Navigation überspringen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitätsbibliothek

Neuerwerbungen im November 2016

Fach: Bereichsbibliothek Ostasienwissenschaften (BO) / Bibliothek des Sinologischen Instituts

Universitätsbibliothek Heidelberg

Stand: 01.12.2016 09:02 – Anzahl der Neuerwerbungen: 106


 • 50 nian dai lao bai xing di ri chang sheng huo. - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Jiang su mei shu chu ban she, 1999 nian 9 yue. - 165 Seiten
  (Ri chang Zhong guo / zhu bian Wu Liang, Gao Yun; fu zhu bian Gu Hua ming)
  ISBN 7-5344-0954-3
  ISBN 978-7-5344-0954-7
  50年代老百姓的日常生活. - 第1版. -
  南京市: 江苏美术出版社, 1999年9月
  (日常中国 / 主编吴亮, 高云; 副主编顾华明)
  Signaturen:
  • DS779.23.J535 1999::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • 60 nian dai lao bai xing di ri chang sheng huo. - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Jiang su mei shu chu ban she, 1999 nian 9 yue. - 165 Seiten
  (Ri chang Zhong guo / zhu bian Wu Liang, Gao Yun; fu zhu bian Gu Hua ming)
  ISBN 978-7-5344-0955-4
  ISBN 7-5344-0955-1
  60年代老百姓的日常生活. - 第1版. -
  南京市: 江苏美术出版社, 1999年9月
  (日常中国 / 主编吴亮, 高云; 副主编顾华明)
  Signaturen:
  • DS779.23.J535 1999::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • 70 nian dai lao bai xing di ri chang sheng huo. - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Jiang su mei shu chu ban she, 1999 nian 9 yue. - 165 Seiten
  (Ri chang Zhong guo / zhu bian Wu Liang, Gao Yun; fu zhu bian Gu Hua ming)
  ISBN 978-7-5344-0957-8
  ISBN 7-5344-0957-8
  70年代老百姓的日常生活. - 第1版. -
  南京市: 江苏美术出版社, 1999年9月
  (日常中国 / 主编吴亮, 高云; 副主编顾华明)
  Signaturen:
  • DS779.23.J535 1999::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • 80 nian dai lao bai xing di ri chang sheng huo. - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Jiang su mei shu chu ban she, 1999 nian 9 yue. - 165 Seiten
  (Ri chang Zhong guo / zhu bian Wu Liang, Gao Yun; fu zhu bian Gu Hua ming)
  ISBN 7-5344-0958-6
  ISBN 978-7-5344-0958-5
  80年代老百姓的日常生活. - 第1版. -
  南京市: 江苏美术出版社, 1999年9月
  (日常中国 / 主编吴亮, 高云; 副主编顾华明)
  Signaturen:
  • DS779.23.J535 1999::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • 90 nian dai lao bai xing di ri chang sheng huo. - Di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Jiang su mei shu chu ban she, 1999 nian 9 yue. - 165 Seiten
  (Ri chang Zhong guo / zhu bian Wu Liang, Gao Yun; fu zhu bian Gu Hua ming)
  ISBN 7-5344-0959-4
  ISBN 978-7-5344-0959-2
  90年代老百姓的日常生活. - 第1版. -
  南京市: 江苏美术出版社, 1999年9月
  (日常中国 / 主编吴亮, 高云; 副主编顾华明)
  Signaturen:
  • DS779.23.J535 1999::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Assessing the balance of power in central-local relations in China / edited by John A. Donaldson. -
  London and New York: Routledge, [2017]. - VIII, 232 Seiten : Illustrationen
  (Routledge contemporary China series ; 154)
  ISBN 978-1-138-67207-9
  ISBN 1-138-67207-6
  ISBN 9781315616568
  Signaturen:
  • JQ1506.S8 A77 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Baldursson, Ragnar: Nineteen seventy-six : a student revolutionary remembers the year Mao died / Ragnar Baldursson. - 1st published. -
  Australia: Penguin Books, 2016. - 94 Seiten
  ISBN 978-0-7343-9965-6
  ISBN 0-7343-9965-0
  Signaturen:
  • DS779.29.B35 N56 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bao feng zhong de xiong ying / zhu yan: Lin Ru wei, Su Yu, Jin Yan, Bai De zhang ; dao yan: Wang Yi. -
  Gui zhou: Gui zhou yin xiang chu ban she, [2003]. - 2 Video-CD
  暴风中的雄鹰 / 主演: 林汝为, 孙羽, 金焰, 白德彰 ; 导演: 王逸. -
  贵州: 贵州东方音像出版社, [2003]
  Signaturen:
  • VCD001.474

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Becker, Jeffrey: Social ties, resources, and migrant labor contention in contemporary China : from peasants to protesters / Jeffrey Becker. -
  Lanham, Md. [u.a.]: Lexington Books, 2014. - VIII, 237 S. : graph. Darst.
  ISBN 978-0-7391-9185-9
  ISBN 978-0-7391-9186-6
  Themen: (g)China / (s)Arbeitsmarkt / (s)Migration
  Signaturen:
  • HD5856.C6 B43 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Aspects of urbanization in China : Shanghai, Hong Kong, Guangzhou / ed. by Gregory Bracken. -
  Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012. - 208 S. : Ill.
  (IIAS publication series ; 6)
  ISBN 978-90-8964-398-8
  ISBN 90-8964-398-2
  Signaturen:
  • HT384.C6 A76 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cai hong qiao. -
  Hong Kong: Lighten Distribution Company, 2012. - 1 DVD-Video (132 Minuten) : NTSC, Regionalcode: 3
  (Sai de ke ba lai / Lin Qing tai, Ma Zhi xiang, An teng Zheng xin, He yuan Sa bu, Xu Ruo xuan, Luo Mei ling, Wen Lan, Da Qing, Zeng Qiu sheng, Tian Jun, Li Shi jia, Lin Yuan jie, Zhang Zhi wei, Xu Yi fan, Su da, [und weitere] ; jian zhi Wu Yu sen, Zhang Jia zhen, Huang Zhi ming ; bian ju dao yan Wei De sheng ; she ying zhi dao Qin Ding chang ; dong zuo zhi dao Yang Kil Yong, Shim Jae Won ; jian jie Chen Bo wen, Su Pei yi ; yin yue He Guo jie ; sheng yin she ji Du Du zhi ; Xia ji)
  彩虹橋. -
  [香港]: 曙光影視發行有限公司, 2012
  (賽德克巴萊 / 林慶台, 馬志翔, 安藤政信, 河原さぶ, 徐若瑄, 羅美玲, 溫嵐, 大慶, 曾秋勝, 田駿, 李世嘉, 林源傑, 張志偉, 徐詣帆, 蘇達, [und weitere] ; 監製吳宇森, 張家振, 黃志明 ; 編劇導演魏德聖 ; 攝影指導秦鼎昌 ; 動作指導Yang Kil Yong, Shim Jae Won ; 剪接陳博文, 蘇珮儀 ; 音樂何國傑 ; 聲音設計杜篤之 ; 下集)
  Signaturen:
  • DVD001.304

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chang yong tong yi ci dian / Wu Hai zhu bian ; Cheng Han jie, ... bian zhu. - 1990 nian 8 yue Bei jing di 2 ban. -
  Bei jing: Bei jing shi fan xue yuan chu ban she, 8.1990. - 6, 1, , 43, 697 Seiten
  ISBN 7-81014-226-7
  ISBN 978-7-81014-226-7
  常用同义词典 / 吴海主编 ; 程汉杰, ... 编著. - 1990年8月北京第2版. -
  北京: 北京师范学院出版社, 8.1990
  Signaturen:
  • PL1301.C418 1990

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Jin bu pian, 1. - [Band] / zhi xing zhu bian Zhang Hui ; bian zhu Mou Shi rong. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 10, 4, II, 172 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5619-2175-3
  进步篇, 1成功之路[Band] / 执行主编张辉 ; 编著牟世荣. - 第1版. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • PL1129.E5 Q583 2008::4,1,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Cheng gong zhi lu
  Jin bu pian, 1, du he xie. - [Band] / zhi xing zhu bian Zhang Hui ; bian zhu Wang Rui feng. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing yu yan da xue chu ban she, 2008.8. - 10, III, 202 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-5619-2172-2
  进步篇, 1, 读和写成功之路[Band] / 执行主编张辉 ; 编著王瑞烽. - 第1版. -
  北京: 北京语言大学出版社, 2008.8
  Signaturen:
  • PL1129.E5 Q583 2008::4,1,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hai zi wang / adapted from a novel of Ah Cheng. Playwrights: Chen Kaige ... Director: Chen Kaige. -
  [Guangzhou Shi]: Guangzhou Beauty Cultures Communication, [2007]. - 1 DVD-Video (NTSC, Regionalcode 0, 106 Min.) : farb.
  ISBN 978-7-88611-504-2
  Signaturen:
  • DVD001.305

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chen, Xi: Social protest and contentious authoritarianism in China / Xi Chen. -
  New York [u.a.]: Cambridge Univ. Press, 2012. - XIII, 241 S. : Ill.
  ISBN 978-1-107-01486-2
  ISBN 1-107-01486-7
  Themen: (g)China / (s)Sozialer Konflikt / (s)Protestbewegung / (s)Staat
  Signaturen:
  • HN740.Z9 S62 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Chu wen hua cong tan / Li Guang can, Li Mo xian zhu bian. - Di 1 ban. -
  Wu han: Chang jiang wen yi chu ban she, 1992 nian 6 yue. - 5, 11, 226 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-5354-0629-7
  ISBN 978-7-5354-0629-3
  楚文化丛谈 / 李光灿, 李谟仙主编. - 第1版. -
  武汉: 长江文艺出版社, 1992年6月
  Signaturen:
  • DS747.15.C58 C58 1992

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Crossing borders in East Asian higher education / edited by David W. Chapman, William K. Cummings, Gerard A. Postiglione. - First published 2010. -
  Hong Kong: Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong, 2010. - xv, 388 Seiten : Illustrationen
  (CERC studies in comparative education ; 27)
  ISBN 978-962-8093-98-4
  ISBN 962-8093-98-3
  Signaturen:
  • LA1143.C76 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Daily, Christopher A.: Robert Morrison and the protestant plan for China / Christopher A. Daily. -
  Hong Kong: Hong Kong Univ. Press, 2013. - XIII, 261 S.
  ISBN 978-988-8208-03-6
  ISBN 988-8208-03-9
  Themen: (p)Morrison, Robert / (g)China / (s)Mission / (k)Londoner Mission / (z)Geschichte 1807-1834
  Signaturen:
  • BV3427.M6 D35 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Early Medieval Chinese Texts : a bibliographical guide / edited by Cynthia L. Chennault [und 3 andere]. -
  Berkeley, CA: Institute of East Asian Studies, [2015]. - XXII, 546 Seiten
  (China research monograph ; 71)
  ISBN 978-1-55729-109-7
  ISBN 1-55729-109-8
  Signaturen:
  • PL2284.5.E27 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fang, Zhimin: Ke ai de zhong guo / Fang zhi min. - 1982 nian 3 yue Bei jing di 4 ban. -
  Bei jing: Ren min wen xue chu ban she, 1982. - 1, 110 Seiten
  ISBN 978-7-02-010203-7
  ISBN 7-02-010203-4
  方志敏 [VerfasserIn]: 可爱的中国 / 方志敏著. - 1982年3月北京第4版. -
  北京: 人民文学出版社, 1982
  Signaturen:
  • DS778.F2 A25 1982

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Feuchtwang, Stephan: ¬The¬ anthropology of China : China as ethnographic and theoretical critique / Stephan Feuchtwang ; Charlotte Bruckermann. -
  London: Imperial College Press, 2016. - x, 279 Seiten
  ISBN 978-1-78326-982-2
  ISBN 1-78326-982-0
  Signaturen:
  • HQ503.F48 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gao, Weixiang: Quan mian jian she she hui zhu yi shi qi dang de si xiang zheng zhi jiao yu yan jiu (1956-1966) / Gao Wei xiang zhu. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Zhong yang wen xian chu ban she, 7.2014. - 9, 449 Seiten
  ISBN 978-7-5073-4092-1
  ISBN 7-5073-4092-9
  高巍翔 [VerfasserIn]: 全面建设社会主义时期党的思想政治教育研究 (1956-1966) / 高巍翔著. - 第1版. -
  北京: 中央文献出版社, 7.2014
  Signaturen:
  • JQ1519.A5 G467 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gimm, Martin: ¬Ein¬ Monat im Privatleben des chinesischen Kaisers Kangxi : Gao Shiqis Tagebuch Pengshan miji aus dem Jahre 1703 / Martin Gimm. -
  Wiesbaden: Harrassowitz, O, 2015. - 190 S. : Ill.
  (Sinologica Coloniensia ; Bd. 34)
  ISBN 978-3-447-10483-8
  ISBN 3-447-10483-X
  Signaturen:
  • DS754.6.G56 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo jia tu shu guan cang Lu Xun wei kan fan yi shou gao
  1. - . - Er ling yi si nian ba yue di yi ban. -
  Bei jing Shi: Guo jia tu shu guan chu ban she, 8.2014. - 144 Seiten
  1國家圖書館藏魯迅未刊翻譯手稿. - 二〇一四年八月第一版. -
  北京市: 國家圖書館出版社, 8.2014
  Signaturen:
  • PL2754.S2 A6 2014::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo jia tu shu guan cang Lu Xun wei kan fan yi shou gao
  2. - . - Er ling yi si nian ba yue di yi ban. -
  Bei jing Shi: Guo jia tu shu guan chu ban she, 8.2014. - 134 Seiten
  2國家圖書館藏魯迅未刊翻譯手稿. - 二〇一四年八月第一版. -
  北京市: 國家圖書館出版社, 8.2014
  Signaturen:
  • PL2754.S2 A6 2014::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo jia tu shu guan cang Lu Xun wei kan fan yi shou gao
  3. - . - Er ling yi si nian ba yue di yi ban. -
  Bei jing Shi: Guo jia tu shu guan chu ban she, 8.2014. - 130 Seiten
  3國家圖書館藏魯迅未刊翻譯手稿. - 二〇一四年八月第一版. -
  北京市: 國家圖書館出版社, 8.2014
  Signaturen:
  • PL2754.S2 A6 2014::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo jia tu shu guan cang Lu Xun wei kan fan yi shou gao
  4. - . - Er ling yi si nian ba yue di yi ban. -
  Bei jing Shi: Guo jia tu shu guan chu ban she, 8.2014. - 264 Seiten
  4國家圖書館藏魯迅未刊翻譯手稿. - 二〇一四年八月第一版. -
  北京市: 國家圖書館出版社, 8.2014
  Signaturen:
  • PL2754.S2 A6 2014::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo jia tu shu guan cang Lu Xun wei kan fan yi shou gao
  5. - . - Er ling yi si nian ba yue di yi ban. -
  Bei jing Shi: Guo jia tu shu guan chu ban she, 8.2014. - 142 Seiten
  5國家圖書館藏魯迅未刊翻譯手稿. - 二〇一四年八月第一版. -
  北京市: 國家圖書館出版社, 8.2014
  Signaturen:
  • PL2754.S2 A6 2014::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Guo jia tu shu guan cang Lu Xun wei kan fan yi shou gao
  6. - . - Er ling yi si nian ba yue di yi ban. -
  Bei jing Shi: Guo jia tu shu guan chu ban she, 8.2014. - 114 Seiten
  6國家圖書館藏魯迅未刊翻譯手稿. - 二〇一四年八月第一版. -
  北京市: 國家圖書館出版社, 8.2014
  Signaturen:
  • PL2754.S2 A6 2014::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Han, Han: ¬The¬ problem with me : and other essays about making trouble in China today / edited and translated by Alice Xin Liu and Joel Martinsen. - First Simon & Schuster hardcover edition. -
  New York, NY: Simon & Schuster, 2016. - xv, 217 Seiten
  ISBN 978-1-4516-6003-6
  ISBN 1-4516-6003-0
  ISBN 9781451660050
  Signaturen:
  • PL2939.A43 A2 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • He, Dexu: China's financial stability : inherent logic and basic framework / Dexu He (Chinese Academy of Social Sciences, China). -
  New Jersey: World Scientific, 2016. - xii, 321 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-981-310-905-6
  ISBN 981-310-905-X
  Signaturen:
  • HC427.95.H4 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Heurlin, Christopher: Responsive authoritarianism in China : land, protests, and policy making / Christopher Heurlin. -
  Cambridge, England ; New York, NY: Cambridge University Press, 2016. - xv, 226 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-1-107-13113-2
  Signaturen:
  • JQ1506.S8 H48 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hong se lü you : shou ce / Li Qing shan zhu bian. - Di 1 ban. -
  Bei jing: Shi you gong ye chu ban she, 2007. - 14, 340 Seiten : Illustrationen, Pläne
  ISBN 978-7-5021-5636-7
  ISBN 7-5021-5636-4
  红色旅游 : 手册 / 李庆山主编. - 第1版. -
  北京: 石油工业出版社, 2007
  Signaturen:
  • DS712.L53 H66 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hou hui wu qi / bian ju / dao yan Han Han ; ling xian zhu yan Feng Shao feng, Chen Bo lin ; she ying Ma Ding ; zuo qu Xiao lin Wu shi ; jian jie Xiao Yang. -
  [Hong Kong]: Panorama Corporation Limited, [2015]. - 1 DVD-Video (105 Minuten) : NTSC, Regionalcode: 3
  後會無期 / 編劇/導演韓寒 ; 領銜主演馮紹峰, 陳柏霖 ; 攝影馬丁 ; 作曲小林武史 ; 剪接肖洋
  Signaturen:
  • DVD001.364

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hou men / jian zhi Shao Yi fu ; yuan zhu Xu Xu ; bian ju Wang Yue ting ; she ying He Lu ying ; lu yin Kuang Hu ; ling xian zhu yan Hu Die, Wang Yin, Wang Ai ming, Li Xiang jun, Zhao Ming ; dao yan Li Han xiang. -
  Tai bei: Ya yue you xian gong si, [2005]. - 1 DVD-Video (circa 99 Minuten) : NTSC, Regionalcode: All
  後門 / 監製邵逸夫 ; 原著徐訏 ; 編劇王月汀 ; 攝影何鹿影 ; 錄音鄺護 ; 領銜主演胡蝶, 王引, 王愛明, 李香君, 趙明 ; 導演李翰祥. -
  臺北: 亞悅有限公司, [2005]
  Signaturen:
  • DVD001.312

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin cheng xiao zi / Liu Xiao dong hui xiang chuang zuo ji lu$hjian zhi Hou Xiao xian ; dao yan she ying jian jie Yao Hong yi. -
  Tai bei: Fei xing guo ji, [2012]. - 1 DVD-Video (72 Minuten) : NTSC, Regionalcode: 3
  金城小子 : 劉小東回鄉創作紀錄 / 監製侯孝賢 ; 導演攝影剪接姚宏易 ;. -
  臺北: 飛行國際, [2012]
  Signaturen:
  • DVD001.363

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai zhong guo dui xi fang ji lie qiang ren shi zi liao hui bian / 2 / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Min guo 73 [1984]. - Getr. Zählung
  近代中國對西方及列強認識資料彙編 / 中央硏究院近代史硏究所編. - 初版. -
  臺北市: 中央硏究院近代史硏究所
  Signaturen:
  • DS740.4.Z56 J56 1972::2,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai zhong guo dui xi fang ji lie qiang ren shi zi liao hui bian / 2 / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Min guo 73 [1984]. - Getr. Zählung
  近代中國對西方及列強認識資料彙編 / 中央硏究院近代史硏究所編. - 初版. -
  臺北市: 中央硏究院近代史硏究所
  Signaturen:
  • DS740.4.Z56 J56 1972::2,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai zhong guo dui xi fang ji lie qiang ren shi zi liao hui bian / 3 / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Min guo 75 [1986]. - Getr. Zählung
  近代中國對西方及列強認識資料彙編 / 中央硏究院近代史硏究所編. - 初版. -
  臺北市: 中央硏究院近代史硏究所
  Signaturen:
  • DS740.4.Z56 J56 1972::3,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai zhong guo dui xi fang ji lie qiang ren shi zi liao hui bian / 3 / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Min guo 75 [1986]. - Getr. Zählung
  近代中國對西方及列強認識資料彙編 / 中央硏究院近代史硏究所編. - 初版. -
  臺北市: 中央硏究院近代史硏究所
  Signaturen:
  • DS740.4.Z56 J56 1972::3,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai zhong guo dui xi fang ji lie qiang ren shi zi liao hui bian / 4 / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Min guo 77 [1988]. - Getr. Zählung
  近代中國對西方及列強認識資料彙編 / 中央硏究院近代史硏究所編. - 初版. -
  臺北市: 中央硏究院近代史硏究所
  Signaturen:
  • DS740.4.Z56 J56 1972::4,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai zhong guo dui xi fang ji lie qiang ren shi zi liao hui bian / 4 / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Min guo 77 [1988]. - Getr. Zählung
  近代中國對西方及列強認識資料彙編 / 中央硏究院近代史硏究所編. - 初版. -
  臺北市: 中央硏究院近代史硏究所
  Signaturen:
  • DS740.4.Z56 J56 1972::4,2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jin dai zhong guo dui xi fang ji lie qiang ren shi zi liao hui bian / 5 / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian. - Chu ban. -
  Tai bei shi: Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Min guo 79 [1990]. - Getr. Zählung
  近代中國對西方及列強認識資料彙編 / 中央硏究院近代史硏究所編. - 初版. -
  臺北市: 中央硏究院近代史硏究所
  Signaturen:
  • DS740.4.Z56 J56 1972::5,1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jingwei: Laozi: quest for the ultimate reality : an appreciation of the Dao De Jing / Jingwei. -
  Singapore: Jingwei, 2012. - 182 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-981-07-3758-0
  ISBN 981-07-3758-0
  Signaturen:
  • BL1900.L35 J55 2012

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Johnson, Eunice V.: Timothy Richard's vision : education and reform in China, 1880-1910. -
  Eugene, Oregon: Pickwick Publications, 2014. - xiii, 194 Seiten : Illustrationen, Porträts
  ISBN 978-1-62564-653-8
  ISBN 1-62564-653-4
  Signaturen:
  • BV3427.R5 J64 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kan jian Tai wan / jian zhi Hou Xiao xian ; dao yan Qi Bo lin ; yin yue He Guo jie ; pang bai Wu Nian zhen. -
  Hong Kong: Edko Films, [2013]. - 1 DVD-Video (93 Minuten) : NTSC, Regionalcode: 3
  看見台灣 / 監製侯孝賢 ; 導演齊柏林 ; 音樂何國傑 ; 旁白吳念真
  Signaturen:
  • DVD001.367

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lai, Hongyi: China's governance model : flexibility and durability of pragmatic authoritarianism / Hongyi Lai. - First published. -
  London ; New York: Routledge, [2016]. - xxii, 342 Seiten
  (China policy series ; 44)
  ISBN 978-0-415-73419-6
  ISBN 0-415-73419-3
  Signaturen:
  • JQ1509.5.P64 L35 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Leng mian hu / ling xian zhu yan Wang Yu, Gang tian Ke ai ; she ying Chen Qing qu ; deng guang Zheng hui ran ; yin yue Hu Jia hui ; jian jie Zhang Yao zong ; wu shu zhi dao Han Ying jie ; bian dao Luo Wei. -
  [Hong Kong]: Fortune Star, 1993. - 1 DVD-Video (circa 76 Minuten) : NTSC, Regionalcode: All
  ISBN 4895074415647
  冷面虎 / 領銜主演王羽, 岡田可愛 ; 攝影陳清渠 ; 燈光鄭惠然 ; 音樂顧嘉煇 ; 剪接張燿宗 ; 武術指導韓英傑 ; 編導羅維
  Signaturen:
  • DVD001.307

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lim, Tai Wei: China's one belt one road initiative / Lim Tai Wei, East Asian Institute, NUS, Singapore, Henry Chan Hing Lee, Singapore Management University, Katherine Tseng Hui-Yi, East Asian Institute, NUS, Singapore, Lim Wen Xin, East Asian Institute, NUS, Singapore. -
  London: ICP, Imperial College Press, [2016]. - xiv, 340 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Karten
  ISBN 978-1-78326-929-7
  ISBN 1-78326-929-4
  Signaturen:
  • HF1604.Z4 E8355 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lindqvist, Cecilia: China : empire of the written symbol. - 1st Da Capo Press ed. -
  Cambridge, MA: Da Capo Press, 2008. - 424 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-0-306-81609-3
  ISBN 0-306-81609-1
  Signaturen:
  • DS721.L625 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ling, Bing: Chang yong fan yi ci dian / Ling Bing, Jiang Yun deng bian. - 1990 nian 8 yue di 2 ban. -
  Bei jing: Bei jing shi fan xue yuan chu ban she, 8.1990. - 2, 86, 429 Seiten
  ISBN 7-81014-063-9
  ISBN 978-7-81014-063-8
  凌冰 [VerfasserIn]: 常用反义词典 / 凌冰, 蒋芸等编. - 1990年8月第2版. -
  北京: 北京师范学院出版社, 8.1990
  Signaturen:
  • PL1301.C467 1990

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zao an Tai bei / Dao yan Li Xing. Gu shi Xiao ye. Bian ju Hou Xiao xian. She ying zhi dao Chen Kun hou. Lin Feng jiao ; Zhong Zhen tao. -
  Tai bei Shi: Hao ke chang pian gu fen you xian gong si, [2004]. - 1 DVD-Video (106 Min.) : farb., Dolby Digital
  (Huai jiu dian ying xi lie ; 12)
  早安台北 / 導演李行.故事小野. 編劇侯孝賢. 攝影指導陳坤厚. 林鳳嬌 ; 鍾鎮濤 .... -
  台北市: 豪客唱片股份有限公司
  (懷舊電影奚列 ; 12)
  Signaturen:
  • DVD001.365

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yan: Li Yan Qian Bao cong ke xue shi quan ji
  Di shi juan. - . - 1998 nian 12 yue di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao ning jiao yu chu ban she, 12.1998. - 2, 563 Seiten : Illustrationen
  第十卷李俨 [VerfasserIn]李俨钱宝琮科学史全集. - 1998年12月第1版. -
  沈阳: 辽宁教育出版社, 12.1998
  Signaturen:
  • QA27.C5 L53 1998::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yan: Li Yan Qian Bao cong ke xue shi quan ji
  Di yi juan. - . - 1998 nian 12 yue di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao ning jiao yu chu ban she, 12.1998. - 10, 2, 611 Seiten : Illustrationen
  第一卷李俨 [VerfasserIn]李俨钱宝琮科学史全集. - 1998年12月第1版. -
  沈阳: 辽宁教育出版社, 12.1998
  Signaturen:
  • QA27.C5 L53 1998::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yan: Li Yan Qian Bao cong ke xue shi quan ji
  Di er juan. - . - 1998 nian 12 yue di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao ning jiao yu chu ban she, 12.1998. - 733 Seiten : Illustrationen
  第二卷李俨 [VerfasserIn]李俨钱宝琮科学史全集. - 1998年12月第1版. -
  沈阳: 辽宁教育出版社, 12.1998
  Signaturen:
  • QA27.C5 L53 1998::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yan: Li Yan Qian Bao cong ke xue shi quan ji
  Di san juan. - . - 1998 nian 12 yue di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao ning jiao yu chu ban she, 12.1998. - 10, 630 Seiten : Illustrationen
  第三卷李俨 [VerfasserIn]李俨钱宝琮科学史全集. - 1998年12月第1版. -
  沈阳: 辽宁教育出版社, 12.1998
  Signaturen:
  • QA27.C5 L53 1998::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yan: Li Yan Qian Bao cong ke xue shi quan ji
  Di si juan. - . - 1998 nian 12 yue di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao ning jiao yu chu ban she, 12.1998. - 9, 555 Seiten : Illustrationen
  第四卷李俨 [VerfasserIn]李俨钱宝琮科学史全集. - 1998年12月第1版. -
  沈阳: 辽宁教育出版社, 12.1998
  Signaturen:
  • QA27.C5 L53 1998::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yan: Li Yan Qian Bao cong ke xue shi quan ji
  Di wu juan. - . - 1998 nian 12 yue di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao ning jiao yu chu ban she, 12.1998. - 2, 2, 5, 394 Seiten : Illustrationen, Porträts
  第五卷李俨 [VerfasserIn]李俨钱宝琮科学史全集. - 1998年12月第1版. -
  沈阳: 辽宁教育出版社, 12.1998
  Signaturen:
  • QA27.C5 L53 1998::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yan: Li Yan Qian Bao cong ke xue shi quan ji
  Di liu juan. - . - 1998 nian 12 yue di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao ning jiao yu chu ban she, 12.1998. - 3, 2, 717 Seiten : Illustrationen
  第六卷李俨 [VerfasserIn]李俨钱宝琮科学史全集. - 1998年12月第1版. -
  沈阳: 辽宁教育出版社, 12.1998
  Signaturen:
  • QA27.C5 L53 1998::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yan: Li Yan Qian Bao cong ke xue shi quan ji
  Di qi juan. - . - 1998 nian 12 yue di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao ning jiao yu chu ban she, 12.1998. - 545 Seiten : Illustrationen
  第七卷李俨 [VerfasserIn]李俨钱宝琮科学史全集. - 1998年12月第1版. -
  沈阳: 辽宁教育出版社, 12.1998
  Signaturen:
  • QA27.C5 L53 1998::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yan: Li Yan Qian Bao cong ke xue shi quan ji
  Di ba juan. - . - 1998 nian 12 yue di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao ning jiao yu chu ban she, 12.1998. - 2, 563 Seiten : Illustrationen, Porträts
  第八卷李俨 [VerfasserIn]李俨钱宝琮科学史全集. - 1998年12月第1版. -
  沈阳: 辽宁教育出版社, 12.1998
  Signaturen:
  • QA27.C5 L53 1998::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yan: Li Yan Qian Bao cong ke xue shi quan ji
  Di jiu juan. - . - 1998 nian 12 yue di 1 ban. -
  Shen yang Shi: Liao ning jiao yu chu ban she, 12.1998. - 2, 711 Seiten : Illustrationen
  第九卷李俨 [VerfasserIn]李俨钱宝琮科学史全集. - 1998年12月第1版. -
  沈阳: 辽宁教育出版社, 12.1998
  Signaturen:
  • QA27.C5 L53 1998::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Li, Yimin: De Han huan jing ke xue ci hui / Li Yi min, Long Zheng zhi bian. - 1990 nian 8 yue di yi ban. -
  Bei jing: Zhong guo huan jing ke xue chu ban she, 1990. - 713 Seiten
  ISBN 7-80010-409-5
  ISBN 978-7-80010-409-1
  [VerfasserIn]: 德汉环境科学词汇 / 李一民, 龙正智编. - 1990年8月第一版. -
  北京: 中国环境科学出版社, 1990
  Signaturen:
  • TA170.L5 1990

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lupke, Christopher: ¬The¬ sinophone cinema of Hou Hsiao-Hsien : culture, style, voice and motion / Christopher Lupke. -
  Amherst, NY: Cambria Press, 2016. - xviii, 375 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-1-60497-913-8
  ISBN 1-60497-913-5
  Signaturen:
  • PN1998.3.H687 L86 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Major, John S.: Ancient China : a history / John S. Major and Constance A. Cook. -
  Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2017. - xvi, 282 Seiten : Illustrationen, Karten
  ISBN 978-0-7656-1599-2
  ISBN 0-7656-1599-1
  Signaturen:
  • DS741.5.M35 2017

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Makita, Tairyō: Sakugen nyūminki no kenkyū. - Shohan hakkō. -
  Kyōto: Rinsenshoten, 2016. - 681, 14 Seiten
  (Makita tairyō chosakushū / Makita Tairyō;Makita tairyō chosakushū henshū iinkai ; 5)
  ISBN 978-4-653-04205-1
  ISBN 4-653-04205-5
  牧田, 諦亮: 策彦入明記の研究. - 初版発行. -
  京都: 臨川書店, 2016
  (牧田諦亮著作集 / 牧田諦亮著;「牧田諦亮著作集」編集委員会編 ; 5)
  Signaturen:
  • BQ1217.M34 2014::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Matten, Marc André: Imagining a postnational world : hegemony and space in modern China. -
  Leiden: Brill, 2016. - x, 362 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Brill's series on modern East Asia in a global historical perspective ; volume 5)
  ISBN 978-90-04-32714-6
  ISBN 90-04-32714-2
  ISBN 9789004327153
  Signaturen:
  • DS518.15.M38 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Namu, Yang Erche: Leaving mother lake : a girlhood at the edge of the world / Yang Erche Namu & Christine Mathieu. - 1st ed. -
  New York: Back Bay Books, 2004. - 294, 14 Seiten : Karten, Porträts
  ISBN 0-316-73549-3
  ISBN 978-0-316-73549-0
  Signaturen:
  • ML420.Y38 A3 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qian, Kun: Imperial-time-order : literature, intellectual history, and China's road to empire / by Kun Qian. -
  Leiden ; Boston: Brill, [2016]. - X, 368 Seiten : Illustrationen
  (Ideas, history, and modern China ; volume 13)
  ISBN 978-90-04-30929-6
  Themen: (g)China / (s)Kaiserreich / (s)Republik / (z)Geistesgeschichte
  Signaturen:
  • DS727.Q253 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Qiao ru cai die fei fei fei / dao yan Chen Kun hou ; bian ju Hou Xiao xian ; zhu yan Zhong Zhen tao, Shen Yan, Chen You. -
  Tai bei Shi: Hao ke chang pian gu fen you xian gong si, [2004]. - 1 DVD-Video (91 Minuten) : NTSC, Regionalcode: All
  (Huai jiu dian ying xi lie ; 28)
  俏如彩蝶飛飛飛 / 導演陳坤厚 ; 編劇侯孝賢 ; 主演鈡鎮濤, 沈雁, 陳友. -
  台北市: 豪客唱片股份有限公司, [2004]
  (懷舊電影奚列 ; 28)
  Signaturen:
  • DVD001.309

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Recovering Buddhism in modern China / edited by Jan Kiely and J. Brooks Jessup. -
  New York: Columbia University Press, [2016]. - vi, 383 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-0-231-17276-9
  ISBN 9780231541107
  Signaturen:
  • BQ645.R43 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ren zhi dao / dao yan Wang Jin gui ; bian ju Lin Fu qing, Du Hui juan ; she ying zhi dao Zhang Zhan ; pei yue / ge qu A Fei, Da gou bang lu yin shi ; jian ji Chen Zong xian ; zhu jue Dou Zhi kong, Lin Jia yu. -
  [Tai bei]: Jin bang chang pian yin yue dai you xian gong si, [2008]. - 1 Bluray-Video (103 Minuten)
  人之島 / 導演王金貴 ; 編劇林福清, 杜慧娟 ; 攝影指導張展 ; 配樂/歌曲阿飛, 打狗棒錄音室 ; 剪輯陳宗顯 ; 主角竇智孔, 林家宇. -
  [臺北]: 金棒唱片音樂帶有限公司, [2008]
  Signaturen:
  • DVD001.362

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Salutations : a festschrift for Burton Watson / edited by Jesse Glass and Philip F. Williams. -
  Tokyo: Ahadada/Ekleksographia, 2015. - x, 202 Seiten : portrait
  ISBN 978-0-9964784-0-3
  ISBN 0-9964784-0-X
  Signaturen:
  • P306.92.W377 S35 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sandby-Thomas, Peter: Legitimating the Chinese communist party since Tiananmen : a critical analysis of the stability discourse / Peter Sandby-Thomas. -
  London [u.a.]: Routledge, 2011. - xiv, 226 S.
  (China policy series ; 14)
  ISBN 978-0-415-55398-8
  ISBN 0-415-55398-9
  Themen: (k)Zhong guo gong chan dang / (s)Legitimität / (s)Tian'anmen-Massaker
  Signaturen:
  • JQ1519.A5 S3 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shang hai chuan qi / zuo qu Lin Qiang ; jian ji Zhang Jia ; chu yan Zhao Tao ; Jia Zhang ke dao yan zuo pin. -
  Hong Kong: Vicol Entertainment, 2010. - 2 Video-CD (119 Minuten)
  上海傳奇 / 作曲林強 ; 剪輯張佳 ; 出演趙濤 ; 賈樟柯導演作品. -
  香港: 域高娛樂有限公司, 2010
  Signaturen:
  • VCD001.473

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shi yong Han Ri xiao ci dian / Zhang Wei, Ren Yuan zhu bian. - 1995 nian 1 yue di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing yu yan xue yuan chu ban she, 1995. - 917 Seiten
  ISBN 7-5619-0430-4
  ISBN 978-7-5619-0430-5
  实用汉日小词典 / 张维, 任远主编. - 1995年1月第1版. -
  北京: 北京语言学院出版社, 1995
  Signaturen:
  • PL681.C5 S429 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tai yan qi. -
  Hong Kong: Lighten Distribution Company, 2012. - 1 DVD-Video (145 Minuten) : NTSC, Regionalcode: 3
  (Sai de ke ba lai / Lin Qing tai, Ma Zhi xiang, An teng Zheng xin, He yuan Sa bu, Xu Ruo xuan, Luo Mei ling, Wen Lan, Da Qing, Zeng Qiu sheng, Tian Jun, Li Shi jia, Lin Yuan jie, Zhang Zhi wei, Xu Yi fan, Su da, [und weitere] ; jian zhi Wu Yu sen, Zhang Jia zhen, Huang Zhi ming ; bian ju dao yan Wei De sheng ; she ying zhi dao Qin Ding chang ; dong zuo zhi dao Yang Kil Yong, Shim Jae Won ; jian jie Chen Bo wen, Su Pei yi ; yin yue He Guo jie ; sheng yin she ji Du Du zhi ; Shang ji)
  太陽旗. -
  [香港]: 曙光影視發行有限公司, 2012
  (賽德克巴萊 / 林慶台, 馬志翔, 安藤政信, 河原さぶ, 徐若瑄, 羅美玲, 溫嵐, 大慶, 曾秋勝, 田駿, 李世嘉, 林源傑, 張志偉, 徐詣帆, 蘇達, [und weitere] ; 監製吳宇森, 張家振, 黃志明 ; 編劇導演魏德聖 ; 攝影指導秦鼎昌 ; 動作指導Yang Kil Yong, Shim Jae Won ; 剪接陳博文, 蘇珮儀 ; 音樂何國傑 ; 聲音設計杜篤之 ; 上集)
  Signaturen:
  • DVD001.303

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Te bie shou shu shi / bian ju: Xia Lan ; dao yan: Tian Zhuang zhuang ; zhu yan: Shi Ke, Ding Jia li, Li Xue jian. -
  Guang zhou, Xin xiang chu ban she. - 1 DVD-Video (89 Minuten) : NTSC, Regionalcode: All
  特别手术室 / 编剧: 夏兰 ; 导演: 田壮壮 ; 主演: 史可, 丁嘉利, 李雪健. -
  广州: 音像出版社, [2004]
  Signaturen:
  • DVD001.366

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tian, Hanyun: Liu chao jing xue yu xuan xue / Tian Han yun zhu. - 2003 nian 12 yue di 1 ban. -
  Nan jing Shi: Nan jing chu ban she, 12.2003. - 4, 5, 424 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-80614-864-7
  ISBN 978-7-80614-864-8
  田汉云 [VerfasserIn]: 六朝经学与玄学 / 田汉云著. - 2003年12月第1版. -
  南京市: 南京出版社, 12.2003
  Signaturen:
  • PL2461.Z7 T546 2003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tian shui wei de ye yu wu / zhu yan Ren Da hua, Zhang Jing chu ; yan chu Luo Hui juan, Tan En mei ; she ying zhi dao Lin Zhi jian ; mei shu zhi dao Pan Yi sen ; jian jie Kuang Zhi lang ; bian ju Zhang Jing wei ; jian zhi / dao yan Xu An hua. -
  [Hong Kong]: Mega-Vision Picture Limited, 2009. - 1 DVD-Video (122 Minuten) : NTSC, Regionalcode: 3
  天水圍的夜與霧 / 主演任達華, 張靜初 ; 演出羅慧娟, 覃恩美 ; 攝影指導林志堅 ; 美術指導潘燚森 ; 剪接鄺志良 ; 編劇張靜緯 ; 監製/導演許鞍華
  Signaturen:
  • DVD001.310

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tie dao you ji dui. - 1958 nian 9 yue Bei jing di 1 ban, 2014 nian 9 yue di 3 ci yin shua. -
  Bei jing: Ren min wen xue chu ban she, 9.1958. - 2, 610 Seiten
  ISBN 978-7-02-009389-2
  铁道游击队. - 1958年9月北京第1版, 2014年9月第3次印刷. -
  北京: 人民文学出版社, 9.1958
  Signaturen:
  • PL2847.H75 T5 1958

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang jiao ka men / jian zhi Deng Guang rong ; ling xian zhu yan Liu De hua, Zhang Man yu, Zhang Xue you ; she ying zhi dao Liu Wei qiang ; dong zuo she ji Dong Wei, Jiang Dao hai, Pan Jian jun ; mei shu zhi dao Zhang Shu ping ; bian ju · dao yan Wang Jia wei. -
  Xiang gang: Ju xing lu xiang, 2002. - 1 DVD-Video (88 Minuten) : NTSC, Regionalcode: All
  旺角卡門 / 監製鄧光榮 ; 領銜主演劉德華, 張曼玉, 張學友 ; 攝影指導劉偉強 ; 動作設計董瑋, 江道海, 潘健君 ; 美術指導張叔平 ; 編劇·導演王家衛. -
  香港: 鉅星錄像, 2002
  Signaturen:
  • DVD001.313

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wang, Zhi'an: Hong tian jue chang : "Shou zu yuan" ni su qi guan / Wang Zhi an zhu. - 2001 nian 2 yue di 1 ban. -
  Cheng du: Tian di chu ban she, 2.2001. - 4, 309 Seiten : Illustrationen
  ISBN 7-80624-479-4
  ISBN 978-7-80624-479-1
  王治安 [VerfasserIn]: 轰天绝唱 : 《收租院》泥塑奇观 / 王治安著. - 2001年2月第1版. -
  成都: 天地出版社, 2.2001
  Signaturen:
  • NB1045.W35 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wen hua biao zhun guo yu ci dian / [bian ji zhe Wen hua tu shu gong si bian ji bu]. - Qi shi ba nian liu yue wu ri zai ban. -
  Tai bei Shi: Wen hua tu shu gong si, Qi shi ba nian liu yue wu ri [5.6.1989]. - 10, 788 Seiten
  文化標準國語辭典 / [編輯者文化圖書公司編輯部]. - 七十八年六月五日再版. -
  臺北市: 文化圖書公司, 民國63
  Signaturen:
  • PL1420.W45 1989

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wen, Yi: ¬The¬ making of an economic superpower : unlocking China's secret of rapid industrialization / Yi Wen (Federal Reserve Bank of St. Louis, USA & Tsinghua University, China). -
  New Jersey ; London ; Singapore ; Beijing ; Shanghai ; Hong Kong ; Taipei ; Chennai ; Tokyo: World Scientific Publishing, 2016. - xiv, 321 Seiten
  ISBN 978-981-4733-72-4
  Themen: (g)China / (s)Wirtschaftsentwicklung / (s)Wirtschaftspolitik / (s)Industriepolitik
  Signaturen:
  • HD3616.C63 W46 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • wo ta lang er lai / jian zhi / Yao Bai xue ; bian ju / Hou Li ; mei shu zhi dao / Wang Tong ; she ying zhi dao / Chen Kun hou ; yin yue / Zuo Hong yuan ; ling xian zhu yan Lin Feng jiao, Qin Han, Ou Di, Chen Qiu yan, Wu Ke ding ; jian jie / Liao Qing song ; lu yin / Wang Rong fang ; dao yan / Chen Kun hou. -
  Tai bei Shi: Hao ke chang pian gu fen you xian gong si, [2006]. - 1 DVD-Video (88 Minuten) : NTSC, Regionalcode: All
  我踏浪而來 / 監製/姚白雪 ; 編劇/侯犁 ; 美術指導/王童 ; 攝影指導/陳坤厚 ; 音樂/左宏元 ; 領銜主演林鳳嬌, 秦漢, 歐弟, 陳秋燕, 伍克定 ; 剪接/廖慶松 ; 錄音/王榮芳 ; 導演/陳坤厚. -
  臺北市: 豪客唱片股份有限公司, [2006]
  Signaturen:
  • DVD001.311

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xiong, Victor Cunrui: Capital cities and urban form in pre-modern China : Luoyang, 1038 BCE to 938 CE / Victor Cunrui Xiong. -
  New York, NY: Routledge, 2016. - 299 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Asian states and empires ; 13)
  ISBN 978-1-138-64814-2
  ISBN 1-138-64814-0
  ISBN 9781315626611
  Signaturen:
  • DS797.44.L84 X56 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Xu, Zhen'e: Shi shuo xin yu jiao jian
  Shang. - . -
  Bei jing: Zhong hua shu ju, 1984. - 8, 2, 331 Seiten
  上徐震堮世說新語校箋. -
  北京: 中華書局, 1984
  Signaturen:
  • DS736.L5363 H78 1984::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yan, Ge: Wo men jia / Yan Ge zhu. - 2013 nian 5 yue di 1 ban. -
  Hang zhou Shi: Zhe jiang wen yi chu ban she, 5.2013. - 258 Seiten
  ISBN 978-7-5339-3645-7
  ISBN 7-5339-3645-0
  颜歌 [VerfasserIn]: 我们家 / 颜歌著. - 2013年5月第1版. -
  杭州市: 浙江文藝出版社, 5.2013
  Signaturen:
  • PL2970.5.N25 W66 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ya Zhou gai nian shi yan jiu
  Di yi ji. - / Sun Jiang, Liu Jianhui zhu bian. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Sheng huo - du shu - xin zhi san lian shu dian, 2013 nian 4 yue. - 4, 270 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-7-108-04411-2
  ISBN 7-108-04411-0
  第一辑亚洲概念史研究 / 孙江,刘建辉主编. - 北京第1版. -
  北京: 生活・读书・新知三联书店, 2013年4月
  Signaturen:
  • B5000.Y3 2013::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ya Zhou gai nian shi yan jiu
  Di er ji. - / Sun Jiang, Chen Li wei zhu bian. - Bei jing di 1 ban. -
  Bei jing: Sheng huo ·du shu ·xin zhi san lian shu dian, 2014 nian 12 yue
  ISBN 978-7-108-05151-6
  ISBN 7-108-05151-6
  第二辑亚洲概念史研究 / 孙江,陈力卫主编. - 北京第1版. -
  北京: 生活·读书·新知三联书店, 2014年12月
  Signaturen:
  • B5000.Y3 2013::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ying chun ge zhi feng bo / Hu Jin quan dao yan ; ling xian zhu yan Qiao Hong, Bai Ying, Ma Hai lun [und weitere]. -
  Xiang gang: Le mao ying shi, [1993]. - 2 Video-CD (105 Minuten)
  迎春閣之風波 / 胡金銓導演 ; 領銜主演喬宏, 白鷹, 馬海倫, [und weitere]. -
  香港: 樂貿影視, [1993]
  Signaturen:
  • VCD001.475

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ying Han Han Ying guo ji mao yi ming ci ci dian / [bian zhe: ben she bian ji bu]. -
  Jiu long: Ju wen chu ban she, [ca. 1985]. - 27, 576 Seiten
  英漢漢英國際貿易名詞辭典 / [編者:本社編輯部]. -
  九龍: 巨文出版社, [ca. 1985]
  Signaturen:
  • HF1002.Y34 1985

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yuan, Ke: Chang e ben yue / Yuan Ke zhu. - 2015 nian 11 yue di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing lian he chu ban gong si, 11.2015. - 141 Seiten
  ISBN 978-7-5502-6158-7
  ISBN 7-5502-6158-X
  袁珂 [VerfasserIn]: 嫦娥奔月 / 袁珂著. - 2015年11月第1版. -
  北京: 北京联合出版公司, 11.2015
  Signaturen:
  • PL2929.A544 C43 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yuan xiang ren / dao yan Li Xing ; bian ju Zhang Yong xiang ; zhu yan Qin Han, Lin Feng jiao. -
  Tai bei Shi: Hao ke chang pian gu fen you xian gong si, [2006]. - 1 DVD-Video (104 Minuten) : NTSC, Regionalcode: All
  (Huai jiu dian ying xi lie ; 6)
  原鄉人 / 導演李行 ; 編劇張永祥 ; 主演秦漢, 林鳳嬌. -
  台北市: 豪客唱片股份有限公司, [2006]
  (懷舊電影奚列 ; 6)
  Signaturen:
  • DVD001.308

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yueh, Linda Y.: China's growth : the making of an economic superpower / Linda Yueh. - 1. ed. -
  Oxford: Oxford Univ. Press, 2013. - XVIII, 349 S. : graph. Darst.
  ISBN 978-0-19-920578-3
  Themen: (g)China / (s)Wirtschaftsentwicklung
  Signaturen:
  • HC427.92.Y84 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Hua: Wo men sheng huo zai ju da de cha ju li / Yu Hua zuo pin. - 2015 nian 2 yue di 1 ban. -
  Bei jing: Bei jing shi yue wen yi chu ban she, 2.2015. - 220 Seiten
  (Xin jing dian wen ku ; 980)
  ISBN 978-7-5302-1465-7
  ISBN 7-5302-1465-9
  余华 [VerfasserIn]: 我们生活在巨大的差距里 / 余华作品. - 2015年2月第1版. -
  北京: 北京十月文艺出版社, 2.2015
  (新经典文库 ; 980)
  Signaturen:
  • PL2928.H78 W6 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Yingshi: Sixth century B.C.E. to seventeenth century C.E.. -
  New York: Columbia University Press, 2016. - xxiv, 400 Seiten
  (Chinese history and culture / Ying-shih Yü; with the editorial assistance of Josephine Chiu-Duke and Michael S. Duke ; 1)
  ISBN 978-0-231-17858-7
  ISBN 0-231-17858-1
  Signaturen:
  • DS736.Y867 2016::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yu, Yingshi: Chinese history and culture
  Volume 2. - Seventeenth century through twentieth century. -
  New York: Columbia University Press, 2016. - xxvi, 412 Seiten
  ISBN 978-0-231-17860-0
  ISBN 0-231-17860-3
  Signaturen:
  • DS736.Y867 2016::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhai, Yonggeng: Xin De Han ci dian / Zhai Yong geng deng zhu. - 1994 nian 10 yue di 1 ban. -
  He fei Shi: Zhong guo ke xue ji shu da xue chu ban she, 10.1994. - 7, 1185 Seiten
  ISBN 7-312-00610-8
  ISBN 978-7-312-00610-4
  翟永庚 [VerfasserIn]: 新德汉词典 / 翟永庚等著. - 1994年10月第1版. -
  合肥市: 中国科学技术大学出版社, 10.1994
  Signaturen:
  • PL1459.G5 D36 1994

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhang, Jinyuan: Guo ji mao yi shi wu xiang lun / Zhang Jin yuan zhu. - Zhong hua min guo qui shi jiu nian jiu yue xiu ding zai ban. -
  Tai bei shi: San min shu ju gu fen you xian gong si, Qi shi jiu nian jiu yue [9.1990]. - 865 Seiten : Illustrationen
  ISBN 957-14-4387-5
  ISBN 978-957-14-4387-4
  張錦源 [VerfasserIn]: 國際貿易實務詳論 / 張錦源著. - 中華民國七十九九月修訂再版. -
  臺北市: 三民書局股份有限公司, 中華民國七十九
  Signaturen:
  • HF1008.C434 1990

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zheng, Yan: Shan dong fo jiao shi ji : Shen tong si, Long hu ta yu Xiao long hu ta. - Chu ban. -
  Tai bei Shi: Fa gu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2007 nian 5 yue. - 449 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Zhong hua fo xue yan jiu suo lun cong ; 46)
  ISBN 978-957-598-392-5
  ISBN 957-598-392-0
  郑岩 [VerfasserIn]: 山東佛教史跡 : 神通寺, 龍虎塔與小龍虎塔 / 鄭岩, 劉善沂編著. - 初版. -
  台北市: 法鼓文化事業股份有限公司, 2007年5月
  (中華佛學研究所論叢 ; 46)
  Signaturen:
  • BQ649.S464 Z44 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zhong hua she hui ke xue gong ju shu ci dian / [zhu bian Pan Yin sheng, Guo Jian kui]. - 1993 nian 5 yue di 1 ban. -
  Lan zhou: Gan su ren min chu ban she, 5.1993. - 2, 68, 758, 22, 61 Seiten
  ISBN 7-226-00966-8
  ISBN 978-7-226-00966-6
  中華社會科學工具書辞典 / [主编潘寅生, 郭建魁]. - 1993年5月第1版. -
  兰州: 甘肃人民出版社, 5.1993
  Signaturen:
  • Z7161.C543 1993

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zou, Lixing: China base : county-level economy and society. -
  New Jersey: World Scientific, 2015. - xxxix, 291 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-981-4630-67-2
  ISBN 981-4630-67-5
  Signaturen:
  • HC427.95.Z6796 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Zui xin Han Ri Ri Han liang yong ci dian. -
  [Hongkong]: Verlag nicht ermittelbar, [ca. 1985]. - 497 Seiten
  最新漢日,日漢兩用辭典. -
  [Hongkong]: Verlag nicht ermittelbar, [ca. 1985]
  Signaturen:
  • PL681.C5 J53 1985

  Bestandsnachweis in HEIDI

Gehe zu:

Diese Neuerwerbungslisten werden jeweils zu Beginn eines Monats für die im vorhergehenden Monat erworbenen Medien erstellt.
Die Listen werden automatisch erzeugt, wir bitten Sie deshalb, eventuelle 'Irrläufer' zu entschuldigen.
Aus technischen Gründen kann ein Medium jeweils nur einem einzigen Fachgebiet zugeordnet werden. Für Medien mit fachübergreifendem Inhalt empfiehlt es sich daher, in allen in Frage kommenden Fachgebietslisten zu recherchieren.

zum Seitenanfang