Navigation überspringen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitätsbibliothek

Neuerwerbungen im September 2017

Fach: Bereichsbibliothek Ostasienwissenschaften (BO) / Bibliothek des Sinologischen Instituts

Universitätsbibliothek Heidelberg

Stand: 06.10.2017 09:22 – Anzahl der Neuerwerbungen: 468


 • 1947-1950. -
  Xiang gang: Zhong wen da xue chu ban she, 2015. - xxix, 423 Seiten
  (Xia Zhi qing Xia Ji an shu xin ji / Wang Dong zhu bian; Ji Jin bian zhu ; juan 1)
  . -
  香港: 中文大學出版社, 2015
  (夏志清夏济安书信集 / 王洞主編; 季进编注 ; 卷1)
  Signaturen:
  • PL2862.I1786 Z48 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • 2007 Dong Ya Han wen xue yu min su wen hua guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Wang San qing, Chen Yi yuan zhu bian. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Le xue shu ju, 2007 nian 12 yue. - 569 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-82554-6-3
  ISBN 986-82554-6-5
  2007東亞漢文學與民俗文化國際學術研討會論文集 / 王三慶, 陳益源主編. - 初版. -
  臺北市: 樂學書局, 2007年12月
  Signaturen:
  • PL3038.D66 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Alsford, Niki J. P.: ¬The¬ witnessed account of British resident John Dodd at Tamsui / Niki J.P. Alsford. -
  Taipei: SMC Publishing Inc, 2010. - xxxv, 385 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-957-638-720-3
  ISBN 957-638-720-5
  Signaturen:
  • DS799.65.A47 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tóngdào
  Arbeitsheft (AH 2). - 1. Auflage. -
  Bamberg: Buchner, 2015. - 64 Seiten
  ISBN 978-3-661-08002-4
  Signaturen:
  • PL1129.E5 T6 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Asano, Yūichi: Shutsudo bunken kara mita koshi to juka kyōten / Asano Yūichi, Ozawa Kenji cho. -
  Tōkyō: Kyūko Shoin, 2012nen 8gatsu 20nichi. - vi, 456 Seiten : Illustrationen
  ISBN 4-7629-2985-9
  ISBN 978-4-7629-2985-4
  浅野, 裕一 [VerfasserIn]: 出土文献から見た古史と儒家経典 / 浅野裕一, 小沢賢二著. -
  東京: 汲古書院, 2012年8月20日
  Signaturen:
  • PL2458.A83 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Before and after Suzie : Hong Kong in Western film and literature / edited by Thomas Y. T. Luk and James P. Rice. -
  Hongkong: The Chinese University of Hong Kong, 2002. - xv, 192 Seiten
  (New Asia Academic bulletin ; 18)
  ISBN 962-8072-08-0
  ISBN 978-962-8072-08-8
  Signaturen:
  • PN1995.9.H555 B34 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bettinson, Gary: ¬The¬ sensuous cinema of Wong Kar-Wai : film poetics and the aesthetic of disturbance / Gary Bettison. -
  Hong Kong: Hong Kong University Press, 2015. - 156 Seiten : Illustrationen
  ISBN 988-8139-29-0
  ISBN 978-988-8139-29-3
  Signaturen:
  • PN1998.3.W65 B48 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Borao Mateo, José Eugenio: Spaniards in Taiwan
  Volume I. 1582-1641. - . -
  Taipei: SMC Publishing, 2001. - lxvi, 343 Seiten
  ISBN 957-638-566-0
  ISBN 978-957-638-566-7
  Signaturen:
  • DS799.43.S6 S623 2001::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Borao Mateo, José Eugenio: Spaniards in Taiwan
  Volume II. 1642-1682. - . -
  Taipei: SMC Publishing, 2002. - lxvi Seiten, Seiten 344-697 : Illustrationen
  ISBN 957-638-589-X
  ISBN 978-957-638-589-6
  Signaturen:
  • DS799.43.S6 S623 2001::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Boven, Henri ¬van¬: Xin wen xue yun dong shi / [P. Henri van Boven zhu] ; Xie Yong, Cai Deng shan bian. - BOD 1 ban. -
  Tai bei Shi: Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2011 nian 5 yue [05.2011]. - vi, 187 Seiten
  (Zhong guo xian dai wen xue shi xi jian shi liao ; 3)
  (Shi di zhuan ji lei ; PC0145)
  ISBN 978-986-221-719-1
  ISBN 986-221-719-7
  新文學運動史 / [P. Henri van Boven 著] ; 謝泳, 蔡登山編. - BOD 1版. -
  台北市: 秀威資訊科技股份有限公司, 2011年5月 [05.2011]
  (中國現代文學史稀見史料 ; 3)
  Signaturen:
  • PL2300.B69 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cai, Jindong: Beethoven in China : how the great composer became an icon in the People's Republic / Jindong Cai and Sheila Melvin. -
  Melbourne, Vic.: Penguin Books, 2015. - 131 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-0-7343-9952-6
  ISBN 0-7343-9952-9
  Signaturen:
  • ML410.B4 C35 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cai, Taibin: Wan Ming Huang He shui huan yu Pan Ji xun zhi zhi he / Cai Tai bin zhu. - Chu ban. -
  Xin bei: Hua Mulan wen hua chu ban she, Minguo 87 nian 1 yue [01.1998]. - 4, 263 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 957-98471-1-8
  ISBN 978-957-98471-1-7
  蔡泰彬 [VerfasserIn]: 晚明黃河水患與潘季馴之治河 / 蔡泰彬著. - 初版. -
  新北: 花木蘭文化出版社, 民國87年1月 [01.1998]
  Signaturen:
  • GB1399.5.C6 T73 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cai, Zhemao: Jia gu zhui he ji / Cai Zhe mao zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Zong jing xiao Le xue shu ju you xian gong si, 1999 nian 9 yue [09.1999]. - 461, 221 Seiten
  ISBN 957-97394-2-0
  ISBN 978-957-97394-2-9
  蔡哲茂 [VerfasserIn]: 甲骨綴合集 / 蔡哲茂著. - 初版. -
  台北市: 總經銷樂學書局有限公司, 1999年9月 [09.1999]
  Signaturen:
  • PL2456.C34 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xin shi jie : Lang Shi ning yu Qing gong xi yang feng / zhu bian Wang Yao ting ; [Chen Yun ru wen zi zhuan shu]. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li gu gong bo wu yuan, Zhongguo Minguo jiu shi liu nian shi yue [10.2007]. - 163 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-957-562-525-2
  ISBN 957-562-525-0
  新視界 : 郎世寧與清宮西洋風 / 主編王耀庭 ; [陳韻如文字撰述]. - 初版. -
  台北市: 國立故宮博物院, 中華民國九十六年十月 [10.2007]
  Signaturen:
  • ND1049.C2356 X56 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ce feng shi hang lie tu : Chong sheng Xian li bo wu yuan, mei shu guan cang / zhu bian Chi ling shou, Chen Long gui ; bian ji Zhou Wei qiang, Zhao Yi fen, Cai Chun chun. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 105 nian 2 yue [02.2016]. - Gefaltetes Blatt/gefalteter Bogen
  ISBN 978-957-562-756-0
  ISBN 957-562-756-3
  冊封使行列圖 : 沖縄縣立博物館·美術館藏 / 主編赤嶺守, 陳龍貴 ; 編輯周維強, 趙沂芬, 蔡純純. - 初版. -
  臺北市: 國立故宮博物院, 民國105年2月 [2016]
  Signaturen:
  • DS895.R95 C424 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cen, Dali: Zhong guo qi gai shi / Cen Da li zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Wen jin chu ban she, Minguo 81 nian 10 yue [1992]. - 4, 3, 312 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo wen hua shi wai bian ; 2)
  ISBN 957-668-066-2
  ISBN 978-957-668-066-3
  岑大利 [VerfasserIn]: 中國乞丐史 / 岑大利著. - 初版. -
  臺北市: 文津出版社, 民國81年10月 [10.1992]
  (中國文化史外編 ; 2)
  Signaturen:
  • HV4610.A4 T74 1992

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ¬The¬ chalice and the blade in Chinese culture : gender relations and social models / Min Jiayin, Editor-in-Chief. -
  Beijing: China Social Sciences Pub. House, 1995. - 17, 637 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-5004-1741-1
  ISBN 978-7-5004-1741-5
  Signaturen:
  • HQ1075.5.C6 Y3513 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yi zhu shi sui : Qing mo Min chu Jidu xin jiao sheng jing xuan ji / Zhan Yue han deng yi zhu ; Cai Jin tu bian zhu. - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Gan lan chu ban you xian gong si, 2014 nian 12 yue [12.2014]. - lx, 391 Seiten
  (Han yu Ji du jiao jing dian wen ku ji cheng / [zong bian ji Jin Yu mei] ; 17. Shi jiu shi ji pian)
  ISBN 978-957-556-770-5
  ISBN 957-556-770-6
  遺珠拾穗 : 清末民初基督新教聖經選輯 / 湛約翰等譯著 ; 蔡錦圖編注. - 初版. -
  新北市: 橄欖出版有限公司, 2014年12月
  (漢語基督教經典文庫集成 / [總編輯金玉梅] ; 17. 十九世紀篇)
  Signaturen:
  • BR117.C6 H36 2012::17

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Chengbo: Chen Cheng bo quan ji
  Di er juan. Tan bi su miao, shui cia, jiao cai, shui mo, shu fa : Charcool Sketch, Watercolor, Glue Color, Ink Wash Paitning, Calligraphy. - . - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Yi shu jia chu ban she, 2013 nian 8 yue [08.2013]. - 327 Seiten
  ISBN 978-986-282-093-3
  第二卷. 炭筆素描, 水彩, 膠彩, 水墨, 書法 : Charcool Sketch, Watercolor, Glue Color, Ink Wash Paitning, Calligraphy陳澄波 [KünstlerIn]陳澄波全集. - 初版. -
  台北市: 藝術家出版社, 2013年8月
  Signaturen:
  • ND1049.83.C46 C46 2012::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Chengbo: Chen Cheng bo quan ji
  Di si juan. Su xie : Sketch, I. - . - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Yi shu jia chu ban she, 2016 nian 4 yue [04.2016]. - 411 Seiten
  ISBN 978-986-282-178-7
  第四卷. 速寫 : Sketch, I陳澄波 [KünstlerIn]陳澄波全集. - 初版. -
  台北市: 藝術家出版社, 2016年4月
  Signaturen:
  • ND1049.83.C46 C46 2012::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Chengbo: Chen Cheng bo quan ji
  Di san juan. Dan cai su xie : Watercolor Sketch. - . - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Yi shu jia chu ban she, 2012 nian 3 yue 25 ri [25.03.2012]. - 455 Seiten
  ISBN 978-986-282-060-5
  第三卷. 淡彩速寫 : Watercolor Sketch陳澄波 [KünstlerIn]陳澄波全集. - 初版. -
  台北市: 藝術家出版社, 2012年3月25日
  Signaturen:
  • ND1049.83.C46 C46 2012::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Chengbo: Chen Cheng bo quan ji
  Di wu juan. Su xie : Sketch, II. - . - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Yi shu jia chu ban she, 2013 nian 10 yue [10.2013]. - 455 Seiten
  ISBN 978-986-282-099-5
  第五卷. 速寫 : Sketch, II陳澄波 [KünstlerIn]陳澄波全集. - 初版. -
  台北市: 藝術家出版社, 2013年10月
  Signaturen:
  • ND1049.83.C46 C46 2012::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Chengbo: Chen Cheng bo quan ji
  Di ba juan. Shou cang : Collection, I. - . - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Yi shu jia chu ban she, 2014 nian 12 yue [12.2014]. - 431 Seiten
  ISBN 978-986-282-135-0
  第八卷. 收藏 : Collection, I陳澄波 [KünstlerIn]陳澄波全集. - 初版. -
  台北市: 藝術家出版社, 2014年12月
  Signaturen:
  • ND1049.83.C46 C46 2012::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Duxiu: Cai Yuan pei zi shu / Cai Yuan pei zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 2015 nian 6 yue. - 2, 3, 230 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-101-10563-6
  ISBN 7-101-10563-7
  陳獨秀 [VerfasserIn]: 蔡元培自述 / 蔡元培著. - 第1版. -
  北京: 中华书局, 2015年6月
  Signaturen:
  • LA2383.C52 T75333 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Fangmei: Qing tong qi yu Song dai wen hua shi / Chen Fang ei zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Tai da chu ban zhong xin, 2016 nian 5 yue. - xviii, 325 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-350-155-8
  ISBN 986-350-155-7
  陳芳妹 [VerfasserIn]: 青銅器與宋代文化史 / 陳芳妹著. - 初版. -
  台北: 薹大出版中心, 2016年5月
  Signaturen:
  • NK7983.A1 C44 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Feilong: Bao pu zi nei pian jin zhu jin yi / Zhong hua wen hua fu xing yun dong zong hui ; Guo li bian yi guan Zhong hua cong shu bian shen wei yuan hui zhu bian. Chen Fei long zhu yi. - 2 ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 2011. - 21, 878 S.
  ISBN 978-957-05-2609-7
  ISBN 957-05-2609-2
  陳飛龍: 抱朴子內篇今註今譯 / 中華文化復興運動總會 ; 國立編譯館中華叢書編審委員會主編. 陳飛龍註譯. - 2版. -
  臺北市: 臺灣商務印書館股份有限公司
  Signaturen:
  • BL1900.K63 C37 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Cheng gong pian, 1. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD-Audio (60 Minuten)
  ISBN 978-7-88703-609-4
  Cheng gong pian, 1成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.306

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Cheng gong pian, 2. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD-Audio (140 Minuten)
  ISBN 978-7-88703-661-2
  成功篇, 2成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.307

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Chong ci pian, 1. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD (60 Minuten)
  ISBN 978-7-88703-607-0
  冲刺篇, 1成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.324

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Chong ci pian, 2. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD
  ISBN 978-7-88703-646-9
  冲刺篇, 2成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.325

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Jin bu pian, 1. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD (74 Minuten)
  ISBN 978-7-88703-611-7
  进步篇, 1成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.313

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Jin bu pian, 1, ting he shuo. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD (330 Minuten)
  ISBN 978-7-88703-608-7
  进步篇, 1, 听和说成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.315

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Jin bu pian, 2. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD (77 Minuten)
  ISBN 978-7-88703-638-4
  进步篇, 2成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.314

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Jin bu pian, 2, ting he shuo. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD (330 Minuten)
  ISBN 978-7-88703-628-5
  进步篇, 2, 听和说成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.316

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Jin bu pian, 3. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD (94 Minuten)
  ISBN 978-7-88703-759-6
  进步篇, 3成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.317

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Kua yue pian, 1. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD (79 Minuten)
  ISBN 978-7-88703-612-4
  跨越篇, 1成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.321

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Kua yue pian, 2. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD (89 Minuten)
  ISBN 978-7-88703-637-7
  跨越篇, 2成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.322

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Kua yue pian, ting he shuo. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD (210 Minuten)
  ISBN 978-7-88774-603-0
  跨越篇, 听和说成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.323

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Qi bu pian, 1. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD (41 Minuten)
  ISBN 978-7-88703-606-3
  起步篇, 1成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.309

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Qi bu pian, 2. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD (68 Minuten)
  ISBN 978-7-88703-617-9
  起步篇, 2成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.310

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Ru men pian. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD (48 Minuten)
  ISBN 978-7-88703-601-8
  入门篇成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.308

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Shun li pian, 1. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD (90 Minuten)
  ISBN 978-7-88703-614-8
  顺利篇, 1成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.311

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Shun li pian, 2. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD (80 Minuten)
  ISBN 978-7-88703-629-2
  顺利篇, 2成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.312

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Ti gao pian, 1. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD (94 Minuten)
  ISBN 978-7-88703-610-0
  提高篇, 1成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.318

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Ti gao pian, 2. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD (94 Minuten)
  ISBN 978-7-88703-632-2
  提高篇, 2成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.319

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Ti gao pian, Ting he shuo. - . -
  Bei jing Shi: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 1 CD (209 Minuten)
  ISBN 978-7-88774-558-3
  提高篇, 听和说成功之路. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • CD000.320

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng, Yuanmin: Shu xu tong kao / Cheng Yuan min zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan xue sheng shu ju, 1999 nian 4 yue. - XIV, 610 Seiten
  (Jing xue yan jiu cong kan ; 2)
  ISBN 957-15-0967-1
  ISBN 978-957-15-0967-9
  程元敏 [VerfasserIn]: 書序通考 / 程元敏著. - 初版. -
  臺北市: 臺灣學生書局, 1999年4月
  (經學研究叢刊 ; 2)
  Signaturen:
  • PL2465.Z7 C4344 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Huifen: Zhi shi chuan bo yu guo jia xiang xiang : 20 shi ji chu qi La si ji zheng zhi duo yuan lun zai Zhong guo shi yue / Chen Hui fen. -
  Tai bei Shi: Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2016 nian 9 yue [09.2016]. - 5, 339 Seiten
  (Wu nan dang dai xue yu cong kan ; 028)
  ISBN 978-957-11-8855-3
  陳惠芬 [VerfasserIn]: 知識傳播與國家想 : 20世紀初期拉斯基政治多元論在中國試閱 / 陳惠芬. -
  臺北市: 五南圖書出版股份有限公司, 2016年9月 [09.2016]
  (五南當代學術叢刊 ; 028)
  Signaturen:
  • JC257.L4 C44 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Jianzhong: Tai wan xiao shuo shi lun / Chen Jian zhong, Ying Feng huang, Qiu Gui fen, Zhang Song sheng, Liu Liang ya he zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Mai tian chu ban, 2007 nian 3 yue 15 ri [15.03.2007]. - 414 Seiten
  (Mai tian wen xue ; 211)
  ISBN 978-986-173-205-3
  ISBN 986-173-205-5
  陳建忠 [VerfasserIn]: 臺灣小說史論 / 陳建忠, 應鳳凰, 邱貴芬, 張誦聖, 劉亮雅合著. - 初版. -
  台北市: 麥田出版, 2007年3月15日 [15.03.2007]
  (麥田文學 ; 211)
  Signaturen:
  • PL3031.T3 T3545 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Jitong: Qing dai Chen Ji tong "Xue gu yin" shou gao jiao zhu / (Qing) Chen Ji tong zhu ; Shen Yan jiao zhu. - Yi ban. -
  Tai bei Shi: Shu lin chu ban you xian gong si, 2014 nian 9 yue [09.2014]. - 261 Seiten : Illustrationen
  (Wen shi cong shu ; 38)
  ISBN 957-445-592-0
  ISBN 978-957-445-592-8
  陳季同 [VerfasserIn]: 清代陳季同《學賈吟》手稿校注 / (清)陳季同著 ; 沈岩校注. - 一版. -
  台北市 : 書林出版有限公司, 2014年9月日
  (文史叢書 ; 38)
  Signaturen:
  • PL2727.C44 X8437 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Junhong: Xi you ji zhu ti jie shou shi yan jiu / Chen Jun hong zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, 2012 nian 1 yue. - 5, 181 Seiten
  (Wen xue yan jiu cong shu ; Gu dian wen xue cong kan, 004)
  ISBN 978-957-739-738-6
  ISBN 957-739-738-7
  陳俊宏 [VerfasserIn]: 西遊記主題接受史研究 / 陳俊宏著. - 初版. -
  臺北: 萬卷樓圖書股份有限公司, 2012年1月
  (文學研究叢書 ; 古典文學叢刊, 004)
  Signaturen:
  • PL2697.H753 C453 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Mushan: Cong han dian shi liao guan Wang Jing wei dang an zhong de shi shi yu ren wu xin tan
  1. - . - Chu ban. -
  Tai bei shi: Tai wan xue sheng shu ju, 1991 nian 9 yue [09.1997]. - 2, 569 Seiten : Illustrationen, Faksimiles, Porträts
  1陳木杉 [VerfasserIn]從函電史料觀汪精衞檔案中的史事與人物新探. - 初版. -
  臺北市: 臺灣學生書局, 1997年9月 [09.1997]
  Signaturen:
  • DS777.488.W354 C49 1997::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Qikuan: Yi : Chen Qi kuan 90 ji nian zhan / [zhuan wen Chen qi kuan [and others]]. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Cai tuan fa ren Chen Qi kuan wen jiao ji jin hui, 2009 nian 6 yue [06.2009]. - 304 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-85368-0-7
  ISBN 986-85368-0-4
  陳其寬 [KünstlerIn]: 意 : 陳其寬 90 紀念展 / [撰文陳其寬 [and others]]. - 初版. -
  台北市: 財團法人陳其寬文教基金會, 2006年6月 [06.2009]
  Signaturen:
  • N7349.83.C4438 A4 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Ruihong: Song Yuan shi qi Yi tu yu shu lun de tong he dian fan : Ding Yi dong da yan shu shuo tu shi jie gou hua zhi Yi xue guan / Chen, Rui hong zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Wen shi zhe chu ban she, Zhonghua Minguo yi ling san nian ba yue [08.2014]. - 430 Seiten
  (Wen shi zhe xue ji cheng ; 658)
  ISBN 978-986-314-199-0
  ISBN 986-314-199-2
  陳睿宏 [VerfasserIn]: 宋元時期易圖與數論的統合典範 : 丁易東大衍數說圖式結構化之易學觀 / 陳睿宏著. - 初版. -
  臺北市: 文史哲出版社, 中華民國一〇三年八月 [08.2014]
  (文史哲學集成 ; 658)
  Signaturen:
  • BF1623.P9 C46 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Shiru: Jin dai yu wai you ji yan jiu : (yi ba si ling-yi jiu si wu) / Chen Shi ru zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Wen jin chu ban she, 2008 nian 1 yue. - 4, 2, 660 Seiten : Illustrationen
  (Ru lin xuan cui ; 36)
  ISBN 978-957-668-846-1
  ISBN 957-668-846-9
  陳室如 [VerfasserIn]: 近代域外遊記研究 : (一八四〇-一九四五) / 陳室如著. - 初版. -
  台北: 文津出版社, 2008 nian 1 yue
  (儒林選萃 ; 36)
  Signaturen:
  • PN56.T7 C446 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Tsung-ming Alexandre: Zhong Fan wai jiao shi : liang an yu jiao ting guan xi (1912-1978). - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guang qi wen hua shi ye, 2016 nian 01 yue. - 461 Seiten : Illustrationen
  (Huai ren cong shu ; 14)
  ISBN 978-957-546-831-6
  ISBN 957-546-831-7
  中梵外交史 : 兩岸與教廷關係 (1912-1978) / 陳聰銘著. - 初版. -
  台北市: 光啟文化事業, 2016年01月
  (懷仁叢書 ; 14)
  Signaturen:
  • BX1665.C485 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Xianghan: Xun mi liang ban : jin dai Zhong guo de zheng hun guang gao, 1912-1949 / Chen Xiang han zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo shi guan, 2011 nian 9 yue [09.2011]. - ii, vi, 382 Seiten : Illustrationen
  (Min guo shi xue cong shu ; 28)
  ISBN 978-986-02-8715-8
  ISBN 986-02-8715-5
  陳湘涵 [VerfasserIn]: 尋覓良伴 : 近代中國的徵婚廣告, 1912-1949 / 陳湘涵著. - 初版. -
  臺北市: 國史館, 2011年9月 [09.2011]
  (民國史學叢書 ; 28)
  Signaturen:
  • HQ802.5.C45 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Xiyong: Guo dian Chu jian Lao zi lun zheng / zuo zhe Chen Xi yong. - Xiu ding yi ban. -
  Tai bei Shi: Li ren shu ju, Xiyuan er ling yi ling nian ba yue san shi ri [30.08.2010]. - 4, 4, 395,31 Seiten
  ISBN 986-7908-70-8
  ISBN 978-986-7908-70-4
  陳錫勇 [VerfasserIn]: 郭店楚簡老子論證 / 作者陳錫勇. - 修訂一版. -
  臺北市: 里仁書局, 西元二〇一〇年八月三十日 [30.08.2010]
  Signaturen:
  • BL1900.L35 C552 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Zhichang: Chong qi lu zao : qian Tai chu qi de "Zhong yang ri bao" (1949-1953) / Chen Zhi chang zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Zhi zhi xue shu chu ban she, Minguo 105 nian 8 yue [08.2016]. - 171 Seiten : Illustrationen
  (Dang dai Tai wan yan jiu ; 01)
  ISBN 986-5681-68-4
  ISBN 978-986-5681-68-5
  陳志昌 [VerfasserIn]: 重起爐灶 : 遷臺初期的 "中央日報" (1949-1953) / 陳志昌著. - 初版. -
  臺北: 致知學術出版社, 民國105年8月 [08.2016]
  (當代台灣研究 ; 01)
  Signaturen:
  • DS777.488.Z56 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Zhixin: Zhu xi jing xue zhi ye de xing cheng yu shi jian / Chen Zhi xin. - Chu ban. -
  Tai bei: Tai wan xue sheng shu ju, Minguo 92 [2003]. - 2, VIII, 220 S.
  (Jing xue yan jiu cong kan ; 5)
  ISBN 957-15-1170-6
  ISBN 978-957-15-1170-2
  陳志信: 朱熹經學志業的形成與實踐 / 陳志信. - 初版. -
  台北: 台灣學生書局
  (經學研究叢刊 ; 5)
  Signaturen:
  • B128.C54 C44 2003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Zhongwei: Ri ben man hua 400 nian : zhi ren ji yi, wen hua rong he yu nei rong chan ye de te zhi / Chen Zhong wei zhu. -
  Tai bei Shi: Tang shan chu ban she, 2016 nian 7 yue. - iv, 363 Seiten
  (Tang shan lun cong ; 120)
  ISBN 978-986-307-122-8
  ISBN 986-307-122-6
  陳仲偉 [VerfasserIn]: 日本漫畫400年 : 職人技藝, 文化融合與內容產業的特質 / 陳仲偉著. -
  臺北市: 唐山出版社, 2016年7月
  (唐山論叢 ; 120)
  Signaturen:
  • PN6790.J3 C44 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Che, Xilun: Su wen xue cong kao / Che Xil un zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Xue hai chu ban she, Minguo 84 [1995]. - 335 Seiten : Illustrationen
  ISBN 957-614-078-1
  ISBN 978-957-614-078-5
  車錫倫 [VerfasserIn]: 俗文學叢考 / 車錫倫著. - 初版. -
  台北: 學海出版社, 民國84 [1995]
  Signaturen:
  • PL2445.C4 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • China's South-South relations / edited by Bettina Gransow. -
  Zürich: LIT Verlag GmbH & Co. KG Wien, 2013. - 138 pages
  (Berliner China-Hefte ; Vol. 42)
  ISBN 978-3-643-90346-4
  ISBN 3-643-90346-4
  Signaturen:
  • AP95.C6 B47::42

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chuang zhi yu xin chuan : Xin jiang Cha bu cha er Xi bo zu yu Man zhou yu wen de chuan cheng : yi Xi bo wen jiao cai wei zhong xin / Zhuang Ji fa bian yi. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Wen shi zhe chu ban she, 2015 nian 7 yue [07.2017]. - 492 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  (Man yu cong kan ; 22)
  ISBN 978-986-314-263-8
  ISBN 986-314-263-8
  創製與薪傳 : 新疆察布查爾錫伯族與滿洲語文的傳承 : 以錫伯文教材為中心 / 莊吉發編譯. - 初版. -
  臺北市: 文史哲出版社, 2015年7月 [07.2017]
  (滿語叢刊 ; 22)
  Signaturen:
  • PL481.S36 C48 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Collaborative regional development in Northeast Asia : towards a sustainable regional and sub-regional future / ed. by Won Bae Kim, Yue-man Yeung, Sang-Chuel Choe. -
  Hong Kong: The Chinese Univ. Press, 2011. - xviii, 378 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-962-996-482-5
  Signaturen:
  • HC460.5.C626 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Commemorating the 30th anniversary of the PRC Constitution / ed. by Katja Levy. -
  Berlin: LIT, 2015. - 176 S.
  (Berliner China-Hefte : Chinese history and society ; 45)
  ISBN 978-3-643-90633-5
  Themen: (g)China / (t)Verfassung <1982> / (f)Kongress / (g)Berlin <2012>
  Signaturen:
  • AP95.C6 B47::45

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Coole, Arthur Braddan: Ch'i heavy sword coins and debatable pieces of the Chou era. -
  Denver: A.B. Coole, 1976. - 574 Seiten : Illustrationen
  (¬An¬ encyclopedia of Chinese coins / Arthur Braddan Coole$hArthur Braddan Coole ; Volume 5)
  Signaturen:
  • CJ3496.C62 1967::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Coole, Arthur Braddan: Coins in China's history / Arthur Braddan Coole, former associate principal, Peking Academy and field treasurer, the Methodist Church in China. - Fourth edition. -
  Mission, Kansas: Inter-Collegiate Press, [1965]. - viii, 189 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • CJ3496.C6 1965

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cui, Lequan: Zhong guo gu dai bai xi za ji fa zhan shi / Cui Le quan zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Wen jin chu ban she, 2010 nian 11 yue [11.2010]. - 4, 412 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-957-668-926-0
  崔乐泉 [VerfasserIn]: 中國古代百戲雜技發展史 / 崔樂泉著. - 初版. -
  台北: 文津出版社, 2010年11月 [11.2010]
  Signaturen:
  • GV551.C843 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cui, Zhiyuan: Gui yuan bi geng ji jiao kan / Cui Zhi yuan zhu ; Li Sheng ai jiao kan. -
  Tai bei Shi: Zhong guo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 89 nian 9 yue [09.2000]. - 156 Seiten : Illustrationen
  ISBN 957-0340-28-2
  ISBN 978-957-0340-28-0
  崔致遠 [VerfasserIn]: 桂苑比耕集校勘 / 崔致遠著 ; 李聖愛校勘. -
  臺北市: 中國文化大學出版部, Minguo 89 nian 9 yue [09.2000]
  Signaturen:
  • DS911.52.C47 A2535 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dang dai zhong wen ke cheng
  1, Ke ben. - . -
  Tai bei shi: Lian jing chu ban gong si, 2015. - 1 CD (82 Minuten)
  1, 課本當代中文課程. -
  台北市: 聯經出版公司, 民國104
  Signaturen:
  • CD000.328

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dang dai zhong wen ke cheng
  1, Zuo ye ben. - . -
  Tai bei shi: Lian jing chu ban gong si, 2015. - 1 CD (110 Minuten)
  1, 作業本當代中文課程. -
  台北市: 聯經出版公司, 民國104
  Signaturen:
  • CD000.329

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dang dai zhong wen ke cheng
  2, Ke ben. - . -
  Tai bei shi: Lian jing chu ban gong si, 2015. - 1 CD (284 Minuten)
  2, 課本當代中文課程. -
  台北市: 聯經出版公司, 民國104
  Signaturen:
  • CD000.330

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dang dai zhong wen ke cheng
  2, Zuo ye ben. - . -
  Tai bei shi: Lian jing chu ban gong si, 2015. - 1 CD (128 Minuten)
  2, 作業本當代中文課程. -
  台北市: 聯經出版公司, 民國104
  Signaturen:
  • CD000.331

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Danjō, Hiroshi: Yong le di : Hua yi zhi xu de wan cheng / Tan shang Kuan zhu ; Wang Xiao feng yi. - Di 1 ban. -
  Bei jing: She hui ke xue wen xian chu ban she, nian 12 yue. - 2, 287 Seiten : Karten
  ISBN 978-7-5097-7631-5
  ISBN 7-5097-7631-7
  檀上, 宽 [VerfasserIn]: 永乐帝 : 华夷秩序的完成 / 檀上宽著 ; 王晓峰译. - 第1版. -
  北京: 社会科学文献出版社, 2015年12月
  Signaturen:
  • DS753.6.M4 D36126 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dao fa hai han
  Di 1 ji : 19, She wang zheng ji, Xia. - . - Chu ban. -
  Tai bei shi: Xin wen feng, Minguo 103 [2014]. - 3, 2, 398 S.
  ISBN 978-957-17-2195-8
  第1輯 : 19, 攝亡拯濟, 下道法海涵. - 初版. -
  臺北市: 新文豐
  Signaturen:
  • BL1940.4.D325 2014::19

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dao fa hai han
  Di 1 ji : 20, Zan zhu deng yi. - . - Chu ban. -
  Tai bei shi: Xin wen feng, Minguo 103 [2014]. - 6, 2, 13, 27, 2, 524 S.
  ISBN 978-957-17-2190-3
  第1輯 : 20, 讚祝燈儀道法海涵. - 初版. -
  臺北市: 新文豐
  Signaturen:
  • BL1940.4.D325 2014::20

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dao jiao tu xiang, kao gu yu yi shi : Song dai dao jiao de yan bian yu te se / Li Zhi tian bian zhu. -
  Xiang gang: Zhong wen da xue chu ban she, 2016. - xi, 415 Seiten : Illustrations
  ISBN 978-962-996-790-1
  ISBN 962-996-790-1
  道教圖像, 考古與儀式 : 宋代道教的演變與特色 / 黎志添編著. -
  香港: 中文大學出版社, 2016
  Signaturen:
  • BL1910.D36286 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Da Qin jing jiao liu xing Zhong guo bei : Da Qin jing jiao wen xian shi yi / Wu Chang xing zhu bian. - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Gan lan chu ban you xian gong si, 2015 nian 3 yue [03.2015]. - lxxxviii, 564 Seiten
  (Han yu Ji du jiao jing dian wen ku ji cheng ; 01. Shi liu shi ji qian pian)
  ISBN 978-957-556-777-4
  ISBN 957-556-777-3
  大秦景教流行中國碑 : 大秦景教文獻釋義 / 吳昶興編注. - 初版. -
  新北市: 橄欖出版有限公司, 2015年3月
  (漢語基督教經典文庫集成 ; 01. 十六世紀前篇)
  Signaturen:
  • BX154.C4 D3 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Davis, Bradley Camp: Imperial bandits : outlaws and rebels in the China-Vietnam borderlands. -
  Seattle: University of Washington Press, 2017. - xiii, 266 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-0-295-99968-5
  ISBN 0-295-99968-3
  Signaturen:
  • HV6453.C6 D39 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Deutsch-chinesische Beziehungen / hrsg. von Katja Levy. -
  Berlin ; Münster: Lit, 2011. - 169 S.
  (Berliner China-Hefte ; 39)
  ISBN 978-3-643-11165-4
  Themen: (g)Deutschland / (g)China / (s)Kulturbeziehungen / (z)Geschichte 1900-2010 / (f)Aufsatzsammlung
  Signaturen:
  • AP95.C6 B47::39

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • De yi Zhong guo gu dai duan wen xuan / Zhang Jia jue xuan yi. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai wai yu jiao yu chu ban she, 2009 nian 10 yue. - ii, 229 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5446-1389-7
  ISBN 7-5446-1389-5
  德译中国古代短文选 / 张佳珏选译. - 第1版. -
  上海: 上海外语教育出版社, 2009年10月
  Signaturen:
  • PL2658.G8 Z56 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Di 12 jie guo ji ya xi ya min su xue hui nian hui ji Dong Ya duan wu wen hua guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Chen Yi yuan zhu bian. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Le xue shu ju, 2013 nian 04 yue. - ii, 617 Seiten : Illustrationen, Faksimiles, Karten
  ISBN 978-986-88194-1-2
  ISBN 986-88194-1-5
  第12屆國際亞細亞民俗學會年會暨東亞端午文化國際學術研討會論文集 / 陳益源主編. - 初版. -
  臺北市: 樂學書局, 2013年04月
  Signaturen:
  • GR330.G977 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dian fan yu liu chuan : Fan Kuan ji qi chuan pai / zhu bian Liu Fang ru. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li gu gong bo wu yuan, Zhonghua Minguo 104 nian 7 yue [07.2015]. - 368 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-957-562-728-7
  ISBN 957-562-728-8
  典範與流傳 : 范寬及其傳派 / 主編劉芳如. - 初版. -
  臺北市: 國立故宮博物院, 中華民國104年7月 [07.2015]
  Signaturen:
  • ND1049.F26 A4 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Di guo zhu yi yu wen xue sheng chan / zhu bian Li You cheng. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Zhong yang yan jiu yuan ou mei yan jiu suo, 1997 nian 10 yue. - 208 Seiten : Illustrationen
  ISBN 957-671-539-3
  ISBN 978-957-671-539-6
  帝國主義與文學生產 / 主編李有成. - 初版. -
  臺北市: 中央研究院歐美研究所, 1997年10月
  Signaturen:
  • PR442.T5 1997

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • China entdecken
  4. - Arbeitsbuch 4 / [Autoren: Tan Qiuyu. Übersetzung ins Deutscheund Anpassung an deutschsprachige Lernende: Katrin Zimmermann und Andreas Guder]. -
  Zürich: Chinabooks, 2017. - 125 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-3-905816-58-7
  Signaturen:
  • PL1129.G4 D563 2015::4,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • China entdecken
  4. - Tan, Qiuyu: Lehrbuch 4 / [Autoren: Qi Shaoyan, Tan Qiuyu. Übersetzung ins Deutscheund Anpassung an deutschsprachige Lernende: Katrin Zimmermann und Andreas Guder]. -
  Zürich: Chinabooks, 2017. - 231 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-3-905816-57-0
  Signaturen:
  • PL1129.G4 D563 2015::4,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ding, Yajie: Sheng huo shi jie yu jing xue jie shi : Fang Bao jing xue yan jiu / Ding Ya jie zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan xue sheng shu ju gu fen you xian gong si, 2010. - VI, IV, 432 S.
  ISBN 978-957-15-1506-9
  : 生活世界與經學解釋 : 方苞經學研究 / 丁亞傑著. - 初版. -
  台北市: 台灣學生書局股份有限公司
  Signaturen:
  • PL2708.A5 Z56 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ding, Zhaoqin: Wu yue min jian chuan shuo zhi yan jiu / Ding Zhao qin zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo jia chu ban she, 2015 nian 2 yue [02.2015]. - 549 Seiten : Illustrationen
  (Guo jia wen shi cong shu ; 131)
  ISBN 978-957-36-1457-9
  ISBN 957-36-1457-X
  丁肇琴 [VerfasserIn]: 五嶽民間傳說之研究 / 丁肇琴著. - 初版. -
  台北市: 國家出版社, 2015年2月
  (國家文史叢書 ; 131)
  Signaturen:
  • GR335.3.D56 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ding, Zijiang: Luo su yu zhong xi si xiang dui hua / Ding Zi jiang zhu. - BOD yi ban. -
  Tai bei: Xiu wei zi xun, 2016 nian 8 yue. - 370 Seiten : Illustrationen
  (Xiu wei wen zhe cong shu ; 17)
  (Shi di zhuan ji lei ; PC0585)
  ISBN 978-986-326-379-1
  ISBN 986-326-379-6
  丁子江 [VerfasserIn]: 羅素與中西思想對話 / 丁子江著. - BOD一版. -
  台北: 秀威資訊, 2016年8月
  (秀威文哲叢書 ; 17)
  Signaturen:
  • B1649.R94 D55 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dong Ya Han wen xue yu min su wen hua lun cong
  1. - . - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Le xue shu ju, 2010 nian 01 yue. - iv, 318 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-986-85277-2-0
  ISBN 986-85277-2-4
  1東亞漢文學與民俗文化論叢. - 初版. -
  臺北市: 樂學書局, 2010年01月
  Signaturen:
  • PL3038.D665 2010::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dong Ya min su wen hua yu Han wen hua guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Wang San qing, Zheng A cai, Chen Yi yuan zhu bian. - Chu ban. -
  Tai bei: Le xue shu ju, 2008 nian 12 yue. - viii, [2], 426 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-85277-0-6
  ISBN 986-85277-0-8
  東亞民俗文化與漢文化國際學術研討會論文集 / 王三慶, 鄭阿財, 陳益源主編. - 初版. -
  臺北: 樂學書局, 2008年12月
  Signaturen:
  • DS509.3.D6534 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dong Ya Zhu zi xue de tong diao yu yi qu / Huang Jun jie, Lin Wei jie bian. - Chu ban. -
  Tai bei: Guo li Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2006. - xxv, 388 Seiten : Illustrationen
  (Dong Ya wen ming yan jiu cong shu ; 65)
  ISBN 978-986-00-6829-0
  ISBN 986-00-6829-1
  東亞朱子學的同調與異趣 / 黃俊傑, 林維杰編. - 初版. -
  臺北: 國立臺灣大學出版中心, 2006
  (東亞文明研究叢書 ; 65)
  Signaturen:
  • B128.C54 D667 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dun huang pi pa pu / Rao Zong yi bian. - Tai 1 ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 79 nian 12 yue [12.1990]. - 2, 3, 172 Seiten : Faksimiles
  (Xiang gang Dun huang Tu lu fan yan jiu zhong xin cong kan ; 1)
  ISBN 957-17-0078-9
  ISBN 978-957-17-0078-6
  敦煌琵琶譜 / 饒宗頤編. - 台1版. -
  台北市: 新文豐出版公司, 民國79年12月 [12.1990]
  (香港敦煌吐魯番研究中心叢刊 ; 1)
  Signaturen:
  • M142.P6 T86 1990

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dun huang pi pa pu lun wen ji / Rao Zong yi bian. - Tai 1 ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 80 nian 8 yue [1991]. - 9, 4, 480 Seiten : Illustrationen
  (Xiang gang Dun huang Tu lu fan yan jiu zhong xin cong kan ; 2)
  ISBN 957-17-0079-7
  ISBN 978-957-17-0079-3
  敦煌琵琶譜論文集 / 饒宗頤編. - 台1版. -
  臺北市: 新文豐出版公司, 民國80年8月 [1991]
  (香港敦煌吐魯番研究中心叢刊 ; 2)
  Signaturen:
  • M142.P6 T87 1991

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du, Weishan: Ban liang kao
  Shang. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Shang hai shu hua chu ban she, Er ling ling ling nian si yue [04.2000]. - 3, 2, 123 Seiten : Illustrationen
  上杜维善 [VerfasserIn]半兩考. - 第1版. -
  上海市: 上海 書畫 出版社, 二〇〇〇年四月 [04.2004]
  Signaturen:
  • CJ1367.D8 2000::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du, Weishan: Ban liang kao
  Xia. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai Shi: Shang hai shu hua chu ban she, Er ling ling ling nian si yue [04.2000]. - 3, 300 Seiten
  下杜维善 [VerfasserIn]半兩考. - 第1版. -
  上海市: 上海 書畫 出版社, Er ling ling ling nian si yue [04.2000]
  Signaturen:
  • CJ1367.D8 2000::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du, You: Ri ben gong nei ting shu ling bu cang bei song ban tong dian
  Di yi juan. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2008 nian 4 yue [04.2008]. - 24, 562 Seiten : Illustrationen
  第一卷杜佑 [VerfasserIn]日本宮内廳書陵部蔵北宋版通典. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 2008年4月 [04.2008]
  Signaturen:
  • DS736.T82 2008::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du, You: Ri ben gong nei ting shu ling bu cang bei song ban tong dian
  Di er juan. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2008 nian 4 yue [04.2008]. - 554 Seiten
  第二卷杜佑 [VerfasserIn]日本宮内廳書陵部蔵北宋版通典. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 2008年4月 [04.2008]
  Signaturen:
  • DS736.T82 2008::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du, You: Ri ben gong nei ting shu ling bu cang bei song ban tong dian
  Di san juan. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2008 nian 4 yue [04.2008]. - 588 Seiten
  第三卷杜佑 [VerfasserIn]日本宮内廳書陵部蔵北宋版通典. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 2008年4月 [04.2008]
  Signaturen:
  • DS736.T82 2008::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du, You: Ri ben gong nei ting shu ling bu cang bei song ban tong dian
  Di si juan. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2008 nian 4 yue [04.2008]. - 628 Seiten
  第四卷杜佑 [VerfasserIn]日本宮内廳書陵部蔵北宋版通典. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 2008年4月 [04.2008]
  Signaturen:
  • DS736.T82 2008::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du, You: Ri ben gong nei ting shu ling bu cang bei song ban tong dian
  Di wu juan. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2008 nian 4 yue [04.2008]. - 580 Seiten
  第五卷杜佑 [VerfasserIn]日本宮内廳書陵部蔵北宋版通典. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 2008年4月 [04.2008]
  Signaturen:
  • DS736.T82 2008::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du, You: Ri ben gong nei ting shu ling bu cang bei song ban tong dian
  Di liu juan. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2008 nian 4 yue [04.2008]. - 627 Seiten
  第六卷杜佑 [VerfasserIn]日本宮内廳書陵部蔵北宋版通典. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 2008年4月 [04.2008]
  Signaturen:
  • DS736.T82 2008::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du, You: Ri ben gong nei ting shu ling bu cang bei song ban tong dian
  Di qi juan. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2008 nian 4 yue [04.2008]. - 662 Seiten
  第七卷杜佑 [VerfasserIn]日本宮内廳書陵部蔵北宋版通典. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 2008年4月 [04.2008]
  Signaturen:
  • DS736.T82 2008::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Du, You: Ri ben gong nei ting shu ling bu cang bei song ban tong dian
  Di ba juan. - . - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai ren min chu ban she, 2008 nian 4 yue [04.2008]. - 624 Seiten
  第八卷杜佑 [VerfasserIn]日本宮内廳書陵部蔵北宋版通典. - 第1版. -
  上海: 上海人民出版社, 2008年4月 [04.2008]
  Signaturen:
  • DS736.T82 2008::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Embedding into our lives : new opportunities and challenges of the Internet / editors Louis Leung, Anthony S. N. Fung, Paul S. N. Lee. -
  Hong Kong: Chinese University Press, 2009. - xv, 384 Seiten : Illustrationen
  ISBN 962-996-368-X
  ISBN 978-962-996-368-2
  Signaturen:
  • HM851.E547 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Endō, Homare: Mao Ze dong gou jie ri jun de zhen xiang : lai zi ri die de hui yi yu dang an / (Ri) Yuan teng Yu. -
  Deer Park, NY: Ming jing chu ban she, 2016. - 255 Seiten : Illustrationen
  (Zhen xiang xi lie ; 99)
  ISBN 978-1-63032-817-7
  ISBN 1-63032-817-0
  遠藤, 譽 [VerfasserIn]: 毛澤東勾結日軍的真相 : 來自日諜的回憶與檔案 / (日)遠藤譽. -
  Deer Park, NY: 明鏡出版社, 2016
  (真相系列 ; 99)
  Signaturen:
  • DS778.M3 E6312 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Taiwan : Self vs. Other / Edited by Jens Damm and Isabelle Cheng. -
  Zürich: Lit, 2016. - 145 Seiten
  (Berliner China-Hefte ; Vol. 47)
  ISBN 3-643-90777-X
  ISBN 978-3-643-90777-6
  Signaturen:
  • AP95.C6 B47::47

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Facility siting in the Asia-Pacific : perspectives on knowledge production and application / edited by Tung Fung, S. Hayden Lesbirel, Kin-che Lam. -
  Hong Kong: Chinese University Press, 2011. - viii, 282 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-962-996-406-1
  ISBN 962-996-406-6
  Signaturen:
  • HD108.6.F33 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fang, Manjin: Jin Yuan wen xue yan jiu lun ji / Fang Man jin zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, 2015 nian 3 yue [03.2015]. - 1, 1, 271 Seiten
  (Wen xue yan jiu cong shu ; Gu dian wen xue cong kan, 010)
  ISBN 978-957-739-899-4
  ISBN 957-739-899-5
  [VerfasserIn]: 金元文學研究論集 / 方滿錦著. - 初版. -
  臺北市: 萬卷樓圖書股份有限公司, 2015年3月
  (文學研究叢書 ; 古典文學叢刊, 010)
  Signaturen:
  • PL2293.F364 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fan, Zhixin: Bi hui xue / Fan Zhi xin zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan xue sheng shu ju, 2006 nian 6 yue [06.2006]. - 4, iv, iv, 458 Seiten : Illustrationen
  (Shi xue cong shu ; 49)
  ISBN 957-15-1309-1
  ISBN 978-957-15-1309-6
  范志新 [VerfasserIn]: 避諱學 / 范志新著. - 初版. -
  臺北市: 臺灣學生書局, 2006年6月 [06.2006]
  (史學叢書 ; 49)
  Signaturen:
  • GN471.4.F35 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Field, Andrew D.: Shanghai´s dancing world : cabaret culture and urban politics, 1919 - 1954 / Andrew David Field. -
  Hong Kong: The Chinese Univ. Press, 2010. - XV, 364 S. : Ill.
  ISBN 978-962-996-373-6
  ISBN 978-962-996-448-1
  Themen: (g)Schanghai / (s)Tanz / (z)Geschichte 1919-1954
  (g)Schanghai / (s)Kabarett / (z)Geschichte 1919-1954
  Signaturen:
  • PN1968.C5 F54 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fisher-Ruge, Lois: Go gently through Peking : a Westerner's life in China / Lois Fisher. -
  London: Souvenir Press, 1979. - 256 Seiten
  ISBN 0-285-62366-4
  ISBN 978-0-285-62366-8
  Signaturen:
  • DS712.F5 1979

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fo jiao de dong chuan yu Zhong guo hua : Zhong guo I Nan bei chao / Chong ben Ke ji bian ji wei yuan ; Jian ye Bo shi bian ji xie li ; Xin Ru yi yi zhe. - Chu ban. -
  Tai bei: Fa gu wen hua, 2016 nian 7 yue. - 434 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Xin Ya zhou fo jiao shi ; 6)
  ISBN 978-957-598-718-3
  ISBN 957-598-718-7
  佛教的東傳與中國化 : 中國 I 南北朝 / 沖本克己編集委員 ; 菅野博史編集協力 ; 辛如意譯者. - 初版. -
  臺北: 法鼓文化, 2016年7月
  (新亞洲佛教史 ; 6)
  Signaturen:
  • BQ636.N364126 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Froese, Katrin: Ethics unbound : some Chinese and Western perspectives on morality / Katrin Froese. -
  Hong Kong: The Chinese Univ. Press, 2013. - XIV, 249 S.
  ISBN 978-962-996-496-2
  Themen: (g)China / (s)Ethik / (s)Tugend / (s)Westen
  Signaturen:
  • BJ117.F76 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gan, Wei: Cai shen / Gan Wei zuo ; Yang Fan hui. - Xin ban. -
  Tai bei: Han xiang wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2014 nian 12 yue [12.2014]. - 31 Seiten
  (Shen ming hui ben / zuo zhe Gan Wei ; Cai shen)
  ISBN 978-986-225-080-8
  ISBN 986-225-080-1
  甘薇 [VerfasserIn]: 財神 / 甘薇作 ; 楊帆繪. - 新版. -
  臺北: 漢湘文化事業股份有限公司, 2014年12月
  (神明繪本 / 作者 甘薇 ; 財神)
  Signaturen:
  • PL2449.G36 S54 2011::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gan, Wei: Men shen / Gan Wei zuo ; Chen Xi hui. - Xin ban. -
  Tai bei: Han xiang wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2014 nian 12 yue [12.2014]. - 31 Seiten
  (Shen ming hui ben / zuo zhe Gan Wei ; Men shen)
  ISBN 978-986-225-078-5
  ISBN 986-225-078-X
  甘薇 [VerfasserIn]: 門神 / 甘薇作 ; 陳熙繪. - 新版. -
  臺北: 漢湘文化事業股份有限公司, 2014年12月
  (神明繪本 / 作者 甘薇 ; 門神)
  Signaturen:
  • PL2449.G36 S54 2011::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gan, Wei: Qiu shen / zuo zhe Gan Wei ; zuo hui Chen Xi. - Xin ban. -
  Tai bei: Han xiang wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2014 nian 12 yue [12.2014]. - 31 Seiten
  (Shen ming hui ben / zuo zhe Gan Wei ; Qiu shen)
  ISBN 986-225-076-3
  ISBN 978-986-225-076-1
  甘薇 [VerfasserIn]: 灶神 / 作者甘薇 ; 繪者陳熙. - 新版. -
  臺北: 漢湘文化事業股份有限公司, 2014年12月
  (神明繪本 / 作者 甘薇 ; 灶神)
  Signaturen:
  • PL2449.G36 S54 2011::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gan, Wei: Yue lao / Gan Wei zuo ; Zhang Xiao hui. - Xin ban. -
  Tai bei: Han xiang wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2011 nian 7 yue [07.2011]. - 31 Seiten
  (Shen ming hui ben / zuo zhe Gan Wei ; Yue lao)
  ISBN 978-986-225-079-2
  ISBN 986-225-079-8
  甘薇 [VerfasserIn]: 月老 / 甘薇作 ; 張曉繪. - 新版. -
  臺北: 漢湘文化事業股份有限公司, 2011年7月
  (神明繪本 / 作者 甘薇 ; 月老)
  Signaturen:
  • PL2449.G36 S54 2011::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Quanxi: Li xian shi ke : lun "Qing di xun wei zhao shu" / Gao Quan xi zhu. - BOD yi ban. -
  Tai bei shi: Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2012 nian 2 yue [02.2012]. - ii, 156 Seiten
  (Shi di zhuan ji lei ; PC0201)
  ISBN 978-986-221-888-4
  ISBN 986-221-888-6
  高全喜 [VerfasserIn]: 立憲時刻 : 論《清帝遜位詔書》 / 高全喜著. - BOD 1版. -
  台北市: 秀威資訊科技股份有限公司, 2012年2月 [02.2012]
  (史地傳記類 ; PC0201)
  Signaturen:
  • DS773.2.G36 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Weiqian: Wang Long xi zhe xue xi tong zhi jian gou : yi "jian zai liang zhi" shuo wei zhong xin / Gao Weiqian zhu. Guo li bian yi guan zhu bian. -
  Tai bei Shi: Tai wan xue sheng shu ju, 2009. - X, IV, 344 S.
  (Zhong guo zhe xue cong kan ; 68)
  ISBN 978-957-15-1471-0
  ISBN 957-15-1471-3
  高瑋謙: 王龍溪哲學系統之建構 : 以 "見在良知" 說為中心 / 高瑋謙著. 國立編譯館主編. -
  臺北市: 臺灣學生書局
  (中國哲學叢刊 ; 68)
  Signaturen:
  • B128.W284 G363 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ¬A¬ garden of one's own : a collection of modern Chinese essays, 1919-1949 / Edited and translated by Tam King-fai. -
  Hong Kong: Chinese University Press, 2012. - vii, 279 Seiten
  ISBN 978-962-996-423-8
  ISBN 962-996-423-6
  Signaturen:
  • PL2658.E1 G37 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ge, Jiyong: Qi zhi ba shi ji fu Ri Tang ren yan jiu / Ge Ji yong zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2015 nian 12 yue. - xxii, 534 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-100-11688-6
  ISBN 7-100-11688-0
  葛继勇 [VerfasserIn]: 七至八世纪赴日唐人研究 / 葛继勇著. - 第1版. -
  北京: 商务印书​​馆, 2015年12月
  Signaturen:
  • DS740.5.J3 G423 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gender, discourse and self in literature : issues in mainland China, Taiwan and Hong Kong / Ed. by Kwok-kan Tam and Terry Siu-han Yip. -
  Hong Kong: The Chinese Univ. Press, 2010. - XXX, 261 S. : graph. Darst.
  ISBN 978-962-996-399-6
  Themen: (g)China / (g)Taiwan / (g)Hongkong / (s)Chinesisch / (s)Literatur / (s)Geschlechterrolle <Motiv> / (s)Diskus / (s)Selbst <Motiv>
  Signaturen:
  • PL2275.F45 G46 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ¬The¬ globalization of Confucius and Confucianism / ed. by Klaus Mühlhahn .... -
  Berlin [u.a.]: LIT, 2012. - 156 S. : graph. Darst.
  (Berliner China-Hefte ; 41)
  ISBN 978-3-643-90305-1
  Signaturen:
  • AP95.C6 B47::41

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gong yu si : jin dai Zhong guo ge ti yu qun ti zhi zhong jian / Huang Ke wu, Zhang Zhe jia zhu bian. -
  Tai bei: Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 89 [2000]. - xi, 422 Seiten : Illustrations
  ISBN 957-671-705-1
  ISBN 978-957-671-705-5
  公與私 : 近代中國個體與群體之重建 / 黃克武, 張哲嘉主編. -
  台北: 中國研究院近代史研究所, 民國89 [2000]
  Signaturen:
  • B5231.G65 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guan, Hanheng: Ban liang huo bi tu shuo / Guan Han heng bian zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai shu dian chu ban she, 1995. - 5, 355 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-80622-002-X
  ISBN 978-7-80622-002-3
  关汉亨 [VerfasserIn]: 半兩貨幣圖說 / 關漢亨编著. - 第1版. -
  上海: 上海書店出版社, 1995
  Signaturen:
  • CJ3496.K83 1997

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Baozi: Zhou En lai zui hou 600 tian / Gu Bao zi zhu ; Du Xiu xian she. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo qing nian chu ban she, 2015 nian 1 yue [01.2015]. - 572 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5153-2668-9
  ISBN 7-5153-2668-9
  顾保孜 [VerfasserIn]: 周恩来最后600天 / 顾保孜 著 ; 杜修贤 摄. - 北京第1版. -
  北京: 中国青年出版社, 2015年1月 [01.2015]
  Signaturen:
  • DS778.C593 G8 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiegang: Gu Jie gang ri ji
  Di yi juan. - 1913 - 1926. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2007 nian 5 yue [05.2007]. - iv, 124, 837 Seiten
  第一卷顧頡剛 [VerfasserIn]顧頡剛日記1913 - 1926. - 初版. -
  台北市: 聯經出版事業股份有限公司, 2007年5月 [05.2007]
  Signaturen:
  • DS734.9.K8 A3 2007::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiegang: Gu Jie gang ri ji
  Di er juan. - 1927 - 1932. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2007 nian 5 yue [05.2007]. - iv, 731 Seiten
  第二卷顧頡剛 [VerfasserIn]顧頡剛日記1927 - 1932. - 初版. -
  台北市: 聯經出版事業股份有限公司, 2007年5月 [05.2007]
  Signaturen:
  • DS734.9.K8 A3 2007::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiegang: Gu Jie gang ri ji
  Di san juan. - 1933 - 1937. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2007 nian 5 yue [05.2007]. - iii, 756 Seiten
  第三卷顧頡剛 [VerfasserIn]顧頡剛日記1933 - 1937. - 初版. -
  台北市: 聯經出版事業股份有限公司, 2007年5月 [05.2007]
  Signaturen:
  • DS734.9.K8 A3 2007::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiegang: Gu Jie gang ri ji
  Di si juan. - 1938 - 1942. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2007 nian 5 yue [05.2007]. - iii, 780 Seiten
  第四卷顧頡剛 [VerfasserIn]顧頡剛日記1938 - 1942. - 初版. -
  台北市: 聯經出版事業股份有限公司, 2007年5月 [05.2007]
  Signaturen:
  • DS734.9.K8 A3 2007::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiegang: Gu Jie gang ri ji
  Di wu juan. - 1943 - 1946. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2007 nian 5 yue [05.2007]. - iii, 774 Seiten
  第五卷顧頡剛 [VerfasserIn]顧頡剛日記1943 - 1946. - 初版. -
  台北市: 聯經出版事業股份有限公司, 2007年5月 [05.2007]
  Signaturen:
  • DS734.9.K8 A3 2007::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiegang: Gu Jie gang ri ji
  Di liu juan. - 1947 - 1950. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2007 nian 5 yue [05.2007]. - iii, 715 Seiten
  第六卷顧頡剛 [VerfasserIn]顧頡剛日記1947 - 1950. - 初版. -
  台北市: 聯經出版事業股份有限公司, 2007年5月 [05.2007]
  Signaturen:
  • DS734.9.K8 A3 2007::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiegang: Gu Jie gang ri ji
  Di qi juan. - 1951 - 1955. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2007 nian 5 yue [05.2007]. - iii, 778 Seiten
  第七卷顧頡剛 [VerfasserIn]顧頡剛日記1951 - 1955. - 初版. -
  台北市: 聯經出版事業股份有限公司, 2007年5月 [05.2007]
  Signaturen:
  • DS734.9.K8 A3 2007::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiegang: Gu Jie gang ri ji
  Di ba juan. - 1956 - 1959. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2007 nian 5 yue [05.2007]. - iii, 778 Seiten
  第八卷顧頡剛 [VerfasserIn]顧頡剛日記1956 - 1959. - 初版. -
  台北市: 聯經出版事業股份有限公司, 2007年5月 [05.2007]
  Signaturen:
  • DS734.9.K8 A3 2007::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiegang: Gu Jie gang ri ji
  Di jiu juan. - 1960 - 1963. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2007 nian 5 yue [05.2007]. - iii, 791 Seiten
  第九卷顧頡剛 [VerfasserIn]顧頡剛日記1960 - 1963. - 初版. -
  台北市: 聯經出版事業股份有限公司, 2007年5月 [05.2007]
  Signaturen:
  • DS734.9.K8 A3 2007::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiegang: Gu Jie gang ri ji
  Di shi juan. - 1964 - 1967. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2007 nian 5 yue [05.2007]. - iii, 804 Seiten
  第十卷顧頡剛 [VerfasserIn]顧頡剛日記1964 - 1967. - 初版. -
  台北市: 聯經出版事業股份有限公司, 2007年5月 [05.2007]
  Signaturen:
  • DS734.9.K8 A3 2007::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiegang: Gu Jie gang ri ji
  Di shi yi juan. - 1968 - 1980. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2007 nian 5 yue [05.2007]. - iv, 754 Seiten
  第十一卷顧頡剛 [VerfasserIn]顧頡剛日記1968 - 1980. - 初版. -
  台北市: 聯經出版事業股份有限公司, 2007年5月 [05.2007]
  Signaturen:
  • DS734.9.K8 A3 2007::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gu, Jiegang: Gu Jie gang ri ji
  Di shi er juan. - Suo yin. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2007 nian 5 yue [05.2007]. - iv, 763 Seiten
  第十二卷顧頡剛 [VerfasserIn]顧頡剛日記索引. - 初版. -
  台北市: 聯經出版事業股份有限公司, 2007年5月 [05.2007]
  Signaturen:
  • DS734.9.K8 A3 2007::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guliang, Chi: Chun qiu Gu liang zhuan jin zhu jin yi / Xue An qin zhu yi. - Er ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan shang wu yin shu guan, 2010 nian 6 yue [06.2010]. - 716 Seiten
  ISBN 978-957-05-2464-2
  ISBN 957-05-2464-2
  穀梁赤 [VerfasserIn]: 春秋穀梁傳今註今譯 / 薛安勤註譯. - 二版. -
  台北市: 臺灣商務印書館, 2010年6月 [06.2010]
  Signaturen:
  • PL2470.Z6 X82 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo ji Han xue lun cong
  Di si ji. - . -
  Tai bei: Yue xue shu ju, Zhonghua Minguo 103 nian 1 yue [01.2014]. - 2, 269 Seiten
  ISBN 978-986-5792-82-4
  第四季國際漢學論叢. -
  台北: 樂學書局, 中華民國103年1月 [01.2014]
  Signaturen:
  • DS734.95.G85 1999::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo, Mo: Ren wu zhi ji zhu jiao zheng / Guo Mo zhu ; Liu Shao. - Chu ban. -
  Taibei Shi: Wen shi zhe chu ban she, Minguo 76 nian 7 yue[07.1987]. - 2, 4, 252, [12] Seiten : Faksimiles
  (Wen shi zhe xue ji cheng ; 164)
  ISBN 978-957-547-370-9
  郭模 [VerfasserIn]: 人物志及注校證 / 郭模著 ; 劉邵. - 初版. -
  台北市: 文史哲出版社, Minguo 76 nian 7 yue[07.1987]
  (文史哲學集成 ; 164)
  Signaturen:
  • BF118.C5 L5343 1987

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hai, Shang: Zou guo liang jie he / Hai Shang zhu. - Di 1 ban. -
  Xi an: Tai bai wen yi chu ban she, 2008 nian 5 yue. - 10, 451 Seiten : Illustrationen
  (Ye ban ma shi cong ; 5)
  ISBN 978-7-80680-614-2
  ISBN 7-80680-614-8
  海上 [VerfasserIn]: 走过两界河 / 海上著. - 第1版. -
  西安: 太白文艺出版社, 2008年5月
  (Ye ban ma shi cong ; 5)
  Signaturen:
  • PL2939.A4 Z68 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mirage / anonymous. Translated by Patrick Hanan. -
  Hong Kong: The Chinese University Press, 2014. - xv, 371 S.
  ISBN 978-962-996-581-5
  ISBN 962-996-581-X
  Signaturen:
  • PL2735.L55 S4513 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han di guo de zhi du yu she hui zhi xu / Li Ming zhao bian. - First edition. -
  Hong Kong: Oxford University Press, 2012. - xx, 557 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-0-19-396643-7
  ISBN 0-19-396643-3
  漢帝國的制度與社會秩序 / 黎明釗編
  Signaturen:
  • DS748.H267 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han, Guopan: Wei jin nan bei zhao shi gang / Han Guo pan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Ren min chu ban she, 1983 nian 4 yue [04.1983]. - 6, 600 Seiten
  韩国磐 [VerfasserIn]: 魏晋南北朝史纲 / 韩国磐著. - 第1版. -
  北京: 人民出版社, 1983年4月 [04.1983]
  Signaturen:
  • DS748.17.H364 W45 1983

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han, Yi: Song dai wen yi de liu xing yu fang zhi / Han Yi zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2015. - 2, 7, 666 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-100-11140-9
  ISBN 7-100-11140-4
  韩毅 [VerfasserIn]: 宋代瘟疫的流行与防治 / 韩毅著. - 第1版. -
  北京: 商務印書館, 2015
  Signaturen:
  • RA650.7.C6 H36 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hao, Chunwen: Zhong gu shi qi she yi yan jiu / Hao Chun wen zhu ; Rao Zong yi zhu bian. - Tai 1 ban. -
  Tai bei: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, 2006 nian 11 yue. - 1, 4, 502 Seiten : Illustrationen
  (Xiang gang Dun huang Tu lu fan yan jiu zhong xin cong kan ; 11)
  ISBN 957-17-2047-X
  ISBN 978-957-17-2047-0
  郝春文 [VerfasserIn]: 中古時期社邑研究 / 郝春文著 ; 饒宗頤主編. - 台1版. -
  台北: 新文豐出版股份有限公司, 2006年11月
  (香港敦煌吐魯番研究中心叢刊 ; 11)
  Signaturen:
  • DS747.42.H356 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Haoran: Xi sha er nü
  Xi sha er nü : Qi zhi pian / Hao Ran zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing ren min chu ban she, 1974 nian 12 yue [12.1974]. - 349 Seiten : Illustrationen
  浩然 [VerfasserIn]西沙儿女西沙儿女 : 奇志篇 / 浩然著. - 第1版. -
  北京: 北京人民出版社, 1974年12月 [12.1974]
  Signaturen:
  • PL2861.A76 X53 1974::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Haoran: Xi sha er nü
  Xi sha er nü : Zheng qi pian / Hao Ran zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing ren min chu ban she, 1974 nian 6 yue [06.1974]. - 190 Seiten : Illustrationen
  浩然 [VerfasserIn]西沙儿女西沙儿女 : 正气篇 / 浩然著. - 第1版. -
  北京: 北京人民出版社, 1974年6月 [06.1974]
  Signaturen:
  • PL2861.A76 X53 1974::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hargett, James M.: Riding the river home : a complete and annotated translation of Fan Chengda's (1126- 1193) Diary of a boat trip to Wu (Wuchuan lu) / James M. Hargett. -
  Hong Kong: The Chinese University Press, 2008. - x, 302 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-962-996-302-6
  Themen: (p)Fan, Chengda / (g)Jangtsekiang / (z)Geschichte 1177
  Signaturen:
  • PL2687.F3 W8213 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hartill, David: Cast Chinese coins : a historical catalogue / David Hartill. -
  Victoria, BC [u.a.]: Trafford Pub., c2005. - XIX, 450 S. : Ill., graph. Darst.
  ISBN 978-1-412-05466-9
  ISBN 1-412-05466-4
  Signaturen:
  • CJ1367.H37 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Bingdi: Du shi yue shi liu shi nian / He Bingdi. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2004 nian 5 yue [05.2004]. - vii, 494 Seiten : Illustrationen
  (Yun chen cong kan ; 99)
  ISBN 957-0329-65-3
  ISBN 978-957-0329-65-0
  何炳棣 [VerfasserIn]: 讀史閱世六十年 / 何炳棣. - 初版. -
  台北市: 允晨文化實業股份有限公司, 2004 nian 5 yue [05.2004]
  (允晨叢刊 ; 99)
  Signaturen:
  • DS799.47.H423 A3 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Gongshang: Zhang Da qian : san qian Da qian / He Gong shang. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Yi shu tu shu gong si, 2014 nian 9 yue [09.2014]. - 159 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-957-672-385-8
  ISBN 957-672-385-X
  何恭上 [VerfasserIn]: 張大千 : 三千大千 / 何恭上. - 初版. -
  台北市: 藝術圖書公司, 2014年9月 [09.2014]
  Signaturen:
  • ND1049.Z43 Z644 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Higashi Ajia shutsudo shiryō to jōhō dentatsu / Fujita Katsuhisa, Matsubara Hironobu hen. -
  Tōkyō: Kyūko Shoin, 2011nen 5gatsu 25nichi. - vi, 384 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-4-7629-2896-3
  ISBN 4-7629-2896-8
  東アジア出土資料と情報伝達 / 藤田勝久, 松原弘宣編. -
  東京: 汲古書院, 2011年5月25日
  Signaturen:
  • DS32.5.H54 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Higashi Nihon Daishinsai to hisai·hinan no seikatsu kiroku / Yoshihara Naoki, Nihei Yoshiaki, Matsumoto Michimasa hen cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Rikka Shuppan, 2015nen 3gatsu 11nichi. - iv, 770 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-4-905421-80-1
  ISBN 4-905421-80-2
  東日本大震災と被災·避難の生活記錄 / 吉原直樹, 仁平義明, 松本行真編著. - 初版. -
  東京: 六花出版, 2015年3月11日
  Signaturen:
  • HV600.2011.T64 H5452 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • History of Catholic religious orders and missionary congregations in Hong Kong
  $lVolume 1. - Historical materials. - 1st ed. -
  Hong Kong: Centre for Catholic Studies, Chinese University of Hong Kong, 2009. - VI, 553 Seiten : Illustrationen
  (Tian zhu jiao yan jiu cong shu ; 3)
  ISBN 978-988-17181-7-4
  ISBN 988-17181-7-1

  (天主教研究叢書 ; 3)
  Signaturen:
  • BV2240.C5 H758 2009::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • History of Catholic religious orders and missionary congregations in Hong Kong
  Volume 2. - Research papers. - 1st ed. -
  Hong Kong: Centre for Catholic Studies, Chinese University of Hong Kong, 1100. - IV, 753 Seiten : Illustrationen
  (Tian zhu jiao yan jiu cong shu ; 4)
  ISBN 978-988-17181-8-1
  ISBN 988-17181-8-X
  天主教研究叢書
  (天主教研究叢書 ; 4)
  Signaturen:
  • BV2240.C5 H758 2009::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Honey, David B.: ¬The¬ Southern garden poetry society : literary culture and social memory in Guangdong / David B. Honey. -
  Hongkong: Chinese University Press, [2013]. - xiv, 258 S. : Ill.
  ISBN 978-962-996-467-2
  ISBN 962-996-467-8
  Signaturen:
  • PL2307.H66 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hong ri zhao zheng cheng : ji Jiang xi gong chan zhu yi lao dong da xue / Shang hai jiao yu chu ban she bian. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai jiao yu chu ban she, 1977 nian 7 yue [07.1977]. - 4, 255 Seiten : Illustrationen
  红日照征程 : 记江西共产主义劳動大学 / 上海教育出版社. - 第1版. -
  上海: 上海教育出版社, 1977年7月 [07.1977]
  Signaturen:
  • S539.C6 C53 1977$4dp

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hou, Chong: Han chuan fo jiao, zong jiao yi shi yu jing dian wen xian zhi yan jiu : Hou Chong zi xuan ji / zuo zhe Hou Chong. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Bo yang wen hua, 2016. - 435 Seiten : Illustrationen
  (Zong jiao xue zhe jing dian ; 11)
  ISBN 978-986-5757-49-6
  ISBN 986-5757-49-4
  侯冲 [VerfasserIn]: 漢傳佛教, 宗教儀式與經典文獻之研究 : 侯沖自選集 / 作者侯沖. - 初版. -
  臺北市: 博揚文化, 2016
  (宗教學者經典 ; 11)
  Signaturen:
  • BQ626.H68 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hou, Kunhong: Hao jie yu chong sheng : yi jiu si jiu nian yi lai de da lu fo jiao / Hou Kun hong bian zhu. - Chu ban. -
  Tai nan: Miao xin chu ban she, Minguo 101 [2012]. - 12, 448 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-82249-8-8
  ISBN 986-82249-8-5
  侯坤宏 [VerfasserIn]: 浩刧與重生 : 一九四九年以來的大陸佛 / 侯坤宏編著. - 初版. -
  臺南: 妙心出版社, 民國101 [2012]
  Signaturen:
  • BQ647.H68 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hou, Wenyong: Qin ai de lao po / Hou Wen yong. - 1, 2 ji quan xin he ding ban. -
  Tai bei: Huang guan wen xue chu ban she, 2007 nian 2 yue [02.2007]. - 253 Seiten
  (Hou Wen yong zuo pin / Hou Wen yong zhu ; 6)
  (Xing guan cong shu ; 1897)
  ISBN 978-957-33-2298-6
  ISBN 957-33-2298-6
  ISBN 957-33-573-9
  侯文詠 [VerfasserIn]: 親愛的老婆 / 侯文詠. - 1, 2集全新合訂版. -
  台北: 皇冠文學出版社, 2007年2月
  (候文詠作品 / 侯文詠著 ; 6)
  Signaturen:
  • PL2861.O96 Z86 1992::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hua, Mei: Zhong guo li dai "yu fu zhi" yan jiu / Hua Mei deng zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 8, 519 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-100-10721-1
  ISBN 7-100-10721-0
  华梅 [VerfasserIn]: 中国历代"舆服志"研究 / 华梅等著. - 第1版. -
  北京: 商务印书馆, 2015年9月 [09.2015]
  Signaturen:
  • GT1555.H7843 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Fushan: Dong Han chen wei xue xin tan / Huang Fushan zhu. - Chu ban. -
  Taibei shi: Taiwan xue sheng shu ju, 2000 nian 2 yue. - VI, 395 Seiten
  (Jing xue yan jiu cong kan ; 3)
  ISBN 957-15-1003-3
  ISBN 978-957-15-1003-3
  黃復山 [VerfasserIn]: 東漢讖緯學新探 / 黃復山著. - 初版. -
  臺北市: 臺灣學生書局, 2000年2月
  (經學研究叢刊 ; 3)
  Signaturen:
  • PL2461.Z9 D54 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Jingjia: Han shan shi zai Song Yuan chan lin de chuan bo yan jiu / Huang Jing jia zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Tai wan xue sheng, 2016 nian 9 yue. - 292 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-957-15-1708-7
  ISBN 957-15-1708-9
  黃敬家 [VerfasserIn]: 寒山詩在宋元禪林的傳播研究 / 黃敬家著. - 初版. -
  臺北: 臺灣學生, 2016年9月
  Signaturen:
  • PL2677.H3 Z684 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Mei'e: Wei Qingde jiu cang shu hua / [zhuan wen Huang Mei e, Xie Shi ying]. - Chu ban. -
  Tai bei: Guo li li shi bo wu guan, Minguo 96 nian 11 yue [11.2007]. - 271 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-01-1871-1
  ISBN 986-01-1871-X
  黃美娥 [VerfasserIn]: 魏清德舊藏書畫 / [撰文黃美娥, 謝世英]. - 初版. -
  臺北: 國立歷史博物館, 民國9年11月
  Signaturen:
  • ND2068.W45 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Qijiang: Nan Song liu wen xue seng ji nian lu / Huang Qi jiang zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Tai wan xue sheng shu ju you xian gong si, 2014 nian 3 yue. - iv, ii, 437 Seiten
  ISBN 978-957-15-1601-1
  ISBN 957-15-1601-5
  黃啟江 [VerfasserIn]: 南宋六文學僧紀年錄 / 黃啓江著. - 初版. -
  臺北: 臺灣學生書局有限公司, 2014年3月
  Signaturen:
  • PL2278.5.B83 H834 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Wenqian: Zai ju liu zhong bai du : "tan qiu zhe" de wen xue dao lu yu chuang zuo kun jing / Huang Wen qian zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li Taiwan shi fan da xue, 2012 nian 1 yue [01.2012]. - vii, 338 Seiten
  ISBN 978-957-752-650-2
  ISBN 957-752-650-0
  黃文倩 [VerfasserIn]: 在巨流中擺渡 : "探求者"的文學道路與創作困境 / 黃文倩著. - 初版. -
  臺北市: 國立臺灣師範大學, 2012年1月
  Signaturen:
  • PL2443.H828 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • . - BOD yi ban. -
  Tai bei Shi: Du li zuo jia, 2016 nian 1 yue [01.2016]. - 272 Seiten : Porträts
  (Do ren wu ; 056)
  ISBN 978-986-92704-0-3
  黃旭初 [VerfasserIn]黃旭初回憶錄. - BOD一版. -
  台北市: 獨立作家, 2016年1月 [01.2016]
  (Do人物 ; 056)
  Signaturen:
  • DS777.15.H86 A3 2015::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Xuchu: Huang Xu chu hui yi lu
  Cong Xin hai ge ming dao Kang zhan. - BOD yi ban. -
  Tai bei Shi: Du li zuo jia, 2015 nian 10 yue [10.2015]. - 260 Seiten : Porträts
  (Do ren wu ; 045)
  ISBN 978-986-92127-6-2
  黃旭初 [VerfasserIn]黃旭初回憶錄從辛亥革命到抗戰. - BOD一版. -
  台北市: 獨立作家, 2015年10月 [10.2015]
  (Do人物 ; 045)
  Signaturen:
  • DS777.15.H86 A3 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Xuchu: Huang Xu chu hui yi lu
  Guang xi qian san jia : Li Zong ren, Bai Chong xi, Huang Shao hong. - BOD yi ban. -
  Tai bei Shi: Du li zuo jia, 2015 nian 8 yue [08.2015]. - 346 Seiten : Illustrationen, Porträts
  (Do ren wu ; 028)
  ISBN 978-986-5729-78-3
  黃旭初 [VerfasserIn]黃旭初回憶錄廣西前三傑 : 李宗仁、白崇禧、黃紹竑. - BOD一版. -
  台北市: 獨立作家, 2015年8月 [08.2015]
  (Do人物 ; 028)
  Signaturen:
  • DS777.15.H86 A3 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Xuchu: Huang Xu chu hui yi lu
  Li Zong bai, Bai Chong xi yu Jiang Jie shi de li he. - BOD yi ban. -
  Tai bei Shi: Du li zuo jia, 2015 nian 1 yue [01.2015]. - 442 Seiten : Porträts
  (Do ren wu ; 19)
  ISBN 978-986-5729-56-1
  ISBN 986-5729-56-3
  黃旭初 [VerfasserIn]黃旭初回憶錄李宗仁、白崇禧與蔣介石的離合. - BOD一版. -
  台北市: 獨立作家, 2015年1月 [01.2015]
  (Do人物 ; 19)
  Signaturen:
  • DS777.15.H86 A3 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang, Xuchu: Huang Xu chu hui yi lu
  Sun Zhong shan yu Lu Rong ting de hu fa am dou. - BOD yi ban. -
  Tai bei Shi: Du li zuo jia, 2016 nian 1 yue [01.2016]. - 272 Seiten : Porträts
  (Do ren wu ; 055)
  ISBN 978-986-92704-1-0
  黃旭初 [VerfasserIn]黃旭初回憶錄孫中山與陸榮廷的護法暗鬥. - BOD一版. -
  台北市: 獨立作家, 2016年1月 [01.2016]
  (Do人物 ; 055)
  Signaturen:
  • DS777.15.H86 A3 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huang Zong xi yu Ming mo Qing chu xue shu / Yang Zu han ... zhu bian. - Chu ban. -
  Tao yuan Xian Zhong li Shi ; Xin bei Shi Yong he Qu: Guo li zhong yang da xue chu ban zhong xin, 2011. - viii, 467 S.
  ISBN 978-986-82709-8-5
  ISBN 986-82709-8-7
  黄宗羲與明末清初學術 / 楊祖漢 ... 主編. - 初版. -
  桃園縣中壢市 ; 新北市永和區: 國立中央大學出版中心
  Signaturen:
  • B128.H92 S66 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Chusheng: Jing xue yan jiu lun ji / Hu Chu sheng zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan xue sheng shu ju, 2002 nian 11 yue. - XII, 526 Seiten
  (Jing xue yan jiu cong kan ; 4)
  ISBN 957-15-1155-2
  ISBN 978-957-15-1155-9
  胡楚生 [VerfasserIn]: 經學硏究論集 / 胡楚生著. - 初版. -
  臺北市: 臺灣學生書局, 2002年11月
  (經學研究叢刊 ; 4)
  Signaturen:
  • PL2461.Z7 H783 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Chusheng: Jing xue yan jiu xu ji / Hu Chu sheng zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan xue sheng shu ju, 2007 nian 9 yue. - VI, vi, 325 Seiten
  (Jing xue yan jiu cong kan ; 6)
  ISBN 978-957-15-1365-2
  ISBN 978-957-15-1366-9
  胡楚生 [VerfasserIn]: 經學研究續集 / 胡楚生著. - 初版. -
  臺北市: 臺灣學生書局, 2007年9月
  (經學研究叢刊 ; 6)
  Signaturen:
  • PL2461.Z7 H7832 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hu, Xiaozhen: Cai nü che ye wei mian : jin dai Zhong guo nü xing xu shi wen xue de xing qi / Hu Xiao zhen zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing shi: Bei jing da xue chu ban she, 2008 nian 9 yue. - [1], 2, 10, 315 Seiten
  ISBN 978-7-301-14078-9
  ISBN 7-301-14078-9
  胡 曉眞 [VerfasserIn]: 才女彻夜未眠 : 近代中国女性叙事文学的兴起 / 胡晓真著. - 第 1 版. -
  北京市: 北京大学出版社, 2008年9月
  Signaturen:
  • PL2264.W427 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Interdisciplinary perspectives on gender and equality in China / edited by Mechthild Leutner and Zang Jian. -
  Zürich: LIT Verlag GmbH &Co. KG Wien, 2014. - 124 Seiten : Illustrationen
  (Berliner China-Hefte ; Vol. 44)
  ISBN 978-3-643-90549-9
  ISBN 3-643-90549-1
  Signaturen:
  • AP95.C6 B47::44

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang Da qian, Pu Xin yu shi shu hua xue shu tao lun hui : lun wen ji / bian ji zhe Guo li gu gong bo wu yuan bian ji wei yuan hui. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li gu gong bo wu yuan, Zhonghua Minguo ba shi san nian wu yue [05.1994]. - 8, 4, 564 Seiten : Illustrationen
  ISBN 957-562-183-2
  ISBN 978-957-562-183-4
  張大千, 溥心畬詩書畫學術討論會 : 論文集 / 編輯者國立故宮博物院編輯委員會. - 初版. -
  台北市: 國立故宮博物院, 中華民國 八十三年五月 [05.1994]
  Signaturen:
  • ND1049.C4523 A8 1994

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jia. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Xian zhuang shu ju, 2009 nian 10 yue. - 3, 359 Seiten
  (Ji liu san bu qu / Ba jin zhu ; 1)
  家. - 第1版. -
  北京: 线装书局, 2009年10月
  (激流三部曲 / 巴金著 ; 1)
  Signaturen:
  • PL2780.F4 C55 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jia gu zhui he hui bian : shi wen yu kao shi / Cai Zhe mao zhu bian. - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Hua mu lan wen hua chu ban she, 2013 nian 6 yue [06.2013]. - 5, 229, 155 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-322-285-9
  ISBN 986-322-285-2
  甲骨綴合彙編 : 釋文與考釋 / 蔡哲茂主編. - 初版. -
  新北市: 花木蘭文化出版社, 2013年6月 [06.2013]
  Signaturen:
  • PL2457.A5 J534 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jia, Jinhua: Gu dian chan yan jiu : zhong Tang zhi Wu dai chan zong fa zhan xin tan / Jia Jin hua. -
  Hong Kong: Oxford University Press, 2010. - vii, 442 Seiten
  ISBN 978-0-19-396606-2
  ISBN 0-19-396606-9
  賈晉華 [VerfasserIn]: 古典禪研究 : 中唐至五代禪宗發展新探 / 賈晉華
  Signaturen:
  • BQ9262.9.C5 J486 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang, Tao: Xin wen hua yun dong yu xue sheng zi jue : lun Xin chao she zai wu si yun dong yi qian de fa zhan / Jiang Tao zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Zhi zhi xue shu chu ban she, Minguo 103 nian 12 yue [12.2014]. - 216 Seiten
  (Dang dai Zhong guo yan jiu xi lie ; 21)
  ISBN 978-986-5681-26-5
  ISBN 986-5681-26-9
  江濤 [VerfasserIn]: 新文化運動與學生自覺 : 論新潮社在五四運動以前的發展 / 江濤著. - 初版. -
  臺北市: 致知學術出版社, 民國103年12月 [12.2014]
  (當代中國研究系列 ; 21)
  Signaturen:
  • DS775.2.J45 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang Zhong zheng xian sheng nian pu chang bian
  Di qi ce. - . -
  Tai bei shi: Guo shi guan, Minguo 104 nian 12 yue [12.2015]. - 825 Seiten
  第七冊蔣中正先生年譜長編. -
  臺北市: 國史館, 民國104年12月 [12.2015]
  Signaturen:
  • DS777.488.C5 J52953 2014::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang Zhong zheng xian sheng nian pu chang bian
  Di ba de. - . -
  Tai bei shi: Guo shi guan, Minguo 104 nian 12 yue [12.2015]. - 849 Seiten
  第八冊蔣中正先生年譜長編. -
  臺北市: 國史館, 民國104年12月 [12.2015]
  Signaturen:
  • DS777.488.C5 J52953 2014::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang Zhong zheng xian sheng nian pu chang bian
  Di jiu ce. - . -
  Tai bei shi: Guo shi guan, Minguo 104 nian 12 yue [12.2015]. - 783 Seiten
  第九冊蔣中正先生年譜長編. -
  臺北市: 國史館, 民國104年12月 [12.2015]
  Signaturen:
  • DS777.488.C5 J52953 2014::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang Zhong zheng xian sheng nian pu chang bian
  Di shi ce. - . -
  Tai bei shi: Guo shi guan, Minguo 104 nian 12 yue [12.2015]. - 807 Seiten
  第十冊蔣中正先生年譜長編. -
  臺北市: 國史館, 民國103年12月
  Signaturen:
  • DS777.488.C5 J52953 2014::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang Zhong zheng xian sheng nian pu chang bian
  Di shi yi ce. - . -
  Tai bei shi: Guo shi guan, Minguo 104 nian 12 yue [12.2015]. - 741 Seiten
  第十一冊蔣中正先生年譜長編. -
  臺北市: 國史館, 民國103年12月
  Signaturen:
  • DS777.488.C5 J52953 2014::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiang Zhong zheng xian sheng nian pu chang bian
  Di shi er ce. - . -
  Tai bei shi: Guo shi guan, Minguo 104 nian 12 yue [12.2015]. - 825 Seiten
  第十二冊蔣中正先生年譜長編. -
  臺北市: 國史館, 民國103年12月
  Signaturen:
  • DS777.488.C5 J52953 2014::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jian ming liu xue sheng gu dai Han yu du ben : cha tu ban / Shi Jian wei bian zhu. - Di 1 ban. -
  Tianjin: Nan kai da xue chu ban she, 2009 nian 3 yue. - 2, 5, 210 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-7-310-03098-9
  ISBN 7-310-03098-2
  简明留学生古代汉语读本 : 插图版 / 史建伟编著. - 第1版. -
  天津: 南开大学出版社, 2009年3月
  Signaturen:
  • PL1117.J53 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jiao yu yu zheng zhi she hui / Gao Ming shi bian. - Chu ban. -
  Tai bei: Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2005 nian 7 yue. - iv, 340 Seiten
  (Dong Ya chuan tong jiao yu yu fa zhi yan jiu / Gao Ming shi bian ; 1)
  (Dong ya wen ming yan jiu cong shu ; 34)
  ISBN 986-00-1876-6
  ISBN 978-986-00-1876-9
  教育與政治社會 / 高明士編. - 初版. -
  臺北: 臺灣大學出版中心, 2005年7月
  (東亞傳統教育與法制研究 / 高明士編 ; 1)
  Signaturen:
  • LA1141.D6 2005::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin cheng fo jiao jin shi lu
  shang ce. - . - Chu ban. -
  Tai bei: Xin wen feng, Minguo 105 [2016]. - viii, 18, 307 Seiten : Illustrationen
  上冊晉城佛教金石錄. - 初版. -
  臺北市: 新文豐, 民國105
  Signaturen:
  • BQ249.C62 J563 2016::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin cheng fo jiao jin shi lu
  xia ce. - . - Chu ban. -
  Tai bei: Xin wen feng, Minguo 105 [2016]. - 21 Seiten, Seiten 310-848
  下冊晉城佛教金石錄. - 初版. -
  臺北市: 新文豐, 民國105
  Signaturen:
  • BQ249.C62 J563 2016::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai Zhong guo min jian zong jiao jing juan wen xian
  1. - . - 1 ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 104 [2015]. - 6, 4, 570 Seiten
  1近代中國民間宗教經卷文獻. - 1版. -
  臺北市: 新文蘴出版股份有限公司, 民國104
  Signaturen:
  • BL1801.J56 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai Zhong guo min jian zong jiao jing juan wen xian
  2. - . - 1 ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 104 [2015]. - 552 Seiten
  2近代中國民間宗教經卷文獻. - 1版. -
  臺北市: 新文蘴出版股份有限公司, 民國104
  Signaturen:
  • BL1801.J56 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai Zhong guo min jian zong jiao jing juan wen xian
  3. - . - 1 ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 104 [2015]. - 590 Seiten : Illustrationen
  3近代中國民間宗教經卷文獻. - 1版. -
  臺北市: 新文蘴出版股份有限公司, 民國104
  Signaturen:
  • BL1801.J56 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai Zhong guo min jian zong jiao jing juan wen xian
  4. - . - 1 ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 104 [2015]. - 582 Seiten
  4近代中國民間宗教經卷文獻. - 1版. -
  臺北市: 新文蘴出版股份有限公司, 民國104
  Signaturen:
  • BL1801.J56 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai Zhong guo min jian zong jiao jing juan wen xian
  5. - . - 1 ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 104 [2015]. - 590 Seiten
  5近代中國民間宗教經卷文獻. - 1版. -
  臺北市: 新文蘴出版股份有限公司, 民國104
  Signaturen:
  • BL1801.J56 2015::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai Zhong guo min jian zong jiao jing juan wen xian
  6. - . - 1 ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 104 [2015]. - 524 Seiten : Illustrationen
  6近代中國民間宗教經卷文獻. - 1版. -
  臺北市: 新文蘴出版股份有限公司, 民國104
  Signaturen:
  • BL1801.J56 2015::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai Zhong guo min jian zong jiao jing juan wen xian
  7. - . - 1 ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 104 [2015]. - 516 Seiten
  7近代中國民間宗教經卷文獻. - 1版. -
  臺北市: 新文蘴出版股份有限公司, 民國104
  Signaturen:
  • BL1801.J56 2015::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai Zhong guo min jian zong jiao jing juan wen xian
  8. - . - 1 ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 104 [2015]. - 732 Seiten : Illustrationen
  8近代中國民間宗教經卷文獻. - 1版. -
  臺北市: 新文蘴出版股份有限公司, 民國104
  Signaturen:
  • BL1801.J56 2015::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai Zhong guo min jian zong jiao jing juan wen xian
  9. - . - 1 ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 104 [2015]. - 554 Seiten : Illustrationen
  9近代中國民間宗教經卷文獻. - 1版. -
  臺北市: 新文蘴出版股份有限公司, 民國104
  Signaturen:
  • BL1801.J56 2015::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai Zhong guo min jian zong jiao jing juan wen xian
  10. - . - 1 ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 104 [2015]. - 558 Seiten : Illustrationen
  10近代中國民間宗教經卷文獻. - 1版. -
  臺北市: 新文蘴出版股份有限公司, 民國104
  Signaturen:
  • BL1801.J56 2015::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai Zhong guo min jian zong jiao jing juan wen xian
  11. - . - 1 ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 104 [2015]. - 582 Seiten : Illustrationen
  11近代中國民間宗教經卷文獻. - 1版. -
  臺北市: 新文蘴出版股份有限公司, 民國104
  Signaturen:
  • BL1801.J56 2015::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai Zhong guo min jian zong jiao jing juan wen xian
  12. - . - 1 ban. -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 104 [2015]. - 663 Seiten
  12近代中國民間宗教經卷文獻. - 1版. -
  臺北市: 新文蘴出版股份有限公司, 民國104
  Signaturen:
  • BL1801.J56 2015::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kakuten sokan Jukyō kenkyū / Ikeda Tomohisa hen. -
  Tōkyō: Kyūko Shoin, Heisei 15nen 2gatsu 21nichi [21.02.2003]. - xxvii, 572, 69 Seiten
  ISBN 4-7629-2678-7
  ISBN 978-4-7629-2678-5
  郭店楚簡儒教研究 / 池田知久編. -
  東京: 汲古書院, 平成15年2月21日
  Signaturen:
  • B127.C65 K34 2003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kang de zhe xue zai Dong Ya / Li Ming hui bian. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2016. - v, 320 Seiten
  (Quan qiu zai di shi ye cong shu ; 9)
  ISBN 978-986-350-168-8
  ISBN 986-350-168-9
  康德哲學在東亞 / 李明輝編. - 初版. -
  臺北市: 國立臺灣大學出版中心, 2016
  (全球在地視野叢書 ; 9)
  Signaturen:
  • B2798.K2225 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kang xi da di yu tai yang wang Luyi shi si te zhan : Zhong Fa yi shu wen hua de jiao hui / Feng Ming zhu zhu bian. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li gu gong bo wu yuan, Zhonghua Minguo 100 nian 10 yue [10.2011]. - xviii, 317 Seiten
  ISBN 978-957-562-628-0
  ISBN 957-562-628-1
  康熙大帝與太陽王路易十四特展 : 中法藝術文化的交會 / 馮明珠主編. - 初版. -
  臺北市: 國立故宮博物院, 中華民國100年10月 [10.2011]
  Signaturen:
  • N7343.5.K35 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kao, Charles K.: ¬A¬ time and a tide : Charles K. Kao : a memoir / by Charles K. Kao. -
  Hong Kong: Chinese University Press, 2011. - viii, 279 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-962-996-447-4
  ISBN 962-996-447-3
  Signaturen:
  • QC16.K26 A3 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kempgen, Heinz Wilhelm: Zur Geldgeschichte des Staates Qin
  1. - Tuchgeld, Münzen, Gold : von den Anfängen bis 207 v. Chr.. - [Folgedr.]. -
  Hanau: Haag + Herchen, 2011. - 219 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-3-89846-628-8
  Signaturen:
  • CJ3509.Q56 K46 2011::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kempgen, Heinz Wilhelm: Zur Geldgeschichte des Staates Qin
  2. - Provinzmünzen und regionale Ausgaben im 3. Jahrhundert v. Chr. : Das Dreilochgeld "sankongbu" einer Qin-Armee in Hebei in den Jahren 227 bis 207 v. Chr.. -
  Hanau: Haag + Herchen, 2011. - 247 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-3-89846-629-5
  Signaturen:
  • CJ3509.Q56 K46 2011::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kindai Chūgoku kyōkasho to Nihon / Namiki Yorihisa, Ōsato Hiroaki, Sunayama Yukio hen. - Shohan. -
  Tōkyō: Kenbun Shuppan, 2010nen 8gatsu 4nichi. - 546, ii Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-4-87636-313-1
  ISBN 4-87636-313-7
  近代中国・教科書と日本 / 並木頼寿, 大里浩秋, 砂山幸雄編. - 初版. -
  東京: 研文出版, 2010年8月4日
  Signaturen:
  • LB3048.C6 K56 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kodai Chūsei Higashiajia no sekisho to kōtsū seido / Takatori Yūji hen. -
  Tōkyō: Kyūko Shoin, 2017nen 2gatsu 27nichi. - 335 Seiten
  古代中世東アジアの関所と交通制度 / 鷹取祐司編. -
  東京: 汲古書院, 2017年2月27日
  Signaturen:
  • DS504.5.K63 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kroll, Paul W.: Dharma bell and Dhāraṇī pillar : Li Po's Buddhist inscriptions / by Paul W. Kroll. -
  Kyoto: Scuola italiana di studi sull'Asia orientale, 2001. - viii, 95 Seiten : Illustrationen
  (Epigraphical series ; 3)
  ISBN 4-900793-19-1
  ISBN 978-4-900793-19-4
  Signaturen:
  • PL2671.K76 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kun qu yan jiu zi liao suo yin / Hong Wei zhu zhu bian. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo jia chu ban she, 2002 nian 12 yue [12.2002]. - 3, 2, 4, 883, 72, 25 Seiten
  (Kun qu cong shu ; Di 1 ji ; 5)
  ISBN 957-36-0812-X
  ISBN 978-957-36-0812-7
  崑曲硏究資料索引 / 洪惟助主編. - 初版. -
  台北市: 國家出版社, 2002年12月 [12.2002]
  (崑曲叢書 ; 第1輯 ; 5)
  Signaturen:
  • PN2875.J53 K86 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lai, Guisan: Dong xi bo ya dao shu tong : guo ji Han xue yu yi xue zhuan ti yan jiu / Lai Gui san zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Li ren shu ju, 2015.06. - 3, iv, 731 Seiten
  ISBN 978-986-6178-97-9
  ISBN 986-6178-97-8
  賴貴三 [VerfasserIn]: 東西博雅道殊同 : 國際漢學與易學專題研究 / 賴貴三著. - 初版. -
  台北市: 里仁書局, 2015.06
  Signaturen:
  • DS734.95.L345 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lan, Jifu: Er shi shi ji de Zhong Ri fo jiao / Lan Ji fu zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 80 [1991]. - 9, 386 Seiten
  ISBN 957-17-0434-2
  ISBN 978-957-17-0434-0
  藍吉富 [VerfasserIn]: 二十世紀的中日佛教 / 藍吉富著. - 初版. -
  臺北: 新文豐出版公司, 民國80 [1991]
  Signaturen:
  • BQ632.L362 1991

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lan, Zuwei: Yu dian ying wo shou : Lan Zu wei de lan se dian ying meng / Lan Zu wei. - Chu ban. -
  Gao xiong: Gao xiong shi dian ying guan, 2015 nian 10 yue [10.2015]. - 267 Seiten : Illustrationen
  (Gao xiong shi dian ying tu shu guan dian ying cong shu ; 14)
  ISBN 978-986-04-5585-4
  ISBN 986-04-5585-6
  藍祖蔚 [VerfasserIn]: 與電影握手 : 藍祖蔚的藍色電影夢 / 藍祖蔚. - 初版. -
  高雄: 高雄市電影館, 2015年10月
  (高雄市電影圖書館電影叢書 ; 14)
  Signaturen:
  • PN1994.9.L23 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Law, Sophia Suk-mun: ¬The¬ invisible citizens of Hong Kong : art and stories of Vietnamese boatpeople / by Sophie Suk-Mun Law. -
  Hong Kong: Chinese University Press, 2014. - xxi, 234 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-962-996-633-1
  ISBN 962-996-633-6
  Signaturen:
  • HV640.5.V5 L38 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lee, Hur-Li: Intellectual activism in knowledge organization : a hermeneutic study of the Seven epitomes / by Lee Hur-li. -
  Taipei, Taiwan: National Taiwan University Press, 2016. - xlviii, 291 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-350-178-7
  ISBN 986-350-178-6
  Signaturen:
  • Z666.5.L44 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Legge, James: Wan qing Ji du jiao xu shi wen xue xuan cui / Li Zi peng bian zhu. - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Gan lan chu ban you xian gong si, 2012 nian 1 yue [01.2012]. - lxii, 432 Seiten : Illustrationen
  (Han yu Ji du jiao jing dian wen ku ji cheng / [zong bian ji Jin Yu mei] ; 03. Shi jiu shi ji pian)
  ISBN 978-957-556-672-2
  晚清基督教敘事文學選粹 / 黎子鵬編注. - 初版. -
  新北市: 橄欖出版有限公司, 2012年1月
  (漢語基督教經典文庫集成 / [總編輯金玉梅] ; 03. 十九世紀篇)
  Signaturen:
  • BR117.C6 H36 2012::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Challenging narratives: blind spots of sinology / ed. by Mechthild Leutner and Hauke Neddermann. -
  Wien ; Zürich: LIT, 2015. - 158 S. : Ill.
  (Berliner China-Hefte ; No. 46)
  ISBN 978-3-643-90692-2
  Themen: (s)Sinologie
  Signaturen:
  • AP95.C6 B47::46

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liao, Binghui: Guan jian ci 200 : wen xue yu pi ping yan jiu de tong yong ci hui bian / bian zhu Liao Bing hui. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Mai tian chu ban, 2003 nian 9 yue [09.2003]. - 272 Seiten
  (Mai tian ren wen ; 82)
  ISBN 986-7691-74-1
  ISBN 978-986-7691-74-3
  廖炳惠 [VerfasserIn]: 關鍵詞200 : 文學與批評研究的通用辭彙編 / 編著廖炳惠. - 初版. -
  台北市: 麥田出版, 2003 nian 9 yue [09.2003]
  (麥田人文 ; 82)
  Signaturen:
  • PN44.5.L53 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Chengwei: Yu xiu zhong ling, xun yun xin sheng : Sun Yu min ping zhuan / Li Cheng wei zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2015 nian 8 yue [08.2015]. - 263 Seiten : Illustrationen, Porträts
  ISBN 978-7-100-11136-2
  ISBN 7-100-11136-6
  李成伟 [VerfasserIn]: 毓秀钟灵, 荀韵新声 : 孙毓敏评传 / 李成伟著. - 第1版. -
  北京: 商务印书馆, 2015年8月 [08.2015]
  Signaturen:
  • PN2878.S868 L5238 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Fubiao: Xin yi chu Tang si jie shi ji / Li Fubiao zhu yi. - Di 1 ban. -
  Tai bei Shi: San min shu ju, 2015 nian 5 yue [05.2015]. - 2, 12, 4, 32, 618 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-957-14-6010-9
  ISBN 957-14-6010-9
  李福标 [VerfasserIn]: 新譯初唐四傑詩集 / 李福標注譯. - 第1版. -
  臺北市: 三民書局, 2015年5月
  Signaturen:
  • PL2321.L3775 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Jingshan: Dao de chu hai zhuan : Qing mo Ji du tu shi xin xiao shuo xuan / Lai Zi peng bian zhu. - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Gan lan chu ban you xian gong si, 2015 nian 12 yue [12.2015]. - lii, 441 Seiten
  (Han yu Ji du jiao jing dian wen ku ji cheng / [zong bian ji Jin Yu mei] ; 18. Shi jiu shi ji pian)
  ISBN 978-957-556-834-4
  ISBN 957-556-834-6
  李景山 [VerfasserIn]: 道德除害傳 : 清末基督徒時新小說選 / 黎子鵬編注. - 初版. -
  新北市: 橄欖出版有限公司, 2015年12月
  (漢語基督教經典文庫集成 / [總編輯金玉梅] ; 18. 十九世紀篇)
  Signaturen:
  • BR117.C6 H36 2012::18

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Ling: Qu sheng nai de zhen Kong zi : "Lun yu" zong heng du / Li Ling zhu. - Xiang gang di 1 ban. -
  Xiang gang: San lian shu dian (Xiang gang) you xian gong si, 2008 nian 6 yue. - 355 Seiten
  ISBN 978-962-04-2771-8
  ISBN 962-04-2771-8
  李零 [VerfasserIn]: 去聖乃得真孔子 : 《論語》縱橫讀 / 李零著. - 香港第1版. -
  香港: 三聯書店 (香港) 有限公司, 2008年6月
  Signaturen:
  • PL2471.Z7 L4268 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Liwen: Shi jing xiu ci yan jiu / Li Liwen zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, 2009. - 472 S.
  ISBN 978-957-739-663-1
  ISBN 957-739-663-1
  李麗文: 詩經修辭研究 / 李麗文著. -
  臺北: 萬卷樓圖書股份有限公司
  Signaturen:
  • PL2466.Z9 R485 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Dongguang: Xi zang gu wen wu tian tie ji Zang yin / Lin Dong guang zhu ; Ying yi zhe Li Hui ling. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Zang chuan fo jiao wen wu, 2003 nian 9 yue 28 ri [28.09.2003]. - 207 Seiten
  ISBN 957-28781-0-7
  ISBN 978-957-28781-0-1
  林東廣 [VerfasserIn]: 西藏古文物天鐵及藏印 / 林東廣著 ; 英譯者李惠玲. - 初版. -
  臺北市: 藏傳佛敎文物, 2003年9月28日
  Signaturen:
  • BQ4570.A4 L54 2003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Guanqun: Tang dai Tu bo shi yan jiu / Lin Guan qun zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 100 [2011]. - xix, 850 S. : Ill.
  ISBN 978-957-08-3859-6
  ISBN 957-08-3859-0
  林冠群: 唐代吐蕃史研究 / 林冠群著. - 初版. -
  臺北市: 聯經出版事業股份有限公司
  Signaturen:
  • DS786.L554 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Jiarong: Hang zhou sheng hua : yi zhang zi jia zu, jiang kui, zhou mi zhi ci wei tan tao he xin / Lin Jia rong zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Tai wan xue sheng shu ju, 2011. - VI, 380 S.
  ISBN 978-957-15-1539-7
  ISBN 957-15-1539-6
  林佳蓉: 杭州聲華 : 以張鎡家族,姜夔,周密之詞為探討核心 / 林佳蓉著. - 初版. -
  臺北市: 臺灣學生書局
  Signaturen:
  • PL2553.L56 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Manhong: Yin xian : shi jiu shi ji de shi jie yu Zhong guo / Lin Man hong zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2011. - 374 S. : ill
  (Ren wen yan jiu cong shu ; 4)
  ISBN 978-986-02-8858-2
  ISBN 986-02-8858-5
  林滿紅: 銀線 : 十九世紀的世界與中國 / 林滿紅著. - 初版. -
  臺北市: 國立臺灣大學出版中心
  (人文研究叢書)
  Signaturen:
  • HG307.C6 L56126 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Sujuan: Mei hao yu chou e de wen hua lun shu : xian Qin liang Han guan ren, lun xiang zhong de li yi, xing bie yu shen ti guan / Lin Su juan zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan xue sheng shu ju, 2011. - vi, 407 S.
  ISBN 978-957-15-1484-0
  ISBN 957-15-1484-5
  林素娟: 美好與醜惡的文化論述 : 先秦兩漢觀人, 論相中的禮儀, 性別與身體觀 / 林素娟著. - 初版. -
  臺北市: 臺灣學生書局
  Signaturen:
  • DS741.65.L537 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Xiuwei: Zhang Da qian vs. Shi Tao shu hua / lin Xiu wei hua jia zhuan wen ; He Gong shang zhu bian. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Yi shu tu shu gong si, 2016 nian 6 yue 30 ri [30.06.2016]. - 199 Seiten
  ISBN 978-957-672-390-2
  ISBN 957-672-390-6
  林秀薇 [VerfasserIn von ergänzendem Text]: 張大千vs.石濤書畫 / 林秀薇畫家撰文 ; 何恭上主編. - 初版. -
  臺北市: 藝術圖書公司, 2016年6月30日
  Signaturen:
  • ND1049.S475 Z43 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Yelian: Zhong guo li dai Shi jing xue / Lin Ye lian zhu. -
  Tai bei: Tai wan xue sheng shu ju, 1993 nian 3 yue. - 468 Seiten
  (Zhong guo wen xue yan jiu cong kan ; 44)
  ISBN 957-15-0501-3
  ISBN 978-957-15-0501-5
  林葉連 [VerfasserIn]: 中國歷代詩經學 / 林葉連著. -
  台北: 台灣學生書局, 1993年3月
  (中國文學研究叢刊 ; 44)
  Signaturen:
  • PL2466.Z6 L46 1993

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Yushan: Guan wu zhi sheng : Lin Yu shan de hui hua shi jie / Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui bian ji. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Guo li li shi bo wu guan, Minguo 95 [2006]. - 271 Seiten
  ISBN 978-986-00-6906-8
  ISBN 986-00-6906-9
  ISBN 986-00-6906-8
  林玉山 [KünstlerIn]: 觀物之生 : 林玉山的繪畫世界 / 國立歷史博物館編輯委員會編輯. - 初版. -
  臺北市: 國立歷史博物館$g民國95, Minguo 95 [2006]
  Signaturen:
  • ND1049.83.L567 A4 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lin, Zhenguo: Kong xing yu fang fa : kua wen hua fo jiao zhe xue shi si lun / Lin Zhen guo zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Zheng da chu ban she, 2012 nian 12 yue. - [4], ix, 320 Seiten
  ISBN 978-986-6475-22-1
  ISBN 986-6475-22-0
  林鎮國 [VerfasserIn]: 空性與方法 : 跨文化佛教哲學十四論 / 林鎮國著. - 初版. -
  臺北: 政大出版社, 2012年12月
  Signaturen:
  • BQ4150.L536 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Bohong: Kai chuang yu ying xiang : Wang Su li xue yi li ji zhong gu chuan bo li cheng / Li Bohong zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Xian Ban qiao Shi: Dao xiang chu ban she, Minguo 98 [2009]. - VIII, 402 S.
  (Shi xue cong shu xi lie ; 78)
  ISBN 978-986-6913-68-6
  ISBN 986-6913-68-6
  劉柏宏: 開創與影響 : 王肅禮學義理及中古傳播歷程 / 劉柏宏著. -
  台北縣板橋市: 稻鄉出版社
  (史學叢書系列 ; 78)
  Signaturen:
  • B127.L5 L53 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Liu, Wenbing: Nitchū eiga kōryūshi / Ryū Bunpei cho. -
  Tōkyō: Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2016nen 6gatsu 24nichi. - vi, 298, 45 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-4-13-083069-0
  ISBN 4-13-083069-4
  劉文兵 [VerfasserIn]: 日中映画交流史 / 劉文兵著. -
  東京: 東京大学出版会, 2016年6月24日
  Signaturen:
  • PN1993.5.J3 R962 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Xun: Ge ming zao fan nian dai
  1. - . - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. -
  Xiang gang: Niu jin da xue chu ban she, 2015. - 14, 812 Seiten
  1李逊 [VerfasserIn]革命造反年代. - 第1版,第1次印刷. -
  香港: 牛津大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • DS778.7.L5154 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Xun: Ge ming zao fan nian dai
  2. - . - Di 1 ban, di 1 ci yin shua. -
  Xiang gang: Niu jin da xue chu ban she, 2015. - 13 Seiten, Seiten 813-1648
  2李逊 [VerfasserIn]革命造反年代. - 第1版,第1次印刷. -
  香港: 牛津大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • DS778.7.L5154 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing shen zhi wen : Shang hai zhong hua kou qin hui ji qi tui guang de yin yue / Li Yan zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Shang hai yin yue xue yuan chu ban she, 2013 nian 1 yue. - 3, 5, 300 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-80692-801-1
  ISBN 7-80692-801-4
  情深至吻 : 上海中华口琴会及其推广的音乐 / 李岩著. - 第1版. -
  上海: 上海音乐学院出版社, 2013年1月
  Signaturen:
  • ML1088.L59 Q16 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yongxian: "Yu di ji sheng" yan jiu / Li Yong xian zhu. - Di 1 ban. -
  Cheng du: Ba Shu shu she, 1998 nian 5 yue [05.1998]. - 3, 3, 363 Seiten
  ISBN 7-80523-885-5
  ISBN 978-7-80523-885-2
  李勇先 [VerfasserIn]: 《輿地紀勝》研究 / 李勇先著. - 第1版. -
  成都: 巴蜀書社, 1998年5月 [05.1998]
  Signaturen:
  • DS706.5.W263 L5 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yuanhao: Jing ju lao sheng dan hang liu pai zhi xing cheng yu fen hua zhuan xing yan jiu / Li Yuan hao zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo jia chu ban she, 2008 nian 10 yue [10.2008]. - 620 Seiten
  (Guo jia xi qu yan jiu cong shu ; 35)
  ISBN 978-957-36-1129-5
  ISBN 957-36-1129-5
  李元皓 [VerfasserIn]: 京劇老生旦行流派之形成與分化轉型研究 / 李元皓著. - 初版. -
  台北市: 國家出版社, 2008年10月 [10.2008]
  (國家戲曲研究叢書 ; 35)
  Signaturen:
  • PN2876.P4 L493 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li Yuerui: Qing chao guan chang mi wen : "Chun bing shi ye cheng", "Jian shu xi an bi ji" / Li Yue rui, Chen Heng qing zhu ; Cai Deng shan zhu bian. - BOD yi ban. -
  Tai bei Shi: Du li zuo jia, 2016 nian 2 yue [02.2016]. - 410 Seiten
  (Do li shi ; 036)
  ISBN 978-986-92704-2-7
  ISBN 986-92704-2-5
  [VerfasserIn]: 清朝官場祕聞 : 《春冰室野乘》、《諫書稀庵筆記》合刊 / 李岳瑞, 陳恒慶原著 ; 蔡登山主編. - BOD一版. -
  台北市: 獨立作家, 2016年2月 [02.2016]
  (Do歷史 ; 036)
  Signaturen:
  • DS755.Q2564 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Zhuofan: Tang shi yu "Shi jing" chuan cheng guan xi yan jiu / Li Zhuo fan zhu. - Chu ban. -
  Xiang gang: Zhong hua shu ju (Xiang gang) you xian gong si, 2011 nian 11 yue. - vi, 262 Seiten : Illustrationen
  (Zhong hua wen shi zhuan kan ; 9)
  ISBN 978-988-8148-03-5
  ISBN 988-8148-03-6
  李卓藩 [VerfasserIn]: 唐詩與"詩經"傳承關係研究 / 李卓藩著. - 初版. -
  香港: 中華書局(香港)有限公司, 2011年11月
  (中華文史專刊 ; 9)
  Signaturen:
  • PL2466.Z7 L4843 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Zongkun: Dang jia gu yu shang kao gu : dao lan YH127 keng / Li Zong kun. - Di 1 ban. -
  Tai bei Shi: Zhong yang yan jiu yuan, li shi yu yan yan jiu suo, Minguo 95 nian 6 yue 12 ri [12.06.2006]. - 94 Seiten
  (Li shi wen wu chen lie guan cong shu ; 1)
  ISBN 986-00-5501-7
  ISBN 978-986-00-5501-6
  李宗焜 [VerfasserIn]: 當甲骨遇上考古 : 導覽YH127坑 / 李宗焜. - 第1版. -
  台北市: 中央硏究院, 歷史語言硏究所, Minguo 95 nian 6 yue 12 ri [12.06.2006]
  (歷史文物陳列館叢書 ; 1)
  Signaturen:
  • PL2456.L535 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • "Di fang dao jiao yi shi shi di diao cha bi jiao yan jiu" guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / zhu bian Lü Peng zhi .... -
  Tai bei Shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 102 [2013]. - xxii, iv, 551 S. : Ill.
  ISBN 978-957-17-2178-1
  ISBN 957-17-2178-6
  「地方道教儀式實地調查比較研究」國際學術研討會論文集 / 主編呂鵬誌 .... -
  臺北市: 新文豐出版股份有限公司
  Signaturen:
  • BL1940.4.D494 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lü shi chun qiu jin zhu jin yi
  Shang. - . - Er ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 2011 nian 1 yue [01.2011]. - 28, 459 Seiten
  上呂氏春秋今註今譯. - 二版. -
  臺北市: 臺灣商務印書館股份有限公司, 2011年1月 [01.2011]
  Signaturen:
  • PL2663.L83 L565 2011::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lü shi chun qiu jin zhu jin yi
  Xia. - . - Er ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 2011 nian 1 yue [01.2011]. - Seiten 461 - 991
  下呂氏春秋今註今譯. - 二版. -
  臺北市: 臺灣商務印書館股份有限公司, 2011年1月 [01.2011]
  Signaturen:
  • PL2663.L83 L565 2011::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lu, Jianrong: Pao xiao Peng cheng : Tang dai Huai shang jun min kang zheng shi (763-899) / Lu Jian rong zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2008 nian 6 yue [06.2008]. - 354 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Wu nan wen ku ; 2)
  ISBN 978-957-11-5220-2
  ISBN 957-11-5220-X
  盧建榮 [VerfasserIn]: 咆哮彭城 : 唐代淮上軍民抗爭史 (763-899) / 盧建榮著. - 初版. -
  台北市: 五南圖書出版股份有限公司, 2008年6月 [06.2008]
  (五南文庫 ; 2)
  Signaturen:
  • DS749.35.L84 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Luo, Zhongfeng: Zhong guo chuan tong wen ren shen mei sheng huo fang shih zhi yan jiu / Luo Zhong feng zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Hong ye wen hua shi ye you xian gong si, 2001 nian 2 yue. - xvii, 307 Seiten
  (Li shi yu wen hua ; 6)
  ISBN 957-0420-14-6
  ISBN 978-957-0420-14-2
  羅中峰 [VerfasserIn]: 中國傳統文人審美生活方式之硏究 / 羅中峰著. - 初版. -
  臺北市: 洪葉文化事業有限公司, 2001年2月
  (歷史與文化 ; 6)
  Signaturen:
  • BH221.C5 L86 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mao, Daizong: Mao Dai zong ai wo jia yuan ge zhan zhuan ji / [zhi xing bian ji Ye Yu sheng]. -
  Tai bei: Chang liu mei shu guan, 2011.11. - 164 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-6303-14-2
  ISBN 986-6303-14-4
  毛岱宗 [KünstlerIn]: 毛岱宗愛我家園個展專輯 / [執行編輯葉育陞]. -
  臺北: 長流美術館, 2011.11
  Signaturen:
  • ND1049.M454 A4 2011$v526

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Martin, W. A. P.: Tian dao su yuan : Ding Weiliang Jidu jiao zuo pin xuan cui / Ding Wei liang William A.P. Martin zhu ; Fu De yuan, Wang Xiao qing bian zhu. - Chu ban. -
  Xinbei Shi: Gan lan chu ban you xian gong si, 2013 nian 3 yue [03.2013]. - lxx, 502 Seiten
  (Han yu Ji du jiao jing dian wen ku ji cheng / [zong bian ji Jin Yu mei] ; 06. Shi jiu shi ji pian)
  ISBN 978-957-556-697-5
  ISBN 957-556-697-1
  天道溯原 : 丁韙良基督教作品選粹 / 丁韙良 William A.P. Martin 著 ; 傅德元, 王曉青編注. - 初版. -
  新北市: 橄欖出版有限公司, 2013年3月
  (漢語基督教經典文庫集成 / [總編輯金玉梅] ; 06. 十六世紀篇)
  Signaturen:
  • BR117.C6 H36 2012::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Matsuzaki, Tsuneko: Suikochi Shinkan / Matsuzaki Tsuneko. - Shohan. -
  Tōkyō: Meitoku Shuppansha, Heisei 12nen 7gatsu 30nichi [30.072000]. - 236 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Chūgoku koten shinsho. Zokuhen ; 24)
  ISBN 4-89619-824-7
  ISBN 978-4-89619-824-9
  松崎, つね子 [VerfasserIn]: 睡虎地秦簡 / 松崎つね子. - 初版. -
  東京: 明德出版社, 平成12年7月30日
  (中囯古典新書. 続編 ; 24)
  Signaturen:
  • KNN265.M38 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Matsuzaki, Tsuneko: Suikochi shinkan to bosō kara mita so shin kan / Matsuzaki Tsuneko cho. -
  Tōkyō: Kyūkoshoin, Heisei 29nen 4gatsu 17nichi [17.042017]. - 251, 9 Seiten
  (Kyūko sosho ; 143)
  ISBN 978-4-7629-6042-0
  ISBN 4-7629-6042-X
  松崎, つね子 [VerfasserIn]: 睡虎地秦簡と墓葬からみた楚・秦・漢 / 松崎つね子著. -
  東京: 汲古書院, 平成29年4月17日
  (汲古叢書 ; 143)
  Signaturen:
  • DS735.A2 M38 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • McCausland, Shane: Zhao Mengfu : calligraphy and painting for Khubilai's China / by Shane McCausland. -
  Hong Kong: Hong Kong University Press, 2011. - xxiv, 431 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-988-8028-57-3
  ISBN 988-8028-57-X
  趙孟頫 [KünstlerIn]:
  Signaturen:
  • N7349.Z4755 M33 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mei, Mosheng: Mei Mo sheng / Qian Chen xiang bian zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Yi shu jia chu ban she, 2015 nian 11 yue [11.2015]. - 335 Seiten
  (Hua yi mei shu xuan ji ; IV)
  ISBN 978-986-282-152-7
  ISBN 986-282-152-3
  梅墨生 [KünstlerIn]: 梅墨生 / 錢陳翔編著. - 初版. -
  臺北市: 藝術家出版社, 2015年11月
  (華裔美術選集 ; IV)
  Signaturen:
  • ND1049.H83 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Meng, Fanshu: Zhong guo ban shi bian hua ti xi qu yan jiu / Meng Fan shu zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Wen jin chu ban she, Minguo 80 3 yue [03.1991]. - 2, 295 Seiten
  (Da lu di qu bo shi lun wen cong kan ; 4)
  ISBN 957-9400-58-X
  ISBN 978-957-9400-58-9
  孟繁树 [VerfasserIn]: 中國板式變化體戲曲研究 / 孟繁樹著. - 初版. -
  臺北: 文津出版社, Minguo 80 3 yue [03.1991]
  (大陸地區博士論文叢刊 ; 4)
  Signaturen:
  • PL2386.M4 1991

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Meng zi jin zhu jin yi / Shi Ciyun zhu yi. Wang Yunwu zhu bian. - 2 ban. -
  Tai bei: Tai wan shang wu, 2009. - 20, 462 S.
  ISBN 978-957-05-2428-4
  孟子今注今譯 / 史次耘註譯. 王雲五主编. -
  台北: 台灣商務
  Signaturen:
  • PL2474.Z6 S45 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Meng, Sen: Qing dai shi / Meng Sen yuan zhu ; Wu Xiang xiang jiao du ; Cai Den gshan zhu bian. - BOD yi ban. -
  Tai bei Shi: Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2013 nian 11 yue [11.2013]. - 570 Seiten : Illustrationen, Porträts, Faksimiles
  (Du li shi ; 31)
  (Shi di zhuan ji lei ; PC0332)
  ISBN 978-986-326-118-6
  ISBN 986-326-118-1
  孟森 [VerfasserIn]: 清代史 / 孟森原著 ; 吳相湘校讀 ; 蔡登山主編. - BOD一版. -
  臺北市: 秀威資訊科技股份有限公司, 2013年11月 [11.2013]
  (讀歷史 ; 31)
  Signaturen:
  • DS754.M4 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Migrants and health in urban China / Bettina Gransow, Zhou Daming (Eds.). -
  Berlin ; London: Lit, 2010. - 180 Seiten : Illustrationen
  (Berliner China-Hefte ; 38)
  ISBN 978-3-643-10912-5
  ISBN 3-643-10912-1
  Signaturen:
  • AP95.C6 B47::38

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ming jia lun Kun qu
  1. - . - Chu ban. -
  Tai bei: Guo jia chu ban she, 2010. - X, 513 S.
  (Kun qu cong shu : di 2 ji ; 6,1)
  1名家論崑曲. -
  臺北: 國家出版社
  (崑曲叢書 : 第二輯 ; 6,1)
  Signaturen:
  • PN2875.J53 M56 2010::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ming jia lun Kun qu
  2. - . - Chu ban. -
  Tai bei: Guo jia chu ban she, 2010. - S. 517 - 1101
  (Kun qu cong shu : di 2 ji ; 6,2)
  2名家論崑曲. -
  臺北: 國家出版社
  (崑曲叢書 : 第二輯 ; 6,2)
  Signaturen:
  • PN2875.J53 M56 2010::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ming Qing Fu jian wu di xin yang yan jiu zi liao hui bian / Song Yi ming (Michael A. Szonyi) bian. - Xiang gang di 1 ban. -
  Xiang gang: Xiang gang ke ji da xue Hua nan yan jiu zhong xin, 2006 nian 7 yue. - xxxii, 265 Seiten : Illustrationen
  (Hua nan yan jiu wen xian cong kan ; 6)
  ISBN 988-97563-8-2
  ISBN 978-988-97563-8-3
  明清福建五帝信仰研究資料彙編 / 宋怡明(Michael A. Szonyi)編. - 香港第1版. -
  香港: 香港科技大學華南研究中心, 2006年7月
  (華南研究文獻叢刊 ; 6)
  Signaturen:
  • BL465.M564 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Money in Asia (1200 - 1900) : small currencies in social and political contexts / ed. by Jane Kate Leonard .... -
  Leiden [u.a.]: Brill, 2015. - XLIX, 522 S. : Ill., graph. Darst.
  (Monies, markets, and finance in East Asia, 1600 - 1900 ; Vol. 6)
  ISBN 978-90-04-28503-3
  ISBN 978-90-04-28835-5
  Themen: (g)Asien / (s)Geld / (s)Sozialpolitik / (z)Geschichte 1200-1900 / (f)Aufsatzsammlung
  Signaturen:
  • HG1202.M67 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nagahori, Yūzō: Lu xun yu Tuo luo ci ji : "Wen xue yu ge ming" zai Zhong guo / Chang ku You zao zhu ; Wang Jun wen yi. - Chu han. -
  Tai bei Shi: Ren jian chu ban she, 2015 nian 3 yue [03.2015]. - 470 Seiten : Illustrationen
  ISBN 9789866777844
  ISBN 986-6777-84-7
  長堀, 祐造 [VerfasserIn]: 魯迅與托洛茨基 : "文學與革命"在中國 / 長堀祐造著 ; 王俊文譯. - 初版. -
  臺北市: 人間出版社, 2015年3月
  Signaturen:
  • PL2301.N3412 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ¬The¬ national atlas of Korea
  2. - . -
  Suwon-si: Ministry of Land, Infrastructure and Transport, National Geographic Information Institute, December 2016. - 243 Seiten
  ISBN 978-89-93841-22-0
  Signaturen:
  • G2330.K83 2014::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ¬The¬ national atlas of Korea
  3. - . -
  Suwon-si: Ministry of Land, Infrastructure and Transport, National Geographic Information Institute, December 2016. - 252 Seiten
  ISBN 978-89-93841-23-7
  Signaturen:
  • G2330.K83 2014::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Netting, Lara Jaishree: ¬A¬ perpetual fire : John C. Ferguson and his quest for Chinese art and culture / Lara Jaishree Netting. -
  Hong Kong: Hong Kong Univ. Press, [2013]. - xii, 300 Seiten : Illustrationen
  ISBN 988-8139-18-5
  ISBN 978-988-8139-18-7
  Themen: (p)Ferguson, John C. / (g)China / (s)Kunsthandel / (f)Biographie
  Signaturen:
  • N7343.N48 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nie, Chongzheng: Gong ting yi shu de guang hui : Qing dai gong ting hui hua lun cong / Nie Chong zheng zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Dong da fa xing, Minguo 85 nian 4 yue [04.1996]. - 272 Seiten : Illustrationen
  (Cang hai mei shu yi shu lun cong ; 7)
  ISBN 957-19-1845-8
  ISBN 978-957-19-1845-7
  聶崇正 [VerfasserIn]: 宮廷藝術的光輝 : 清代宮廷繪畫論叢 / 聶崇正著. - 初版. -
  台北市: 東大發行, 民國85年4月 [04.1996]
  (滄海美術藝術論叢 ; 7)
  Signaturen:
  • ND1043.5.N54 1996

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nield, Robert: China's foreign places : the foreign presence in China in the treaty port era, 1840-1943 / Robert Nield. -
  Hong Kong: HKU Press, [2015]. - xxxix, 359 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-988-8139-28-6
  Signaturen:
  • HE559.C5 N54 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nie, Yaodong: Mao Ze dong yu Zhong guo chuan tong wen hua / Nie Yao dong zhu. - Di 1 ban. -
  Fu zhou: Fu jian ren min chu ban she, 1992 nian 12 yue [12.1992]. - 2, 221 Seiten
  ISBN 7-211-01902-6
  ISBN 978-7-211-01902-1
  聂耀东 [VerfasserIn]: 毛泽东与中国传统文化 / 聂耀东著. - 第1版. -
  福州: 福建人民出版社, 1992年12月 [12.1992]
  Signaturen:
  • DS778.M3 N53 1992

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Okada, Hidehiro: Cong Meng gu dao da Qing : you mu di guo de jue qi yu cheng xu / Gang tian Ying hong zhu ; Chen Xin hui, Luo Sheng ji yi. - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Tai wan shang wu yin shu guan, 2016 nian 8 yue. - 495 Seiten : Karten, Pläne, Illustrationen, genealogische Tafeln
  ISBN 978-957-05-3053-7
  ISBN 957-05-3053-7
  岡田, 英弘 [VerfasserIn]: 從蒙古到大清 : 遊牧帝國的崛起與承續 / 岡田英弘著 ; 陳心慧, 羅盛吉譯. - 初版. -
  新北市: 臺灣商務印書館, 2016 nian 8 yue
  Signaturen:
  • DS752.O53126 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ouyang, Zhesheng: Wu si yun dong de li shi quan shi / Ou yang Zhe sheng. - BOD 1 ban. -
  Tai bei Shi: Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2011 nian 10 yue [10.2011]. - vi, 264 Seiten
  (Shi di zhuan ji lei ; PC0172)
  ISBN 978-986-221-825-9
  ISBN 986-221-825-8
  歐陽哲生 [VerfasserIn]: 五四運動的歷史詮釋 / 歐陽哲生. - BOD 1版. -
  台北市: 秀威資訊科技股份有限公司, 2011年10月 [10.2011]
  (史地傳記類 ; PC0172)
  Signaturen:
  • DS777.43.O934 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Pang, Laikwan: ¬The¬ art of cloning : creative production during China's Cultural Revolution / Laikwan Pang. -
  London: Verso, 2017. - xii, 308 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-1-78478-519-2
  ISBN 1-78478-519-9
  ISBN 9781784785215
  ISBN 9781784785222
  Signaturen:
  • DS778.7.P37 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Peng, Tao: Ru hua gong chan dang? : dang dai zhong guo"ru jia fu xing"zhi zheng zhi ming yun / Peng Tao zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Kai xue wen hua chu ban, 2016 nian 10 yue 28 ri [28.10.2016]. - 175 Seiten
  (Uni ; 11)
  ISBN 978-986-92558-8-2
  ISBN 986-92558-8-4
  彭濤 [VerfasserIn]: 儒化共產黨? : 當代中國"儒家復興"之政治命運 / 彭濤著. - 初版. -
  台北市: 開學文化出版, 2016年10月28日
  Signaturen:
  • B5233.C6 P46 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ping, Jinya: Qing hai chun chao
  Shang. - . - Di 1 ban. -
  Tian jin: Bai hua wen yi chu ban she chu ban, 1993 nian 8 yue [08.1993]. - 4, 4, 434 Seiten
  上平襟亚 [VerfasserIn]情海春潮. - 第 1 版. -
  天津: 百花文艺出版社出版, 1993年8月 [08.1993]
  Signaturen:
  • PL2822.C526 C456 1993::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ping, Jinya: Qing hai chun chao
  Xia. - . - Di 1 ban. -
  Tian jin: Bai hua wen yi chu ban she chu ban, 1993 nian 8 yue [08.1993]. - Seiten 435 - 919
  下平襟亚 [VerfasserIn]情海春潮. - 第 1 版. -
  天津: 百花文艺出版社出版, 1993年8月 [08.1993]
  Signaturen:
  • PL2822.C526 C456 1993::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qian, Gang: Da qing liu Mei you tong ji / Qian Gang, Hu Jing cao zhu. - Zeng ding ban. -
  Xiang gang: Zhong hua shu ju (Xiang gang) you xian gong si, 2009 nian 5 yue [05.2009]. - 5, 347 Seiten : Illustrationen
  (Wen shi zhe da xi ; 282)
  ISBN 962-8930-85-0
  ISBN 978-962-8930-85-2
  錢鋼 [VerfasserIn]: 大清留美幼童記 / 錢鋼, 胡勁草著. - 增訂版. -
  香港: 中華書局(香港)有限公司, 2009年5月 [05.2009]
  (文史哲大系 ; 282)
  Signaturen:
  • LC3071.Q24 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qian, Mu: Qian Mu jiang Zhong guo wen xue shi / Ye Long bian lu. - Di 1 ban. -
  Xiang gang: Shang wu yin shu guan (Xiang gang) you xian gong si, 2015 nian 4 yue [04.2015]. - xviii, 196 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-962-07-4525-6
  ISBN 962-07-4525-6
  錢穆 [VerfasserIn]: 錢穆講中國文學史 / 葉龍編錄. - 第1版. -
  香港: 商務印書館(香港)有限公司, 2015年4月 [04.2015]
  Signaturen:
  • PL2262.Q32 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing chun diao ling de bei chuang. - BOD 1 ban. -
  Tai bei: Du li zuo jia, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 426 Seiten
  (Zhong guo zhi qing ban ge shi ji de xue lei shi / Zi you xiong di bian zuan ; 3)
  (Do li shi ; 042)
  ISBN 978-986-92064-0-2
  ISBN 986-92064-0-9
  [VerfasserIn]: 青春凋零的悲愴. - BOD1版. -
  台北: 獨立作家, 2015年9月 [09.2015]
  (中國知青半個世紀的血淚史 / 自由兄弟编纂 ; 3)
  Signaturen:
  • HQ799.C55 Z4662 2015::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Liu qiu shi liao hui bian
  Shang. - . - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 105 nian 5 yue [05.2016]. - 12, 346 Seiten
  上清代琉球史料彙編. - 初版. -
  臺北市: 國立故宮博物院, 民國105年5月 [05.2016]
  Signaturen:
  • DS895.R9 A376 2016::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing dai Liu qiu shi liao hui bian
  Xia. - . - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 105 nian 5 yue [05.2016]. - 12, 355 Seiten
  下清代琉球史料彙編. - 初版. -
  臺北市: 國立故宮博物院, 民國105年5月 [05.2016]
  Signaturen:
  • DS895.R9 A376 2016::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing di guo xing zhi de zai shang que : hui ying xin Qing shi / Wong Rong zu zhu bian. - Chu ban. -
  Zhong li shi: Zhong yang da xue chu ban zhong xin, 2014 nian 8 yue [08.2014]. - 221 Seiten : Illustrationen
  (Ren wen yan jiu cong shu ; 2)
  ISBN 986-5659-00-X
  ISBN 978-986-5659-00-4
  清帝國性質的再商榷 : 回應新清史 / 汪榮祖主編. - 初版. -
  中壢市: 中央大學出版中心, 2014年8月 [08.2014]
  (人文研究叢書 , 2)
  Signaturen:
  • DS754.Q5245 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qing wen zhi yao jie du / Zhang Hua ke jiao zhu. - chu ban. -
  Tai bei: Wen shi zhe, Minguo 94 [2005]. - 326 S.
  (Man yu cong kan ; 11)
  ISBN 957-549-587-X
  ISBN 978-957-549-587-9
  淸文指要解讀 / 張華克校註. - 初版. -
  台北: 文史哲
  (滿語叢刊 ; 11)
  Signaturen:
  • PL471.M363 Z436 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qiu, Lijuan: Qing Qian Jia Dao shi qi min jian mi mi zong jiao yi liao chuan jiao huo dong zhi yan jiu / Qiu Li juan zhu. -
  Tai bei: Xin wen feng, Minguo 100 [2011]. - 3, II, 342 S. : graph. Darst.
  (Bo ya ji lin : shi xue ; 1)
  ISBN 978-957-17-2110-1
  邱麗娟: 清乾嘉道時期民間秘密宗教醫療傳教活動之研究 / 邱麗娟著. -
  臺北: 新文豐
  (博雅集林 : 史學 ; 1)
  Signaturen:
  • BL1801.Q58 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ricci, Matteo: ¬The¬ true meaning of the Lord of heaven / Matteo Ricci ; Revised edition by Thierry Meynard, S.J.: Translated by Douglas Lancashire and Peter Hu Kuo-chen, S.J.. - Revised edition. -
  Chestnut Hill: Institute of Jesuit Sources, [2016]. - v, 422 Seiten : Illustrationen
  (Sources for the History of Jesuit Missions ; no. 1)
  ISBN 978-0-9972823-1-3
  ISBN 0-9972823-1-2
  Signaturen:
  • BT100.R513 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Rošker, Jana S.: ¬The¬ rebirth of the moral self : the second generation of modern Confucians and their modernization discourses / Jana S. Rošker. -
  Hong Kong: Chinese University Press, [2016]. - IX, 296 Seiten
  ISBN 978-962-996-688-1
  ISBN 962-996-688-3
  Signaturen:
  • B5233.C6 R67 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Roys, Grace: Grace : a China diary, 1910-16 / Grace and Harvey Roys ; Judy Hogan, editor. -
  Eugene, Oregon: Resource Publications, February 8, 2017. - xxxv, 173 Seiten : Karten, Porträts
  ISBN 978-1-5326-0939-8
  ISBN 1-5326-0939-6
  Signaturen:
  • DS731.A54 R69 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ruan, Zhongren: "Wei shu" 'Shi lao zhi' lun Tuoba shi fo jiao su yuan xi yu de yan jiu / Ruan Zhong ren zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lan tai chu ban she, 2007 nian 12 yue [12.2007]. - 243 Seiten
  ISBN 978-986-7626-46-2
  ISBN 986-7626-46-X
  阮忠仁 [VerfasserIn]: "魏書"'釋老志'論拓跋氏佛教溯源西域的研究 / 阮忠仁著. - 初版. -
  台北市: 蘭臺出版社, 2007年12月 [12.2007]
  Signaturen:
  • BQ636.W44 R836 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ruan, Zhongren: "Wei shu" 'Shi Lao zhi' shi bu zhuan shu yuan yin yan jiu / Ruan Zhong ren zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lan tai chu ban she, 2010 nian 12 yue [12.2010]. - 481 Seiten
  (Wei Jin Nan bei chao shi cong shu. Di 1 ji ; 2)
  ISBN 978-986-6231-16-2
  ISBN 986-6231-16-X
  [VerfasserIn]: "魏書"'釋老志'釋部撰述原因研究 / 阮忠仁著. - 初版. -
  台北市: 蘭臺出版社, 2010年12月 [12.2010]
  (魏晉南北朝史叢書. 第一輯 ; 2)
  Signaturen:
  • BQ636.W44 R836 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sang, Zhuqiao: Sang Zhu qiao ji nian hua ce / [zuo zhe Sang Zhu qiao]. - Chu ban. -
  Tai bei: Shi tong chu ban she, Minguo 82 [1993]. - 197 Seiten
  桑竹橋 [KünstlerIn]: 桑竹橋紀念畫册 / [作者桑竹橋]. - 初版. -
  台北: 世同出版社, Minguo 82 [1993]
  Signaturen:
  • ND1049.S26 A4 1993

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Seligman, Scott D.: ¬The¬ first Chinese American : the remarkable life of Wong Chin Foo / Scott D. Seligman. -
  Hong Kong: Hong Kong Univ. Press, 2013. - XXXII, 364 S. : Ill., Kt.
  ISBN 978-988-8139-89-7
  ISBN 978-988-8139-90-3
  Themen: (p)Wong, Chin Foo / (f)Biografie
  Signaturen:
  • E664.W86 S45 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shang hui yu jin dai Zhong guo zheng zhi bian qian / Li Pei de bian. -
  Xiang gang: Xiang gang da xue chu ban she, 2009. - ix, 198 pages : illustrations
  ISBN 978-962-209-124-5
  ISBN 962-209-124-5
  商会与近代中国政治变迁 / 李培德编. -
  香港: 香港大学出版社, 2009
  Signaturen:
  • HF331.C5 S445 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shang wang Wu ding yu hou Fu hao : Yin Shang sheng shi wen hua yi shu te zhan / [Cai Mei fen ... zhu bian. Li Yong di deng wen zi zhuan shu]. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 101 [2012]. - 351 S. : Ill.
  ISBN 978-957-562-653-2
  ISBN 957-562-653-2
  商王武丁與后婦好 : 殷商盛世文化藝術特展 / [蔡玫芬 ... 主編. 李永迪等文字撰述]. - 初版. -
  臺北市: 國立故宮博物院
  Signaturen:
  • DS793.A577 S53 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shao, Jun: Di san shi li / Shao Jun zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Bo ke si chu ban she, 2016 nian 8 yue. - 261 Seiten
  (Dang dai guan cha ; 8)
  ISBN 978-986-93139-9-5
  ISBN 986-93139-9-X
  少君 [VerfasserIn]: 第三勢力 / 少君著. - 初版. -
  臺北市: 博客思出版社, 2016年8月
  (當代觀察 ; 8)
  Signaturen:
  • AC150.S4227 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Share, Michael: Where empires collided : Russian and Soviet relations with Hong Kong, Taiwan, and Macau / Michael Share. -
  Hong Kong: Chinese Univ. Press, 2007. - 376 S. : Ill., Kt.
  ISBN 962-996-306-X
  ISBN 978-962-996-306-4
  Themen: (g)Russland / (g)Sowjetunion / (g)Hongkong / (g)Taiwan / (g)Macau / (s)Außenpolitik
  Signaturen:
  • DS518.7.S53 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen, Chen: Wen zhou jin bai nian xi ju shi / Shen Bu chen zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Guo jia chu ban she, 2015 nian 8 yue. - 745 Seiten : Illustrationen, Porträts, Faksimiles
  (Guo jia xi qu yan jiu cong shu ; 96)
  ISBN 978-957-36-1465-4
  ISBN 957-36-1465-0
  沈沉 [VerfasserIn]: 溫州近百年戲劇史 / 沈不沉著. - 初版. -
  台北: 國家出版社, 2015年8月
  (國家戲曲研究叢書 ; 96)
  Signaturen:
  • PN2876.W45 S46 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen, Zhihua: Chao xian zhan zheng zai tan : Zhong Su Chao de he zuo yu fen qi. - Xiang gang di 1 ban. -
  Xiang gang: San lian shu dian (Xiang gang) you xian gong si, 2013 nian 5 yue [05.2013]. - 434 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  ISBN 978-962-04-3356-6
  ISBN 962-04-3356-4
  沈志华 [VerfasserIn]: 朝鮮戰爭再探 : 中蘇朝的合作與分歧 / 沈志華著. - 香港第1版. -
  香港: 三聯書店(香港)有限公司, 2013年5月
  Signaturen:
  • DS740.5.S65 S526 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shen zhou hun : bai ge ai guo zhu yi jiao yu shi fan ji di xun li / Zhong yang xuan chuan bu xuan jiao ju, Zong zheng zhi bu. Xuan chuan bu. Bu dui jiao yu ju, Jie fang jun bao bian ji bu bian. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Chang zheng chu ban she, 1997 nian 12 yue [12.1997]. - 12, 6, 403 Seiten
  ISBN 7-80015-422-X
  ISBN 978-7-80015-422-5
  神州魂 : 百个爱囯主义敎育示范基地巡礼 / 中宣部宣传敎育局, 总政宣传部部队敎育局, 解放军报编辑部编. - 北京第1版. -
  北京: 长征出版社, 1997年12月 [12.1997]
  Signaturen:
  • DS712.S45 1997

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shibusawa, Eiichi: Lun yu yu suan pan / Se ze Rong yi zhu ; Cai Zhe mao, Wu Bi yong he yi. - Chu ban. -
  Tai bei: Yun chen wen hua, 2010 nian 6 yue. - 325 Seiten
  (Dang dai cong shu ; 30)
  ISBN 978-986-6274-10-7
  ISBN 986-6274-10-1
  渋沢, 栄一 [VerfasserIn]: 論語與算盤 / 澁澤榮一著 ; 蔡哲茂, 吳璧雍合譯. - 初版. -
  臺北: 允晨文化, 2010 nian 6 yue
  (當代叢書 ; 30)
  Signaturen:
  • PL2471.Z7 L454 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi liao yu fa xue : Shi liao yu fa shi xue xue shu yan tao hui, 2014, Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo / Liu Li yan zhu bian. - Chu ban. -
  Tai bei: Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, 2016 nian 8 yue [08.2016]. - xliii, 367 Seiten
  (Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo hui yi lun wen ji ; 17)
  ISBN 978-986-04-9086-2
  ISBN 986-04-9086-4
  史料與法史學 : 史料與法史學學術研討會, 2014, 中央研究院歷史語言研究所 / 柳立言主編. - 初版. -
  臺北: 中央研究院歷史語言研究所, 2016年8月 [08.2016]
  (中央研究院歷史語言研究所會議論文集 ; 17)
  Signaturen:
  • KNN107.S55 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi, Xiaofeng: Wen ge xiao shuo zhong de shen ti shu xie : kuang huan zhi sheng yu leng ku zhi yan. -
  Tai bei shi: Li ren shu ju, 2012 nian 8 yue 31 ri [31.08.2012]. - 4, vi, 367, 32 Seiten
  ISBN 978-986-6178-49-8
  ISBN 986-6178-49-8
  石曉楓 [VerfasserIn]: 文革小說中的身體書寫 : 狂歡之聲與冷酷之眼 / 石曉楓著. -
  臺北市: 里仁書局, 2012年8月31日
  Signaturen:
  • PL2443.S564 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi, Xijiang: Zhong guo gu dai de jiao yu / Shi Xi jiang zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Wen jin chu ban she, 2001. - 219 Seiten
  (Zhong guo chuan tong wen hua qing shao nian wen ku ; 7)
  ISBN 957-668-632-6
  ISBN 978-957-668-632-0
  史習江 [VerfasserIn]: 中國古代的教育 / 史習江著. - 初版. -
  臺北市: 文津出版社, 2001
  (中國傳統文化青少年文庫 ; 7)
  Signaturen:
  • LA35.S455 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi zhi chun feng : ke xiu yu hui hua de hua niao shi jie / zhu bian Tong Wen e. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 104 4 yue [04.2015]. - 367 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-957-562-725-6
  ISBN 957-562-725-3
  十指春風 : 緙繡與繪畫的花鳥世界 / 主編童文娥. - 初版. -
  臺北市: 國立故宮博物院, 民國104年4月 [04.2015]
  Signaturen:
  • ND1403.C6 S6 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sigurdson, Jon: Rural industrialization in China / by Jon Sigurdson. Publ. by Council on East Asian Studies, Harvard Univ.. -
  Cambridge, Mass. [u.a.]: Harvard Univ. Pr., 1977. - XVI, 281 S. : graph. Darst., Kt.
  (Harvard East Asian monographs ; 73)
  ISBN 0-674-78072-8
  ISBN 978-0-674-78072-9
  Themen: (g)China / (s)Industrialisierung
  (g)China / (s)Ländlicher Raum / (s)Industrialisierung
  Signaturen:
  • HC427.9.S542 1977

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sinology in Post-communist states : views from the Czech Republic, Mongolia, Poland, and Russia / edited by Chih-yu Shih. -
  Hong Kong: Chinese University Press, [2016]. - xxvii, 277 Seiten
  ISBN 978-962-996-694-2
  Signaturen:
  • DS734.95.S56 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Situ, Guojian: Guang dong shi ren yu Qing chu zheng zhi : Liang Pei lan jiao you ji zhu shu kao lun / Si tu Guo jian zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Wen jin chu ban she, 2014. - 2, 8, 362 Seiten
  ISBN 978-986-339-019-0
  ISBN 986-339-019-4
  司徒國健 [VerfasserIn]: 廣東士人與清初政治 : 梁佩蘭交遊及著述考論 / 司徒國健著. - 初版. -
  台北市: 文津出版社, 2014
  Signaturen:
  • DS754.63.S58 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ¬A¬ source book of Ancient Chinese bronze inscriptions / edited by Constance A. Cook and Paul R. Goldin. -
  Berkeley, California: Society for the Study of Early China, [2016]. - lxvii, 352 Seiten
  (Early China Special Monograph Series ; no. 7)
  ISBN 978-0-9969440-0-7
  ISBN 0-9969440-0-1
  Signaturen:
  • CN1160.S68 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • State, society and governance in Republican China / edited by Mechthild Leutner and Izabella Goikhman. -
  Zürich: Lit, 2014. - 144 Seiten : I
  (Berliner China-Hefte ; Vol. 43)
  ISBN 978-3-643-90471-3
  ISBN 3-643-90471-1
  Signaturen:
  • AP95.C6 B47::43

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Structure, audience and soft power in East Asian pop culture / Chua Beng Huat. -
  Hong Kong: Hong Kong University Press, 2012. - XIII, 183 S.
  ISBN 978-988-813903-3
  ISBN 988-813903-7
  Themen: (g)Ostasien / (s)Pop-Kultur
  Signaturen:
  • HM621.C5218 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sun, Huimin: Zhi du yi zhi : Min chu Shang hai de Zhong guo lü shi, (1912 - 1937) / Sun Hui min zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 101 [2012]. - xii, 412 S.
  (Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo zhuan kan ; 93)
  ISBN 978-986-03-2954-4
  ISBN 986-03-2954-0
  孙慧敏: 制度移植 : 民初上海的中國律師, (1912 - 1937) / 孫慧敏著. - 初版. -
  臺北市: 中央研究院近代史研究所
  (中央研究院近代史研究所專刊 ; 93)
  Signaturen:
  • KNQ9035.6.S94 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sun, Jiye: Gong fu guo nan
  Shang. - . - Chu ban. -
  Taibei Shi: Si xing wen hua chuan bo, 104 nian 06 yue [06.2015]. - viii, 362 Seiten : Illustrationen
  上孙继业 [VerfasserIn]共赴國難. - 初版. -
  臺北市: 思行文化傳播, 104年06月 [06.2015]
  Signaturen:
  • DS777.53.S853 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sun, Jiye: Gong fu guo nan
  Xia. - . - Chu ban. -
  Taibei Shi: Si xing wen hua chuan bo, 104 nian 06 yue [06.2015]. - Seiten 364-739 : Illustrationen
  下孙继业 [VerfasserIn]共赴國難. - 初版. -
  臺北市: 思行文化傳播, 104年06月 [06.2015]
  Signaturen:
  • DS777.53.S853 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sun, Qian: Ren ma zuo sheng kong : shi xie Qiu Guang ping yi shu / Sun Qian, Qiu Guang ping zhu. - Di 1 ban. -
  Chengdu: Chengdu shi dai chu ban she, 2012 nian 9 yue. - 270 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5464-0247-5
  ISBN 7-5464-0247-6
  孙谦 [VerfasserIn]: 人马座升空 : 诗写邱光平艺术 / 孙谦, 邱光平著. - 第1版. -
  成都: 成都时代出版社, 2012年9月
  Signaturen:
  • N7349.Q26 S86 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sun, Xinmin: Henan gu dai ci yao / [Sun Xin min, Zhao Wen jun, Guo Mu sen zhu ; zhu bian Lin Bo you ; bian ji Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui]. -
  Tai bei Shi: Guo li li shi bo wu guan, 2002 nian 10 yue [10.2002]. - 287 Seiten
  ISBN 957-01-1695-1
  ISBN 978-957-01-1695-3
  孙新民 [VerfasserIn]: 河南古代瓷窯 / [孫新民, 趙文軍, 郭木森著 ; 主編林泊佑 ; 編輯國立歷史博物館編輯委員會]. -
  台北市: 國立歷史博物館, 2002年10月
  Signaturen:
  • NK4166.H5 S86 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Taiwan since martial law : society, culture, politics, economy / David Blundell, editor. -
  Taipei [u.a.]: Shung Ye Museum of Formosan Aborigines, 2012. - LXXVI, 650 S. : Ill., Kt.
  ISBN 978-986-88055-0-7
  ISBN 986-88055-0-3
  Signaturen:
  • HN750.2.M84 T359 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tan, Guilian: Zhong dong tie lu de xiu zhu yu jing ying (1896-1917) : E guo zai Hua shi li de fa zhan / Tan Gui lian zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2016 nian 2 yue [02.2016]. - 623 Seiten : Illustrationen, Karten, Porträts
  ISBN 978-957-08-4677-5
  ISBN 957-08-4677-1
  譚桂戀 [VerfasserIn]: 中東鐵路的修築與經營 (1896-1917) : 俄國在華勢力的發展 / 譚桂戀著. - 初版. -
  台北市: 聯經出版事業股份有限公司, 2016年2月 [02.2016]
  Signaturen:
  • HE3290.C45 T36 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tan, Yong: Xin wen hua yun dong shi qi "yin yue chuang jiang" Wang Guang qi yu xi nan di qu min zu yin yue / Tan Yong, Xu Bi hai, Sun Xiao li zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Min zu chu ban she, 2010 nian 12 yue. - 6, 3, 355 Seiten
  ISBN 978-7-105-11251-7
  ISBN 7-105-11251-4
  谭勇 [VerfasserIn]: 新文化运动时期"音乐闯将"王光祈与西南地区民族音乐 / 谭勇, 胥必海, 孙晓丽著. - 第 1 版. -
  北京: 民族出版社, 2012年12月
  Signaturen:
  • ML3746.T36 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tao zhi yan : jing du tao hui yu han xue xin quan / Liu Yuan ru zhu bian. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Xin wen feng, Minguo 103 [2014]. - 415 S.
  ISBN 978-957-17-2206-1
  桃之宴 : 京都桃會與漢學新詮 / 劉苑如主編. - 初版. -
  臺北市: 新文豐
  Signaturen:
  • DS706.T38 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Törmä, Minna: Enchanted by Lohans : Osvald Sirén's journey into Chinese art / Minna Törmä. -
  Hong Kong: Hong Kong University Press, 2013. - xvii, 224 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-988-8139-84-2
  ISBN 988-8139-84-3
  Signaturen:
  • N7340.T67 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tong shi ren wen shi yi jiang / Feng Pin jia zhu bian. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Mai tian chu ban, 2004 nian 9 yue [09.2004]. - 332 Seiten
  (Mai tian ren wen ; 77)
  ISBN 978-986-7413-28-4
  通識人文十一講 / 馮品佳主編. - 初版. -
  台北市: 麥田出版, 2004年9月 [09.2004]
  (麥田人文 ; 77)
  Signaturen:
  • PN51.T66 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tong, Tik-Sang: ¬The¬ flower princess : a Cantonese opera / by Tong Dik Sang. Transl., ed. and introd. by Bell Yung. -
  Hong Kong: Chinese Univ. Press, 2010. - XVI, 222 S., [7] Bl. : Ill.
  ISBN 978-962-996-374-3
  唐涤生:
  Signaturen:
  • PL2911.N4 F59 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Translation and global Asia : relocating networks of cultural production / ed. by Uganda Sze-pui Kwan, Lawrence Wang-chi Wong. -
  Hong Kong: Research Centre for Translation, 2014. - xvi, 305 Seiten
  (Asian translation traditions series ; 1)
  ISBN 978-962-996-608-9
  ISBN 962-996-608-5
  Signaturen:
  • P306.8.A78 T724 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tsuda, Sōkichi: Lun yu yu Kong zi si xiang / Jin tian Zuo you ji zhu ; Cao Jing hui yi zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015 nian 7 yue [07.2015]. - 652 Seiten : Illustrationen, Porträts
  ISBN 978-957-08-4586-0
  ISBN 957-08-4586-4
  津田, 左右吉 [VerfasserIn]: 論語與孔子思想 / 津田左右吉著 ; 曹景惠譯注. - 初版. -
  台北市: 聯經出版事業股份有限公司, 2015年7月 [07.2015]
  Signaturen:
  • PL2471.Z7 T75126 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tu shuo ming zhao : wan li chang cheng gong wei de she hui / Gong Shu duo, Liu De lin zhu bian. - Di 1 ban. -
  Tai bei: Zhi shu fang chu ban she, 2013 nian 12 yue [12.2013]. - 239 Seiten : Illustrationen
  (Tu shuo tian xia ; 9)
  ISBN 978-986-5870-79-9
  ISBN 978-986-5747-51-0
  圖說明朝 : 萬里長城拱衛的社會 / 龔書鐸, 劉德麟主編. - 第1版. -
  臺北: 知書房出版社, 2013年12月
  (圖說天下 ; 9)
  Signaturen:
  • DS753.T8 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tu, Yunqing: Meng Yuan tong zhi xia de shi ren ji qi jing xue fa zhan / Tu Yun qing zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Guo li Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2012. - vii, 554 S.
  (Guo li Tai wan da xue wen shi cong kan ; 141)
  ISBN 978-986-03-2745-8
  ISBN 986-03-2745-9
  涂雲清: 蒙元統治下的士人及其經學發展 / 涂雲清著. - 初版. -
  臺北市: 國立臺灣大學出版中心
  (國立臺灣大學文史叢刊 ; 141)
  Signaturen:
  • DS752.3.T827 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, David Der-Wei: Yi jiu si jiu : shang hen shu xie yu guo jia wen xue / Wang De wei zhu. - Xiang gang di 1 ban. -
  Xiang gang: San lian shu dian (Xiang gang) you xian gong si, 2008 nian 10 yue. - 4, 246 Seiten
  ISBN 978-962-04-2802-9
  ISBN 962-04-2802-1
  王德威 [VerfasserIn]: 一九四九 : 傷痕書寫與國家文學 / 王德威著. - 香港第1版. -
  香港: 三聯書店(香港)有限公司, 2008年10月
  Signaturen:
  • PL2443.W2338 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Ermin: Ming Qing shi dai shu min wen hua sheng huo / Wang Er min zhu. - 2 ban. -
  Tai bei shi: Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Min guo 89 [2000]. - ix, 281 S.
  (Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo zhuan kan ; 78)
  ISBN 957-671-391-9
  ISBN 978-957-671-391-0
  王爾敏: 明清時代庶民文化生活 / 王爾敏著. - 2版. -
  臺北市: 中央硏究院近代史硏究所
  (中央硏究院近代史硏究所專刊 , 78)
  Signaturen:
  • DS750.72.W33 M55 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Haicheng: Writing and the ancient state : early China in comparative perspective / Haicheng Wang. -
  New York, NY: Cambridge Univ. Press, 2014. - XXII, 385 S, [12] Bl. : Ill., graph. Darst., Kt.
  ISBN 978-1-107-02812-8
  Themen: (g)China / (s)Schrift / (s)Hochkultur / (s)Staat / (s)Entstehung / (z)Geschichte 3000 v.Chr.-1500
  Signaturen:
  • DS741.75.W36 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Helen: Money on the Silk Road : the evidence from Eastern Central Asia to c. AD 800; with a catalogue of the coins collected by Sir Aurel Stein / Helen Wang. - 1. publ. -
  London: British Museum Press, 2004. - XVI, 308 S. : Ill., Kt.
  ISBN 0-7141-1806-0
  ISBN 978-0-7141-1806-2
  Themen: (g)Seidenstraße / (s)Münze / (z)Geschichte Anfänge-800
  (g)Zentralasien / (s)Münze / (f)Katalog
  Signaturen:
  • CJ1397.W36 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Hongsheng: Zhong guo gu dai de ke xue ji shu / Wang Hong sheng zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Wen jin chu ban she, 2001 nian 4 yue. - 210 Seiten
  (Zhong guo chuan tong wen hua qing shao nian wen ku ; 13)
  ISBN 957-668-638-5
  ISBN 978-957-668-638-2
  王鸿生 [VerfasserIn]: 中國古代的科學技術 / 王鴻生著. - 初版. -
  臺北: 文津出版社, 2001年4月
  (中國傳統文化青少年文庫 ; 13)
  Signaturen:
  • Q127.C5 W325 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Lijian: Qing dai wen xue kua yu yan jiu / Wang Li jian zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Wen jin chu ban she, 2013. - 4, 264 S.
  (Wen shi zhe da xi ; 268)
  ISBN 978-957-668-992-5
  ISBN 957-668-992-9
  王力堅: 清代文學跨域研究 / 王力堅著. - 初版. -
  臺北市: 文津出版社
  (文史哲大系 ; 268)
  Signaturen:
  • PL2297.W365 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Lin: Xin wen xue de jiao yu zhi lu : lun xian dai wen xue yu wan Qing Min guo yu wen jiao yu de hu dong guan xi / Wang Lin zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Wan juan lou tu shu gu feng you xian gong si, 2015 nian 1 yue. - 7, 7, 2, 273 Seiten : Faksimiles
  (Wen xue yan jiu cong shu ; Xian dai wen xue cong kan, 006)
  ISBN 978-957-739-889-5
  ISBN 957-739-889-8
  王林 [VerfasserIn]: 新文學的教育之路 : 論現代文學與晚清民國語文教育的互動關係 / 王林著. - 初版. -
  臺北: 萬卷樓圖書股份有限公司, 2015年1月
  (文學研究叢書 ; 現代文學叢刊, 006)
  Signaturen:
  • PL2301.W358 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Lutao Sophia Kang: K.T. Li and the Taiwan experience / Lutao Sophia Kang Wang. -
  Taipei: National Tsing Hua University Press, 04.2006. - 1, 254 Seiten : Illustrationen, Portraits
  ISBN 957-29880-9-3
  ISBN 978-957-29880-9-1
  Signaturen:
  • HC430.5.W34613 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Mao: Qing dai zhe xue / Wang Mao, Jiang Guo bao, Yu Bing yi, Tao Qing zhu. -
  He fei: An hui ren min chu ban she, 1992 nian 1 yue [01.1992]. - 886 Seiten
  ISBN 978-7-212-00614-3
  ISBN 7-212-00614-9
  王茂 [VerfasserIn]: 清代哲学 / 王茂, 蔣國保, 余秉頤, 陶清著. -
  合肥: 安徽人民出版社, 1992年1月 [01.1992]
  Signaturen:
  • B5231.C555 1992

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Ning: Han zi gou xing xue jiang zuo / Wang Ning zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: San min shu ju, 2013 nian 4 yue [04.2013]. - 5, 3, 267 Seiten : Diagramme
  ISBN 978-957-14-5763-5
  ISBN 957-14-5763-9
  王宁 [VerfasserIn]: 漢字構形學講座 / 王寧著. - 初版. -
  臺北市: 三民書局, 2013年4月 [04.2013]
  Signaturen:
  • PL1281.W286 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Ningsheng: Gu su xin yan / Wang Ning sheng zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Lan tai chu ban she, Minguo 90 [2001]. - 8, 412 Seiten : Illustrationen
  (Lan tai jian du wen wu kao gu lun cong ; 8)
  ISBN 957-9154-41-4
  ISBN 978-957-9154-41-3
  汪宁生 [VerfasserIn]: 古俗新研 / 汪寧生著. - 初版. -
  台北: 蘭臺出版社, 民國90 [2001]
  (蘭臺簡牘文物考古論叢 ; 8)
  Signaturen:
  • DS721.W3338 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Pengkai: Ji yun yan jiu lun shu : yi yue wei cao tang bi ji wei zhong xin / Wang Peng kai. -
  Tai bei Shi: Wen shi zhe chu ban she, Minguo 98 nian 10 yue [10.2009]. - 8, 326 Seiten
  (Wen shi zhe xue ji zheng ; 576)
  ISBN 978-957-549-873-3
  ISBN 957-549-873-9
  王鵬凱 [VerfasserIn]: 紀昀研究論述 : 以閱微草堂筆記為中心 / 王鵬凱. -
  臺北市: 文史哲出版社, 民國98年10月
  (文史哲學集成 ; 576)
  Signaturen:
  • PL2705.I17 W36 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Qunying: Zhong guo gu dai de fa lü / Wang Qun ying zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Wen jin chu ban she, 2001 nian 5 yue. - 211 Seiten
  (Zhong guo chuan tong wen hua qing shao nian wen ku ; 8)
  ISBN 957-668-625-3
  ISBN 978-957-668-625-2
  王群英 [VerfasserIn]: 中國古代的法律 / 王群英著. - 初版. -
  臺北市: 文津出版社, 2001年4月
  (中國傳統文化青少年文庫 ; 8)
  Signaturen:
  • KNQ120.W36 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Renbo: Zhong guo de jin dai xing : 1840-1919 / Wang Ren bo zhu. - Di 1 ban. -
  Gui lin: Guang xi shi fan da xue chu ban she, 2015 nian 6 yue [06.2015]. - [6], 301 Seiten
  ISBN 978-7-5495-6517-7
  ISBN 7-5495-6517-1
  王人博 [VerfasserIn]: 中国的近代性 : 1840-1919 / 王人博著. - 第1版. -
  桂林: 广西师范大学出版社, 2015年6月 [06.2015]
  Signaturen:
  • JA84.C6 W274 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Shaoyu: Wang Shao yu xian sheng fang tan lu / Kou shu Wang Shao yu ; fang wen ji lu Cai Sheng qi, Zhang Xiu yun. - Chu ban. -
  Tai bei: Guo shi guan, 2015 nian 9 yue 1 ri [01.09.2015]. - ii, 682 Seiten : Illustrationen
  (Kou shu li shi cong shu ; 76)
  ISBN 978-986-04-4496-4
  ISBN 986-04-4496-X
  [InterviewteR]: 王紹堉先生訪談錄 / 口述王紹堉 ; 訪問記錄蔡盛琦, 張秀雲. - 初版. -
  臺北: 國史舘, 2015年9月1日 [01.09.2015]
  (口述歷史叢書 ; 76)
  Signaturen:
  • DS799.82.W365 A3 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Xueqing: Jing zuo, du shu yu shen ti : li xue gong fu lun zhi yan jiu / Wang Xue qing zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Wan juan luo tu shu you xian gong si, 2015 nian 7 yue [07.2015]. - 6, 4, 349 Seiten
  (Zhe xue yan jiu cong shu. xue shu si xiang cong kan ; 2)
  ISBN 978-957-739-900-7
  ISBN 957-739-900-2
  王雪卿 [VerfasserIn]: 靜坐, 讀書與身體 : 理學工夫論之研究 / 王雪卿著. - 初版. -
  臺北市: 萬卷樓圖書有限公司, 2015年7月 [07.2015]
  (哲學研究叢書. 學術思想叢刊 ; 2)
  Signaturen:
  • B127.N4 W285 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Yichen: Dong Wei bei Qi de tong zhi ji tuan / Wang Yi chen zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Wen jin chu ban she, 2006 nian 10 yue [10.2006]. - 2, 4, 447 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Wen shi zhe da xi ; 206)
  ISBN 957-668-803-5
  ISBN 978-957-668-803-4
  王怡辰 [VerfasserIn]: 東魏北齊的統治集團 / 王怡辰著. - 初版. -
  台北市: 文津出版社, 2006年10月 [10.2006]
  (文史哲大系 ; 206)
  Signaturen:
  • DS748.7.W36 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Yongkuan: Zhong guo gu dai ku xing / Wang Yong kuan zhu. - Di 2 ban, di 2 ci yin shua. -
  Tai bei xian yong he shi: Yun long chu ban, 2000. - 10, 5, 257 S. : Ill.
  (Yun long cong kan ; 10)
  ISBN 957-9663-22-X
  ISBN 978-957-9663-22-9
  : 中國古代酷刑 / 王永寬著. - 第2版,第2次印刷. -
  臺北縣永和市: 雲龍出版
  (雲龍叢刊 ; 10)
  Signaturen:
  • HV8599.C5 W3 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Yun: ¬A¬ dream of glory : a Chinese play / by Wang Yun. Translated, with introduction and annotation by Qingyun Wu. With the original Chinese text edited by Qingyun Wu. -
  Hong Kong: Chinese University Press, 2008. - XIII, 279 S. : Ill.
  ISBN 978-962-996-309-5
  ISBN 962-996-309-4
  王筠:
  Signaturen:
  • PL2732.A73 F3513 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Yuquan: Early Chinese coinage / by Wang Yü-chʼüan. -
  New York, N.Y: S.J. Durst$h, 1951. - viii, 310 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Numismatic notes & monographs ; no. 122))
  ISBN 0-915262-36-3
  ISBN 978-0-915262-36-6
  Signaturen:
  • HG1223.W3 1951$4dp

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Zheng: Wei tian ai ren ji lun : Wang Zheng tian zhu jiao wen xian ji / Wang Zheng zhu, Mao Rui fang bian zhu. - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Gan lan chu ban you xian gong si, 2014 nian 1 yue [01.2014]. - lxxxvi, 212 Seiten
  (Han yu Ji du jiao jing dian wen ku ji cheng / [zong bian ji Jin Yu mei] ; 04. Shi liu zhi shi ba shi ji pian)
  ISBN 978-957-556-746-0
  ISBN 957-556-746-3
  王徵 [VerfasserIn]: 畏天愛人極論 : 王徵天主教文獻集 / 王徵著 ; 毛瑞方編注. - 初版. -
  新北市: 橄欖出版有限公司, 2014年1月
  (漢語基督教經典文庫集成 / [總編輯金玉梅] ; 04. 十六至十八世紀篇)
  Signaturen:
  • BR117.C6 H36 2012::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Ziliang: Jiang tou zi zhi xiang da hai / Wang zi liang zhu. - Di 1 ban. -
  Beijing: Zuo jia chu ban she, 2013 nian 4 yue. - 6, 38, 233 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5063-6855-1
  ISBN 7-5063-6855-2
  王自亮 [VerfasserIn]: 将骰子掷向大海 / 王自亮著. - 第1版. -
  北京: 作家出版社, 2013年4月
  Signaturen:
  • PL2919.Z555 J53 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wan, Jinchuan: Fo jing yu yan xue lun ji : fo dian yan jiu de yu yan xue zhuan xiang / Wan Jin chuan zhu. - Chu ban. -
  Nan tou xian: Zheng guan chu ban she, Minguo 94 nian 3 yue [03.2005]. - x, 352 Seiten
  (De miao wen ku ; 11)
  ISBN 957-8704-12-7
  ISBN 978-957-8704-12-1
  萬金川 [VerfasserIn]: 佛經語言學論集 : 佛典研究的語言學轉向 / 萬金川著. - 初版. -
  南投縣: 正觀出版社, 民國94年3月 [03.2005]
  (德妙文庫 ; 11)
  Signaturen:
  • BQ210.W36 F65 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei Jin Nan bei chao wen xue yu si xiang xue shu yan tao hui lun wen ji
  Di si ji. - . - Chu ban. -
  Tai bei: Wen jin chu ban she, 2001. - 931 Seiten : Illustrationen
  ISBN 957-668-661-X
  ISBN 978-957-668-661-0
  第四輯魏晉南北朝文學與思想學術研討會論文集. - 初版. -
  臺北: 文津出版社, 2001
  Signaturen:
  • PL2253.W44::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei, Shuge: News under fire : China's propaganda against Japan in the English-language press, 1928-1941 / Shuge Wei. -
  Hong Kong: Hong Kong University Press, 2017. - xii, 288 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-988-8390-61-8
  ISBN 988-8390-61-9
  Signaturen:
  • PN5367.P6 W45 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wei, Yueping: Jun shi dao he : wan ming ru zhe de san jiao he yi lun shu / Wei Yue ping zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 105 [2016]. - 364 Seiten
  ISBN 978-957-08-4765-9
  ISBN 957-08-4765-4
  魏月萍 [VerfasserIn]: 君師道合 : 晚明儒者的三教合一論述 / 魏月萍著. - 初版. -
  台北市: 聯經出版事業股份有限公司, 民國105
  Signaturen:
  • B127.C65 W458 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wen, Hua: Buying beauty : cosmetic surgery in china / Wen Hua. -
  Hong Kong: Hong Kong Univ. Press, 2013. - XIII, 253 S. : Ill.
  ISBN 978-988-8139-82-8
  ISBN 978-988-8139-81-1
  Themen: (g)China / (s)Frau / (s)Kosmetische Chirurgie / (s)Plastische Chirurgie
  Signaturen:
  • RD119.H83 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wen, Jiabao: Meeting the challenges : a historical record of China's development / speeches by Wen Jiabao ; edited by the World Economic Forum. -
  Hong Kong: Chinese University Press, 2014. - xiv, 274 Seiten : Illustrationen
  ISBN 962-996-636-0
  ISBN 978-962-996-636-2
  Signaturen:
  • HC427.95.W57413 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wen xue dian fan de jian li yu zhuan hua / Zheng Yu yu zhu bian. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan xue sheng shu ju you xian gong si, 2011. - vi, ii, 518 S., [4] Bl. : Ill.
  ISBN 978-957-15-1528-1
  ISBN 957-15-1528-0
  文學典範的建立與轉化 / 鄭毓瑜主編. - 初版. -
  臺北市: 臺灣學生書局有限公司
  Signaturen:
  • PL2262.W466 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wong, Yoon-wah: Lu Xun yue jie kua guo xin jie du / Wang Run hua zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Wen shi zhe chu ban she, Minguo 95 nian 12 yue [12.2006]. - 254 Seiten
  ISBN 978-957-549-698-2
  ISBN 957-549-698-1
  王润华 [VerfasserIn]: 魯迅越界跨國新解讀 / 王潤華著. - 初版. -
  臺北市: 文史哲出版社, Minguo 95 nian 12 yue [12.2006]
  Signaturen:
  • PL2754.S5 Z92875 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zeit, Raum und die Wirklichkeiten Chinas / herausgegeben von Clemens von Haselberg und Stefan Kramer. -
  Münster: LIT Verlag, 2017. - 196 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Berliner China-Hefte ; Vol. 48)
  ISBN 978-3-643-13620-6
  ISBN 3-643-13620-X
  Signaturen:
  • AP95.C6 B47::48

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Cheng'en: Man Han Xi you ji hui hua / Zhuang Ji fa bian yi. - chu ban. -
  Tai bei: Wen shi zhe, Minguo 96 [2007]. - 473 S.
  (Man yu cong kan ; 16)
  ISBN 978-957-549-712-5
  滿漢西遊記會話 / 莊吉發編譯. - 初版. -
  台北: 文史哲
  (滿語叢刊 ; 16)
  Signaturen:
  • PL2697.H75 Z83 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, David Y. H.: Where is home? / by David Yen-Ho Wu. - 1. printing. -
  Taipei, Taiwan: Inst. of Ethnology, Academia Sinica, 2011. - XIV, 290 S.
  ISBN 978-986-03-0470-1
  ISBN 978-986-03-0471-8
  Signaturen:
  • GN496.5.W8 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Di: Mao ze dong shi dai de ren min dian ying : (1949-1966 nian) / Qi zhi zhu. - BOD yi ban. -
  Tai bei Shi: Xiu wei zi xun ke ji chu ban, 2010 nian 4 yue. - xx, 550 Seiten : Illustrationen
  (Mei xue yi shu lei ; PH0018)
  ISBN 978-9-8622-1393-3
  ISBN 9-8622-1393-0
  吴迪 [VerfasserIn]: 毛澤東時代的人民電影 : (1949-1966年) / 啓之著. - BOD一版. -
  臺北市: 秀威資訊科技出版, 2000年4月
  (美學藝術類 ; PH0018)
  Signaturen:
  • PN1993.5.C4 Q485 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Huifang: Ming Qing yi lai min jian sheng huo zhi shi de jian gou yu chuan di / Wu Hui fang zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Tai wan xue sheng shu ju, 2007 nian 10 yue. - vi, iv, 315 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-957-15-1321-8
  ISBN 957-15-1321-0
  吳蕙芳 [VerfasserIn]: 明清以來民間生活知識的建構與傳遞 / 吳蕙芳著. - 初版. -
  臺北: 臺灣學生書局, 2007年10月
  Signaturen:
  • LA1131.W775 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Junfu: Xin chu Han Wei shi jing kao / Wu Jun fu zhu. - Chu ban. -
  Xin bei: Guang wen shu ju, Minguo 70 [1981]. - [168] Seiten
  吳峻甫 [VerfasserIn]: 新出漢魏石經考 / 吳峻甫著. - 初版. -
  新北: 廣文書局, 民國70 [1981]
  Signaturen:
  • PL2461.Z7 M562 1981

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Leichuan: Ji du jiao yu Zhong guo wen hua / Wu Lei chuan zhu ; Zeng Qing bao bian zhu. - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Gan lan chu ban you xian gong si, 2013 nian 5 yue [05.2013]. - cxiii, 314 Seiten : Portraits
  (Han yu Ji du jiao jing dian wen ku ji cheng / [zong bian ji Jin Yu mei] ; 09. Er shi shi ji pian)
  (Wu Lei chuan zhu zuo ji / Wu Lei chuan zhu; Zeng Qing bao bian zhu ; Yi. Fu lu)
  ISBN 978-957-556-722-4
  ISBN 957-556-722-6
  吴雷川 [VerfasserIn]: 基督教與中國文化 / 吳雷川著 ; 曾慶豹編注. - 初版. -
  新北市: 橄欖出版有限公司, 2013年5月
  (漢語基督教經典文庫集成 / [總編輯金玉梅] ; 09. 二十世紀篇)
  Signaturen:
  • BR117.C6 H36 2012::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Leichuan: Mo Di yu Yesu / Wu Lei chuan zhu ; Zeng Qing bao bian zhu. - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Gan lan chu ban you xian gong si, 2015 nian 6 yue [06.2015]. - lxix, 296 Seiten : Illustrationen
  (Han yu Ji du jiao jing dian wen ku ji cheng / [zong bian ji Jin Yu mei] ; 10. Er shi shi ji pian)
  (Wu Lei chuan zhu zuo ji / Wu Lei chuan zhu; Zeng Qing bao bian zhu ; Er)
  ISBN 978-957-556-815-3
  ISBN 957-556-815-X
  吴雷川 [VerfasserIn]: 墨翟與耶穌 / 吴雷川著 ; 曾慶豹編注. - 初版. -
  新北市: 橄欖出版有限公司, 2015年6月
  (漢語基督教經典文庫集成 / [總編輯金玉梅] ; 10. 二十世紀篇)
  Signaturen:
  • BR117.C6 H36 2012::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Renshu: You you fang xiang : Ming Qing jiang nan cheng shi de xiu xian xiao fei yu kong jian bian qian / Wu Ren shu zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 102 [2013]. - 6, 418 S. : Ill., Kt.
  (Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo : zhuan kan ; 96)
  ISBN 978-986-03-6244-2
  ISBN 986-03-6244-0
  巫仁恕: 優游坊廂 : 明清江南城市的休閑消費與空間變遷 / 巫仁恕著. - 初版. -
  臺北市: 中央研究院近代史研究所
  (中央研究院近代史研究所 : 專刊 ; 96)
  Signaturen:
  • GV121.W87 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Xiuyu: Yang Dong ming xue xing yu qi "Ji min tu shuo shu" yan jiu / Wu Xiu yu zhu. - Chu ban. -
  Taibei Shi: Shi da shu yuan, Er ling ling san nian si yue [04.2003]. - 542 Seiten : Illustrationen, Karten, Porträts
  ISBN 957-496-325-X
  ISBN 978-957-496-325-6
  吳秀玉 [VerfasserIn]: 楊東明學行與其"饑民圖說疏"研究 / 吳秀玉著. - 初版. -
  台北市: 師大書苑, 二〇〇三年四月 [04.2003]
  Signaturen:
  • HV630.W84 2003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Yaozong: Hei an yu guang ming / Wu Yaozong zhu ; Xing Fuzeng bian zhu. - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Gan lan chu ban you xian gong si, 2012 nian 10 yue [10.2012]. - xcix, 410 Seiten : Illustrationen
  (Han yu Ji du jiao jing dian wen ku ji cheng / [zong bian ji Jin Yu mei] ; 08. Er shi shi ji pian)
  ISBN 978-957-556-690-6
  ISBN 957-556-690-4
  [VerfasserIn]: 黑暗與光明 / 吳耀宗著 ; 刑福增編注. - 初版. -
  新北市: 橄欖出版有限公司, 2012年10月
  (漢語基督教經典文庫集成 / [總編輯金玉梅] ; 08. 二十世紀篇)
  Signaturen:
  • BR117.C6 H36 2012::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wu, Yaozong: She hui fu yin/mei you ren kan jian guo shang di / Wu Yaozong zhu ; Xing Fuzeng bian zhu. - Chu ban. -
  Xinbei Shi: Gan lan chu ban you xian gong si, 2016 nian 4 yue [04.2016]. - lxxxii, 345 Seiten : Illustrationen
  (Han yu Ji du jiao jing dian wen ku ji cheng / [zong bian ji Jin Yu mei] ; 07. Er shi shi ji pian)
  ISBN 978-957-556-839-9
  ISBN 957-556-839-7
  [VerfasserIn]: 社會福音/沒有人看見過上帝 / 吳耀宗著 ; 邢福增編注. - 初版. -
  新北市: 橄欖出版有限公司, 2016年4月
  (漢語基督教經典文庫集成 / [總編輯金玉梅] ; 07. 二十世紀篇)
  Signaturen:
  • BR117.C6 H36 2012::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xia, Jingguan: Qing shi shuo xin yu jiao zhu / Xia Jing guan zhuan ; Liu Qiang jiao zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Fu dan da xue chu ban she, 2015. - 379 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-309-11385-3
  ISBN 7-309-11385-3
  夏敬观 [VerfasserIn]: 清世说新语校注 / 夏敬观撰 ; 刘强校注. - 第 1 版. -
  上海: 复旦大学出版社, 2015
  Signaturen:
  • DS734.X5253 L58 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiang, Yixian: Tang shi mi sa qu / Xiang Yi xian zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai: Dong fang chu ban zhong xin, 2014 nian 11 yue. - 5, 5, 152 Seiten
  ISBN 978-7-5473-0733-5
  ISBN 7-5473-0733-7
  向以鲜 [VerfasserIn]: 唐诗弥撒曲 / 向以鲜著. - 第1版. -
  上海: 东方出版中心, 2014年11月
  Signaturen:
  • PL2321.X526 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiao, Dengfu: Ling bao wu liang du ren shang pin miao jing : jin zhu jin yi / Xiao Deng fu zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Wen jin chu ban she, 2008 nian 5 yue. - 4, 2, 391 Seiten
  ISBN 978-957-668-861-4
  ISBN 957-668-861-2
  蕭登福 [VerfasserIn]: 靈寶無量度人上品妙經 : 今註今譯 / 蕭登福著. - 初版. -
  臺北: 文津出版社, 2008年5月
  Signaturen:
  • BL1940.4.X53 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xie, Guian: Ming shi lu yan jiu / Xie Gui an zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Tai bei wen jin chu ban she, Minguo 84 nian 1 yue [01.1995]. - 5, 430 Seiten
  (Da lu di qu bo shi lun wen cong kan ; 87)
  ISBN 957-668-269-X
  ISBN 978-957-668-269-8
  谢贵安: 明實錄研究 / 謝貴安著. - 初版. -
  臺北: 台北文津出版社, 民国84年1月 [01.1995]
  (大陸地區博士論文叢刊 ; 87)
  Signaturen:
  • DS753.M593 X54 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xie, Mei'e: Fan yun zhe duo : shi ba shi ji Hu bei de liang jia yu liang shi shi chang (1738-1797) / Xie Mei e zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Ming wen shu ju, 2012 nian 5 yue [05.2012]. - xiii, 423 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-957-9509-76-3
  ISBN 957-9509-76-X
  謝美娥 [VerfasserIn]: 販運者多 : 十八世紀湖北的糧價與糧食市場(1738-1797) / 謝美娥著. - 初版. -
  臺北市: 明文書局, 2012年5月 [05.2012]
  Signaturen:
  • HD9046.C63 H838 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xie, Mingxian: Shi dian yu quan li : chu Tang guo jia jiao hua de li jie yu jian gou / Xie Ming xian zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Hua yi xue shu chu ban she, 2016 nian 8 yue. - iv, 265 Seiten
  ISBN 978-986-437-117-4
  ISBN 986-437-117-7
  謝明憲 [VerfasserIn]: 釋奠與權力 : 初唐國家教化的理解與建構 / 謝明憲著. - 初版. -
  臺北: 華藝學術出版社, 2016年8月
  Signaturen:
  • BL1858.X54 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi, Jinping: ¬The¬ governance of China / Xi Jinping. - 1. ed. -
  Beijing: Foreign Languages Press, 2014. - VI, 515 S. : Ill.
  ISBN 978-7-119-09057-3
  Themen: (g)China / (s)Regierung / (f)Quelle
  Signaturen:
  • JQ1510.X5313 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xing sheng kai zhan de fo jiao : Zhong guo II Sui Tang / Chong ben Ke ji bian ji wei yuan ; Jian ye Bo shi bian ji xie li ; Shi Guo jing yi zhe. - Chu ban. -
  Tai bei: Fa gu wen hua, 2016 nian 3 yue. - 574 Seiten : illustrations, portraits, 1 folded map
  (Xin Ya zhou fo jiao shi ; 7)
  ISBN 978-957-598-701-5
  ISBN 957-598-701-2
  興盛開展的佛教 : 中国 II 隋唐 / 沖本克己編輯委員 ; 菅野博史編輯協力 ; 釋果鏡譯. - 初版. -
  臺北: 法鼓文化, 2016年3月
  (新亞洲佛教史 ; 7)
  Signaturen:
  • BQ636.B64126 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xin shi ji shen hua yan jiu zhi fan si : tong su wen xue yu ya zheng wen xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Chen Qi wen zhu bian. - Chu ban. -
  Tai zhong shi: Xing da zhong wen xi, Minguo 99 nian 12 yue [12.2010]. - 649 Seiten
  ISBN 978-986-02-4542-4
  ISBN 986-02-4542-8
  新世紀神話研究之反思 : 通俗文學與雅正文學國際學術研討會論文集 / 陳器文主編. - 初版. -
  臺中市: 興大中文系, 2010年12月
  Signaturen:
  • BL1825.X56 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiong, Daolin: Xian Qin meng wen hua tan wei / Xiong Dao lin zhu. - 1 ban. -
  Tai bei Xian Shen keng Xiang: Xue hai chu ban she, 2004 nian 3 yue [03.2014]. - 7, 581 Seiten : Illustrationen
  ISBN 957-614-206-7
  ISBN 978-957-614-206-2
  熊道麟 [VerfasserIn]: 先秦夢文化探微 / 熊道麟著. - 1版. -
  台北縣深坑鄉: 學海出版社, 2004年3月 [03.2014]
  Signaturen:
  • BF1098.C5 X56 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xi yu : Zhong wai wen ming jiao liu de zhong zhuan zhan / zhu bian Zheng Pei kai ; ze ren bian ji Guo Jin hong. -
  Xiang gang: Xiang gang cheng shi da xue chu ban she, ©2009. - xiv, 185 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-962-937-166-1
  ISBN 962-937-166-9
  西域 : 中外文明交流的中轉站 / 主編鄭培凱 ; 責任編輯郭錦鴻. -
  香港: 香港城市大學出版社, ©2009
  Signaturen:
  • DS793.N6 X585 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu bian jian Han Qing wen zhi yao jie du / Zhang Hua ke jiao zhu. - chu ban. -
  Tai bei: Wen shi zhe, Minguo 94 [2005]. - 316 S.
  (Man yu cong kan ; 14)
  ISBN 957-549-606-X
  ISBN 978-957-549-606-7
  續編兼漢清文指要解讀 / 張華克校註. - 初版. -
  台北: 文史哲
  (滿語叢刊 ; 14)
  Signaturen:
  • PL471.M363 Z4362 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xueyu: Zhong guo fo jiao de she hui zhu yi gai zao / Xue yu zhu. -
  Xiang gang: Zhong hua da xue chu ban she, [2015]. - xxiii, 660 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-962-996-602-7
  學愚 [VerfasserIn]: 中國佛教的社會主義改造 / 學愚著. -
  香港: 中文大學出版社, [2015]
  Signaturen:
  • BQ647.X84 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Fuguan: Zhou guan cheng li zhi shi dai ji qi si xiang xing ge / Xu Fu guan zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Tai wan xue sheng, 1985 nian 5 yue [05.1985]. - 202 Seiten
  ISBN 978-957-15-1597-7
  ISBN 957-15-1597-3
  徐復觀 [VerfasserIn]: 周官成立之時代及其思想性格 / 徐復觀著. - 初版. -
  臺北市: 臺灣學生, 1985年5月 [05.1985]
  Signaturen:
  • PL2461.Z7 X8 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Heling: Li Er qu "Ti yong quan xue" zhi yan jiu / Xu He ling zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Wen shi zhe chu ban she, Zhonghua Minguo jiu shi san nian ba yue [08.2004]. - 410 Seiten
  (Wen shi zhe xue ji cheng ; 492)
  ISBN 957-549-569-1
  ISBN 978-957-549-569-5
  許鶴齡 [VerfasserIn]: 李二曲"體用全學"之研究 / 許鶴齡著. - 初版. -
  臺北市: 文史哲出版社, 中華民國九十三年八月 [08.2004]
  (文史哲學集成 ; 492)
  Signaturen:
  • B5234.L454 X84 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Peixian: Tai yang qi xia de mo fa xue xiao : Ri zhi Tai wan xin shi jiao yu de dan sheng / Xu Pei xian. - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Dong cun chu ban, 2012 nian 11 yue. - 189 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-88381-6-1
  ISBN 986-88381-6-9
  許佩賢 [VerfasserIn]: 太陽旗下的魔法學校 : 日治台灣新式教育的誕生 / 許佩賢. - 初版. -
  新北市: 東村出版, 2012年11月
  Signaturen:
  • LA1136.8.X825 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Peixian: Zhi min di Tai wan jin dai jiao yu de jing xiang : yi jiu san ling nian dai Tai wan de jiao yu yu she hui / Xu Pei xian zhu. - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Wei cheng chu ban, 2015 nian 12 yue. - iii, 399 Seiten : Illustrationen, Diagramme
  (Dao yu xin shu ; 21)
  ISBN 978-986-90476-9-2
  ISBN 986-90476-9-6
  許佩賢 [VerfasserIn]: 殖民地臺灣近代教育的鏡像 : 一九三零年代臺灣的教育與社會 / 許佩賢著. - 初版. -
  新北市: 衛城出版, 2015年12月
  (島嶼新書 , 21)
  Signaturen:
  • LA1136.8.X8253 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Xuya: Tang dai Si chou zhi lu yu Zhong Ya shi di cong kao : yi Tang dai wen xian wei yan jiu zhong xin / Xu Xu ya zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shang wu yin shu guan, 2015 nian 6 yue [06.2015]. - 208 Seiten
  ISBN 978-7-100-11350-2
  ISBN 7-100-11350-4
  许序雅 [VerfasserIn]: 唐代丝绸之路与中亚史地丛考 : 以唐代文献为研究中心 / 许序雅著. - 第1版. -
  北京: 商务印书馆, 2015年6月 [06.2015]
  Signaturen:
  • DS327.6.X885 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Jiaxian: Xuan ya shang de hua yuan : Tai ping Yang zhan zheng shi qi Shang hai wen xue chang yu (1942-1945) / Yang Gui xian. - Chu ban. -
  Tai bei: Guo li Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2013 nian 8 yue. - v, 600 Seiten
  (Guo li Tai wan da xue wen shi cong kan ; 143)
  ISBN 978-986-03-7631-9
  ISBN 986-03-7631-X
  楊佳嫻 [VerfasserIn]: 懸崖上的花園 : 太平洋戰爭時期上海文學場域(1942-1945) / 楊佳嫻. - 初版. -
  臺北: 國立臺灣大學出版中心, 2013年8月
  (國立臺灣大學文史叢刊 ; 143)
  Signaturen:
  • PL3032.S48 Y3653 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Jisheng: Tian di fan fu
  Shang pian. - . - Chu ban. -
  Xiang gang: Tian di tu shu you xian gong si, 2016 nian 12 yue [12.2016]. - 584 Seiten : Illustrationen, Porträts
  上篇 [VerfasserIn]天地翻覆. - 初版. -
  香港: 天地圖書有限公司, 2016年12月 [12.2016]
  Signaturen:
  • DS778.7.Y3557 2016::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Jisheng: Tian di fan fu
  Xia pian. - . - Chu ban. -
  Xiang gang: Tian di tu shu you xian gong si, 2016 nian 12 yue [12.2016]. - Seiten 585 - 1151
  下篇 [VerfasserIn]天地翻覆. - 初版. -
  香港: 天地圖書有限公司, 2016年12月 [12.2016]
  Signaturen:
  • DS778.7.Y3557 2016::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Kailin: Shu xie yu ying xiang : Fa guo si xiang, zai di shi jian / Yang Kai lin zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015 nian 10 yue. - 436 Seiten
  ISBN 978-957-08-4613-3
  ISBN 957-08-4613-5
  楊凱麟 [VerfasserIn]: 書寫與影像 : 法國思想, 在地實踐 / 楊凱麟著. - 初版. -
  台北: 聯經出版事業股份有限公司, 2015年10月
  Signaturen:
  • PN81.Y38 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Lianfen: Liu dong de shun jian : wan Qing yu wu si wen xue guan xi lun / Wang Lian fen zhu. - BOD 1 ban. -
  Tai bei: Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2006 nian 7 yue. - xxiv, 226 Seiten
  (Da lu xue zhe cong shu ; 10)
  ISBN 986-7080-45-9
  ISBN 978-986-7080-45-5
  楊聯芬 [VerfasserIn]: 流動的瞬間 : 晚清與五四文學關係論 / 楊聯芬著. - BOD 1版. -
  台北: 秀威資訊科技股份有限公司, 2006年7月
  (大陸學者叢書 ; 10)
  Signaturen:
  • PL2302.Y3465 2006

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Meng: Bu ping jing de jiang he : yan zhe Zhong Han bian jie de qi huan lü cheng / Yang Meng zhu. - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Ba qi wen hua, 2016 nian 7 yue. - 334 Seiten : Karten
  (Zhongguo guan cha ; 31)
  ISBN 978-986-5842-97-0
  ISBN 986-5842-97-1
  楊猛 [VerfasserIn]: 不平靜的江河 : 沿著中韓邊界的奇幻旅程 / 楊猛著. - 初版. -
  新北市: 八旗文化, 2016年7月
  (中國觀察 ; 31)
  Signaturen:
  • DS832.4.Y36 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang Ryan, Shawna: Lü dao / Yang Xiao na (Shawna Yang Ryan) zhu ; Xie Jing wen yi. - Chu ban. -
  Xin bei shi: Yin ke, 2016 nian 11 yue [11.2016]. - 530 Seiten
  ISBN 978-986-387-131-6
  ISBN 986-387-131-1
  綠島 / 楊小娜(Shawna Yang Ryan)著 ; 謝靜雯譯. - 初版. -
  新北市: 印刻, 2016年11月 [11.2016]
  Signaturen:
  • PS3618.Y344 G74126 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li ci cun zhao
  Di 1 juan, shang ce. - / Cai Ding jian, Fang Li jun, Gao Ge, Yi Ling, He Zuo rong, He Zuo xiu, Jiang Ping, Mao Yu shi, Wang Kang, Xu You yu, Yang Ji sheng, Yuan Wei shi, Zhang Bo shu, Zhang Shi ying, Zi Zhong yun ; du li zhi pian ren Yang Wei dong xi lie fang tan. - Di 1 ban. -
  Xiang gang: Su yuan shu she, 2011 nian 7 yue. - VI, 371 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-1-921815-38-6
  ISBN 1-921815-38-8
  第1卷, 上冊立此存照 / 蔡定劍, 方力鈞, 高歌, 伊靈, 何祚榕, 何祚庥, 江平, 茅于軾, 王康, 徐友漁, 楊繼繩, 袁偉時, 張博樹, 張世英, 資中筠 ; 獨立制片人楊偉東系列訪談. - 第1版. -
  香港: 溯源書社, 2011年7yue
  Signaturen:
  • DS766.Y33 2011::1,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li ci cun zhao
  Di 1 juan, xia ce. - / Cao Si yuan, Deng Han mo, Du Guang, Gao Quan xi, He Fang, Hei Yue, Hu Xing dou, Huang Nan sen, Jia Zhang ke, Wang Shu yao, Wu Si, Yu Hao cheng, Yu Zong sen, Zhang Li fan, Zhong Pei zhang ; du li zhi pian ren Yang Wei dong xi lie fang tan. - Di 1 ban. -
  Xiang gang: Su yuan shu she, 2011 nian 7 yue. - III, 383 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-1-921815-38-6
  ISBN 1-921815-38-8
  第1卷, 下冊立此存照 / 曹思源, 鄧翰墨, 杜光, 高全喜, 何方, 黑月, 胡星斗, 黃
  Signaturen:
  • DS766.Y33 2011::1,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li ci cun zhao
  Di 1 juan, xia ce, DVD. - Xu yao / Yang Wei dong zuo pin ; Cai Ding jian, He Xiong fei, Xu Mao mao, Chen Er shou, He Yong, Wang Kang, Huang Yu sheng, Ma Yan song, Qian Hong, Lao Cun, Wang Kai ming, Xu You yu, Peng Gang, Zhang Yang, Zhang Ren yuan, Zhang Shi ying, Yue Min jun, Chang Ping, Ye Kuang zheng, Ye Fu, Guo Xin ping, Ren Jian tao, Feng Zhi xuan, Liu Xiao yuan, [und weitere]. -
  Xiang gang: Su yuan shu she, 2011 nian 5 yue. - 1 DVD-Video (20 Minuten)
  第1卷, 下冊, DVD立此存照需要 / 杨伟东作品 ; 蔡定剑, 贺雄飞, 许毛毛, 陈尔寿, 何勇, 王康, 黄裕生, 马岩松, 钱宏, 老村, 王开令, 徐友渔, 彭刚, 张扬, 张仁元, 张世英, 岳敏君, 长平, 叶匡政, 野夫, 郭新平, 任剑涛, 冯志轩, 刘晓源, [und weitere]. -
  香港: 溯源書社, 2011年5月
  Signaturen:
  • DVD001.486

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li ci cun zhao
  Di 2 juan, shang ce. - . - Di 1 ban. -
  Xiang gang: Su yuan shu she, 2012 nian 7 yue. - VII, 486 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-988-16442-2-0
  ISBN 988-16442-2-4
  第2卷, 上冊立此存照. - 第1版. -
  香港: 溯源書社, 2012年7yue
  Signaturen:
  • DS766.Y33 2011::2,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li ci cun zhao
  Di 2 juan, xia ce. - . - Di 1 ban. -
  Xiang gang: Su yuan shu she, 2012 nian 7 yue. - IV, 440 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-988-16442-2-0
  ISBN 988-16442-2-4
  第2卷, 下冊立此存照. - 第1版. -
  香港: 溯源書社, 2012年7yue
  Signaturen:
  • DS766.Y33 2011::2,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li ci cun zhao
  Di 3 juan. - . - Di 1 ban. -
  Xiang gang: Su yuan shu she, 2013 nian 7 yue. - V, 699 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-988-16442-8-2
  ISBN 988-16442-8-3
  第3卷立此存照. - 第1版. -
  香港: 溯源書社, 2013年7yue
  Signaturen:
  • DS766.Y33 2011::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li ci cun zhao
  Di 4 juan, Xiang gang juan. - . - Di 1 ban. -
  Xiang gang: Su yuan shu she, 2014 nian 10 yue. - IV, 493 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-988-12798-1-1
  第4卷, 香港卷立此存照. - 第1版. -
  香港: 溯源書社, 2014年10yue
  Signaturen:
  • DS766.Y33 2011::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yingshi: Guo Xiang "Zhuang zi zhu" de quan shi xiang du / Yang Ying shi zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Wen shi zhe chu ban she, Zhonghua Minguo yi ling er nian si yue [04.2013]. - 396 Seiten
  (Wen shi zhe xue ji cheng ; 638)
  ISBN 978-986-314-104-4
  ISBN 986-314-104-6
  楊穎詩 [VerfasserIn]: 郭象"莊子注"的詮釋向度 / 楊穎詩著. - 初版. -
  臺北市: 文史哲出版社, 中華民國一〇二年四月 [04.2013]
  (文史哲學集成 ; 638)
  Signaturen:
  • BL1900.C576 G8739 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Yufeng: Nan she zhu yi xu lu / Yang Yu feng zhu. - Chu ban. -
  Xiang gang: Zhong hua shu ju, 2012 nian 12 yue. - XIX, 361 Seiten : Illustrationen, Faksimiles
  ISBN 978-988-8181-97-1
  ISBN 988-8181-97-1
  楊玉峰 [VerfasserIn]: 南社著譯叙錄 / 楊玉峰著. - 初版. -
  香港: 中華書局, 2012年12月
  Signaturen:
  • PL2252.N35 Y35 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Zhaogui: "Heguanzi" xin lun / Yang Zhao gui zhu. - Chu ban. -
  Ao men: Ao men da xue, 2012 nian 7 yue [07.2012]. - v, 270 Seiten
  ISBN 978-99965-1-033-5
  ISBN 99965-1-033-6
  楊兆貴 [VerfasserIn]: "鶡冠子"新論 / 楊兆貴著. - 初版. -
  澳門: 澳門大學, 2012年7月
  Signaturen:
  • B128.H494 Y36 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Zheng: Cang ying : Yang Zheng shi xuan / Yang Zheng zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing Shi: Hai tun chu ban she, d2016 nian 10 yue. - iv, 297 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5110-3394-9
  ISBN 7-5110-3394-6
  杨政 [VerfasserIn]: 苍蝇 : 杨政诗选 / 杨政著. - 第1版. -
  北京市: 海豚出版社, 2016年10月
  Signaturen:
  • PL2971.Z54 C36 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yang, Zongyuan: Zhong guo gu dai de wen zi / Yang Zong yuan zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Wen jin chu ban she, 2001 nian 4 yue. - 159 Seiten : Illustrationen
  (Zhong guo chuan tong wen hua qing shao nian wen ku ; 1)
  ISBN 957-668-630-X
  ISBN 978-957-668-630-6
  杨宗元 [VerfasserIn]: 中國古代的文字 / 楊宗元著. - 初版. -
  臺北: 文津出版社, 2001年4月
  (中國傳統文化青少年文庫 ; 1)
  Signaturen:
  • PL1171.Y353 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yan, Zhixiong: Qian Qian yi "Bing ta xiao han za yong" lun shi / Yan Zhi xiong zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Zhong yang yan jiu yuan, 2012 nian 5 yue. - v, 423 Seiten
  ISBN 978-986-03-2439-6
  ISBN 986-03-2439-5
  嚴志雄 [VerfasserIn]: 錢謙益 "病榻消寒雜咏" 論釋 / 嚴志雄著. - 初版. -
  台北: 中央研究院, 2012 nian 5 yue
  Signaturen:
  • PL2701.Z5 Y343 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ye, Xiaoqing: Ascendant peace in the four seas : drama and the Qing Imperial Court / Ye Xiaoqing. -
  Hong Kong: The Chinese Univ. Press, 2012. - XV, 330 S. : Ill.
  ISBN 978-962-996-457-3
  ISBN 962-996-457-0
  Signaturen:
  • PN2872.Y4 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yin, Xiaoyuan: Chang shi : qian yan san bu qu / Yin Xiao yuan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Tuan jie chu ban she, 2015 nian 4 yue. - 14, 335 Seiten
  ISBN 978-7-5126-3448-0
  ISBN 7-5126-3448-X
  殷晓媛 [VerfasserIn] [ÜbersetzerIn]: 长诗 : 前沿三部曲 / 殷晓媛著. - 第1版. -
  北京: 团结出版社, 2015年4月
  Signaturen:
  • PL2972.5.I68 C43 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yin, Xiaoyuan: Ta men ceng cong Zhuo er jin li zhong lüe guo / Yin Xiao yuan zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong guo wen lian chu ban she, 2013 nian 5 yue. - 6, 10, 442 Seiten : Illustrationen
  (Meng jiang nan wen ku ; di 4 ji)
  ISBN 978-7-5059-8138-6
  ISBN 7-5059-8138-2
  殷晓媛 [VerfasserIn] [ÜbersetzerIn]: 它们曾从卓尔金历中掠过 / 殷晓媛著. - 第1版. -
  北京: 中国文联出版社, 2013年5月
  (梦江南文库 ; 第4辑)
  Signaturen:
  • PL2972.5.I68 T35 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yin, Zhihua: Qing dai quan zhen dao li shi xin tan / Yin Zhi hua zhu. -
  Xiang gang: Zhong wen da xue chu ban she, 2014. - X, 423 S.
  ISBN 978-962-996-582-2
  尹志華: 清代全真道歷史新探 / 尹志華著. -
  香港: 中文大學出版社
  Signaturen:
  • BL1943.C55 Y56 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo dian Chu mu zhu jian
  Yu cong yi. - Di yi ban. -
  Bei jing: Wen wu chu ban she, 2002. - 66 S. : überw. Ill.
  ISBN 7-5010-1475-2
  ISBN 978-7-5010-1475-0
  郭店楚墓竹簡语丛一. - 第一版. -
  北京: 文物出版社
  Signaturen:
  • NK3634.A2 G87 2002::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yue, Daiyun: Chang tian yi shi jiu sha ou : san wen za gan / Yue Dai yun zhu. - Di 1 ban. -
  Shang hai shi: Dong fang chu ban zhong xin, 2012 nian 8 yue [08.2012]. - iv, 281 Seiten
  ISBN 978-7-5473-0506-5
  ISBN 7-5473-0506-7
  乐黛云 [VerfasserIn]: 長天依是舊沙鸥 : 散文杂感 / 乐黛云著. - 第1版. -
  上海市: 東方出版中心, 2012年8月 [08.2012]
  Signaturen:
  • PL2929.E449 C53 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Jie: Pang huang ying xiong lu : zhuan xing shi dai zhi shi fen zi de xin ling shi / Yu Jie zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2009 nian 2 yue [02.2009]. - xvi, 494 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-957-08-3383-6
  ISBN 957-08-3383-1
  余杰 [VerfasserIn]: 徬徨英雄路 : 轉型時代知識分子的心靈史 / 余杰著. - 初版. -
  台北市: 聯經出版事業股份有限公司, 2009年2月 [02.2009]
  Signaturen:
  • DS775.2.Y67 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Xueming: Zhong guo gu dai de zhe xue yu zong jiao / Yu Xue ming, Chen Hong zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Wen jin chu ban she, 2001 nian 4 yue. - 162 Seiten
  (Zhong guo chuan tong wen hua qing shao nian wen ku ; 11)
  ISBN 957-668-635-0
  ISBN 978-957-668-635-1
  俞学明 [VerfasserIn]: 中國古代的哲學與宗教 / 俞學明, 陳紅著. - 初版. -
  臺北: 文津出版社, 2001年4月
  (中國傳統文化青少年文庫 ; 11)
  Signaturen:
  • B126.Y775 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Ying-Shih: Wo zou guo de lu : Yu Ying shi fang tan lu / Chen Zhi fang tan. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2012. - iv, 238, 64 S., [16] Bl. : Ill.
  ISBN 978-957-08-4011-7
  ISBN 957-08-4011-0
  余英時: 我走過的路 : 余英時訪談錄 / 陳致訪談. - 初版. -
  台北市: 聯經出版事業股份有限公司
  Signaturen:
  • DS721.Y82245 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Ying-Shih: Wu si xin lun : ji fei wen yi fu xing, yi fei qi meng yun dong : 'wu si' ba shi zhou nian ji nian lun wen ji / Yu Ying shi deng zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Lian jing chu ban shi ye gong si, 1999 nian 5 yue [05.1999]. - iii, 273 Seiten
  ISBN 957-08-1955-3
  ISBN 978-957-08-1955-7
  余英時 [VerfasserIn]: 五四新論 : 既非文藝復興, 亦非啟蒙運動 : '五四'八十周年紀念論文集 / 余英時等著. - 初版. -
  臺北市: 聯經出版事業公司, 1999年5月 [05.1999]
  Signaturen:
  • DS777.43.W7513 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zeng, Shengyi: Kao ju jiao chou yu ying shi : Yi zheng Liu shi jing xue yu wen xian xue yan jiu / Zeng Sheng yi zhu. - Xiu ding zai ban. -
  Tai bei: Wen shi zhe chu ban she, Minguo 101 [2012]. - vi, 10, 326 Seiten
  (Wen shi zhe xue ji cheng ; 606)
  ISBN 978-957-549-990-7
  ISBN 957-549-990-5
  曾聖益 [VerfasserIn]: 考據斠讎與應世 : 儀徵劉氏經學與文獻學研究 / 曾聖益著. - 修訂再版. -
  臺北: 文史哲出版社, 民國101 [2012]
  (文史哲學集成 ; 606)
  Signaturen:
  • PL2718.I89 Z973 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zeng, Yongyi: Su wen xue gai lun / Zeng Yong yi zhu. - 2 ban. -
  Tai bei: San min shu ju gu fen you xian gong si, 2016 nian 10 yue. - 4, 2, 4, 9, 789 Seiten
  ISBN 957-14-3723-9
  ISBN 978-957-14-3723-1
  曾永義 [VerfasserIn]: 俗文學概論 / 曾永義著. - 2版. -
  臺北: 三民書局股份有限公司, 2016年10月
  Signaturen:
  • GR335.Z454 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Baosan: Dong Ya "Shi jing" xue lun ji / Zhang Baosan zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Guo li Tai wan da xue chu ban zhong xin, 2009. - VII, 565 Seiten
  (Dong Ya wen ming yan jiu cong shu ; 80)
  ISBN 978-986-01-8361-0
  ISBN 986-01-8361-9
  張寶三: 東亞 "詩經" 學論集 / 張寶三著. -
  臺北: 國立臺灣大學出版中心
  (東亞文明研究叢書 ; 80)
  Signaturen:
  • PL2466.Z7 Z25 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Dainian: Zhong guo wen hua jing shen / Zhang Dai nian, Cheng Yi shan zhu. - Xiang gang di yi ban. -
  Xiang gang: San lian shu dian (Xiang gang) you xian gong si, 2016 nian 1 yue. - 432 Seiten
  ISBN 978-962-04-3824-0
  ISBN 962-04-3824-8
  张岱年 [VerfasserIn]: 中國文化精神 / 張岱年, 程宜山著. - 香港第一版. -
  香港: 三聯書店(香港)有限公司, 2016年1月
  Signaturen:
  • DS721.Z4588 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Daqian: Zhang Da qian xian sheng shi wen ji
  Shang. - . - Chu ban. -
  Tai bei Shi Shi lin Qu Wai shuang xi: Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 82 nian 6 yue [06.1993]. - 8, 284, 18, 20 Seiten : Illustrationen
  ISBN 957-562-147-6
  ISBN 957-562-148-4
  上张大千 [KünstlerIn]張大千先生詩文集. - 初版. -
  台北市士林區外雙溪: 國立故宮博物院, 民國82年6月
  Signaturen:
  • PL2837.T28 A6 1993::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Daqian: Zhang Da qian xian sheng shi wen ji
  Xia. - . - Chu ban. -
  Tai bei Shi Shi lin Qu Wai shuang xi: Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 82 nian 6 yue [06.1993]. - 140, 258, 18, 50 Seiten
  ISBN 957-562-147-6
  ISBN 957-562-149-2
  下张大千 [KünstlerIn]張大千先生詩文集. - 初版. -
  台北市士林區外雙溪: 國立故宮博物院, 民國82年6月
  Signaturen:
  • PL2837.T28 A6 1993::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Gaoping: Tiao xi yu yin cong hua yu song dai shi xue dian fan : jian lun shi hua kan xing ji qi chuan mei xiao ying / Zhang Gao ping zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, Min 101 nian 12 yue [12.2012]. - 518 Seiten
  (Bo ya ji lin. Wen xue ; 4)
  ISBN 978-957-17-2151-4
  ISBN 957-17-2151-4
  張高評 [VerfasserIn]: 苕溪漁隱叢話與宋代詩學典範 : 兼論詩話刊行及其傳媒效應 / 張高評著. - 初版. -
  臺北市: 新文豐出版股份有限公司, Min 101 nian 12 yue [12.2012]
  (博雅集林. 文學 ; 4)
  Signaturen:
  • PL2323.Z436 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Gaoping: Yin shua chuan mei yu song shi te se : jian lun tu shu zhuan bo yu shi fen tang song / Zhang Gao ping zuo. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Li ren shu ju, 2008 nian 3 yue 31 ri [31.03.2008]. - 7, vii, 631, 30 Seiten
  ISBN 978-986-6923-37-1
  ISBN 986-6923-37-1
  張高評 [VerfasserIn]: 印刷傳媒與宋詩特色 : 兼論圖書傳播與詩分唐宋 / 張高評作. - 初版. -
  臺北市: 里仁書局, 2008年3月31日
  Signaturen:
  • Z186.C5 Z436 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Guangyu: Min Ke fang yan shi gao / Zhang Guang yu zhu. - Zeng ding ban. -
  Tai bei: Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2016 nian 8 yue. - 452 Seiten : Illustrationen
  (Wu nan dang dai xue shu cong kan ; 026)
  ISBN 978-957-11-8741-9
  ISBN 957-11-8741-0
  张光宇 [VerfasserIn]: 閩客方言史稿 / 張光宇著. - 增訂版. -
  台北: 五南圖書出版股份有限公司$b2016年8月, 2016 nian 8 yue
  (五南當代學術叢刊 ; 026)
  Signaturen:
  • PL1701.Z436 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Guangqing: Wu jin Liu Feng lu nian pu / Zhang Guang qing zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Tai wan xue sheng shu ju, Xiyuan 1997 nian 9 yue [09.1997]. - v, i, 264 Seiten : Illustrationen
  (Shi xue cong shu ; 32)
  ISBN 957-15-0844-6
  ISBN 978-957-15-0844-3
  張廣慶 [VerfasserIn]: 武進劉逢祿年譜 / 張廣慶著. - 初版. -
  臺北市: 臺灣學生書局, 西元1997年9月 [09.1997]
  (史學叢書 ; 32)
  Signaturen:
  • DS756.23.L58 C483 1997

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Jun: Zhong guo dang dai wen xue zhi du yan jiu : yi jiu si jiu - yi jiu qi jiu / Zhang Jun zhu. - BOD 1 ban. -
  Tai bei: Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2013 nian 11 yue. - 476 Sieten
  (Xian dang dai Hua wen wen xue yan jiu cong shu ; 11)
  ISBN 978-986-326-207-7
  ISBN 986-326-207-2
  张均 [VerfasserIn]: 中國當代文學制度研究 : 一九四九-一九七六 / 張均著. - BOD1版. -
  台北: 秀威資訊科技股份有限公司, 2013年11月
  (現當代華文文學研究叢書 ; 11)
  Signaturen:
  • PL2303.Z388 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Ruide: Zhong guo jin dai tie lu shi ye guan li de yan jiu : zheng zhi ceng mian de fen xi (1876-1937) / Zhang Rui de zhu. -
  Tai bei: Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Min guo 80 [1991]. - 7, 299, 13 S. : Kt.
  (Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo zhuan kan ; 63)
  ISBN 957-9046-35-2
  ISBN 957-9046-36-0
  張瑞德: 中國近代鐵路事業管理的研究 : 政治層面的分析(1876-1937) / 張瑞德著. -
  臺北: 中央研究院近代史研究所
  (中央硏究院近代史硏究所專刊 ; 63)
  Signaturen:
  • HE3286.Z436 1991

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Shouzhen: Qing ji Dong san sheng di tie lu kai fang zheng ce : (yi jiu ling wu-yi jiu yi yi) / Zhang Shou zhen zhu. - 1 ban. -
  Gao xiong Shi: Gao xiong fu wen tu shu chu ban she, 1995 nian 8 yue. - iii, 285 Seiten : Karten
  ISBN 957-555-240-7
  ISBN 978-957-555-240-4
  張守真 [VerfasserIn]: 清季東三省的鐵路開放政策 : (一九〇五-一九一一) / 張守眞著. - 1版. -
  高雄市: 高雄復文圖書出版社, 1995年8月
  Signaturen:
  • HE3289.Z53 Q56 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Sizhi: Xing zhe Si zhi / Zhang Si zhi kou shu ; Sun Guo dong zheng li. - First edition. -
  Hong Kong: Oxford University Press (China) Limited, 2014. - xix, 585 Seiten : Illustrationen, Porträts
  ISBN 978-0-19-944538-7
  ISBN 0-19-944538-9
  张思之 [VerfasserIn]: 行者思之 / 張思之口述 ; 孫國棟整理
  Signaturen:
  • KNQ110.Z42 A3 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Xingyao: Tian ru tong yi kao : Qing chu ru jia Ji du tu Zhang Xing yao wen ji / Zhang Xing yao zhu, Xiao Qing he, Wang Shan qing bian zhu. - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Gan lan chu ban you xian gong si, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - cxxvi, 349 Seiten
  (Han yu Ji du jiao jing dian wen ku ji cheng / [zong bian ji Jin Yu mei] ; 11. Shi liu zhi shi ba shi ji pian)
  ISBN 957-556-823-0
  ISBN 978-957-556-823-8
  張星曜 [VerfasserIn]: 天儒同異考 : 清初儒家基督徒張星曜文集 / 張星曜著 ; 肖清和, 王善卿編注. - 初版. -
  新北市: 橄欖出版有限公司, 2015年9月
  (漢語基督教經典文庫集成 / [總編輯金玉梅] ; 11. 十六至十八世紀篇)
  Signaturen:
  • BR117.C6 H36 2012::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Xinlu: Mu lan shi xiang jie
  Shang. - . - Chu ban. -
  Tai bei: Zhi zhi xue shu chu ban she, Minguo 104 nian 9 yue [09.2015]. - 19, 361 Seiten
  (Mu lan yan jiu xi lie ; 03)
  上張馨露 [VerfasserIn]木蘭詩詳解. - 初版. -
  臺北: 致知學術出版社, 民國104年9月 [09.2015]
  (木蘭研究系列 ; 03)
  Signaturen:
  • PL2668.M833 Z43 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Xinlu: Mu lan shi xiang jie
  Xia. - . - Chu ban. -
  Tai bei: Zhi zhi xue shu chu ban she, Minguo 104 nian 9 yue [09.2015]. - 7 Seiten, Seiten 364-714
  (Mu lan yan jiu xi lie ; 03)
  下張馨露 [VerfasserIn]木蘭詩詳解. - 初版. -
  臺北: 致知學術出版社, 民國104年9月 [09.2015]
  (木蘭研究系列 ; 03)
  Signaturen:
  • PL2668.M833 Z43 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Yongjiu: Wan Qing guan chang qing se you xi / Zhang Yong jiu zhu. - BOD yi ban. -
  Tai bei shi: Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2011 nian 11 yue [11.2011]. - 360 Seiten
  (Shi di zhuan ji lei ; PC0178)
  ISBN 978-986-221-821-1
  ISBN 986-221-821-5
  [VerfasserIn]: 晚清官場情色遊戲 / 張永久著. - BOD 一版. -
  台北市: 秀威資訊科技股份有限公司, 2011年11月 [11.2011]
  (史地傳記類 ; PC0178)
  Signaturen:
  • JQ1512.Z1 Z4585 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • . - Chu ban. -
  Bei jing: Bei jing da xue Zhong guo zhan lüe yan jiu zhong xin guo ji wen hua fa zhan yan jiu suo, [2011]. - 1 Gefaltetes Blatt/gefalteter Bogen
  张雨晴 [VerfasserIn]李公麟"揭缽圖卷"探究. - 初版. -
  北京: 北京大學中國戰略研究中心國際文化發展研究所, [2011]
  Signaturen:
  • ND1049.L6 A65 2011::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • . - Chu ban. -
  Bei jing: Bei jing da xue Zhong guo zhan lüe yan jiu zhong xin guo ji wen hua fa zhan yan jiu suo, [2011]. - 92, [80] Seiten : Illustrationen
  张雨晴 [VerfasserIn]李公麟"揭缽圖卷"探究. - 初版. -
  北京: 北京大學中國戰略研究中心國際文化發展研究所, [2011]
  Signaturen:
  • ND1049.L6 A65 2011::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhao, Shuyi: Chong dong / Zhao Shu yi zhu. - Di 1 ban. -
  Tai yuan Shi: Bei yue wen yi chu ban she, 2015 nian 9 yue. - 3, 317 Seiten
  ISBN 978-7-5378-4437-6
  ISBN 7-5378-4437-2
  赵树义 [VerfasserIn]: 虫洞 / 赵树义著. - 第1版. -
  太原市: 北岳文艺出版社, 2015年9月
  Signaturen:
  • PL2977.S58 C56 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Jiliang: Wan Ming gai guo si xiang zhi yan jiu : yi "Cai gen tan" , "Shen yin yu" , "Liao fan si xun" , "Ren pu" , "Qi ke" wei li / Zheng Ji liang zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Wen shi zhe chu ban she, Minguo 101 [2012]. - 8, 298 S.
  (Wen shi zhe xue ji cheng ; 623)
  ISBN 978-986-314-052-8
  ISBN 986-314-052-X
  鄭基良: 晚明改過思想之研究 : 以《菜根譚》、《呻吟語》、《了凡四訓》、《人譜》、《七克》為例 / 鄭基良著. - 初版. -
  臺北市: 文史哲出版社
  (文史哲學集成 ; 623)
  Signaturen:
  • BJ1558.C5 Z55 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Qinren: Bei Wei guan liao ji gou yan jiu xu pian / Zheng Qin ren zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Xian Xin zhuang Shi: Dao he chu ban she, Min guo 84 nian 4 yue [04.1995]. - 4, 244 p.
  (Shi xue cong shu xi lie ; 14)
  ISBN 957-8571-24-0
  ISBN 978-957-8571-24-2
  鄭欽仁 [VerfasserIn]: 北魏官僚機構研究續篇 / 鄭欽仁著. - 初版.. -
  台北縣新莊市: 稻禾出版社, 民國84年4月 [04.1995]
  (史學叢書系列 ; 14)
  Signaturen:
  • JQ1512.C4252 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Qinren: Bei Wei guan liao ji gou yan jiu / Zheng Qinren zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Dao he chu ban she, Minguo 84 nian 4 yue[1995]. - 9, 5, 265 Seiten : Illustrationen
  (Shi xue cong shu xi lie ; 13)
  ISBN 957-8571-23-2
  ISBN 978-957-8571-23-5
  鄭欽仁 [VerfasserIn]: 北魏官僚機構研究 / 鄭欽仁著. - 初版. -
  臺北: 稻禾出版社, 民國84年4月 [04.1995]
  (史學叢書系列 , 13)
  Signaturen:
  • JQ1512.C425 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Zhiming: Dao jiao fu zhou fa shu yang sheng xue : yi "dao fa hui yuan" wei he xin / Zheng Zhi ming ; Jian Yi nü zhu. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Wen jin chu ban she, 2013. - 4, 440 S.
  ISBN 978-986-339-005-3
  ISBN 986-339-005-4
  鄭志明: 道教符咒法術養生學 : 以<<道法會元>>為核心 / 鄭志明 ; 簡一女著. - 初版. -
  臺北市: 文津出版社
  Signaturen:
  • BL1940.4.Z446 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo fang zhi cong shu
  Hua nan di fang, 225 : Fu jian sheng : Pu tian shui li zhi, 1. - / Fa xing ren Huang Cheng zhu. - Tai yi ban. -
  Tai bei: Cheng wen chu ban she, Minguo 64 [1975]. - Seiten 387 - 784 : Illustrationen, Karten
  華南地方, 225 : 福建省 : 莆田水利志, 1中國方志叢書 / 發行人黃成助. - 臺一版. -
  臺北: 成文出版社, 民国64
  Signaturen:
  • DS793.Z56 H3::225,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo fang zhi cong shu
  Hua nan di fang, 225 : Fu jian sheng : Pu tian shui li zhi, 2. - / Fa xing ren Huang Cheng zhu. - Tai yi ban. -
  Tai bei: Cheng wen chu ban she, Minguo 64 [1975]. - Seiten 387 - 784 : Illustrationen, Karten
  華南地方, 225 : 福建省 : 莆田水利志, 2中國方志叢書 / 發行人黃成助. - 臺一版. -
  臺北: 成文出版社
  Signaturen:
  • DS793.Z56 H3::225,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo fang zhi cong shu
  Hua nan di fang, 227 : Fu jian sheng : Hou guan xian xiang tu zhi, 1. - / Fa xing ren Huang Cheng zhu. - Tai yi ban. -
  Tai bei: Cheng wen chu ban she, Minguo 63 [1974]. - Seiten 267 - 550 : Illustrationen, Karten
  華南地方, 227 : 福建省 : 候官縣鄉土志, 1中國方志叢書 / 發行人黃成助. - 臺一版. -
  臺北: 成文出版社, 民国63
  Signaturen:
  • DS793.Z56 H3::227,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo fang zhi cong shu
  Hua nan di fang, 227 : Fu jian sheng : Hou guan xian xiang tu zhi, 2. - / Fa xing ren Huang Cheng zhu. - Tai yi ban. -
  Tai bei: Cheng wen chu ban she, Minguo 63 [1974]. - Seiten 267 - 550 : Illustrationen, Karten
  華南地方, 227 : 福建省 : 候官縣鄉土志, 2中國方志叢書 / 發行人黃成助. - 臺一版. -
  臺北: 成文出版社, 民国63
  Signaturen:
  • DS793.Z56 H3::227,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo fang zhi cong shu
  Hua nan di fang, 232 : Fu jian sheng : Song xi xian zhi, 1. - / Fa xing ren Huang Cheng zhu. - Tai yi ban. -
  Tai bei: Cheng wen chu ban she, Minguo 64 [1975]. - Seite 369 - 882 : Illustrationen, Karten
  華南地方, 232 : 福建省 : 松溪縣志, 1中國方志叢書 / 發行人黃成助. - 臺一版. -
  臺北: 成文出版社, 民国64
  Signaturen:
  • DS793.Z56 H3::232,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo fang zhi cong shu
  Hua nan di fang, 232 : Fu jian sheng : Song xi xian zhi, 2. - / Fa xing ren Huang Cheng zhu. - Tai yi ban. -
  Tai bei: Cheng wen chu ban she, Minguo 64 [1975]. - Seiten 369 - 882 : Illustrationen, Karten
  華南地方, 232 : 福建省 : 松溪縣志, 2中國方志叢書 / 發行人黃成助. - 臺一版. -
  臺北: 成文出版社, 民国64
  Signaturen:
  • DS793.Z56 H3::232,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo fang zhi cong shu
  Hua nan di fang, 234 : Fu jian sheng. - Yong an xian xu zhi / Fa xing ren Huang Cheng zhu. - Tai yi ban. -
  Tai bei: Cheng wen chu ban she, Minguo 64 [1975]. - 220 Seiten : Illustrationen
  華南地方, 234 : 福建省中國方志叢書周墩區志 / 發行人黃成助. - 臺一版. -
  臺北: 成文出版社, 民国64
  Signaturen:
  • DS793.Z56 H3::234

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo fang zhi cong shu
  Hua nan di fang, 235 : Fu jian sheng : Ming xi xian zhi, 1. - / Fa xing ren Huang Cheng zhu. - Tai yi ban. -
  Tai bei: Cheng wen chu ban she, Minguo 64 [1975]. - 384 Seiten : Illustrationen
  華南地方, 235 : 福建省 : 明溪縣志, 1中國方志叢書 / 發行人黃成助. - 臺一版. -
  臺北: 成文出版社, 民国64
  Signaturen:
  • DS793.Z56 H3::235,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo fang zhi cong shu
  Hua nan di fang, 235 : Fu jian sheng : Ming xi xian zhi, 2. - / Fa xing ren Huang Cheng zhu. - Tai yi ban. -
  Tai bei: Cheng wen chu ban she, Minguo 64 [1975]. - Seiten 385 - 844 : Illustrationen
  華南地方, 235 : 福建省 : 明溪縣志, 2中國方志叢書 / 發行人黃成助. - 臺一版. -
  臺北: 成文出版社, 民国64
  Signaturen:
  • DS793.Z56 H3::235,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo shu yi liu xing shi
  Xia ce. - . -
  Bei jing: Zhong guo yi xue yuan, 1973. - 2, 518, 2, 222, 11, 50, 24, 3, 2, 9 Seiten : Karten
  下册中国鼠疫流行史. -
  北京: 中国医学院, 1973
  Signaturen:
  • RC179.C6 Z46 1973::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo shu yi liu xing shi
  Shang ce. - . -
  Bei jing: Zhong guo yi xue yuan, 1981. - 29, 2, 133, 23, 25, 262, 8, 58, 56, 8, 27, 70, 9, 182 Seiten : Karten
  上册中国鼠疫流行史. -
  北京: 中国医学院, 1981
  Signaturen:
  • RC179.C6 Z46 1973::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo wen hua zhong de Fo jiao : Zhong guo III Song Yuan Ming Qing / Chong ben Ke ji bian ji wei yuan ; Jian ye Bo shi bian ji xie li ; Xin Ru yi yi zhe. - Chu ban. -
  Tai bei: Fa gu wen hua, 2015 nian 4 yue. - 455 Seiten : Illustrationen, Porträts, Karten
  (Xin Ya zhou fo jiao shi ; 8)
  ISBN 978-957-598-669-8
  ISBN 957-598-669-5
  中國文化中的佛教 : 中国 III 宋元明清 / 沖本克己編輯委員 ; 菅野博史編輯協力 ; 辛如意譯者. - 初版. -
  臺北: 法鼓文化, 2015年4月
  (新亞洲佛教史 ; 8)
  Signaturen:
  • BQ640.S63118 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo xian dai xiao shuo xi ju yi qian wu bai zhong / Xie Yong, Cai Deng shan bian. - BOD yi ban. -
  Tai bei shi: Xiu wei zi xun ke ji, 2011 nian 5 yue [05.2011]. - 484 Seiten
  (Zhong guo xian dai wen xue shi xi jian shi liao ; 1)
  (Shi di zhuan ji lei ; PC0146)
  ISBN 978-986-221-737-5
  ISBN 986-221-737-5
  中國現代小說戲劇一千五百種 / 謝泳, 蔡登山編. - BOD一版. -
  臺北市: 秀威資訊科技, 2011年5月 [05.2011]
  (中國現代文學史稀見史料 ; 1)
  Signaturen:
  • PL2442.S3 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong guo yu zhou bian guo jia guan xi / Li Yu zong zhu bian. - Chu ban. -
  Xin bei Shi: Dao xiang chu ban she, Minguo 103 nian 6 yue [06.2014]. - ii, 732 Seiten
  (Shi xue cong shu xi lie ; 85)
  ISBN 986-6078-43-4
  ISBN 978-986-6078-43-9
  中國與周邊國家關係 / 李宇平主編. - 初版. -
  新北市: 稻鄉出版社, 民國103年6月 [06.2014]
  (史學叢書系列 ; 85)
  Signaturen:
  • DS775.8.Z455 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Deliang: Bai hu tong ji Han li yan jiu / Zhou De liang zhu. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Xue sheng shu ju, 2007 nian 12 yue. - vi, iv, 473 Seiten
  (Jing xue yan jiu cong kan ; 7)
  ISBN 978-957-15-1384-3
  ISBN 957-15-1384-9
  周德良 [VerfasserIn]: 白虎通暨漢禮研究 / 周德良著. - 初版. -
  臺北市: 學生書局, 2007年12月
  (經學研究叢刊 ; 7)
  Signaturen:
  • PL2461.Z7 P3394 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Huimei: Min zhong jiao yu guan yu Zhong guo she hui bian qian / Zhou Hui mei zhu. - BOD yi ban. -
  Tai bei Shi: Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2013 nian 1 yue [01.2013]. - 448 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-986-326-005-9
  ISBN 986-326-005-3
  周慧梅 [VerfasserIn]: 民眾教育館與中國社會變遷 / 周慧梅著. - BOD一版. -
  臺北市: 秀威資訊科技股份有限公司, 2013年1月
  Signaturen:
  • LC5257.C6 Z46823 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Huiquan: Jin dai wen xue yan jiu / Zhou Hui quan zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Wen jin chu ban she, 2000 nian 4 yue. - 3, 367 Seiten
  (Wen shi zhe da xi ; 149)
  ISBN 957-668-591-5
  ISBN 978-957-668-591-0
  周惠泉 [VerfasserIn]: 金代文學硏究 / 周惠泉著. - 初版. -
  臺北: 文津出版社, 2000年4月
  (文史哲大系 ; 149)
  Signaturen:
  • PL2292.5.Z46 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhou, Liqing: Tan suo xian dai Zhong guo de zheng zhi zhuan xing : "Xin qing nian" yu min chu zheng zhi, she hui si chao / Zhou Li qing zhu. - Chu ban. -
  Tai bei: Tai wan xue sheng shu ju you xian gong si, 2016 nian 9 yue. - iv, iv, 358 Seiten
  ISBN 978-957-15-1707-0
  ISBN 957-15-1707-0
  周麗卿 [VerfasserIn]: 探索現代中國的政治轉型 : "新青年"與民初政治、社會思潮 / 周麗卿著. - 初版. -
  臺北: 臺灣學生書局有限公司, 2016年9月
  Signaturen:
  • DS775.2.Z487 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fo jiao chan xiu chuan tong : qi yuan yu fa zhan; 2012 guo ji yan tao hui lun wen ji / Zhuang Guo bin zhu bian. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Xin wen feng, Minguo 103 [2014]. - 410 S.
  (Fa gu fo jiao xue yuan te cong ; 2)
  ISBN 978-957-17-2203-0
  ISBN 957-17-2203-0
  佛教禪修傳統 : 起源與發展; 2012國際研討會論文集 / 莊國彬主編. - 初版. -
  臺北市: 新文豐
  (法鼓佛教學院特叢 ; 2)
  Signaturen:
  • BQ5613.F625 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ziyouxiongdi: Qing chun fei teng de feng kuang. - BOD 1 ban. -
  Tai bei: Du li zuo jia, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 436 Seiten
  (Zhong guo zhi qing ban ge shi ji de xue lei shi / Zi you xiong di bian zuan ; 1)
  (Do li shi ; 040)
  ISBN 978-986-5729-98-1
  ISBN 986-5729-98-9
  [VerfasserIn]: 青春沸騰的瘋狂436 Seiten. - BOD1版. -
  台北: 獨立作家, 2015年9月 [09.2015]
  (中國知青半個世紀的血淚史 / 自由兄弟编纂 ; 1)
  Signaturen:
  • HQ799.C55 Z4662 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ziyouxiongdi: Qing chun jing kong de tao wang. - BOD 1 ban. -
  Tai bei: Du li zuo jia, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 422 Seiten
  (Zhong guo zhi qing ban ge shi ji de xue lei shi / Zi you xiong di bian zuan ; 4)
  (Do li shi ; 043)
  ISBN 978-986-92064-1-9
  ISBN 986-92064-1-7
  [VerfasserIn]: 青春驚恐的逃亡. - BOD1版. -
  台北: 獨立作家, 2015年9月 [09.2015]
  (中國知青半個世紀的血淚史 / 自由兄弟编纂 ; 4)
  Signaturen:
  • HQ799.C55 Z4662 2015::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ziyouxiongdi: Qing chun kun huo de mi mang. - BOD 1 ban. -
  Tai bei: Du li zuo jia, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 428 Seiten
  (Zhong guo zhi qing ban ge shi ji de xue lei shi / Zi you xiong di bian zuan ; 2)
  (Do li shi ; 041)
  ISBN 978-986-5729-99-8
  ISBN 986-5729-99-7
  [VerfasserIn]: 青春困惑的迷茫. - BOD1版. -
  台北: 獨立作家, 2015年9月 [09.2015]
  (中國知青半個世紀的血淚史 / 自由兄弟编纂 ; 2)
  Signaturen:
  • HQ799.C55 Z4662 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ziyouxiongdi: Qing chun yan xu de ku nan. - BOD 1 ban. -
  Tai bei: Du li zuo jia, 2015 nian 9 yue [09.2015]. - 420 Seiten
  (Zhong guo zhi qing ban ge shi ji de xue lei shi / Zi you xiong di bian zuan ; 5)
  (Do li shi ; 044)
  ISBN 978-986-92064-2-6
  ISBN 986-92064-2-5
  [VerfasserIn]: 青春延續的苦難. - BOD1版. -
  台北: 獨立作家, 2015年9月 [09.2015]
  (中國知青半個世紀的血淚史 / 自由兄弟编纂 ; 5)
  Signaturen:
  • HQ799.C55 Z4662 2015::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

Gehe zu:

Diese Neuerwerbungslisten werden jeweils zu Beginn eines Monats für die im vorhergehenden Monat erworbenen Medien erstellt.
Aus technischen Gründen kann ein Medium jeweils nur einem einzigen Fachgebiet zugeordnet werden. Für Medien mit fachübergreifendem Inhalt empfiehlt es sich daher, in allen in Frage kommenden Fachgebietslisten zu recherchieren.

zum Seitenanfang