Navigation überspringen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitätsbibliothek

Neuerwerbungen im März 2017

Fach: Bibliothek des Japanologischen Seminars

Universitätsbibliothek Heidelberg

Stand: 01.04.2017 09:02 – Anzahl der Neuerwerbungen: 63


 • Aoki, Chōjūrō: Korinto zensho setsuwa / Aoki Chōjūrō cho. -
  Keijō: Mori Shoten, Taishō 14nen 12gatsu 11nichi [11.12.1925]. - 4, 303 Seiten
  青木, 澄十郎 [VerfasserIn]: コリント前書説話 / 青木澄十郎著. -
  京城: 森書店, 大正14年12月11日 [11.12.1925]
  Signaturen:
  • BR128.J3 A5553 1925

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bekku, Sadanori: Hon'yaku o manabu / Bekku Sadanori cho. -
  Tōkyō: Yashio Shuppansha, 1975nen 7gatsu 10nichi. - vi, 251 Seiten
  別宮, 貞徳: 翻訳を学ぶ / 別宮貞徳著. -
  東京: 八潮出版社, 1975年7月10日
  Signaturen:
  • P306.B45 H665 1979

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bienati, Luisa: Letterario, troppo letterario : antologia della critica giapponese moderna / Luisa Bienati, Bonaventura Ruperti, Pierantonio Zanotti. - Prima edizione. -
  Venezia: Marsilio, 2016. - 235 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-88-317-2592-7
  ISBN 88-317-2592-0
  Signaturen:
  • PN81.B54 L48 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Dürckheim, Karlfried: Doitsu seishin / Deyurukuhaimu cho ; Hashimoto Fumio yaku. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 16nen 6gatsu 1nichi [01.06.1941]. - [6], 168 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 17)
  独逸精神 / デュルクハイム著 ; 橋本文夫訳. -
  東京: アルス, 昭和16年6月1日 [01.06.1941]
  (ナチス叢書 ; 17)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::17

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fujinami, Fumiko: Hon'yaku kōi to ibunkakan komyunikēshon : kinō shugiteki hon'yaku riron no shosō / Fujinami Fumiko [cho]. - Shohan. -
  Kyōto: Shōraisha, 2007nen 12gatsu 28nichi. - 174 Seiten
  ISBN 978-4-8798-4258-9
  [VerfasserIn]: 翻訳行為と異文化間コミュニケーション : 機能主義的翻訳理論の諸相 / 藤濤文子[著]. - 初版. -
  京都: 松籟社, 2007年12月28日
  Signaturen:
  • P306.F85 H66 2007

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fujisawa, Chikao: Senjika no Nachisu Doitsu / Fujisawa Chikao cho. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 16nen 1gatsu 18nichi [18.01.1941]. - 167 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 7)
  藤澤, 親雄 [VerfasserIn]: 戰時下のナチス獨逸 / 藤沢親雄著. -
  東京: アルス, 昭和16年1月18日 [18.01.1941]
  (ナチス叢書 ; 7)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fukao, Shigemitsu: Nachisu no kagaku seisaku / Fukao Shigemitsu cho. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 16nen 3gatsu 15nichi [15.03.1941]. - 130 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 11)
  深尾, 重光 [VerfasserIn]: ナチスの科学政策 / 深尾重光著. -
  東京: アルス, 昭和16年3月15日 [15.03.1941]
  (ナチス叢書 ; 11)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gotō, Chūgai: Kagerōshū / Gotō Chūgai cho. -
  Tōkyō: Shun'yōdō, Meiji 33nen 12gatsu 29nichi [29.12.1900]. - 292 Seiten : Illustrationen
  後藤, 宙外 [VerfasserIn]: 陽炎集 / 後藤宙外著. -
  東京: 春陽堂, 明治33年12月29日 [29.12.1900]
  Signaturen:
  • PL807.O8 K34 1901

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hasegawa, Izumi: Shinshō gensō : kawabata bungaku e no izanai / Hasegawa Izumi [cho]. -
  Tōkyō: Āto purodyūsu, Shōwa 56nen 3gatsu 21nichi [21.03.1981]. - 128 Seiten : Illustrationen
  長谷川, 泉 [VerfasserIn]: 心象幻想 : 川端文学へのいざない / 長谷川泉[著]. -
  東京: アートプロデュース, 昭和56年3月21日 [21.03.1981]
  Signaturen:
  • PL832.A9 Z5377 1981

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hiroshige rokujūyoshū meisho zue : puruverā korekushon / Suzuki Jūzō kanshū ; Ōkubo Jun'ichi kaisetsu. -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, 1996nen 12gatsu 12nichi. - 255 Seiten
  ISBN 4-0000-8066-0
  ISBN 978-4-00-008066-8
  広重六十余州名所図会 : プルヴェラー・コレクション / 鈴木重三監修 ; 大久保純一解説. -
  東京: 岩波書店, 1996年12月12日
  Signaturen:
  • NE1325.A5 H577 1996

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hoshino, Tenchi: Mokuho shichijū nen / Hoshino Tenchi cho. -
  Tōkyō: Seibunkaku, Shōwa 13nen 10gatsu 6nichi [06.10.1938]. - 4, 24, 412 Seiten : Illustrationen
  星野, 天知 [VerfasserIn]: 默歩七十年 / 星野天知著. -
  東京: 聖文閣, 昭和13年10月6日 [06.10.1938]
  Signaturen:
  • PL808.O84 M65 1938

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Izumi, Saburō: Nachisu no kūgun / Izumi Saburō cho. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 16nen 8gatsu 20nichi [20.08.1941]. - 131 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 22)
  泉, 三郎 [VerfasserIn]: ナチスの空軍 / 泉三郎著. -
  東京: アルス, 昭和16年8月20日 [20.08.1941]
  (ナチス叢書 ; 22)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::22

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kawakami, Kenzō: Nachisu no chiri kensetsu / Kawakami Kenzō cho. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 16nen 6gatsu 10nichi [10.06.1941]. - 4, 2, 106 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 19)
  川上, 健三 [VerfasserIn]: ナチスの地理建設 / 川上健三著. -
  東京: アルス, 昭和16年6月10日 [10.06.1941]
  (ナチス叢書 ; 19)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::19

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kawamura, Kazuko: Hanasaka jīsan / Takemoto Kazuko bun. Fujita Ryōhei pēpā kurafuto. -
  Tōkyō: NHK Sābisu Sentā, Shōwa 52nen 3gatsu 10nichi [10.03.1977]. - [31 Seiten]
  河村, 員子 [VerfasserIn]: はなさかじいさん / 竹本員子文 ; 藤田良平ペーパークラフト. -
  東京: NHKサービスセンター, 昭和52年3月10日 [10.03.1977]
  Signaturen:
  • GR340.T354 H36 1977

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kēsu sutadi nihon bunpō / Teramura Hideo, Suzuki Tai, Noda Hisashi, Yazawa Makoto hen. - Shohan. -
  Tōkyō: Ōfū, 1987nen 4gatsu 10nichi. - 139, 27 Seiten
  ISBN 978-4-273-02168-9
  ISBN 4-273-02168-4
  ケーススタディ日本文法 / 寺村秀夫, 鈴木泰, 野田尚史, 矢澤真人編. - 初版. -
  東京: おうふう, 1987年4月10日
  Signaturen:
  • PL533.T47 K47 2000

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kieffer, Ann Marie: Nachisu joshi kinrō hōshi / An Marī Kīfā cho ; Matsuda Fumiko yaku. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 16nen 9gatsu 25nichi [25.09.1941]. - 105 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 24)
  ナチス女子勤労奉仕 / アン・マリー・キーフアー著 ; 松田ふみ子訳. -
  東京: アルス, 昭和16年9月25日 [25.09.1941]
  (ナチス叢書 ; 24)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::24

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kimura, Shashō: Doitsu no shigen to daiyōhin / Kimura Shashō cho. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 16nen 4gatsu 18nichi [18.04.1941]. - 2, 143 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 5)
  木村, 捨象 [VerfasserIn]: 獨逸の資源と代用品 / 木村捨象著. -
  東京: アルス, 昭和16年4月18日 [18.04.1941]
  (ナチス叢書 ; 5)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kojima, Takehiko: Nachisu Doitsu no sekai seisaku / Kojima Takehiko cho. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 15nen 11gatsu 17nichi [17.11.1940]. - 3, 2, 124 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 2)
  小島, 威彦 [VerfasserIn]: ナチス・獨逸の世界政策 / 小島威彦著. -
  東京: アルス, 昭和15年11月17日 [17.11.1940]
  (ナチス叢書 ; 2)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kojima, Yoshio: Doitsu kaigun / Kojima Hideo cho. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 16nen 7gatsu 20nichi [20.07.1941]. - 100 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 20)
  小島, 吉雄 [VerfasserIn]: 独逸海軍. -
  東京: アルス, 昭和16年7月20日 [20.07.1941]
  (ナチス叢書 ; 20)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::20

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kōno, Ichirō: Hon'yaku no okite / Kōno Ichirō cho. - Shohan. -
  Tōkyō: DHC, 1999nen 3gatsu 27nichi. - 229 Seiten : Illustrationen
  ISBN 4-8872-4146-1
  ISBN 978-4-88724-146-6
  河野, 一郎 [VerfasserIn]: 翻訳のおきて / 河野一郎著. - 初版. -
  東京: DHC, 1999年3月27日
  Signaturen:
  • P306.8.J3 K6594 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kosugi, Tengai: Nisemurasaki
  Kōhen. - . -
  Tōkyō: Shun'yōdō, Meiji 38nen 9gatsu 17nichi [17.09.1938]. - 286 Seiten : Illustrationen
  後編小杉, 天外 [VerfasserIn]にせ紫. -
  東京: 春陽堂, 明治38年9月17日 [17.09.1938]
  Signaturen:
  • PL810.O7 N57 1905::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kowase, Tamami: Uguisuhime. -
  Tōkyō: NHK Sābisu Sentā, Shōwa 51nen 12gatsu 10nichi [10.12.1976]. - [31 Seiten]
  こわせ, たまみ: うぐいすひめ. -
  東京: NHKサービスセンター, 昭和51年12月10日 [10.12.1976]
  Signaturen:
  • GR340.K69 U58 1976

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Krause, Gerhard: Nachisu Doitsu no supōtsu / Geruharuto Kurauze cho. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 16nen 1gatsu 18nichi [18.01.1941]. - 131 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 6)
  ナチス・独逸のスポーツ / ゲルハルト・クラウゼ著. -
  東京: アルス, 昭和16年1月18日 [18.01.1941]
  (ナチス叢書 ; 6)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::6

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kuroda, Iri: Something cool : shishū : 1953-1958 / Kuroda Iri cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Kisaragi Shuppan, 2007nen 2gatsu 2nichi. - 109 Seiten
  ISBN 978-4-9018-5026-1
  黒田, 維理 [VerfasserIn]: Something cool : 詩集 : 1953-1958 / 黒田維理著. - 初版. -
  東京: 如月出版, 2007年2月2日
  Signaturen:
  • PL855.U756 S66 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Lessing, Gotthold Ephraim: Kenja Nātan : fu jinrui no kyōiku / Resshingu ; Ōba Yonejirō yaku. - Dai3ban. -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, Taishō 9nen 12gatsu 20nichi [20.12.1920]. - 365 Seiten : Illustrationen
  賢者ナータン : 附人類の敎育 / レッシング ; 大庭米治郎譯. - 第3版. -
  東京: 岩波書店, 大正9年12月20日 [20.12.1920]
  Signaturen:
  • PT2404.J3 N38163 1924

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Marukawa, Hitoo: Nachisu no shūkyō / Marukawa Hitoo cho. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 16nen 9gatsu 25nichi [25.09.1941]. - 157 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 25)
  丸川, 仁夫 [VerfasserIn]: ナチスの宗教 / 丸川仁夫著. -
  東京: アルス, 昭和16年9月25日 [25.09.1941]
  (ナチス叢書 ; 25)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::25

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Masumura Yasuzô : eine Retrospektive : Vorführung im Japanischen Kulturinstitut Köln, 3.Mai bis 29. Juli 2010 / Japanisches Kulturinstitut Köln. -
  Köln: Japanisches Kulturinstitut, 2010. - 24 Seiten : Illustrationen
  Signaturen:
  • PN1993.5.J3 J3759 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Matsumura, Takeo: Kamiyo no monogatari / Matsumura Takeo cho. -
  Tōkyō: Kensetsusha, Shōwa 9nen 10gatsu 16nichi [16.10.1934]. - 127 Seiten : Illustrationen
  (Shōnen dainihonshi ; 1)
  松村, 武雄 [VerfasserIn]: 神代の物語 / 松村武雄著. -
  東京: 建設社, 昭和9年10月16日 [16.10.1934]
  (少年大日本史 ; 1)
  Signaturen:
  • DS806.K46 S56 1934::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mite wakaru nihon
  1. - Dentō bunka hen / Ushiyama Takae hen. - Shohan. -
  Tōkyō: JTB, 2002nen 12gatsu 1nichi. - 191 Seiten : Illustrationen
  ISBN 4-5330-4523-5
  ISBN 978-4-533-04523-3
  1見てわかる日本伝統・文化編 / 丑山孝枝編. - 初版. -
  東京: JTB, 2002年12月1日
  Signaturen:
  • DS805.2.M584 2007::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mite wakaru nihon
  2. - Seikatsu shakai hen / Kurosawa Akio hen. -
  Tōkyō: JTB, 2003nen 6gatsu 15nichi. - 191 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-4-533-04850-0
  2見てわかる日本生活・社会編 / 黒澤明夫編. -
  東京: JTB, 2002年6月15日
  Signaturen:
  • DS805.2.M584 2007::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mitsuda, Iwao: Hittorā den / Mitsuda Iwao cho. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 16nen 7gatsu 30nichi [30.07.1941]. - 3, 4, 148 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 12)
  滿田, 巖 [VerfasserIn]: ヒットラー傳 / 滿田巖著. -
  東京: アルス, 昭和16年7月30 [30.07.1941]
  (ナチス叢書 ; 12)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nagasaki kara heiwagaku suru / Takahashi Shinji, Funakoe Kōichi hen. - Shohan. -
  Kyōto: Hōritsu Bunkasha, 2009nen 1gatsu 20nichi. - xi, 251, 16 Seiten : Karten
  ISBN 978-4-5890-3121-1
  ナガサキから平和学する! / 高橋眞司, 舟越耿一編. - 初版. -
  京都: 法律文化社, 2009年1月20日
  Signaturen:
  • DS897.N2957 T356 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Natsume, Sōseki: Kusaawase / Natsume Sōseki cho. -
  Tōkyō: Shun’yōdō, Taishō 5nen 4gatsu 10nichi [10.04.1916]. - 660 Seiten : Illustrationen
  夏目, 漱石 [VerfasserIn]: 草合 / 夏目漱石著. -
  東京: 春陽堂, 大正5年4月10日 [10.04.1916]
  Signaturen:
  • PL812.A8 K865 1920

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nihongo charenji
  N4. - Iizuka, Mutsumi: Bunpō to yomu renshū / Yamabe Mariko, Iizuka Mutsumi, Kanari Fumie cho ; [Balestra Luca (eigo), Marcelo Fukushima (burajiru porutogarugo) honyaku]. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan, 2010nen 11gatsu 12nichi. - 239 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-4-8721-7756-5
  N4飯塚, 睦 [VerfasserIn]: にほんごチャレンジ文法と読む練習 / 山辺真理子, 飯塚睦, 金成フミ恵著 ; [Balestra Luca (英語), Marcelo Fukushima (ブラジルポルトガル語)翻訳]. - 初版. -
  東京: アスク出版, 2010年11月12日
  Signaturen:
  • PL539.5.E6 N543 2015::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nihongo charenji
  N4-5. - Kigami, Tomoko: Kanji / [Karasawa Kazuko, Kigami Tomoko, Shibuya Mikiko cho ; Michael Handford (eigo), Marcelo Fukushima (burajiru porutogarugo) honyaku]. - Shohan. -
  Tōkyō: Asuku Shuppan, 2010nen 10gatsu 5nichi. - 278 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-4-8721-7757-2
  N4-5木上, 伴子 [VerfasserIn]: にほんごチャレンジかんじ / [唐澤和子, 木上伴子, 渋谷幹子著 ; Michael Handford (英語), Marcelo Fukushima (ブラジルポルトガル語) 翻訳]. - 初版. -
  東京: アスク出版, 2010年10月5日
  Signaturen:
  • PL539.5.E6 N543 2015::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nihon jidō bungakukan : meicho fukkoku
  Dai2shū, Kaisetsu. - . -
  Tōkyō: Horupu shuppan, Shōwa 49nen 9gatsu 15nichi. - 348 Seiten : Illustrationen
  第2集, 解説日本児童文学館 : 名著複刻. -
  東京: ほるぷ出版, 昭和49年9月15日
  Signaturen:
  • PL755.55.N548 1974::2-34

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nishitani, Yahē: Nachisu no shōgyō seisaku / Nishitani Yahē cho. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 15nen 11gatsu 5nichi [05.11.1940]. - 2, 154 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 3)
  西谷, 弥兵衛 [VerfasserIn]: ナチスの商業政策 / 西谷彌兵衞著. -
  東京: アルス, 昭和15年11月5日 [05.11.1940]
  (ナチス叢書 ; 3)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nitobe, Inazō: Fausuto monogatari / Nitobe Inazō cho. -
  Tōkyō: Rokumeikan, Meiji 43nen 3gatsu 7nichi [07.03.1910]. - 8, 368 Seiten : Illustrationen
  新渡戸, 稲造 [VerfasserIn]: ファウスト物語 / 新渡戶稻造著. -
  東京: 六盟館, 明治43年3月7日 [07.03.1910]
  Signaturen:
  • PT2053.N58 F38 1910

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Oki, Hirokazu: Moji hyōki / Oki Hirokazu cho ; Kokusai Nihongo Kenshū Kyōkai hen. -
  Tōkyō: Kokusai Nihongo Kenshū Kyōkai, 1999nen 5gatsu 20nichi. - 108 Seiten : Illustrationen
  (Yasashī nihongo shidō ; 7)
  ISBN 4-8935-8425-1
  ISBN 978-4-89358-425-0
  沖, 廣一 [VerfasserIn]: 文字/表記 / 沖廣一著 ; 国際日本語研修協会編. -
  東京: 国際日本語研修協会, 1999年5月20日
  (やさしい日本語指導 ; 7)
  Signaturen:
  • PL551.O45 M65 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Okumura, Kiwao: Kokubō kokka to Nachisu Doitsu / Okumura Kiwao cho. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 16nen 5gatsu 1nichi [01.05.1941]. - 160 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 13)
  奧村, 喜和男 [VerfasserIn]: 國防國家とナチス獨逸 / 奧村喜和男著. -
  東京: アルス, 昭和16年5月1日 [01.05.1941]
  (ナチス叢書 ; 13)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::13

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ozu, Yasujirō: Tokyo story : the Ozu/Noda screenplay / by Yasujiro Ozu and Koga Noda ; translated by Donald Richie and Eric Klestadt with an introduction by Donald Richie. -
  Berkeley: Stone Bridge Press, c2003. - 144 Seiten : Illustrationen
  ISBN 1-880656-80-9
  ISBN 978-1-880656-80-8
  小津, 安二郎 [FilmemacherIn]:
  Signaturen:
  • PN1993.5.J3 O98813 2003

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Saar, Jakob: Nachisu undōshi / Yakōpu Zāru cho ;Takahashi Kenji yaku. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 16nen 2gatsu 25nichi [25.02.1941]. - 179 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 9)
  ナチス運動史 / ヤコープ・ザール著 ; 高橋健二訳. -
  東京: アルス, 昭和16年2月25日 [25.02.1941]
  (ナチス叢書 ; 9)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::9

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Schulz, Heinrich: Nachisu no shakai seisaku / Hainrihhi Shurutsu cho ; Tōjō Tadao yaku. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 16nen 9gatsu 25nichi [25.09.1941]. - 126 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 23)
  ナチスの社会政策 / ハインリッヒ・シュルツ著 ; 東城忠男訳. -
  東京: アルス, 昭和16年9月25日 [25.09.1941]
  (ナチス叢書 ; 23)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::23

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shima moyō : TOKYO ISLANDS : ōshima/toshima/nījima/shikinejima/kōzushima / [Yabushita Kayo, Ohama Ryōsuke kikaku henshū]. - Shohan. -
  Tōkyō: Esupure, 2011nen 7gatsu 15nichi. - 164 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-4-9033-7182-5
  島もよう : TOKYO ISLANDS : 大島/利島/新島/式根島/神津島 / [薮下佳代, 小濱亮介企画・編集]. - 初版. -
  東京: エスプレ, 2011年7月15日
  Signaturen:
  • DS805.2.Y33 S55 2011

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shimizu, Norio: Nachisu no Yudaya seisaku / Shimizu Norio cho. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 16nen 2gatsu 20nichi [20.02.1941]. - 155 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 10)
  清水, 宣雄 [VerfasserIn]: ナチスのユダヤ政策 / 清水宣雄著. -
  東京: アルス版, 昭和16年2月20日 [20.02.1941]
  (ナチス叢書 ; 10)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shiratori, Toshio: Nichi Doku I sūjikuron / Shiratori Toshio cho. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 15nen 11gatsu 16nichi [16.11.1940]. - 2, 4, 168 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 4)
  白鳥, 敏夫 [VerfasserIn]: 日獨伊樞軸論 / 白鳥敏夫著. -
  東京: アルス, 昭和15年11月16日 [16.11.1940]
  (ナチス叢書 ; 4)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shōkashū
  Dai2hen. - . -
  Tōkyō: [Monbushō ongaku torishirabegakari], Meiji 16nen 3gatsu 28nichi [28.03.1883]. - 17 Blätter (34 S.)
  第2編唱歌集. -
  東京: [文部省音樂取調掛], 明治16年3月28日 [28.03.1883]
  Signaturen:
  • ML340.M665 S56 1889::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shōkashū
  Shohen. - . -
  Tōkyō: [Monbushō ongaku torishirabegakari], Meiji 14nen 11gatsu 24nichi [24.11.1881]. - 27 Blätter (54 S.)
  初編唱歌集. -
  東京: [文部省音樂取調掛], 明治14年11月24日 [24.11.1881]
  Signaturen:
  • ML340.M665 S56 1889::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Suetsugu, Nobumasa: Nihon to Nachisu Doitsu / Suetsugu Nobumasa cho. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 15nen 11gatsu 14nichi [14.11.1940]. - 3, 3, 106 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 1)
  末次, 信正 [VerfasserIn]: 日本とナチス獨逸 / 末次信正著. -
  東京: アルス, 昭和15年11月14日 [14.11.1940]
  (ナチス叢書 ; 1)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Suzuki, Keisuke: Dokufutsu kankei / Suzuki Keisuke cho. -
  Tōkyō: Arusu, Shōwa 16nen 5gatsu 5nichi [05.05.1941]. - 163 Seiten
  (Nachisu sōsho ; 15)
  鈴木, 啓介 [VerfasserIn]: 獨佛關係 / 鈴木啓介著. -
  東京: アルス, 昭和16年5月5日 [05.05.1941]
  (ナチス叢書 ; 15)
  Signaturen:
  • DD256.44.N334 1940::15

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tachibana, Takashi: Kankyō horumon nyūmon / Tachibana Takashi ; Tōkyō daigaku kyōyōgakubu tachibana takashi zemi [cho]. -
  Tōkyō: Shinchōsha, 1998nen 7gatsu 15nichi [15.07.1998]. - 236 Seiten : Tabelle, Illustration, graphische Darstellung
  ISBN 4-1039-5502-3
  ISBN 978-4-10-395502-3
  立花, 隆 [VerfasserIn]: 環境ホルモン入門 / 立花隆 ; 東京大学教養学部立花隆ゼミ[著]. -
  東京: 新潮社, 1998年7月15日[15.07.1998]
  Signaturen:
  • TD187.5.T33 K36 1998

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Takahashi, Shinji: Nagasaki ni atte tetsugaku suru
  Zoku. - Genbakushi kara heiwa sekinin e / Takahashi Shinji cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Hokuju Shuppan, 2004nen 8gatsu 1nichi. - 325 Seiten
  ISBN 4-8938-4953-0
  ISBN 978-4-89384-953-3
  続高橋, 真司 [VerfasserIn]長崎にあって哲学する原爆死から平和責任へ / 高橋眞司著. - 初版. -
  東京: 北樹出版, 2004年8月1日
  Signaturen:
  • D767.25.N3 T356 1995::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Takahashi, Shinji: Nagasaki ni atte tetsugaku suru
  Kan. - 3 ・11go no heiwa sekinin / Takahashi Shinji cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Hokuju Shuppan, 2015nen 8gatsu 15nichi. - 343 Seiten
  ISBN 978-4-7793-0463-7
  完高橋, 真司 [VerfasserIn]長崎にあって哲学する3・11後の平和責任 / 高橋眞司著. - 初版. -
  東京: 北樹出版, 2015年8月15日
  Signaturen:
  • D767.25.N3 T356 1995::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Takahashi, Osamu: Kumagai Naozane : chūsei bushi no ikikata. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2014. - 5, 182 Seiten : Illustrationen
  (Rekishi bunka raiburarī ; 384)
  ISBN 978-4-642-05784-4
  ISBN 4-642-05784-6
  高橋, 修 [VerfasserIn]: 熊谷直実 : 中世武士の生き方 / 高橋修. -
  東京: 吉川弘文館, 2014
  (歴史文化ライブラリー ; 384)
  Signaturen:
  • DS856.72.T35 K86 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Takahashi, Shinji: Hiroshima no rinri / Takahashi Shinji cho. -
  Nagasaki: Bōminsha, 1976nen 6gatsu 15nichi. - 173 Seiten
  高橋, 真司 [VerfasserIn]: 廣島の倫理 / 高橋真司著. -
  長崎: 炮氓社, 1976年6月15日
  Signaturen:
  • PL721.H52 T354 1976

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Takahashi, Shinji: Kuki Ryūichi no kenkyū : ryūichi hatsuko shūzō / Takahashi Shinji cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Miraisha, 2008nen 8gatsu 30nichi. - 352, xi Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-4-6241-1201-1
  高橋, 真司 [VerfasserIn]: 九鬼隆一の研究 : 隆一・波津子・周造 / 高橋眞司著. - 初版. -
  東京: 未來社, 2008年8月30日
  Signaturen:
  • DS884.K85 T355 2008

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Takahashi, Shinji: Midorīro no manazashi : shishū / Takahashi Shinji [cho]. -
  Isahaya: Sōdo Shisha, 2001nen 5gatsu 25nichi. - 179 Seiten
  ISBN 4-9161-5902-0
  ISBN 978-4-916159-02-1
  高橋, 真司 [VerfasserIn]: 緑色のまなざし : 詩集 / 高橋眞司[著]. -
  諫早: 草土詩舎, 2001年5月25日
  Signaturen:
  • PN1083.N3 T356 2001

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tanaka, Fumiharu: Kokushi kuni no ayumi gakushūsho
  Jō. - . -
  Kyōto: Bun'eidō, Shōwa 21nen 11gatsu 15nichi [15.11.1946]. - 33 Seiten
  上田中, 文治國史くにのあゆみ學習書. -
  京都: 文英堂, 昭和21年11月15日 [15.11.1946]
  Signaturen:
  • DS806.T364 K65 1946::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tanaka, Fumiharu: Kokushi kuni no ayumi gakushūsho
  Ge. - . -
  Kyōto: Bun'eidō, Shōwa 21nen 11gatsu 15nichi [15.11.1946]. - 37 Seiten
  下田中, 文治國史くにのあゆみ學習書. -
  京都: 文英堂, 昭和21年11月15日 [15.11.1946]
  Signaturen:
  • DS806.T364 K65 1946::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Taniguchi, Jirō: Aruku hito plus : The director's cut edition / Taniguchi Jirō cho. - Shohan. -
  Tōkyō: Kōbunsha, 2010nen 3gatsu 25nichi. - 273 Seiten
  (Kōbunsha komikku sōsho SIGNAL ; 0021)
  ISBN 978-4-3349-0168-4
  谷口, ジロー [KünstlerIn] [VerfasserIn]: 歩くひとplus : The director's cut edition / 谷口ジロー著. - 初版. -
  東京: 光文社, 2010年3月25日
  (光文社コミック叢書SIGNAL ; 0021)
  Signaturen:
  • NC1764.5.J3 T363 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tanoshiku manabu shōgakusei no chizuchō : 4, 5, 6nen saishinban / Teikoku Shoin Henshūbu hen. -
  Tōkyō: Teikoku Shoin, Heisei 16 [2004]. - 65 Seiten
  楽しく学ぶ小学生の地図帳 : 4・5・6年最新版 / 帝国書院編集部編. -
  東京: 帝国書院, 平成16
  Signaturen:
  • LT380.J3 G20042 2004

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tatsumi, Yoshihiro: ¬A¬ drifting life / Yoshihiro Tatsumi ; [edited, designed, and lettered by Adrian Tomine] ; [translated by Taro Nettleton]. - First edition. -
  Montreal: Drawn & Quarterly Publications, April 2009. - 855 Seiten
  ISBN 978-1-897299-74-6
  辰巳, ヨシヒロ [KünstlerIn] [VerfasserIn]:
  Signaturen:
  • NC1764.5.J3 T383 2009

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Teshima, Yasunobu: Kaigun shōkōtachi no Taiheiyō Sensō / Teshima Yasunobu. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2014. - 6, 191 Seiten : Illustrationen
  (Rekishi bunka raiburarī ; 383)
  ISBN 978-4-642-05783-7
  ISBN 4-642-05783-8
  手嶋, 泰伸 [VerfasserIn]: 海軍将校たちの太平洋戦争 / 手嶋泰伸. -
  東京: 吉川弘文館, 2014
  (歴史文化ライブラリー ; 383)
  Signaturen:
  • D767.2.T474 K34 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

Gehe zu:

Diese Neuerwerbungslisten werden jeweils zu Beginn eines Monats für die im vorhergehenden Monat erworbenen Medien erstellt.
Aus technischen Gründen kann ein Medium jeweils nur einem einzigen Fachgebiet zugeordnet werden. Für Medien mit fachübergreifendem Inhalt empfiehlt es sich daher, in allen in Frage kommenden Fachgebietslisten zu recherchieren.

zum Seitenanfang