
  [Nan jing ; Shang hai ; Bei ping]: Zhong guo ci dian guan, Minguo 25 nian 3 yue [03.1936]. - Seite 825-1061
  (Zhong guo xue shu bai ke quan shu cao chuang ben : di yi zu ; di 4 zhong)

  5. - 中國文學百科全書. - 初版. -
  北平]: 中國辭典館, 民國25年3月[03.1936]
  Signaturen:
  • PL2257.Y29 Z56 1936::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Jialuo: Zhong guo wen xue bai ke quan shu
  6. - . - Chu ban. -
  [Nan jing ; Shang hai ; Bei ping]: Zhong guo ci dian guan, Minguo 25 nian 3 yue [03.1936]. - Seite 1062-1276
  (Zhong guo xue shu bai ke quan shu cao chuang ben : di yi zu ; di 4 zhong)

  6. - 中國文學百科全書. - 初版. -
  北平]: 中國辭典館, 民國25年3月[03.1936]
  Signaturen:
  • PL2257.Y29 Z56 1936::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yinliu: Song Jiang Bai shi chuang zuo ge qu yan jiu / Yang Yin liu, Yin Fa lu he zhu. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1957 nian 8 yue. - II, II, 82 Seiten : Illustrationen
  宋姜白石创作歌曲研究 / 杨荫浏, 阴法鲁合著. -
  北京: 人民音乐出版社, 1957 nian 8 yue
  Signaturen:
  • ML410.C524 Y36 1957

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Youjiong: E guo ge ming shi / Yang You jiong bian zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 4, 16, 4, 8, 102, 194, 50, 2, 86 Seiten : Illustrationen
  (Min guo ji cui)
  俄國革命史 / 楊幼炯編著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::193

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yan, Wenming: Dan xia ji : kao gu xue shi ling / Yan Wen ming zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2019 nian 9 yue. - iv, 287 Seiten : Porträts
  丹霞集 : 考古学拾零 / 严文明著. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2019年9月
  Signaturen:
  • DS719.2.Y36 D36 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ye, Dong: Min zu qi yue de ti cai yu xing shi / Ye Dong bian zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai wen yi chu ban she, 1983 nian 2 yue. - 4, 296 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  民族器乐的体裁与形式 / 叶栋编著. - 第1版. -
  上海: 上海文艺出版社, 1983年2月
  Signaturen:
  • MT170.Y43 M56 1983

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yi jie wei shi : lü zong ji qi zu ting / Li Ji wu zhu. - Di 1 ban. -
  Xi an Shi: Xi an dian zi ke ji da xue chu ban she, 2016 nian 11 yue [11.2016]. - 8, iv, X, 5, 214 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Zhong guo Han chuan fo jiao ba da zong pai ji qi zu ting cong shu)
  以戒为师 : 律宗及其祖庭 / 李继武著. - 第1版. -
  西安市: 西安电子科技大学出版社, 2016年11月[11.2016]
  Signaturen:
  • BQ626.L55 Z56 2016::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yip, Mingmei: Gu qin yin yue yi shu / Ye Ming mei zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 1992 nian 7 yue. - vii, 224 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  古琴音樂藝術 / 葉明媚著. - 初版. -
  臺北市: 臺灣商務印書館股份有限公司, 1992年7月
  Signaturen:
  • ML1015.C5 Y46 1992

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yi yang Chu mu / Yi yang Shi wen wu guan li chu, Yi yang Shi bo wu guan bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Wen wu chu ban she, 2008 nian 11 yue. - 16, 397, 36, 43 Seiten : Illustrationen, Karten
  益阳楚墓 / 益阳市文物管理处, 益阳市博物馆编著. - 第1版. -
  北京: 文物出版社, 2008年11月
  Signaturen:
  • DS797.52.Y5 Y59 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • You jian Hong shan / Liao ning Sheng bo wu guan, Liao ning Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan, Nei meng gu bo wu yuan, Nei meng gu Zi zhi qu wen wu kao gu yan jiu suo bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2019 nian 10 yue. - IX, 213 Seiten : Pläne
  又见红山 / 辽宁省博物馆, 辽宁省文物考古研究院, 内蒙古博物院, 内蒙古自治区文物考古研究所编. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2019年10月
  Signaturen:
  • GN776.32.C646 L53 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu Cong: Zhong guo xi qu shi lüe / Yu Cong, Zhou Yu de, Jin Shui zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min yin yue chu ban she, 1993 nian 12 yue. - IV, 344 Seiten : Illustrationen
  中国戏曲史略 / 余从, 周育德, 金水著. - 第1版. -
  北京: 人民音乐出版社, 1993年12月
  Signaturen:
  • PL2357.Y83 Z46 1993

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yue ju jing hua
  1. - . -
  Xiang gang: Xiang gang wan li shu dian, 1960. - 170 Seiten
  Signaturen:
  • PL2568.Y84 1960::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yue ju jing hua
  2. - . -
  Xiang gang: Xiang gang wan li shu dian, 1960. - 171 Seiten
  Signaturen:
  • PL2568.Y84 1960::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Xiangsen: De yi zhi wen xue / Yu Xiang sen zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 98 Seiten
  (Min guo ji cui)
  德意志文學 / 餘祥森著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::148

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu zhe hui cun
  [1]. - . -
  Bei jing: Xie hua shu ju, [1910?]. - 17 Doppelseiten

  [1]. - 諭摺彙存. -
  北京: 擷華書局, [1910?]
  Signaturen:
  • DS701.X54 Y89 1910::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu zhe hui cun
  [2]. - . -
  Bei jing: Xie hua shu ju, [1910?]. - 13 Doppelseiten

  [2]. - 諭摺彙存. -
  北京: 擷華書局, [1910?]
  Signaturen:
  • DS701.X54 Y89 1910::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu zhe hui cun
  [3]. - . -
  Bei jing: Xie hua shu ju, [1910?]. - 20 Doppelseiten

  [3]. - 諭摺彙存. -
  北京: 擷華書局, [1910?]
  Signaturen:
  • DS701.X54 Y89 1910::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zha Fu xi qin xue wen cui / Huang Xu dong, Yi Hong shu, Cheng Yuan min, Zha Ke cheng bian. - Di 1 ban. -
  Hang zhou: Zhong guo mei shu xue yuan chu ban she, 1995 nian 8 yue. - 18, 8, 815 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  查阜西琴学文萃 / 黄旭东, 伊鸿书, 程源敏, 查克承编著. - 第1版. -
  杭州: 中国美术学院出版社, 1995年8月
  Signaturen:
  • ML1015.C5 H83 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Zhentao: Sheng guan yin wei de yue lü xue yan jiu / Zhang Zhen tao zhu. - Di 1 ban. -
  Ji nan: Shan dong wen yi chu ban she, 2002 nian 5 yue. - 15, 7, 8, 423 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  笙管音位的乐律学研究 / 张振涛著. - 第1版. -
  济南: 山东文艺出版社, 2002年5月
  Signaturen:
  • MT684.Z43 S54 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Zhongfu: De yi Ri jun shi tong men / Zhang Zhong fu deng zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 2, 98 Seiten
  (Min guo ji cui)
  德義日軍事同盟 / 張忠紱等著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::147

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Xing: E er duo si min jian yin yue jian shu / Zhao Xing. - Di 1 ban. -
  [Hu he hao te]: Nei meng gu ren min chu ban she, 1986 nian 2 yue. - 3, 123 Seiten
  鄂尔多斯民间音乐简述 / 赵星. - 第1版. -
  [呼哈浩特]: 内蒙古人民出版社, 1986年2月
  Signaturen:
  • ML3746.7.N4 Z43 1986

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhe jiang kao gu : (1979 - 2019) / Zhe jiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2019 nian 10 yue. - iii, 11, 387 Seiten : Illustrationen, Karten
  浙江考古 : (1979 - 2019) / 浙江省文物考古研究所编著. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2019年10月
  Signaturen:
  • DS797.88.A2 Z543 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Lijun: 1900-1911 / Zheng Li jun bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo she ying chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 332 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo ying xiang shi / Han Cong yao, Zhao Ying xin zhu bian ; di 3 juan)
  1900-1911 / 郑丽君编著. - 第1版
  Signaturen:
  • TR101.H36 Z56 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo gu zheng xue shu jiao liu hui wen ji / Zhong guo gu zheng xue shu jiao liu hui bian ji zu bian. -
  [Erscheinungort nicht ermittelbar]: [Verlag nicht ermittelbar], [1988?]. - 194 Seiten : Illustrationen, Notenbeispiele
  中国古筝学术交流会文集 / 中国古筝学术交流会编辑组编
  Signaturen:
  • ML1015.C47 Z46 1988

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo nan fang Xian Qin kao gu xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhe jiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Wen wu chu ban she, 2019 nian 11 yue. - viii, 2, 294, 40 Seiten : Illustrationen, Karten
  中国南方先秦考古学术研讨会论文集 / 浙江省文物考古研究所编. - 第1版. -
  北京市: 文物出版社, 2019年11月
  Signaturen:
  • DS741.552.Z54 Z56 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo yin yue xue yi dai zong shi Yang Yin liu : (ji nian ji). -
  Tai bei Shi: She tuan fa ren Zhong guo min zu yin yue xue hui, Minguo 81 nian 6 yue [06.1992]. - 155 Seiten : Illustrationen
  中國音樂一代宗師楊蔭瀏 : (紀念集). -
  台北市: 社團法人中國民族音樂學會, 民國81年6月[06.1992]
  Signaturen:
  • ML423.Y36 Q53 1992

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Zhenhua: 1927-1937 / Zhou Zhen hua, Luo Zhi zi bian zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Zhong guo she ying chu ban she, 2015 nian 1 yue. - 371 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo ying xiang shi / Han Cong yao, Zhao Ying xin zhu bian ; di 6 juan)
  1927-1937 / 周振华, 罗智子编著. - 第1版
  Signaturen:
  • TR101.H36 Z56 2015::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhu, Fenghan: Shang Zhou jia zu xing tai yan jiu / Zhu Feng han zhu. - Zeng ding ben, di 2 ban. -
  Tian jin Shi: Tian jin gu ji chu ban she, 2004 nian 7 yue. - 2, 7, 679 Seiten : Illustrationen, Karten
  商周家族形态研究 / 朱凤瀚著. - 增订本, 第2版. -
  天津市: 天津古籍出版社, 2004年7月
  Signaturen:
  • HQ684.A396 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhuo quan lu / Huang Yin, Gao Xue lian bian ji. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 18, 58, 60, 38, 50 Seiten
  (Min guo ji cui)
  酌泉錄 / 黃印、高學濂編輯
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1778

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zielke, Nicole: Wohnkultur im Alter : eine qualitative Studie zum Übergang ins Altenheim / Nicole Zielke. -
  Bielefeld: transcript, [2020]. - 201 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  (Alter - Kultur - Gesellschaft ; Band 2)
  Signaturen:
  • HV1454.Z54 W64 2020

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zong, Lin: Jing Chu sui shi ji / (Liang) Zong Lin zhuan ; (Sui) Du Gong zhan zhu ; Jiang Yanzhi ji jiao. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2018 nian 8 yue. - 1, 5, 137, 16 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  (Zhong guo shi xue ji ben dian ji cong kan)
  荊楚歲時記 / (梁)宗懍撰 ; (隋)杜公瞻註 ; 姜彥稚輯校. - 北京第1版. -
  北京: 中華書局, 2018年8月
  Signaturen:
  • DS793.H75 Z66 2018

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zou jin kao gu ren / Shan xi bo wu yuan bian zhu. - Di yi ban. -
  Bei jing: Ke xue chu ban she, 2019 nian 9 yue. - xxi, 220 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Shanxi bo wu yuan yue du xi lie cong shu)
  走进考古人 / 山西博物院编著. - 第一版. -
  北京: 科学出版社, 2019年9月
  Signaturen:
  • DS797.75.A2 S535 2019

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zou, Wenhai: Zi you yu quan li / Zou Wen hai zhu. -
  [China]: [Verlag nicht ermittelbar], [2012?]. - 1, 4, 214 Seiten
  (Min guo ji cui)
  自由與權力 / 鄒文海著
  Signaturen:
  • AC149.M564 J532::1783

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zuo, Hanzhong: Zhong guo ji xiang tu xiang da guan / Zuo Han zhong bian zhu. - Di 2 ban, xiu ding ben. -
  Chang sha Shi: Hu nan mei shu chu ban she, 2009 nian 10 yue. - 465 Seiten
  中国吉祥图像大观 / 左汉中编著. - 第2版, 修订本. -
  长沙市: 湖南美术出版社, 2009年10月
  Signaturen:
  • NK1483.A1 Z86 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ohne Titelangaben. - Ying yin, Bei jing di yi ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 1991. - Seite 667-848
  (Cong shu ji cheng chu bian / Wang Yun wu zhu bian ; 3270 : Xin shi di li bei kao quan shu ; 4)
  Signaturen:
  • AC149.C66::3270

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ohne Titelangaben. - Ying yin, Bei jing di yi ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 1991. - Seite 275-478
  (Cong shu ji cheng chu bian / Wang Yun wu zhu bian ; 3268 : Xin shi di li bei kao quan shu ; 2)
  Signaturen:
  • AC149.C66::3268

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ohne Titelangaben. - Ying yin, Bei jing di yi ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 1991. - Seite 479-666
  (Cong shu ji cheng chu bian / Wang Yun wu zhu bian ; 3269 : Xin shi di li bei kao quan shu ; 3)
  Signaturen:
  • AC149.C66::3269

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ohne Titelangaben. - Ying yin, Bei jing di yi ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 1991. - Seite 849-1006
  (Cong shu ji cheng chu bian / Wang Yun wu zhu bian ; 3271 : Xin shi di li bei kao quan shu ; 5)
  Signaturen:
  • AC149.C66::3271

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ohne Titelangaben. - Ying yin, Bei jing di yi ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 1991. - 274 Seiten : Illustrationen
  (Cong shu ji cheng chu bian / Wang Yun wu zhu bian ; 3267 : Xin shi di li bei kao quan shu ; 1)
  Signaturen:
  • AC149.C66::3267

  Bestandsnachweis in HEIDI

Gehe zu:

Diese Neuerwerbungslisten werden jeweils zu Beginn eines Monats für die im vorhergehenden Monat erworbenen Medien erstellt.
Aus technischen Gründen kann ein Medium jeweils nur einem einzigen Fachgebiet zugeordnet werden. Für Medien mit fachübergreifendem Inhalt empfiehlt es sich daher, in allen in Frage kommenden Fachgebietslisten zu recherchieren.

zum Seitenanfang