Navigation überspringen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Universitätsbibliothek

Neuerwerbungen im Dezember 2016

Fach: Bibliothek des Japanologischen Seminars

Universitätsbibliothek Heidelberg

Stand: 13.01.2017 09:28 – Anzahl der Neuerwerbungen: 96


 • Araki, Toshio: Kodai Tennō-ke no kon'in senryaku / Araki Toshio. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2013. - 5, 222 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Rekishi bunka raiburarī ; 359)
  ISBN 978-4-642-05759-2
  ISBN 4-642-05759-5
  荒木, 敏夫 [VerfasserIn]: 古代天皇家の婚姻戦略 / 荒木敏夫. -
  東京: 吉川弘文館, 2013
  (歴史文化ライブラリー ; 359)
  Signaturen:
  • DS855.A73 K63 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Aufklärungen - Modernisierung in Europa und Ostasien / Karsten Kenklies, Kenji Imanishi (Hrsg.). -
  München: Iudicium, [2016]. - xvi, 162 Seiten
  ISBN 978-3-86205-448-0
  Themen: (g)Europa / (s)Aufklärung / (s)Rezeption / (g)Ostasien
  (g)Japan / (s)Kultur / (s)Modernisierung / (z)Geschichte 1868-1975
  Signaturen:
  • B5165.K37 A84 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bayer, Oswald: Yōhan georuku hāman : kongentekina keimō o mezashite / O. Baiā cho. Miyatani Naomi yaku. - Shohan hakkō. -
  Tōkyō: Kyōbunkan, 2003nen 3gatsu 31nichi [31.03.2003]. - 368, VII Seiten
  ISBN 4-7642-6637-7
  ISBN 978-4-7642-6637-7
  ヨーハン・ゲオルク・ハーマン : 根元的な啓蒙を目指して / O. バイアー著. 宮谷尚実訳. - 初版発行. -
  東京: 教文館, 2003年3月31日[31.03.2003]
  Signaturen:
  • PT2287.H9 Z339163 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bertram, Ernst: Doitsuteki keishi / Berutoramu [cho]. Tonomura Kanji yaku. -
  Tōkyō: Hakusuisha, Shōwa 17 [1942]. - 474 S.
  獨逸的形姿 / ベルトラム[著]. 外村完二譯. -
  東京: 白水社
  Signaturen:
  • DD256.6.B47 D48163 1942

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Browning, Robert: Sauru / Burauningu [cho]. Sonokawa Shirō yaku. -
  Kyōto: Hirano shoten, Taishō 15 [1926]. - 3, 3, 130, 25 S.
  サウル / ブラウニング[著]. 薗川四郎譯. -
  京都: 平野書店
  Signaturen:
  • PR4222.J3 S28 1926

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Doitsu hakusho / Doitsukoku gaimushō hen. -
  Tōkyō: Doitsukoku taishikan, Shōwa 15 [1940]. - 4, 2, 10, 322 S.
  獨逸白書 / 獨逸國外務省編. -
  東京: 獨逸國大使館
  Signaturen:
  • DD256.5.D65 A98 1940

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ebi, Martina: Praktische Grammatik der japanischen Sprache / Martina Ebi. - 3., überarb. Aufl. -
  Wilhelmsfeld: Gottfried Egert Verl., 2016. - XVIII, 265 S.
  ISBN 978-3-936496-45-1
  ISBN 3-936496-45-5
  Themen: (s)Japanisch / (s)Grammatik
  Signaturen:
  • PL533.E25 P73 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Eiyū naki hyaku-jūsannichi no tatakai : sankōren kigyō seibi hantai tōsōshi / Zenkoku mitsui tankō rodō kumiai rengōkai hen. -
  Tokyo: Rōdō Hōritsu Junpōsha, Shōwa 29 [1954]. - 11, 2, 4, 303 S. : Ill.
  英雄なき一一三日の斗い : 三鉱連企業整備反対斗争史 / 全国三井炭鉱労働組合連合会編. -
  東京: 労働法律旬報社
  Signaturen:
  • HD6832.Z35 E39 1954

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ezawa, Jōji: Doitsu shisōshi kenkyū / Ezawa Jōji cho. -
  Tōkyō: Shuchōsha, Shōwa 11 [1936]. - 2, 2, 201 S.
  江沢, 譲爾: 獨逸思想史研究 / 江澤讓爾著. -
  東京: 主張社
  Signaturen:
  • B105.T54 E933 1936

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Feder, Gottfried: Nachizumu sekaikan : kokka keizai zaisei shakai bunka gunji seisakuteki gensoku / G. Fēdā cho. Hada Kyō yaku. -
  Tōkyō: Nagata shoten, Shōwa 16 [1941]. - 148 S.
  ナチズム世界觀 : 國家・經濟・財政・社會・文化・軍事政策的原則 / G. フェーダー著. 羽田共譯. -
  東京: 永田書店
  Signaturen:
  • DD253.F43 P76 1941

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fukaya, Katsumi: Shisha no hataraki to Edo jidai : ikun, kakun, jisei. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2014. - 5, 212 Seiten : Illustrationen
  (Rekishi bunka raiburarī ; 371)
  ISBN 978-4-642-05771-4
  ISBN 4-642-05771-4
  深谷, 克己 [VerfasserIn]: 死者のはたらきと江戶時代 : 遺訓・家訓・辞世 / 深谷克己. -
  東京: 吉川弘文館, 2014
  (歴史文化ライブラリー ; 371)
  Signaturen:
  • DS871.F853 S55 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Fukuzawa, Yukichi: Tsūzoku minkenron / Fukuzawa Yukichi cho. -
  Tōkyō: Fukuzawa Yukichi, Meiji 11 [1878]. - 72 S.
  福沢, 諭吉: 通俗民權論 / 福澤諭吉著. -
  東京: 福沢諭吉
  Signaturen:
  • B5244.3.F8 T78 1878

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Gendai aikoku shishū / Nihon seinen shijin renmei hen. -
  Tōkyō: Sangabō, Shōwa 16 [1941]. - 319 S.
  現代愛国詩集 / 日本青年詩人聯盟編. -
  東京: 山雅房
  Signaturen:
  • PL733.7.N5474 G46 1941

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ginoza, Naomi: Modan raifu to sensō : sukurīn no naka no joseitachi. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2013. - 6, 229 Seiten : Illustrationen
  (Rekishi bunka raiburarī ; 364)
  ISBN 978-4-642-05764-6
  ISBN 4-642-05764-1
  宜野座, 菜央見 [VerfasserIn]: モダン・ライフと戦争 : スクリーンのなかの女性たち / 宜野座菜央見. -
  東京: 吉川弘文館, 2013
  (歴史文化ライブラリー ; 364)
  Signaturen:
  • HQ1762.G56 M63 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Goregljad, Vladislav N.: Ki no Tsurayuki / Vladislav Nikanorovič Goregljad ; aus dem Russischen übersetzt von Peter Raff. -
  Tokyo, Japan: OAG Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, [2015]. - 174 Seiten
  (OAG Taschenbuch ; Nr. 102)
  ISBN 978-3-86205-115-1
  ISBN 3-86205-115-3
  Themen: (p)Ki, Tsurayuki
  (s)Biografie
  Signaturen:
  • PL788.3.Z4675 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hastings, Sally Ann: Neighborhood and nation in Tokyo, 1905 - 1937 / Sally Ann Hastings. -
  Pittsburgh [u.a.]: Univ. of Pittsburgh Press, 1995. - X, 274 S.
  ISBN 0-8229-3884-7
  ISBN 978-0-8229-3884-2
  Signaturen:
  • JS7373.H37 N45 1995

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Henmi, Yō: Shin watakushitachi wa donoyōna jidai ni ikite irunoka : 1999 kara 2003 e / Henmi Yō ; Takahashi Tetsuya [cho]. - Dai1satsu hakkō. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, 2002nen 10gatsu 10nichi [10.10.2002]. - VII, 155 Seiten
  ISBN 4-0002-5754-4
  ISBN 978-4-00-025754-1
  辺見, 庸 [VerfasserIn]: 新私たちはどのような時代に生きているのか : 1999から2003へ / 辺見庸 ; 高橋哲哉[著]. - 第1刷発行. -
  東京: 岩波書店, 2002年10月10日[10.10.2002]
  Signaturen:
  • HN723.5.H466 S55 2002

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hesse, Hermann: ¬Der¬ Dichter / Hermann Hesse. herausgegeben von K. Takahashi. - Dai23ban. -
  Tokyo: Ikubundo Verl, 1965. - 16 S.
  . - 第23版
  Signaturen:
  • PT2617.E85 D53163 1965

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Higuchi, Ichiyō: Takekurabe : (Teenagers vying for tops). -
  Tokyo: The Information Publishing Ltd., 1953. - 41, 25 Seiten : Illustrationen
  樋口, 一葉 [VerfasserIn]:
  Signaturen:
  • PL808.I4 T3513 1953

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hilty, Carl: Nemurarenu yoru no tame / Hiruti cho. Hirata Motokichi yaku. -
  Kyōto: Kōbundō shobō, Taishō 9 [1920]. - 6, 575 S.
  眠られぬ夜の為め / ヒルティ著. 平田元吉譯. -
  京都: 弘文堂書房
  Signaturen:
  • B4561.H5 F87163 1920

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hirase, Reita: Chōkoku to sensō no kindai / Hirase Reita. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2013. - 5, Seiten : Illustrationen
  (Rekishi bunka raiburarī ; 365)
  ISBN 978-4-642-05765-3
  ISBN 4-642-05765-X
  平瀬, 礼太 [VerfasserIn]: 彫刻と戦争の近代 / 平瀬礼太. -
  東京: 吉川弘文館, 2013
  (歴史文化ライブラリー ; 365)
  Signaturen:
  • N7337.H57 C56 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huber, Gerhard: Ayame / Geruharudo Fūberu saku. Namiki Shinroku yaku. -
  Sapporo: Kōmyōsha, Shōwa 24 [1949]. - 176 S. : Ill.
  (Kirishitan monogatari / Geruharudo Fūberu saku. Namiki Shinroku yaku ; 3)
  あやめ / げるはるど・ふ-べる作. 並木新六訳. -
  札幌: 光明社
  (切支丹物語 / げるはるど・ふ-べる作. 並木新六譯 ; 3)
  Signaturen:
  • BR1305.H83 K57 1948::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huber, Gerhard: Chiriyuku hasu / Geruharudo Fūberu saku. Namiki Shinroku yaku. -
  Sapporo: Kōmyōsha, Shōwa 25 [1950]. - 81 S.
  (Kirishitan monogatari / Geruharudo Fūberu saku. Namiki Shinroku yaku ; 2)
  散り行く蓮 / げるはるど・ふ-べる作. 並木新六訳. -
  札幌: 光明社
  (切支丹物語 / げるはるど・ふ-べる作. 並木新六譯 ; 2)
  Signaturen:
  • BR1305.H83 K57 1948::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huber, Gerhard: Edo no jigoku / Geruharudo Fūberu saku. Namiki Shinroku yaku. -
  Sapporo: Kōmyōsha, Shōwa 22 [1947]. - 75 S. : Ill.
  (Kirishitan monogatari / Geruharudo Fūberu saku. Namiki Shinroku yaku ; 4)
  江戸の地獄 / げるはるど・ふ-べる作. 並木新六譯. -
  札幌: 光明社
  (切支丹物語 / げるはるど・ふ-べる作. 並木新六譯 ; 4)
  Signaturen:
  • BR1305.H83 K57 1948::4

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Huber, Gerhard: Korobi kirishitan / Geruharudo Fūberu saku. Namiki Shinroku yaku. -
  Sapporo: Kōmyōsha, Shōwa 23 [1948]. - 97 S. : Ill.
  (Kirishitan monogatari / Geruharudo Fūberu saku. Namiki Shinroku yaku ; 1)
  古ろび切支丹 / げるはるど・ふ-べる作 ; 並木新六訳. -
  札幌: 光明社
  (切支丹物語 / げるはるど・ふ-べる作. 並木新六譯 ; 1)
  Signaturen:
  • BR1305.H83 K57 1948::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Jolliffe, Pia: Gefängnisse und Zwangsarbeit auf der japanischen Nordinsel Hokkaido / Pia Jolliffe ; mit einem Vorwort von Sepp Linhart. -
  Wien: LIT, 2015. - vi, 125 Seiten : Illustrationen
  (Japanologie ; Band 4)
  ISBN 978-3-643-50723-5
  ISBN 3-643-50723-2
  Signaturen:
  • DS882.5.J65 G44 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kellermann, Bernhard: ¬Ein¬ Spaziergang in Japan / Bernhard Kellermann. -
  Berlin: Cassirer, 1912. - 272 S.
  Signaturen:
  • PT2621.E5 S63 1912

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kiyama, Jun'ichi: Shōkokumin no ippan jōshiki : kōkokumin no rensei jidō seikatsu no kakujū / Kiyama Jun'ichi cho. -
  Ōsaka: Juken kenkyūsha, Shōwa 15 [1940]. - 197 S.
  木山, 淳一: 少國民の一般常識 : 皇國民の錬成兒童生活の擴充 / 木山淳一著. -
  大阪: 受驗研究社
  Signaturen:
  • DS888.4.K59 S56 1940

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kleist, Heinrich ¬von¬: Pentejirēa : higeki / Kuraisuto saku. Suita Junsuke yaku. - Dai1satsu hakkō. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, Taishō 15 [1926]. - 330 S.
  (Doitsu bungaku sōsho ; 8)
  ペンテジレーア : 悲劇 / クライスト作. 吹田順助譯. - 第1刷発行. -
  東京: 岩波書店
  (獨逸文學叢書 ; 8)
  Signaturen:
  • PT2378.P46163 1926

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kojiki / Monbushō [shakai kyōikukyoku cho]. Tsugita Urū kaisetsu. - 7ban. -
  Tōkyō: Dai-nihon kyōka zusho, Shōwa 18 [1943]. - 468 S.
  (Nihon shisō sōsho / Monbushō shakai kyōikukyoku hen ; 5)
  古事記 / 文部省[社会教育局著]. 次田潤校訂解説. - 7版. -
  東京: 大日本教化図書
  (日本思想叢書 / 文部省社会教育局編 ; 5)
  Signaturen:
  • PL784.K6 T78 1943

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Kōzu, Harushige: Girishia shinwa / Kōzu Harushige cho. - Dai12satsu hakkō. -
  Tōkyō: Iwanami Shoten, 1970. - III, 206 S. : Ill.
  (Iwanami shinsho / Aoban ; 547)
  ISBN 4-0041-4005-6
  ISBN 978-4-0041-4005-4
  高津, 春繁: ギリシア神話 / 高津春繁著. - 第12刷発行. -
  東京: 岩波書店
  (岩波新書 / 青版 ; 547)
  Signaturen:
  • BL25.K69 G75 1970

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ludwig, Otto: Seshū sanrin kantoku : higeki / Rūdowihi cho. Seki Taisuke yaku. - Dai1satsu hakkō. -
  Tōkyō: Iwanami shoten, Taishō 15 [1926]. - 245 S.
  (Doitsu bungaku sōsho ; 3)
  世襲山林監督 : 悲劇 / ルードヴィヒ著. 關泰祐譯. - 第1刷発行. -
  東京: 岩波書店
  (獨逸文學叢書 ; 3)
  Signaturen:
  • PT2426.E73163 1926

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Hyakunin-isshu (single songs of a hundred poets) and Nori no hatsu-ne (the dominant note of the law) : literal translations into English with renderings according to the original metre / by Clay MacCauley. -
  Yokohama: Kelly and Walsh, 1917. - XXXVI, 234 S.
  Signaturen:
  • PL733.3.H9313 1917

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mahrholz, Werner: Doitsu shinromanha josetsu / Werunā Māruhorutsu [cho]. Michimoto Seiichirō yaku. -
  Tōkyō: Kōfūkan, Shōwa 17 [1942]. - 369 S.
  独逸新浪曼派序説 / ヴェルナー・マールホルツ [著]. 道本清一郎譯. -
  東京: 興風館
  Signaturen:
  • PT93.M34 D48163 1942

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Marx, Karl: Marukusu engerusu hachikan senshū
  3. - . - Dai1satsu hakkō. -
  Tōkyō: Ōtsukishoten, 1973. - 308, 25 S.
  3マルクス=エンゲルス8卷選集. - 第1刷発行. -
  東京: 大月書店
  Signaturen:
  • B3305.M7 A97163 1973::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Matsushita, Takaaki: Guntai o yūchiseyo : Riku-Kaigun to toshi keisei. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2013. - 7, 274 Seiten : Karten, Illustrationen
  (Rekishi bunka raiburarī ; 370)
  ISBN 978-4-642-05770-7
  ISBN 4-642-05770-6
  松下, 孝昭 [VerfasserIn]: 軍隊を誘致せよ : 陸海軍と都市形成 / 松下孝昭. -
  東京: 吉川弘文館, 2013
  (歴史文化ライブラリー ; 370)
  Signaturen:
  • DS882.5.M38 G86 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ¬Der¬ Tanzfächer : und andere kleine Geschichten aus Nippons heutigem Alltagsleben / übersetzt von Kurt Meißner. -
  [Tokyo?]: Eigenverl., 1943. - IV, 281 S., 3 : Zahlr. Ill.
  Signaturen:
  • PL726.7.N34 M3515 1943

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yukio Mishima : Poesie, Performanz und Politik / Irmela Hijiya-Kirschnereit ; Gerhard Bierwirth (Hg.). -
  München: Iudicium, 2010. - 269 S.
  (Iaponia insula ; Bd. 21)
  ISBN 978-3-86205-247-9
  Themen: (p)Mishima, Yukio / (f)Aufsatzsammlung
  Signaturen:
  • PL833.I7 Z4559 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mitsui, Mitsuya: Doitsu bungaku ni okeru budda oyobi bukkyō / Mitsui Mitsuya cho. -
  Tōkyō: Daiichi shobō, Shōwa 10 [1935]. - 449 S.
  : 独逸文学に於ける仏陀及び仏敎 / 三井光弥著. -
  東京: 第一書房
  Signaturen:
  • PT93.M58 D65 1935

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Miura, Masayuki: Jinja no honden : kenchiku ni miru kami no kūkan. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2013. - 7, 239 Seiten : Illustrationen
  (Rekishi bunka raiburarī ; 362)
  ISBN 978-4-642-05762-2
  ISBN 4-642-05762-5
  三浦, 正幸 [VerfasserIn]: 神社の本殿 : 建築にみる神の空間 / 三浦正幸. -
  東京: 吉川弘文館, 2013
  (歴史文化ライブラリー ; 362)
  Signaturen:
  • BL2220.M58 J56 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mukyōkai to gendai : uchimura kanzō o chūshin to shite / Miura Nagamitsu...cho. -
  Tōkyō: Kirisutokyō yakan kōza shuppanbu, Shōwa 48 [1973]. - 118 S.
  無教会と現代 : 内村鑑三を中心として / 三浦永光...著. -
  東京: キリスト教夜間講座出版部
  Signaturen:
  • BR128.J3 M586 1973

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mochizuki, Yoshi: Himiko
  Jō. - . - Shohan hakkō. -
  Tōkyō: Kawade shobō shinsha, Shōwa 57nen 8gatsu 4nichi [04.08.1982]. - 391 Seiten
  上望月, 義 [VerfasserIn]卑弥呼. - 初版発行. -
  東京: 河出書房新社, 昭和57年8月4日 [04.08.1982]
  Signaturen:
  • PL856.O2 H56 1982::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mochizuki, Yoshi: Himiko
  Ge. - . - Shohan hakkō. -
  Tōkyō: Kawade shobō shinsha, Shōwa 57nen 8gatsu 4nichi [04.08.1982]. - 386 Seiten : Illustration
  下望月, 義 [VerfasserIn]卑弥呼. - 初版発行. -
  東京: 河出書房新社, 昭和57年8月4日 [04.08.1982]
  Signaturen:
  • PL856.O2 H56 1982::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Mori, Kimiyuki: Kodai gōzoku to bushi no tanjō / Mori Kimiyuki. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2013. - 5, 232 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Rekishi bunka raiburarī ; 360)
  ISBN 978-4-642-05760-8
  ISBN 4-642-05760-9
  森, 公章 [VerfasserIn]: 古代豪族と武士の誕生 / 森公章. -
  東京: 吉川弘文館, 2013
  (歴史文化ライブラリー ; 360)
  Signaturen:
  • DS855.M665 K63 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Morita, Tama: Ishikari shōjo ishikari otome / Morita Tama [cho]. -
  Tōkyō: Jitsugyō No Nihonsha, Shōwa 15 [1940]. - 268 S.
  森田, たま: 石狩少女(いしかりをとめ) / 森田たま[著]. -
  東京: 實業之日本社
  Signaturen:
  • PL811.O83 I84 1940

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Murakami, Haruki: Umibe no Kafuka
  Jō. - . -
  Tōkyō: Shinchōsha, 2002nen 9gatsu 10nichi. - 397 Seiten
  ISBN 4-10-353413-3
  ISBN 978-4-10-353413-6
  上村上, 春樹 [VerfasserIn]海辺のカフカ. -
  東京: 新潮社, 2002nen 9gatsu 10nichi
  Signaturen:
  • PL856.U673 U45 2003::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Murakami, Haruki: Umibe no Kafuka
  Ge. - . -
  Tōkyō: Shinchōsha, 2002nen 9gatsu 10nichi. - 429 Seiten
  ISBN 4-10-353414-1
  ISBN 978-4-10-353414-3
  下村上, 春樹 [VerfasserIn]海辺のカフカ. -
  東京: 新潮社, 2002nen 9gatsu 10nichi
  Signaturen:
  • PL856.U673 U45 2003::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nan'e, Jirō: Ningyō shibai fausuto / Nan'e Jirō cho. -
  Tōkyō: Kisanbō, Shōwa 17 [1942]. - 5,155 S. : Ill.
  南江, 治郎: 人形芝居ファウスト / 南江治郎著. -
  東京: 起山房
  Signaturen:
  • PT1260.J3 N56 1942

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Natsume, Sōseki: Shikichō / Sōseki saku. - Dai6ban. -
  Tōkyō: Shinchōsha, Taishō 9 [1920]. - 541 S.
  夏目, 漱石: 色鳥 / 漱石作. - 第6版. -
  東京: 新潮社
  Signaturen:
  • PL812.A8 S55 1920

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nedachi, Kensuke: Hotoke o tsukutta hitobito : Tori Busshi kara Unkei, Kaikei made. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2013. - 8, 259 Seiten : Illustrationen
  (Rekishi bunka raiburarī ; 366)
  ISBN 978-4-642-05766-0
  ISBN 4-642-05766-8
  根立, 研介 [VerfasserIn]: ほとけを造った人びと : 止利仏師から運慶・快慶まで / 根立研介. -
  東京: 吉川弘文館, 2013
  (歴史文化ライブラリー ; 366)
  Signaturen:
  • N7337.N43 H68 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Nerval, Gérard ¬de¬: Akatsuki no jōu to seirei no ō no monogatari / Jerāru Nerubaru saku. Nakamura Shin'ichirō yaku. -
  Tōkyō: Hakusuisha, Shōwa 18 [1943]. - 250 S. : Ill.
  曉の女王と精靈の王の物語 / ジェラール・ド・ネルヴァル作. 中村眞一郎訳. -
  東京: 白水社
  Signaturen:
  • PQ2660.G36 B35163 1943

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • NHK hōsō yōgo handobukku / Nihon Hōsō Kyōkai hen. -
  Tōkyō: Nihon Hōsō Kyōkai, Shōwa 44nen 3gatsu 20nichi [20.03.1969]. - 702 Seiten
  NHK放送用語ハンドブック / 日本放送協会編. -
  東京: 日本放送協会, 昭和44年3月20日 [20.03.1969]
  Signaturen:
  • PL685.N546 N45 1969

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shinshū Kyōto sōsho
  1. - . - 2. Auflage. -
  Kyōto: Rinsen Shoten, Shōwa 51nen 6gatsu 30nichi [30.06.1976]. - 9, 386 Seiten : Illustrationen
  1新修京都叢書. -
  京都: 臨川書店, 昭和51年6月30日 [30.06.1976]
  Signaturen:
  • DS897.K8 N667 1976::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shinshū Kyōto sōsho
  3. - . - 2. Auflage. -
  Kyōto: Rinsen Shoten, Shōwa 51nen 6gatsu 30nichi [30.06.1976]. - 17, 332 Seiten
  3新修京都叢書. -
  京都: 臨川書店, 昭和51年6月30日 [30.06.1976]
  Signaturen:
  • DS897.K8 N667 1976::3

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shinshū Kyōto sōsho
  5. - . - 2. Auflage. -
  Kyōto: Rinsen Shoten, Shōwa 51nen 6gatsu 30nichi [30.06.1976]. - 21, 618 Seiten : Illustrationen
  5新修京都叢書. -
  京都: 臨川書店, 昭和51年6月30日 [30.06.1976]
  Signaturen:
  • DS897.K8 N667 1976::5

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shinshū Kyōto sōsho
  7. - . - 2. Auflage. -
  Kyōto: Rinsen Shoten, Shōwa 51nen 8gatsu 20nichi [20.08.1976]. - 15, 598 Seiten : Illustrationen
  7新修京都叢書. -
  京都: 臨川書店, 昭和51年8月20日 [20.08.1976]
  Signaturen:
  • DS897.K8 N667 1976::7

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shinshū Kyōto sōsho
  8. - . - 2. Auflage. -
  Kyōto: Rinsen Shoten, Shōwa 51nen 8gatsu 20nichi [20.08.1976]. - 15, 626 Seiten : Illustrationen
  8新修京都叢書. -
  京都: 臨川書店, 昭和51年8月20日 [20.08.1976]
  Signaturen:
  • DS897.K8 N667 1976::8

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shinshū Kyōto sōsho
  10. - . - 2. Auflage. -
  Kyōto: Rinsen Shoten, Shōwa 51nen 8gatsu 20nichi [20.08.1976]. - 10, 853 Seiten : Illustrationen
  10新修京都叢書. -
  京都: 臨川書店, 昭和51年8月20日 [20.08.1976]
  Signaturen:
  • DS897.K8 N667 1976::10

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shinshū Kyōto sōsho
  11. - . - 2. Auflage. -
  Kyōto: Rinsen Shoten, Shōwa 51nen 8gatsu 20nichi [20.08.1976]. - 18, 658 Seiten : Illustrationen
  11新修京都叢書. -
  京都: 臨川書店, 昭和51年8月20日 [20.08.1976]
  Signaturen:
  • DS897.K8 N667 1976::11

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shinshū Kyōto sōsho
  12. - . - 2. Auflage. -
  Kyōto: Rinsen Shoten, Shōwa 51nen 10gatsu 20nichi [20.10.1976]. - 9, 704 Seiten : Illustrationen
  12新修京都叢書. -
  京都: 臨川書店, 昭和51年10月20日 [20.10.1976]
  Signaturen:
  • DS897.K8 N667 1976::12

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shinshū Kyōto sōsho
  13. - . - 2. Auflage. -
  Kyōto: Rinsen Shoten, Shōwa 51nen 10gatsu 20nichi [20.10.1976]. - 11, 520 Seiten : Illustrationen
  13新修京都叢書. -
  京都: 臨川書店, 昭和51年10月20日 [20.10.1976]
  Signaturen:
  • DS897.K8 N667 1976::13

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shinshū Kyōto sōsho
  15. - . - 2. Auflage. -
  Kyōto: Rinsen Shoten, Shōwa 51nen 10gatsu 20nichi [20.10.1976]. - 6, 4, 406 Seiten : Illustrationen
  15新修京都叢書. -
  京都: 臨川書店, 昭和51年10月20日 [20.10.1976]
  Signaturen:
  • DS897.K8 N667 1976::15

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shinshū Kyōto sōsho
  16. - . - 2. Auflage. -
  Kyōto: Rinsen Shoten, Shōwa 51nen 10gatsu 20nichi [20.10.1976]. - 312 Seiten : Illustrationen
  16新修京都叢書. -
  京都: 臨川書店, 昭和51年10月20日 [20.10.1976]
  Signaturen:
  • DS897.K8 N667 1976::16

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shinshū Kyōto sōsho
  22. - . - 2. Auflage. -
  Kyōto: Rinsen Shoten, Shōwa 51nen 12gatsu 15nichi [15.12.1976]. - 10, 629 Seiten : Illustrationen
  22新修京都叢書. -
  京都: 臨川書店, 昭和51年12月15日 [15.12.1976]
  Signaturen:
  • DS897.K8 N667 1976::22

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Obinata, Sumio: Latn%%Ishin Seifu no mitteitachi : oniwaban to keisatsu no aida. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2013. - 6, 244 Seiten : Illustrationen
  (Rekishi bunka raiburarī ; 368)
  ISBN 978-4-642-05768-4
  ISBN 4-642-05768-4
  [VerfasserIn]: 維新政府の密偵たち : 御庭番と警察のあいだ / 大日方純夫. -
  東京: 吉川弘文館, 2013
  (歴史文化ライブラリー ; 368)
  Signaturen:
  • DS882.5.O25 I84 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ōtsuka, Noyuri: Sanbika seika monogatari : tsukareshi kokoro o nagusamuru ai yo / Ōtsuka Noyuri [cho]. - Dai1ban dai8satsu hakkō. -
  Ōsaka: Sōgensha, 2005nen 3gatsu 20nichi [20.03.2005]. - IV, 288 Seiten : Illustration
  ISBN 4-4221-4353-0
  ISBN 978-4-422-14353-8
  大塚, 野百合 [VerfasserIn]: 賛美歌・聖歌ものがたり : 疲れしこころをなぐさむる愛よ / 大塚野百合[著]. - 第1版第8刷発行. -
  大阪: 創元社, 2005年3月20日
  Signaturen:
  • ML160.O87 S26 2005

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Rahner, Karl: Nichijō to chōetsu : ningen no michi to sono minamoto : kāru rānā koki kinen chosaku senshū / Kāru Rānā [cho]. Tabuchi Fumio hen. -
  Tōkyō: Nansōsha, 1974.11. - 297 S.
  日常と超越 : 人間の道とその源 : カール・ラーナー古稀記念著作選集 / カール・ラーナー[著]. 田渕文男編. -
  東京: 南窓社
  Signaturen:
  • BL51.R34 N53 1974

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Ruprechter, Walter: Passagen : Studien zum Kulturaustausch zwischen Japan und dem Westen / Walter Ruprechter. -
  München: Iudicium, 2015. - 258 S. : graph. Darst.
  ISBN 978-3-86205-431-2
  Signaturen:
  • N7429.R87 P37 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • ¬The¬ shadow of sunrise : selected stories of Japan and the war / Selection and introd. by Shoichi Saeki. - [1st ed.]. -
  Tokyo ; Palo Alto, Calif: Kodansha International, [1966]. - 187 S. : Ill.
  Signaturen:
  • PL726.8.S24 S43 1966

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Saishin roppō zensho. - Teisei 8ban hakkō. -
  Tōkyō: Teikoku jitsugyō gakukai, Taishō 12 [1923]. - getrennte Zählung
  最新六法全書. - 訂正8版発行. -
  東京: 帝國實業學會
  Signaturen:
  • KNX2070.T45 S25 1923

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Sakai, Kimi: Senran no naka no jōhō dentatsu : shisha ga tsunagu chūsei Kyōto to zaichi. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2014. - 7, 232 Seiten : Illustrationen, Karten
  (Rekishi bunka raiburarī ; 372)
  ISBN 978-4-642-05772-1
  ISBN 4-642-05772-2
  酒井, 紀美 [VerfasserIn]: 戦乱の中の情報伝達 : 使者がつなぐ中世京都と在地 / 酒井紀美. -
  東京: 吉川弘文館, 2014
  (歴史文化ライブラリー ; 372)
  Signaturen:
  • DS864.S25 S46 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Schendel, Katharina: Mit Gänsekiel und Tintenfisch : Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau’s Japanaufenthalt während der Ersten Russischen Weltumsegelung 1803–1806 als Beispiel für Wissenskonstruktion und Wissensdiffusion im 19. Jahrhundert / Katharina Schendel. -
  München: Iudicium Verlag GmbH, 2015. - 414 Seiten : Illustrationen
  (Reihe zur Geschichte Asiens ; Band 13)
  ISBN 978-3-86205-213-4
  ISBN 3-86205-213-3
  Themen: (p)Tilesius von Tilenau, Wilhelm Gottlieb / (g)Japan / (s)Rezeption
  Signaturen:
  • DS809.S346 M58 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Schmitt, Pia: Räume der Erscheinung und Transformation : Semiotik von Wagen, Boot und Grab als kulturelle Motive und Bühnenrequisiten des mittelalterlichen Nō / Pia Schmitt. -
  München: Iudicium, [2015]. - 288 Seiten : Illustrationen
  ISBN 978-3-86205-417-6
  ISBN 3-86205-417-9
  Themen: (s)Nō-Spiel / (s)Wagen <Motiv> / (s)Boot <Motiv> / (s)Grab <Motiv>
  (s)Nō-Spiel / (s)Wagen / (s)Boot / (s)Grab / (s)Requisit / (z)Geschichte 1300-1600
  Signaturen:
  • PN2924.5.N6 S367 2015

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Seki, Shūichi: Chōsenjin no mita chūsei Nihon / Seki Shūichi. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2013. - 7, 228 Seiten : Illustrationen
  (Rekishi bunka raiburarī ; 367)
  ISBN 978-4-642-05767-7
  ISBN 4-642-05767-6
  関, 周一 [VerfasserIn]: 朝鮮人のみた中世日本 / 関周一. -
  東京: 吉川弘文館, 2013
  (歴史文化ライブラリー ; 367)
  Signaturen:
  • DS849.K6 S453 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Bonchō kushū / Shibata Suho hen. -
  Ōsaka: Tenseidō, Taishō 14 [1925]. - 54 S.
  凡兆句集 / 柴田笥浦編. -
  大阪: 天青堂
  Signaturen:
  • PL733.35.S45 B66 1925

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shimaki, Kensaku: Chihō seikatsu / Shimaki Kensaku cho. -
  Tōkyō: Sōgensha, Shōwa 16 [1941]. - 4, 2, 337 S.
  島木, 健作: 地方生活 / 島木健作著. -
  東京: 創元社
  Signaturen:
  • PL816.H53 C45 1941

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shimaki, Kensaku: Ishizue / Shimaki Kensaku cho. - 3satsu. -
  Tōkyō: Shinchōsha, Shōwa 21 [1946]. - 470 S.
  島木, 健作: 礎 / 島木健作著. - 3刷. -
  東京: 新潮社
  Signaturen:
  • PL816.H53 I84 1946

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shinbungo jitenʹ 70 / Asahi Shinbunsha hen. -
  Tōkyō: Asahi Shinbunsha, Shōwa 45nen 5gatsu 30nichi [30.05.1970]. - 581 Seiten
  新聞語辞典ʹ 70 / 朝日新聞社編. -
  東京: 朝日新聞社, 昭和45年5月30日 [30.05.1970]
  Signaturen:
  • PL685.A83 S45 1970

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shinpan chingin jiten / Rōdōshō rōdō kijunkyoku chinginbu kanshū. - Shohan hakkō. -
  Tōkyō: Sangyō rōdō chōsasho, Shōwa 38 [1963]. - 10, 436 S. : Tab.
  新版賃金辞典 / 労働省労働基準局賃金部監修. - 初版発行. -
  東京: 産業労働調査所
  Signaturen:
  • HB61.R637 1963

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shotōka chizu
  Jō. - . -
  Tōkyō: Tōkyō Shoseki, Shōwa 18nen 5gatsu 31nichi [31.05.1943]. - 16 Karten : mehrfarbig
  上初等科地圖. -
  東京: 東京書籍, 昭和18年5月31日 [31.05.1943]
  Signaturen:
  • G7960.M66 S56::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Shotōka chizu
  Ge. - . -
  Tōkyō: Tōkyō Shoseki, Shōwa 19nen 9gatsu 30nichi [30.09.1944]. - 10 Karten : mehrfarbig
  下初等科地圖. -
  東京: 東京書籍, 昭和19年9月30日 [30.09.1944]
  Signaturen:
  • G7960.M66 S56::2

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Stanzel, Volker: Aus der Zeit gefallen : der Tenno im 21. Jahrhundert / Volker Stanzel. -
  München: Iudicium, 2016. - 91 S.
  (OAG-Taschenbuch ; 103)
  ISBN 978-3-86205-114-4
  ISBN 3-86205-114-5
  Themen: (s)Tenno / (g)Japan / (s)Soziale Rolle / (s)Zukunft
  Signaturen:
  • BL2220.S73 A98 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Rōdō hōkishū / Seiji keizai kenkyūjo hen. Suehiro Izutarō kanshū. -
  Ōsaka: Kokusai shuppan, Shōwa 23 [1948]. - 2, 3, 9, 626, 5 S.
  勞働法規集 / 政治經濟研究所編. 末弘厳太郎監修. -
  大阪: 國際出版
  Signaturen:
  • KNX1270.S45 R63 1948

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Takizawa, Katsumi: Natsume Sōseki / Takizawa Katsumi cho. -
  Tōkyō: Kiyomizu shobō, Shōwa 21 [1946]. - 9, 370 S.
  滝沢, 克己: 夏目漱石 / 瀧澤克己著. -
  東京: 清水書房
  Signaturen:
  • PL812.A8 Z835638 1946

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tanaka, Sen'ichi: Nazuke no minzokugaku : chimei, jinmei wa dō meimeisarete kita ka. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2014. - 6, 224 Seiten : Illustrationen
  (Rekishi bunka raiburarī ; 373)
  ISBN 978-4-642-05773-8
  ISBN 4-642-05773-0
  田中, 宣一 [VerfasserIn]: 名づけの民俗学 : 地名・人名はどう命名されてきたか / 田中宣一. -
  東京: 吉川弘文館, 2014
  (歴史文化ライブラリー ; 373)
  Signaturen:
  • DS830.T35 N39 2014

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Tanno, Kiyoto: Migrant workers in contemporary Japan : an institutional perspective on transnational employment / by Tanno Kiyoto ; translated by Teresa Castelvetere. -
  Melbourne: Trans Pacific Press, 2013. - xxxii, 376 Seiten : Illustrationen
  ISBN 1-920901-60-4
  ISBN 978-1-920901-60-8
  ISBN 1-920901-24-8
  ISBN 978-1-920901-24-0
  Signaturen:
  • HD8728.5.A2 T37413 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Thelle, Anne Helene: Negotiating identity : Nakagami Kenji's Kiseki and the power of the tale / Anne Helene Thelle. -
  München: Iudicium-Verl., 2010. - 246 S.
  (Iaponia insula ; Bd. 23)
  ISBN 978-3-86205-245-5
  Signaturen:
  • PL857.A53 Z8446 2010

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Torigoe, Hiroyuki: Ryūkyūkoku no metsubō to Hawai imin / Torigoe Hiroyuki. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2013. - 6, 187 Seiten : Illustrationen
  (Rekishi bunka raiburarī ; 369)
  ISBN 978-4-642-05769-1
  ISBN 4-642-05769-2
  鳥越, 皓之 [VerfasserIn]: 琉球国の滅亡とハワイ移民 / 鳥越皓之. -
  東京: 吉川弘文館, 2013
  (歴史文化ライブラリー ; 369)
  Signaturen:
  • DS895.R95 T67 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Umezaki, Haruo: Genka / Umezaki Haruo [cho]. - Dai1satsu. -
  Tōkyō: Fukutake shoten, 1983nen 1gatsu 20nichi [20.01.1983]. - 185 Seiten
  梅崎, 春生 [VerfasserIn]: 幻化 / 梅崎春生[著]. - 第1刷. -
  東京: 福武書店, 1983年1月20日
  Signaturen:
  • PL840.M4 G46 1983

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Utakotoba utamakura daijiten / Kubota Jun, Baba Akiko hen. -
  Tōkyō: Kadokawa Shoten, 1999. - 1031 Seiten : Illustration
  ISBN 4-04-023100-7
  ISBN 978-4-04-023100-6
  歌ことば歌枕大辞典 / 久保田淳, 馬場あき子編. -
  東京: 角川書店, 1999
  Signaturen:
  • PL707.K838 1999

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Uta no hon
  Jō. - . - Shūsei insatsu. -
  Tōkyō: Dai-nihon tosho, Shōwa 18 [1943]. - 50 S. : Ill.
  上ウタノホン. - 修正印刷. -
  東京: 大日本圖書
  Signaturen:
  • ML340.M66 U83 1943::1

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Weizsäcker, Carl Friedrich ¬von¬: Shizen no rekishi / C.F. Waitsekkā [cho]. Nishikawa Tomio yaku. -
  Kyōto: Hōritsu bunkasha, 1968. - 257 S. : Ill.
  (Sekai no shisō ; 15)
  自然の歴史 / C.F.ヴァイツェッカー [著]. 西川富雄訳. -
  京都: 法律文化社
  (世界の思想 ; 15)
  Signaturen:
  • B3363.W65 G47163 1968

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Wittig, Matthias: Identität und Selbstkonzept : Autobiographien japanischer Unternehmer der Nachkriegszeit / Matthias Wittig. -
  München: Iudicium, 2016. - 485 Seiten : Illustrationen
  (Iaponia Insula ; Band 31)
  ISBN 3-86205-255-9
  ISBN 978-3-86205-255-4
  Signaturen:
  • HC461.5.W58 I34 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yamamura, Bochō: Banbutsusetsu : shishū / [Yamamura Bochō cho]. -
  Tōkyō: Kōseikaku, Shōwa 15 [1940]. - 160 S.
  山村, 暮鳥: 萬物節 : 詩集 / [山村暮鳥著]. -
  東京: 厚生閣
  Signaturen:
  • PL819.A636 B36 1940

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yasuda, Masahiko: Saigai fukkō no Nihon shi / Yasuda Masahiko. -
  Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan, 2013. - 6, 230 Seiten : Illustrationen
  (Rekishi bunka raiburarī ; 361)
  ISBN 978-4-642-05761-5
  ISBN 4-642-05761-7
  安田, 政彦 [VerfasserIn]: 災害復興の日本史 / 安田政彦. -
  東京: 吉川弘文館, 2013
  (歴史文化ライブラリー ; 361)
  Signaturen:
  • DS806.5.Y37 S25 2013

  Bestandsnachweis in HEIDI

 • Yoshikawa, Eiji: ¬Die¬ Geschichte von Taira
  1. - . - 1. Auflage. -
  Norderstedt: Books on Demand, 2016. - 591 Seiten
  ISBN 978-3-7412-8440-3
  Signaturen:
  • PL842.O75 S4515 2016

  Bestandsnachweis in HEIDI

Gehe zu:

Diese Neuerwerbungslisten werden jeweils zu Beginn eines Monats für die im vorhergehenden Monat erworbenen Medien erstellt.
Die Listen werden automatisch erzeugt, wir bitten Sie deshalb, eventuelle 'Irrläufer' zu entschuldigen.
Aus technischen Gründen kann ein Medium jeweils nur einem einzigen Fachgebiet zugeordnet werden. Für Medien mit fachübergreifendem Inhalt empfiehlt es sich daher, in allen in Frage kommenden Fachgebietslisten zu recherchieren.

zum Seitenanfang